تاریخ دریایی ایران

Iran's Naval History

47 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 7,301 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,396 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,777 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,113 نمایش ها
  • 199 پاسخ
  • 49,688 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 10,672 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,427 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,738 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,905 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,981 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 11,048 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 9,242 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,616 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,480 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,697 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,481 نمایش ها
  • 83 پاسخ
  • 16,997 نمایش ها
 1. نیروی دریایی در جنگ

  • 2 پاسخ
  • 4,490 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,800 نمایش ها
 2. پرسپولیس کجاست؟

  • 2 پاسخ
  • 3,381 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,569 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,678 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,365 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,859 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 11,912 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,234 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 5,976 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 9,799 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 11,918 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,799 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 15,743 نمایش ها
 3. ناوچه پيكان

  • 4 پاسخ
  • 6,058 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,548 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,262 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,583 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,568 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 5,054 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,851 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,707 نمایش ها
 4. جنگ نفتكش ها

  • 10 پاسخ
  • 5,717 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,860 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,139 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,445 نمایش ها
 5. کابوس موشک

  • 1 پاسخ
  • 2,749 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,610 نمایش ها
 6. آرتیمیس Artemis

  • 22 پاسخ
  • 8,323 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,926 نمایش ها