جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

206 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 392 پاسخ
  • 46,802 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 16,284 نمایش ها
  • 279 پاسخ
  • 63,227 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 627 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,484 نمایش ها
  • 106 پاسخ
  • 26,681 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,742 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,451 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 876 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 761 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 810 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 983 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,703 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,234 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,326 نمایش ها
 1. هوانگ ژونگ ؛ ژنرال پیر

  • 0 پاسخ
  • 4,806 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,808 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,010 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 18,447 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,804 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,275 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 5,431 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,113 نمایش ها
 2. نرون امپراتور روم

  • 0 پاسخ
  • 1,987 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 985 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,601 نمایش ها
 3. نادر شاه افشار

  • 21 پاسخ
  • 9,292 نمایش ها
 4. موشه دایان

  • 0 پاسخ
  • 1,107 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,132 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,946 نمایش ها
 5. معرفی ارتش روم

  • 26 پاسخ
  • 20,554 نمایش ها
 6. مصطفی در چهار پرده -

  • 2 پاسخ
  • 732 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,119 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,736 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 879 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 988 نمایش ها
 7. مرز جنون ، عشق

  • 15 پاسخ
  • 2,028 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,552 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,265 نمایش ها
 8. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,981 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,020 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,008 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 14,336 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,569 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,638 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,295 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,531 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 817 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,161 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,155 نمایش ها