جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 17 پاسخ
  • 14,951 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,878 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 2,850 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 3,452 نمایش ها
 1. گرهارد باکهورن

  • 15 پاسخ
  • 3,053 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 2,715 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,606 نمایش ها
 2. مرز جنون ، عشق

  • 15 پاسخ
  • 1,947 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,213 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,285 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,491 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 2,481 نمایش ها
 3. کهنه سرباز

  • 14 پاسخ
  • 4,357 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,884 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,053 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,706 نمایش ها
 4. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,308 نمایش ها
 5. استالین

  • 12 پاسخ
  • 1,961 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 1,469 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,302 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,709 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,286 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,533 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 1,630 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,666 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,695 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,654 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,939 نمایش ها
 6. رز سفید استالینگراد

  • 10 پاسخ
  • 2,053 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,156 نمایش ها
 7. شهیده امریکایی

  • 9 پاسخ
  • 1,509 نمایش ها
 8. بسم الرب الکمیل

  • 9 پاسخ
  • 2,686 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,347 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,788 نمایش ها
 9. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,826 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,763 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,947 نمایش ها
 10. ژنرال بهرام مهران

  • 8 پاسخ
  • 1,452 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,621 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,606 نمایش ها
 11. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,080 نمایش ها
 12. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,736 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,764 نمایش ها
 13. شیخ فضل الله نوری

  • 7 پاسخ
  • 1,401 نمایش ها
 14. صلاح الدين ايوبي

  • 7 پاسخ
  • 2,946 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,270 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,465 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,416 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,468 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,130 نمایش ها