جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 2,173 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,576 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 912 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 2,688 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,848 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 831 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 798 نمایش ها
 1. سید جیکاک که بود؟

  • 6 پاسخ
  • 7,581 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 3,433 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 946 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,515 نمایش ها
 2. گارد جاویدان

  • 2 پاسخ
  • 1,965 نمایش ها
  • 141 پاسخ
  • 20,463 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,104 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,250 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,269 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,090 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,978 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 22,643 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,228 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,332 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 842 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 938 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,681 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,733 نمایش ها
 3. القاعده

  • 3 پاسخ
  • 1,428 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 796 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,914 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,119 نمایش ها
 4. ژنرال بهرام مهران

  • 8 پاسخ
  • 1,443 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 3,603 نمایش ها
 5. آرش کمانگیر

  • 3 پاسخ
  • 4,188 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 2,824 نمایش ها
 6. ژنرال آریوبرزن

  • 19 پاسخ
  • 4,044 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,069 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 788 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 988 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,209 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,402 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 947 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,547 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,625 نمایش ها
 7. شیرصحرا؛چارلز اوپام

  • 6 پاسخ
  • 1,390 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,851 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,063 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,448 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,145 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 2,463 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,947 نمایش ها
 8. رز سفید استالینگراد

  • 10 پاسخ
  • 2,032 نمایش ها