جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 392 پاسخ
  • 45,358 نمایش ها
  • 237 پاسخ
  • 51,071 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,841 نمایش ها
  • 189 پاسخ
  • 12,975 نمایش ها
  • 141 پاسخ
  • 20,645 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 63,391 نمایش ها
 1. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 23,711 نمایش ها
 2. داریوش بزرگ

  • 81 پاسخ
  • 8,087 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,831 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 22,808 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 4,812 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 26,079 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 7,501 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 5,302 نمایش ها
 3. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,731 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,221 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,794 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 8,610 نمایش ها
 4. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,269 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,912 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,289 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,143 نمایش ها
 5. بی‌بی مریم بختیاری

  • 27 پاسخ
  • 4,320 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 3,669 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,663 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 3,709 نمایش ها
 6. معرفی ارتش روم

  • 26 پاسخ
  • 19,909 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 5,677 نمایش ها
 7. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,119 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 5,992 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 3,620 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,811 نمایش ها
 8. نادر شاه افشار

  • 21 پاسخ
  • 9,042 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 87,402 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,851 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,445 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 5,006 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,561 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,315 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,931 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 18,392 نمایش ها
 9. ژنرال آریوبرزن

  • 19 پاسخ
  • 4,066 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 28,504 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,398 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,811 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,951 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,634 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 1,743 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 2,516 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,778 نمایش ها