جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

206 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 255 پاسخ
  • 58,544 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 46,205 نمایش ها
  • 102 پاسخ
  • 25,129 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 16,141 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,400 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 584 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 89,051 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 67,533 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 28,938 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 26,566 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 23,263 نمایش ها
  • 141 پاسخ
  • 20,970 نمایش ها
 1. معرفی ارتش روم

  • 26 پاسخ
  • 20,305 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 19,644 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 18,272 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,553 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,442 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 14,225 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,374 نمایش ها
  • 189 پاسخ
  • 13,336 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,688 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,488 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,165 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,161 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 10,683 نمایش ها
 2. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,542 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,397 نمایش ها
 3. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,339 نمایش ها
 4. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,960 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,557 نمایش ها
 5. نادر شاه افشار

  • 21 پاسخ
  • 9,230 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,177 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,118 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,980 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,933 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 8,789 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,758 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,619 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,480 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,479 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 8,413 نمایش ها
 6. داریوش بزرگ

  • 81 پاسخ
  • 8,243 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,768 نمایش ها
 7. سید جیکاک که بود؟

  • 6 پاسخ
  • 7,677 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,266 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,034 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,513 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,193 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,156 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 5,962 نمایش ها