جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

205 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 17 پاسخ
  • 3,848 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,469 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,129 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 2,888 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 3,504 نمایش ها
 1. گرهارد باکهورن

  • 15 پاسخ
  • 3,107 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 2,775 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,684 نمایش ها
 2. مرز جنون ، عشق

  • 15 پاسخ
  • 1,988 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,407 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,479 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,592 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 2,507 نمایش ها
 3. کهنه سرباز

  • 14 پاسخ
  • 4,432 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,020 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,089 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,906 نمایش ها
 4. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,523 نمایش ها
 5. استالین

  • 12 پاسخ
  • 1,996 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 1,520 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,316 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,086 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,363 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,573 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 1,665 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,838 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,710 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,749 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,991 نمایش ها
 6. رز سفید استالینگراد

  • 10 پاسخ
  • 2,088 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,331 نمایش ها
 7. شهیده امریکایی

  • 9 پاسخ
  • 1,536 نمایش ها
 8. بسم الرب الکمیل

  • 9 پاسخ
  • 2,734 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,389 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,897 نمایش ها
 9. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,934 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,883 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,147 نمایش ها
 10. ژنرال بهرام مهران

  • 8 پاسخ
  • 1,486 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,693 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,657 نمایش ها
 11. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,176 نمایش ها
 12. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,905 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,789 نمایش ها
 13. شیخ فضل الله نوری

  • 7 پاسخ
  • 1,429 نمایش ها
 14. صلاح الدين ايوبي

  • 7 پاسخ
  • 3,000 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,286 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,503 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,452 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,499 نمایش ها