جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 228 پاسخ
  • 47,837 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,605 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 994 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,780 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,577 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,048 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,550 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,865 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,926 نمایش ها
 3. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 22,919 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,621 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,732 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,817 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,833 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,843 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,023 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,662 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,213 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,231 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,542 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,015 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,651 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 85,720 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 60,341 نمایش ها
 4. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 9,941 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,660 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,024 نمایش ها
 5. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 3,998 نمایش ها
 6. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,151 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,170 نمایش ها
 7. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,665 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,480 نمایش ها
 8. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,442 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,395 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,275 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,960 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,547 نمایش ها
 9. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,728 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,843 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,181 نمایش ها
 10. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 9,847 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 7,911 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 3,604 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,436 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,367 نمایش ها
 11. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,384 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,511 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,173 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,561 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,301 نمایش ها