جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 228 پاسخ
  • 47,840 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,605 نمایش ها
  • 189 پاسخ
  • 12,811 نمایش ها
  • 141 پاسخ
  • 20,316 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 60,341 نمایش ها
 1. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 22,919 نمایش ها
 2. داریوش بزرگ

  • 81 پاسخ
  • 7,976 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,547 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 22,518 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 4,783 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 25,734 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 7,390 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 5,266 نمایش ها
 3. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,442 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 7,911 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,395 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 8,493 نمایش ها
 4. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 9,941 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,660 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,255 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,077 نمایش ها
 5. بی‌بی مریم بختیاری

  • 27 پاسخ
  • 4,214 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 3,604 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,504 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 3,656 نمایش ها
 6. معرفی ارتش روم

  • 26 پاسخ
  • 19,581 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 5,529 نمایش ها
 7. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 9,847 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 5,894 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 3,584 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,561 نمایش ها
 8. نادر شاه افشار

  • 21 پاسخ
  • 8,902 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 85,721 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,542 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,244 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,957 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,447 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,024 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,480 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,231 نمایش ها
 9. ژنرال آریوبرزن

  • 19 پاسخ
  • 4,008 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 28,313 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,301 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,213 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,913 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,543 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 2,491 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,700 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,275 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,621 نمایش ها