تاریخ دریایی ایران

Iran's Naval History

47 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 7,482 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,545 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,895 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,321 نمایش ها
  • 199 پاسخ
  • 52,864 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 11,372 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,539 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,304 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,237 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,139 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,358 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 12,139 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 9,690 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,848 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,191 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,094 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 11,005 نمایش ها
  • 83 پاسخ
  • 19,445 نمایش ها
 1. نیروی دریایی در جنگ

  • 2 پاسخ
  • 4,984 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,949 نمایش ها
 2. پرسپولیس کجاست؟

  • 2 پاسخ
  • 3,812 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,044 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,833 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,499 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,417 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 13,572 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,543 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 6,449 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,165 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 12,353 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,912 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 17,008 نمایش ها
 3. ناوچه پيكان

  • 4 پاسخ
  • 6,475 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,600 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,945 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,627 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,950 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 6,385 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,915 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,108 نمایش ها
 4. جنگ نفتكش ها

  • 10 پاسخ
  • 6,230 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,232 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,306 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,993 نمایش ها
 5. کابوس موشک

  • 1 پاسخ
  • 3,188 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,984 نمایش ها
 6. آرتیمیس Artemis

  • 22 پاسخ
  • 9,615 نمایش ها