تاریخ دریایی ایران

Iran's Naval History

49 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 6,812 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,039 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,313 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,677 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 9,706 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,488 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,159 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,772 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,532 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 8,295 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,456 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,745 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,488 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,166 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,646 نمایش ها
  • 163 پاسخ
  • 27,614 نمایش ها
  • 83 پاسخ
  • 14,579 نمایش ها
 1. نیروی دریایی در جنگ

  • 2 پاسخ
  • 3,634 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,253 نمایش ها
 2. پرسپولیس کجاست؟

  • 2 پاسخ
  • 2,733 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 17,439 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,774 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,197 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,908 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 13,411 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 9,906 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,502 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,139 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 5,165 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,261 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 10,874 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,628 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 13,583 نمایش ها
 3. ناوچه پيكان

  • 4 پاسخ
  • 5,488 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,386 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,514 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,466 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,129 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 3,698 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,650 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,121 نمایش ها
 4. جنگ نفتكش ها

  • 10 پاسخ
  • 4,819 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,428 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,813 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,640 نمایش ها
 5. کابوس موشک

  • 1 پاسخ
  • 2,184 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,191 نمایش ها
 6. آرتیمیس Artemis

  • 22 پاسخ
  • 6,542 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,498 نمایش ها