تاریخ دریایی ایران

Iran's Naval History

49 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 6,947 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,116 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,420 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,782 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 10,091 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,134 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,323 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,100 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,080 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 8,444 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,847 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,004 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,876 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,382 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,294 نمایش ها
  • 163 پاسخ
  • 28,868 نمایش ها
  • 83 پاسخ
  • 15,540 نمایش ها
 1. نیروی دریایی در جنگ

  • 2 پاسخ
  • 3,929 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,387 نمایش ها
 2. پرسپولیس کجاست؟

  • 2 پاسخ
  • 3,010 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 17,692 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,054 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,329 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,017 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 13,722 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 10,736 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,660 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,612 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 5,366 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,826 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 11,122 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,184 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 14,506 نمایش ها
 3. ناوچه پيكان

  • 4 پاسخ
  • 5,711 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,433 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,874 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,494 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,323 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 4,325 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,715 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,356 نمایش ها
 4. جنگ نفتكش ها

  • 10 پاسخ
  • 5,129 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,627 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,413 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,926 نمایش ها
 5. کابوس موشک

  • 1 پاسخ
  • 2,422 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,383 نمایش ها
 6. آرتیمیس Artemis

  • 22 پاسخ
  • 7,149 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,696 نمایش ها