تاریخ دریایی ایران

Iran's Naval History

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 7,061 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,186 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,506 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,876 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 10,407 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,853 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,464 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,481 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,382 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,507 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 8,695 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,192 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,203 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,545 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,743 نمایش ها
  • 163 پاسخ
  • 30,116 نمایش ها
  • 83 پاسخ
  • 16,340 نمایش ها
 1. نیروی دریایی در جنگ

  • 2 پاسخ
  • 4,174 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,479 نمایش ها
 2. پرسپولیس کجاست؟

  • 2 پاسخ
  • 3,197 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 18,153 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,285 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,461 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,124 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,169 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 11,401 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,830 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 5,508 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 9,347 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 11,362 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,605 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 15,156 نمایش ها
 3. ناوچه پيكان

  • 4 پاسخ
  • 5,896 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,468 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,145 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,528 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,473 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 4,799 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,756 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,527 نمایش ها
 4. جنگ نفتكش ها

  • 10 پاسخ
  • 5,377 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,770 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,896 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,146 نمایش ها
 5. کابوس موشک

  • 1 پاسخ
  • 2,595 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,525 نمایش ها
 6. آرتیمیس Artemis

  • 22 پاسخ
  • 7,667 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,840 نمایش ها