جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

206 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 284 پاسخ
  • 64,742 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,876 نمایش ها
  • 106 پاسخ
  • 27,068 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 667 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 47,053 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,552 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 16,332 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 470 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,971 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,369 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,756 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 4,045 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,288 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,752 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,924 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,209 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,273 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,083 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,185 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,154 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,376 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,988 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 13,037 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 20,460 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,401 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,625 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,804 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 89,807 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 70,702 نمایش ها
 4. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,834 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,323 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,768 نمایش ها
 5. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,269 نمایش ها
 6. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,697 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,694 نمایش ها
 7. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,930 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,876 نمایش ها
 8. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 10,168 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,717 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 16,145 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,671 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 18,533 نمایش ها
 9. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 4,026 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,018 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,400 نمایش ها
 10. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,543 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,699 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 14,455 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,073 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,782 نمایش ها