تاریخ دریایی ایران

Iran's Naval History

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 7,103 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,227 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,535 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,918 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 10,461 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,980 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,520 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,586 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,488 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,625 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 8,830 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,313 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,256 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,565 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,846 نمایش ها
  • 163 پاسخ
  • 30,263 نمایش ها
  • 83 پاسخ
  • 16,432 نمایش ها
 1. نیروی دریایی در جنگ

  • 2 پاسخ
  • 4,228 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,532 نمایش ها
 2. پرسپولیس کجاست؟

  • 2 پاسخ
  • 3,232 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 18,284 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,338 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,517 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,175 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,303 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 11,506 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,906 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 5,567 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 9,426 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 11,458 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,631 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 15,217 نمایش ها
 3. ناوچه پيكان

  • 4 پاسخ
  • 5,922 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,482 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,168 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,545 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,483 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 4,843 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,772 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,553 نمایش ها
 4. جنگ نفتكش ها

  • 10 پاسخ
  • 5,440 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,784 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,924 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,191 نمایش ها
 5. کابوس موشک

  • 1 پاسخ
  • 2,624 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,534 نمایش ها
 6. آرتیمیس Artemis

  • 22 پاسخ
  • 7,750 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,853 نمایش ها