تاریخ دریایی ایران

Iran's Naval History

47 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 7,159 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,254 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,576 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,960 نمایش ها
  • 199 پاسخ
  • 48,971 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 10,502 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,057 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,564 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,653 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,600 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,450 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 8,911 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,393 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,296 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,587 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,957 نمایش ها
  • 83 پاسخ
  • 16,531 نمایش ها
 1. نیروی دریایی در جنگ

  • 2 پاسخ
  • 4,286 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,584 نمایش ها
 2. پرسپولیس کجاست؟

  • 2 پاسخ
  • 3,274 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,386 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,568 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,234 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,444 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 11,590 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,968 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 5,657 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 9,488 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 11,565 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,665 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 15,350 نمایش ها
 3. ناوچه پيكان

  • 4 پاسخ
  • 5,948 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,496 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,185 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,553 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,497 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 4,886 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,790 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,572 نمایش ها
 4. جنگ نفتكش ها

  • 10 پاسخ
  • 5,502 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,798 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,963 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,249 نمایش ها
 5. کابوس موشک

  • 1 پاسخ
  • 2,662 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,546 نمایش ها
 6. آرتیمیس Artemis

  • 22 پاسخ
  • 7,887 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,865 نمایش ها