جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

206 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 392 پاسخ
  • 46,168 نمایش ها
  • 255 پاسخ
  • 58,427 نمایش ها
  • 102 پاسخ
  • 25,115 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 16,139 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 582 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,398 نمایش ها
  • 189 پاسخ
  • 13,327 نمایش ها
  • 141 پاسخ
  • 20,961 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 67,469 نمایش ها
 1. داریوش بزرگ

  • 81 پاسخ
  • 8,239 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 18,264 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 23,255 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 4,885 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 26,555 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 8,405 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 5,373 نمایش ها
 2. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,960 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,478 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,374 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 8,787 نمایش ها
 3. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,542 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,114 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 5,344 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,243 نمایش ها
 4. بی‌بی مریم بختیاری

  • 27 پاسخ
  • 4,526 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 3,819 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,975 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 3,873 نمایش ها
 5. معرفی ارتش روم

  • 26 پاسخ
  • 20,290 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 5,956 نمایش ها
 6. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,339 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,144 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 3,668 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 14,222 نمایش ها
 7. نادر شاه افشار

  • 21 پاسخ
  • 9,227 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 89,037 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,159 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,619 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 5,097 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,687 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,554 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,437 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 19,625 نمایش ها
 8. ژنرال آریوبرزن

  • 19 پاسخ
  • 4,171 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 28,932 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,513 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,474 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,989 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,823 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,449 نمایش ها