جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 227 پاسخ
  • 47,589 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,592 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 992 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,774 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,364 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,569 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,045 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,381 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,547 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,862 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,923 نمایش ها
 4. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 22,885 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,610 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,726 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,810 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,829 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,839 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,018 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,659 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,179 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,188 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,529 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,011 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,651 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 85,670 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 60,228 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 9,929 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,650 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,012 نمایش ها
 6. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 3,992 نمایش ها
 7. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,141 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,170 نمایش ها
 8. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,662 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,468 نمایش ها
 9. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,429 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,383 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,248 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,950 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,542 نمایش ها
 10. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,723 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,843 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,178 نمایش ها
 11. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 9,835 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 7,894 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,545 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,503 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,230 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,956 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,169 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,295 نمایش ها