ناوهای هواپیمابر و بالگرد بر

Aircraft and Helicopter Carriers

50 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 23 پاسخ
  • 3,001 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,161 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 13,640 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,104 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 10,936 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 10,014 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 19,049 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,021 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,195 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,683 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,499 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,635 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,126 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,629 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,318 نمایش ها
 1. Adios Enterprise !

  • 4 پاسخ
  • 6,342 نمایش ها
 2. ناو هواپیمابر 1143.5 Kuznetsov

  • 15 پاسخ
  • 20,568 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,176 نمایش ها
 3. ناوهای هواپیمابر

  • 41 پاسخ
  • 34,053 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 13,632 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,356 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,718 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,912 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 12,471 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,124 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,496 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,742 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,343 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,610 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 22,091 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 39,691 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 19,177 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 24,527 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 20,184 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,816 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 22,574 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,402 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 18,417 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,007 نمایش ها
 4. ناوهای هواپیمابر تجاری

  • 10 پاسخ
  • 6,817 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 18,310 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 16,380 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 30,266 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,556 نمایش ها
 5. Zuikaku (قسمت اول)

  • 0 پاسخ
  • 8,817 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,065 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,061 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,593 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 31,061 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,261 نمایش ها