تاریخ دریایی ایران

Iran's Naval History

49 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 6,888 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,079 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,370 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,732 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 9,909 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,808 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,244 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,968 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,800 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 8,382 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,657 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,880 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,683 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,276 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,012 نمایش ها
  • 163 پاسخ
  • 28,246 نمایش ها
  • 83 پاسخ
  • 15,087 نمایش ها
 1. نیروی دریایی در جنگ

  • 2 پاسخ
  • 3,778 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,331 نمایش ها
 2. پرسپولیس کجاست؟

  • 2 پاسخ
  • 2,873 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 17,601 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,908 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,272 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,967 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 13,577 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 10,329 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,599 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,375 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 5,268 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,570 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 11,008 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,897 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 14,165 نمایش ها
 3. ناوچه پيكان

  • 4 پاسخ
  • 5,598 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,409 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,688 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,477 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,223 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 3,998 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,686 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,229 نمایش ها
 4. جنگ نفتكش ها

  • 10 پاسخ
  • 4,985 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,521 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,125 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,788 نمایش ها
 5. کابوس موشک

  • 1 پاسخ
  • 2,295 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,283 نمایش ها
 6. آرتیمیس Artemis

  • 22 پاسخ
  • 6,816 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,591 نمایش ها