جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 2,214 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,619 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 926 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 2,727 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,869 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 842 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 809 نمایش ها
 1. سید جیکاک که بود؟

  • 6 پاسخ
  • 7,622 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 3,460 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 960 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,544 نمایش ها
 2. گارد جاویدان

  • 2 پاسخ
  • 1,985 نمایش ها
  • 141 پاسخ
  • 20,706 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,153 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,294 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,293 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,103 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 5,016 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 22,865 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,237 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,360 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 856 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 956 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,696 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,800 نمایش ها
 3. القاعده

  • 3 پاسخ
  • 1,467 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 801 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,948 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,126 نمایش ها
 4. ژنرال بهرام مهران

  • 8 پاسخ
  • 1,456 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 3,624 نمایش ها
 5. آرش کمانگیر

  • 3 پاسخ
  • 4,227 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 2,857 نمایش ها
 6. ژنرال آریوبرزن

  • 19 پاسخ
  • 4,082 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,074 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 792 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 995 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,227 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,416 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 952 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,564 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,782 نمایش ها
 7. شیرصحرا؛چارلز اوپام

  • 6 پاسخ
  • 1,398 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,860 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,090 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,500 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,157 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 2,486 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,971 نمایش ها
 8. رز سفید استالینگراد

  • 10 پاسخ
  • 2,060 نمایش ها