جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 392 پاسخ
  • 45,142 نمایش ها
  • 232 پاسخ
  • 49,976 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,783 نمایش ها
  • 189 پاسخ
  • 12,907 نمایش ها
  • 141 پاسخ
  • 20,561 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 62,788 نمایش ها
 1. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 23,557 نمایش ها
 2. داریوش بزرگ

  • 81 پاسخ
  • 8,068 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,740 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 22,748 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 4,802 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 26,003 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 7,478 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 5,288 نمایش ها
 3. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,691 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,186 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,725 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 8,575 نمایش ها
 4. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,225 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,875 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,277 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,119 نمایش ها
 5. بی‌بی مریم بختیاری

  • 27 پاسخ
  • 4,284 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 3,642 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,606 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 3,691 نمایش ها
 6. معرفی ارتش روم

  • 26 پاسخ
  • 19,846 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 5,641 نمایش ها
 7. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,072 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 5,964 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 3,606 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,762 نمایش ها
 8. نادر شاه افشار

  • 21 پاسخ
  • 9,010 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 87,142 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,816 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,422 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,986 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,531 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,278 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,836 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 18,100 نمایش ها
 9. ژنرال آریوبرزن

  • 19 پاسخ
  • 4,058 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 28,456 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,382 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,697 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,940 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,614 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 2,507 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,757 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,817 نمایش ها