جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 227 پاسخ
  • 47,565 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,585 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 991 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,770 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,363 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,568 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,043 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,380 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,546 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,861 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,922 نمایش ها
 4. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 22,873 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,607 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,724 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,808 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,828 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,838 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,015 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,658 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,168 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,176 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,524 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,010 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,651 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 85,651 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 60,195 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 9,918 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,647 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,009 نمایش ها
 6. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 3,990 نمایش ها
 7. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,139 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,170 نمایش ها
 8. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,660 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,461 نمایش ها
 9. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,424 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,377 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,242 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,948 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,541 نمایش ها
 10. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,720 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,841 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,176 نمایش ها
 11. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 9,828 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 7,888 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,539 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,499 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,226 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,954 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,166 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,294 نمایش ها