جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 232 پاسخ
  • 49,976 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 45,143 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,783 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 1,314 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,922 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,477 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,705 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,129 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,483 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,638 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,965 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,983 نمایش ها
 4. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 23,557 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,849 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,839 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,944 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,065 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,942 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,115 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,743 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,697 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 18,100 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,816 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,166 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,675 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 87,142 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 62,789 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,225 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,875 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,278 نمایش ها
 6. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,071 نمایش ها
 7. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,269 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,257 نمایش ها
 8. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,735 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,836 نمایش ها
 9. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,691 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,725 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,817 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,115 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,740 نمایش ها
 10. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,813 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,879 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,256 نمایش ها
 11. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,072 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,186 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,762 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,680 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,422 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,036 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,296 نمایش ها