تاریخ دریایی ایران

Iran's Naval History

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 7,007 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,147 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,466 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,827 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 10,289 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,649 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,361 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,407 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,250 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,340 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 8,592 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,115 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,071 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,485 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,542 نمایش ها
  • 163 پاسخ
  • 29,656 نمایش ها
  • 83 پاسخ
  • 16,033 نمایش ها
 1. نیروی دریایی در جنگ

  • 2 پاسخ
  • 4,075 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,438 نمایش ها
 2. پرسپولیس کجاست؟

  • 2 پاسخ
  • 3,131 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 17,915 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,189 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,402 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,073 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 13,935 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 11,123 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,737 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 5,454 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 9,137 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 11,239 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,448 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 14,927 نمایش ها
 3. ناوچه پيكان

  • 4 پاسخ
  • 5,825 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,454 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,050 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,510 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,416 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 4,633 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,738 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,466 نمایش ها
 4. جنگ نفتكش ها

  • 10 پاسخ
  • 5,281 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,720 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,713 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,070 نمایش ها
 5. کابوس موشک

  • 1 پاسخ
  • 2,535 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,473 نمایش ها
 6. آرتیمیس Artemis

  • 22 پاسخ
  • 7,456 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,789 نمایش ها