تاریخ دریایی ایران

Iran's Naval History

38 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 21 پاسخ
  • 26,648 نمایش ها
  • 206 پاسخ
  • 57,962 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 11,815 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,108 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,830 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,559 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,277 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,618 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 12,632 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 9,953 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,014 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,599 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,363 نمایش ها
  • 83 پاسخ
  • 20,922 نمایش ها
 1. نیروی دریایی در جنگ

  • 2 پاسخ
  • 5,318 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,065 نمایش ها
 2. پرسپولیس کجاست؟

  • 2 پاسخ
  • 4,115 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,356 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,920 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,908 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 14,743 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,743 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 6,749 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 12,078 نمایش ها
 3. ناوچه پيكان

  • 4 پاسخ
  • 6,757 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,646 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,418 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,654 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,235 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 7,253 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,968 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,382 نمایش ها
 4. جنگ نفتكش ها

  • 10 پاسخ
  • 6,619 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,486 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,100 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,401 نمایش ها
 5. کابوس موشک

  • 1 پاسخ
  • 3,483 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,248 نمایش ها