پرش به


تسلیحات هوایی

Air Launched Weapons

زیر انجمن ها

تسلیحات هوایی'">

موشکهای هوا به هوا

AAM . Air to Air Missiles

  • 70 تاپیک
  • 621 پاسخ
AIR-2 راکت هوا به هوای هسته ای - آخرین ارسال توسط Argada

موشکهای هوا به سطح

AGM , Air to Ground Missiles
ASM , Air to Surface Missiles

  • 59 تاپیک
  • 634 پاسخ
بررسی آخرین اخبار و تحلیل ه... - آخرین ارسال توسط naserr

بمبها و راکت های هوایی

Air launched Bombs & Rockets

  • 57 تاپیک
  • 848 پاسخ
بمب تاکتیکی کم قطر (GBU-39/B) - آخرین ارسال توسط naserr