تاریخ دریایی ایران

Iran's Naval History

38 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 21 پاسخ
  • 32,581 نمایش ها
  • 204 پاسخ
  • 73,079 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 14,791 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,445 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 12,385 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,557 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,024 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,535 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 15,990 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 11,286 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,768 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,679 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,081 نمایش ها
  • 83 پاسخ
  • 30,055 نمایش ها
 1. نیروی دریایی در جنگ

  • 2 پاسخ
  • 7,218 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,475 نمایش ها
 2. پرسپولیس کجاست؟

  • 2 پاسخ
  • 5,980 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,288 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,308 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,133 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 22,283 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,656 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 8,259 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 17,844 نمایش ها
 3. ناوچه پيكان

  • 4 پاسخ
  • 8,539 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,830 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,548 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,808 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,037 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 13,504 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,190 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,092 نمایش ها
 4. جنگ نفتكش ها

  • 10 پاسخ
  • 8,880 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,163 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 15,327 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,525 نمایش ها
 5. کابوس موشک

  • 1 پاسخ
  • 5,260 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,935 نمایش ها