جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 54 پاسخ
  • 15,585 نمایش ها
  • 227 پاسخ
  • 47,566 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,538 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,404 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 843 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 724 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 786 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 944 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,363 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,012 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,295 نمایش ها
 1. هوانگ ژونگ ؛ ژنرال پیر

  • 0 پاسخ
  • 4,280 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,543 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 957 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,541 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,553 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 5,884 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 5,264 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,838 نمایش ها
 2. نرون امپراتور روم

  • 0 پاسخ
  • 1,827 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 937 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,537 نمایش ها
 3. نادر شاه افشار

  • 21 پاسخ
  • 8,900 نمایش ها
 4. موشه دایان

  • 0 پاسخ
  • 1,015 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,048 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,658 نمایش ها
 5. معرفی ارتش روم

  • 26 پاسخ
  • 19,573 نمایش ها
 6. مصطفی در چهار پرده -

  • 2 پاسخ
  • 700 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,039 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,444 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 838 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 930 نمایش ها
 7. مرز جنون ، عشق

  • 15 پاسخ
  • 1,900 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,378 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,188 نمایش ها
 8. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,720 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,724 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,499 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,539 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 7,888 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,170 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,243 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,147 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 796 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,861 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,923 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,138 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,176 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 886 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 920 نمایش ها