rpg7

VIP
 • تعداد محتوا

  1,605
 • عضوشده

 • آخرین بازدید

 • Days Won

  16

تمامی ارسال های rpg7

 1. بسم الله الرحمن الرحیم خیلی وقت است که تاپیکی درمورد بمب نفوذ گر چندین تنی بویینگ زده شده است.همان موقع خیلی از کاربرا نظرات متفاوتی درمورد میزان موفقیت آن بمب داده بودند. بعضیها خوشبین بودند وگفتند امکان نفوذ 70 متری برای دسترسی به محوطه زیرزمینی تجهیزات هسته ای وجود ندارد. بعضیها هم بدبین بودند ومی گفتند تکلونوژی ایالات متحده این امکان برای آنها فراهم کرده است و.... خلاصه نظرات گوناگون بود، هدف بنده ازایجاد این تاپیک نشان دادن راه حلی تقریبا دقیق برای نشان دادن میزان نفوذ بمبها در زمین،نفوذ گلوله در هدف و تخریب انفجار و....با استفاده از فرمولهای مخصوص به آن است. تا یک دید فیزیکی به بچه ها برای میزان تخریب سلاحها دست دهد. خوب..مقدمه وکوتاه میکنم ومستقیم وارد بحث میشم...پیشاپیش از به کار بردن کلمات فرنگی برای فرمول ها وتوضیحات مربوط به آن عذر خواهی می کنم! [size=18][color=blue]انفجار:[/color][/size] درفعل وانفعال انفجاری، مقادير زيادی انرژِی به صورت گرماوفشار به طور سريع وناگهانی آزاد ميشود. افزايش فشار به صورت موج توسعه مي يابد که به آن موج انفجار ميگويند. موجانفجار درهنگام گسترش ضربه شديدی ايجاد مي نمايد که مي تواند باعث آثار تخريبی شديدگردد.انفجارها براساس منشاانرژی به انفجارهای فيزيکی، شيميايی وهسته ای طبقه بندی ميشوند. انفجارفيزيکی،انفجاری راگويندکه درآن منشا انرژی،آزادشدن مايعات يا گازهای تحت فشار باشد. انفجارشيميايی، انفجاری راگويندکه درآن منشا انرژی ناشی از اکسيداسيون سريع موادشيمياي يانفجاری وانبساط گازهای ناشی ازآن است. انفجارهسته ای، انفجاری راگويندکه درآن منشا انرژی ناشی از فعل وانفعالات هسته ای است. [size=18][color=blue]موج بلست وفشار مبنا:[/color][/size] اگر مقداری ماده منفجره در هوا منفجر گردد افزايش سريع حجم گاز باعث توليد موج انفجار وانتشار کروی آن ميگردد. موج ايجاد شده از انفجار دارای دوفاز است. درمرحله اول که به فاز مثبت ويا فاز فشاری موسوم است، دريک لحظه فشار به مقدار ماکزيممی افزايش مييابد که به ان پيک فشار ،بيش فشار يا فشار مبنا می گويند ودر زمان کوتاهی اين فشار به مقدار فشاراتمسفر کاهش يافته وسپس فاز منفی باايجاد مکش آغاز ميشود. شدت اين فاز بسيار کمتر از فاز مثبت ميباشد ولی مدت اثر ان به مراتب طولانيتر است. [size=18][color=blue]فشار انعکاسی:[/color][/size] باگذر موج ازهربخش از سازه، فشار وارده بستگی به موقعيت آن بخش نسبت به جبهه انتشار موج دارد. هنگاميکه امواج انفجار به سطح سخت ياهدفی چگالتر ازمحيط اوليه انتشار برخورد ميکنند، فشار بايک ضريب انعکاس افزايش مييابد. ضريب انعکاس به شدت موج وزاويه برخورد جبهه شوک وابسته است. [size=18][color=blue]فشار ديناميکی:[/color][/size] علاوه برفشارحاصل از انتشار موج انفجار، فشارديناميکی در اثر جريان هوای شديد (درگ) ناشی از انفجار بر روی محيط اطراف نيز می،تواند موثر باشد. درهر ناحيه فشار (مثبت يا منفی) حرکت مولکولهای هوا وسرعت ذرات يا باد وجود دارد که فشار ديناميکی را در مسير حرکت موج ايجاد ميکند. [size=18][color=blue]ايمپالس:[/color][/size] به سطح زير منحنی فشار زمان ايمپالس يا تکانه می گوينددر بررسی تاثيرات انفجار بر روی اشيا بايد درنظر گرفته شود. [size=18][color=darkblue]خوب....تا الان چند تعریف اولیه مورد نیاز انجام دادیم،نوبت مبحث بعدی است.ادامه مبحث را با سوال وجواب شروع می کنیم[/color].[/size] [size=18] [color=red]1-انفجار در نزدیکی یک ساختمان چه اثراتی بر ساختمان از نظر نوع بارگذاری وارد می کند؟ مکانیزم¬های مختلف آسیب در ساختمانها، ناشی از بار ایربلست چگونه است؟[/color][/size] وقتی که یک موج شاک به سمت یک ساختمان منتشر می شود ابتدا فشار به دیواره ای که موج بلست می رسد اعمال می شود سپس سقف ودیواره های جانبی وسپس دیواره پشتی تحت قشار قرار می گیرد. دریک لحظه خاص کل سطوح سازه تحت فشار شاک قرار می گیرد. وقتی یک موج شاک به یک مانع غیرصلب مثل یک ساختمان برخورد می کند، موج از سطح ساختمان منعکس می شود. درلحظه برخورد موج به دیواره دیواره شتاب می گیرد وتاوقتی که فشار روی سطح خارجی آن وجود دارد شتاب گیری ادامه دارد.ابتدا تغییر فرم دیواره الاستیک (قابل برگشت)است. اگر شدت بلست کافی باشد، دیواره تغییر فرم وتغییر مکان دائمی می دهد. اگر این تغییر مکان ازحد بحرانی بیشتر باشد، دیواره دچار انهدام می شود. مشخصه های بارگذاری وپاسخ برای بارگذاری گذرا ناشی از انفجار، اصولا بستگی به رابطه بین زمان موثر بارگذاری وپریود طبیعی سازه دارد. وقتی زمان موثر بارگذاری خیلی کوتاه باشد(کمتر از یک سوم پریود طبیعی)، ایمپالس ناشی از بارگذاری گذرا، اهمیت اصلی دارد وپاسخ سازه کاملا به ملاحضات ایمپالس وممنتوم بستگی دارد. از سوی دیگر اگر زمان اعمال بار نسبتا طولانی باشد ( درمقایسه با پریود طبیعی سازه) بنابراین یک طراحی شبه استاتیکی میتواند انجام شود. پاسخ سازه ای به بار بلست شدیدا تت تاثیر نسبت td/T (نسبت زمان بار به پریود طبیعی) است. 3 نوع بارگذاری به صورت زیر می توان درنظر گرفته شود: [img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/1%7E14.png[/img] [size=18][color=red]2-در اثر انفجار 100 کیلوگرم مواد منفجره HMX: الف- فشار Overpressure ایجاد شده در فواصل 20،10،5 ، 50 و100 متر را بدست آورده و منحنی فشار بر حسب مسافت را رسم کنید ( از فرمول Brode) ب-فشار مبنا (Overpressure) در فاصله 10و 100متر را از 3 فرمول Kinney & Graham، Brode و Mills محاسبه کرده و مقادیر بدست آمده را مقایسه نمائید. ج- در چه فاصله ای بیش فشار ایجاد شده به psi0.5می رسد (از گراف). د- فشار دینامیکی حداکثر (q) و سرعت جبهة موج انفجار(us) و سرعت ذرات هوا در فاصله 100 متری از محل انفجار چقدر است؟ د - اگر در فاصله 100 متری از محل انفجار، امواج به مانع سختی بطور عمودی برخورد کند، فشار انعکاسي چقدر خواهد شد؟ ه- اگر زمان اعمال فشار در فاز مثبت 10 ميلي ثانيه باشد، با فرض بار مثلثي، مقدار ايمپالس وارده را در فاصله 100 متری از محل انفجار بدست آوريد. و- در فاصله 20 متری از محل انفجار چه نوع آسیب هایی را برای ساختمانهای مسکونی پیش بینی می کنید.[/color][/size] الف) [img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/2%7E3.png[/img] توضیح: چون ماده منفجره ما HMX است ونیز محاسبات استاندارد آمریکایی بر اساس TNT انجام می شود ابتدا ما جرم 100 کیلو گرم HMX را به جرم معادل آن تبدیل می کنیم جدول تبدیل جرم مواد منفجره به جرم استاندارد TNT [img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/5%7E3.png[/img] البته مقدار HMX در این جدول نیست ومنبع آن جدول وطنی است که از گذاشتن آن معذوریم! [img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/3%7E2.png[/img] توضیح: w وزن،R فاصله،z عدد اسکیل، p هم فشار که دونوع است..در ادامه هم با این کمیت ها مواجه میشویم( که یادتون باشه )ودوباره توضیح نمی دهم [img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/4%7E2.png[/img] توضیح: نمودار فشار برحسب فاصله که توضیح خاصی نیاز نیست! ب) [img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/6%7E1.png[/img] توضیح: دو فرمول مورد استفاده [img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/7%7E2.png[/img] مقایسه نتایج از فرمولها [img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/8%7E0.png[/img] نمودار نتایج ج)P= 0.5psi = .03447bar @ (R=100m) فشار psi را به فشار pa استاندارد تبدیل کردیم [img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/9%7E1.png[/img] باتوجه به سوال مربوطه مشخص می شود که q سرعت وp فشار است د) [img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10%7E2.png[/img] ه) [img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/11%7E1.png[/img] i میزان ایمپالس تولیدی است. و) براساس فرمول Brode درفاصه 20 متری ازمحل انفجار 0.408213bar است که براساس جدول مربوطه آسیب جدی به فریم های فولادی واردشده وشاهدفروپاشی فریم های چوبی خواهیم بود. شیشه ها بکلی میشکند. پنل های فلزی ازبین رفته ودیوارهای بتنی ازهم گسیخته می شود. سوال وجواب بعدی در ادامه.....
 2. مطمینا تابحال اسم کلمه c nc هم نشنیده بود، ولی ای کاش کسی ک بهش این خزعبلات گفت بهش میگفت ک لوله هارو cnc نمیزنه و از فرایند هایی مصل رولینگ، فورجینگ استفاده میشه .. شما ک ساختی لابد ب فرایند های خانکشی هم اشنا هستی دیگه؟ نکنه خان داخل لوله هم سی ان سی های چهار محورت زده؟! باز جای شکرش باقیه نگفته تانک کرار ما ساختیم... ----------- حالا جدای شوخی طوری تعریف کرد کسی سی ان سی نشناسه یه دستگاهی هست ک بهش یک شکل میدی اونم دقیقا از خروجی بهت تحویلش میده!! سی ان سی یه دستگاه اتوماتیک ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی ک با یه سری کد نویسی به اسم j code قطعه مورد نظرت میتراشه.. سی ان سی چهار محوره اتفاقا نسبت ب سی ان سی های دیگه مصل ۶ محوره نقاط ضعف داره و نمتونه یه سری زوایا در بیاره بهرحال... حرفم اینه اگه من سازندش بودم و میخاسم ادعا کنم ساختمش در مورد تمام مراحلش یه توضیح مختصر حداقل میدادم نه اینکه بصورت اماتور بگم سی ان سی ساختیم و از خروجی دستگاه تفنگ تف کرد بیرون هرچی نباشه، هم مهندسی مکانیک خوندم و با فرایندهای ساخت اشنا هستم هم مهندسی سلاح از مالک دارم خیر سرم کلی درس مربوط ب طراحی سلاح، مکانیزم شلیک، بالستیک داخلی لوله سلاح و ... خوندم، نمیگم ک امکان نداره یه گروه فرهنگی هنری این ساخته ولی خوب خیلی دلم میخاد یکی از بپرسه چیزی ب اسم کانتور فشار داخلی لوله سلاح به گوشش خورده؟ بهر حال سرتیم گروهشون بوده و درجریان این مسایل هم هست انشاالله... مشکل مملکت ما اینع فک میکنیم همه چیز خیلی ساده هست و سطحی. یاد رییس گروهمون افتادم م دکتری برق داشت برا زمانی ک تو وزارت کار میکردم بهش گفتم این فایرکنترل سامانه دفاع نزدیک چطوری موشک شلیک از شناور ب عنوان تهدید درنظر نمیگیره و بهش شلیک نمیکنه؟ گفت کاری نداره یه چی اونجا هست تشخیص میده موشکش چه عیه و ولش میکنه... شجاعت این نداشت ک بگه بلد نیستم... بهرحال حرف زیاده ولی به عنوان یه مهندس مکانیک جقله حرفای جز خندیدن هیچ عکس العمل مناسبی نداره
 3. موشک ابدا به پل فرماندهی نخورده...... 1- استراکچر پل کاملا سالم مونده و فقط سوخته 2- تو ویدووش کاملا مشخصه که بعد اصابت موشک زنجیره انفجار داخل کشتی شکل میگیره و به پل میرسه   موشک به قسمت بین سوپر استراکچر و پاشنه میخوره، تا اینجا نظرم با ابراهیم یکی هست، ولی از این به بعد متفاوت! خرج انفجاری موشک نیمه گود هست، ولی باز تمام گود نیست...یعنی مواد انفجاری به صورت طولی تزریق نمیشه هنگام برخورد و صفر شدن سرعت موشک ماشه عمل میکنه و انفجار رخ میده...انفجار دقیقا داخل لایه داخلی بدنه رخ میده و باعث میشه بدنه از هم باز میشه...این انفجار به صورت عرضی شناور تحت تاثیر قرار میده البته این قسمت هم با ابراهیم مخالفم....نظر من اینه موشک از سمت استاربورد، یعنی راست به شناور خورده و نه چپ     معتقدم این سوراخ ناشی از بیرون رفتن موج از بدنه شناور هست...نه خود برخورد، به دلیل بیرون زدگی لبه ها ================= بعد برخورد موشک مشتعل شدن سوخت موشک وانفجار سرجنگی...باعث اتش سوزی گسترده شناور شده و به سرعت به کل شناور سرایت کرده این عکس زیر هم معتقدم که پوپ اف ناشی از مهمات داخلی خود موشک بوده....نه موج انفجار موشک     :rose:  :rose:
 4.   اینجا جای گفتن نیست..... یک قرارگاهی بود که فلان اسم داره و از بین نخبه های تحصیل کرده دانشگاهی اونایی که تمایل به همکاری دارن تو قسمت های خودش استفاده میکنه (هرچند ما نخبه نیستیم! ولی منظور اونا از نخبه فارغ التحصیل های ارشد دانشگاهی رده 1 و 2 کشور منظورشونه) بهرحال ما رزومه خودمون بردیم قرارگاه اونا، بعد اونا هم رزونه مارو بین چند نهاد مختلف سپاه پخش کردن منجمله جهادخودکفاییی نیروی زمینی،  اماد و پشتیبانی نیروی زمینی، جهاد خودکفایی نیروی دریایی و یکی دوجای دیگه که مال تحقیق و توسعه یا به قول خارجکی ها R & D سپاه بوده یعنی نهاد وابسته به سپاه نبوده، خود سپاه بوده.. این روش جذب هم خیلی متداول شده، یکی دوتا از رفیقام هم اینطوری جذب شدن..الانم رفیقام بهم اصرار دارن بیا، ولی من کلا بیخیال سپاه شدم و ترجیح میدم کار ازاد خودم با درامد خیلی کمتر ولی ارامش روحی و روانی بیشتر ادامه بدم :rose: یاعلی ===================== البته... منظور حقیر خداینکرده توهین به پاسدارهای عزیز نیست، ابدا تمام حرف من اینه، که نمیشه از قیافه و ظاهر و خانواده برای طرف قضاوت کرد و لباس پوشیدن و.. نیمتونه ملاک خوبی تو انقلابی بودن و متعهد بودن فرد باشه. به نظرم این حرکت خیلی جاها رواج داره و مطمئنم خیلی از کاربرای که تو نیروی مقاومت بسیج هستن این رفتار مشاهده کردن. وقتی طرف تو نهاد مقدس سپاه کار میکنه اخلاق و رفتارش خیلی باید با یک ادم عادی فرق کنه طرف لباس پاسداری تنشه، لباسی که لباس اکثر شهدا بوده و لباس انتقلابی ترین نهاد این کشوره، مسلمه که اگه کار اشتباهی کنه به اسم کل انقلاب و کشور تموم میشه... به همین دلیل افرادی که بیشترین برخورد و رابطه به مردم دارن باید به شدت مودب و بافهم و شعور باشن.. تا اسم بقیه خراب نکنن
 5.   سلام حاجی! خدمت شما عرض کنم...که قصد انحراف تاپیک نداشتم، ولی با مشورت از یکی ازکابرای قدیمی خواستم یه جواب کوچولو بدم بنده برای استخدامی آمادپشتیبانی نیرو زمینی سپاه رفته بودم مصاحبه... سوالاتی که ازم میکردم، دقیقا مشابه اون پست دوستمون بود طرف بهم گفت شلوار لی میپوشی یا نه! پیرهن استین کوتاه داری یا نه؟ و کلی از این سوالات غیر تخصصی مزخرف حالا این بماند.......وقتی طرف که فک کنم مسول نیروانسانی اونجا بود سوالات خودش پرسید، من به یک قسمت دیگه معرفی کرد که باید با فلان شخص مصاحبه کنم....طرف هنوز نیومده بود و تو اتاق منشیش نشسته بودم منشی طرف شروع به سوال پرسیدن از من با یک لحن خیلی زشت کرد... که حجاب مادرت چطوره ؟ حجاب خواهرت چطوره؟ خواهرت رانندگی میکنه یانه؟ خواهرت موقع رانندگی چادرش برمیداره یا نه؟ و کلی سوال مزخرف که هیچ ربطی به من و تخصص مورد نیاز اونا نداشت انقده طرف بد سوال کرد....من رفتم و دیگه برنگشتم...هرچند فهمیدم کلا فرمالیته بود و یکی دیگه که سفارش یک سردار بود جای من گرفتن ============================= این اتفاق یکی دوبار دیگه هم برا من افتاد که دیگه مجال صحبت کردن و انحراف تاپیک نیست....خلاصه کاری کردن که من دیگه دور سپاه خط کشیدم...علیرغم تخصصی که تو زمینه مربوطه داشتم :mrgreen:
 6. عربستان تو کنترل مناطق مرزیش با یمن زائیده..... نکته جالبش اینه که حوثی ها هم از لحاظ تعداد، تسلیحات خیلی محدودیت شدید دارن و هم تو جنگ مسائل اخلاقی رعایت میکنن و توحش انجام نمیدن و اینکه انتحاری نمیزنن!! حالا فکرش بکنین که نیروی زمینی ترکیه با عربستان بخان با داعش درگیر شن... پوستی از سرشون بکنن که دیگه هوس دخالت تو سوریه نکنن.... نظر شخصی خودم، اینا فقط یه مشت بلوف نظامی ضایع هس و عملا هیچ اتفاقی نمی افته....هیچ نیروی نظامی زمینی تو جهان خوشش نمیاد که وارد معرکه زمینی با داعش بشه... باز اگه عربستان میگفت از هوا بمباران میکنن تاحدودی قابل باور بود، ولی زمینی..اصلا و ابدا
 7. برای  جناب مهدی 313 توضیح دادم!! بقیه مطالب تو صفحه فیسبوقشونه که ادامه داشته..... برای ایشون تو پیام خصوصی توضیح دادم و برای عدم انحراف تاپیک نخواستم مساله الکی کش بدم والله فک نمیکردم دیگه کسی پیگیر قضیه بشه!!!  :mrgreen:
 8.     جملات بالا از وفیق السامرایی هست! ایشون خیلی ها میشناسن، ژنرال متفکر عراقی که زمان صدام فک کنم مسول اطلاعات ارتش عراق بوده حاج نجف به خوبی ایشون میشناسن....کتاب ویرانه های دروازه شرقی نوشته ایشون ================== ترجمه قسمتی از متن بالا:   اگر عربستان به همراه اعتلاف عرب به ایران حمله کنن، اخرین تصمیم دوران حکومتشون گرفتن! این به اون دلیله که اینها اصلا نمیتونن یک جنگ فرسایشی تحمل کنن، ولی ایران نشون داده که به خوبی میتونه یک جنگ فرسایشی تحمل کنه اگر چه دچار مشکلات اقتصادی بزرگی میشه، ولی بعدش میتونه بر کل این کشورها حکومت کنه و این به دلیل قدرت بالای نیروی انسانی و تجهیزاتی این کشوره :rose:
 9.   باعث شعف فراوان ما شد!! اردن و مصر که با ما روابط دیپلماتیک ندارن  :mrgreen: ============ ویرایش : گویا اردن سفارت داره تو ایران، بنده اشتباه کردم       از این دست محکوم کردنا، برای خالی نبودن عریضه هس.... والا همش باد هواست
 10. گروه نظامی شیعه عصائب الحق عراق، در اعلامیه رسمی به دولت عراق مهلت داد که سفارت عربستان تخلیه کنه، والا با موشک به سفارت حمله میکنن پیام خیلی زیاده و توش عربستان عامل اصلی ترور و بمب گذاری در عراق و لبنان و سوریه معرفی کرده، در ادامه گفته مماشات ما با سعودی ها تمام شده و از این به بعد هر سعودی که عضو داعش باشه میکشه و به هیچ کسی رحم نیمکنه         =================================== پی نوشت:  قبلا یکی از دوستان عراقی بهم گفته بود اگه روزی عربستان به ایران حمله کنه، این گروه های نظامی شیعه به عربستان حمله میکنن اولش باور نکردم و گفتن در حد شعاره و از لحاظ سیاسی دولت این اجازه بهشون نمیده، ولی وقتی بدون اجازه دولت تو سوریه این گروه ها درگیر شدن، نظرم عوض شده! مطمئنم با وجود مرز زمینی عراق و عربستان، اگه بخوان به ایران حمله کنن، این گروه های نظامی خشن و پرتعداد عراقی پوستی  از سر اینا بکنن که اون سرش ناپیدا hee_hee
 11. برادر....خداکنه مشکل همینه که شما میگی باشه! والا ادم فکرای دیگه ای میکنه در مورد رئیس جمهور :sleepy:
 12. داستان خیلی خیلی سادست!! کلاه بزرگی سر ما که نه (( ناموسا N  بار گفته بودیم که همچین اتفاقی میوفته! )) سر دولت فخمیه و عاقای امیرکبیر و حقوقدان گذاشتن و تمام! الانم فرار به جلو میکنن و میگن ربطی به برجام نداره.....طرفداراشون هم تو سایت حرفاشون تکرار میکنن هیچ پیچیدگی هم نداره ....  اورانیوم غنی شده و بردن، چیزی که دوباره دسترسی بهش تقریبا غیرممکن شده، بجاش به ما خروس قندی دادن، الانم یقه ما تو دست اونهاست و دیگه اهرم فشار خاصی برای چونه زدن نداریم :mrgreen:
 13. خیر.... به دلیل ارتفاع زیاد پروازی، به نظر میرسه که دوربین ثابته، درحالیکه پهپاد مدام در حال چرخش بالای هدف بوده چقدر پرت و پلا زد؟ 2 تا انفجار دیگه خیلی فاصله داشتن....اگه لیزری بود که اینطوری نمیشد نکنه سقوط ازاد بوده؟
 14.   خداشکر روسیه وارد عراق نشده....  والا دوستان عشق امریکا؛ الان میگفتن کار روساست، امریکا از تسلیحات هدایت دقیق استفاده میکنه، نه بمب اهنی و.... این بمباران ها هیچکدومشون اشتباهی نیست، نه این بمباران، نه بمباران بچه های پاسدار تو سوریه
 15.   حاجی.....قضیه لیبرتی یادت رفته؟ یا حمله به پادگان هایی امریکایی؟ راکت های کلاس اشتر، سرجنگی وحشتناکی دارن...گمون کنم چیزی در حد 100 الی 200 کیلوگرم یا بیشتر باشن به دلیل ارزونی و کارآمدی این سلاح، در سطح بسیار گسترده ای توسط انواع گروه های نظامی تو عراق استفاده میشه
 16.   پاسخ دندان شکن؟؟؟ پاسدارهای همشهری ما توسط آمریکایی ها به شهادت رسیدند، طرف صداش در نیومده !! پاسخ دندان شکن بخوره تو سر وزیر خارجش که فقط بلده لبخند دیپلماتیک بزنه و با جان کری راهپیمایی کنه واقعا چرا اینا هیچ موضعی نمیگیرن؟ میترستن توافقشون بهم بخوره؟ حالم بهم میزنن..   پینوشت: الانه که غربزده های سایت بیان بمن بپرن و بگن شاید کار روسا باشه پیشاپیش بهتون میگم که این پاسدارا یکیش همشهری منه، پدر ایشون بازنشسته لشکر 25 کربلا بوده و خبرش قطعی و موثق ==================== ماشین این پاسدارو رو با جنگنده زدن، میگن که کروز روسی بوه، (( بسیار مایه تعجب است!)) طرف دلیل میاره آمریکا تکذیب کرده، پ ن پ ... انتظار داشتین تایید کنند؟ :mrgreen:
 17.   دقیقا منم دارم به این موضوع فکر میکنم!! خرابی ها سطحی هستند، یعنی از لایه های بیرونی بتونی حوض کندگی مشاهده میشه که به نظر ناشی ار اصابت مهمات مستقیم مثل گلوله تانک و ارپی جی هست والا فکر میکنم، اگه بمباران میشد، تخریب کلی حاصل بشه، نه اینکه فقط لایه های بتونی حوض کنده بشه :mrgreen: اگه دوستان به تصاویر با دقت نگاه بفرمایند، متوجه عرض بنده میشن.... تو تصویر آخری هم یک اتاق نشون میده که داخلش داغونه، درحالی که دیوار و سقفش سالمه....چطورحالا؟ مگه نه اینکه بمبارن اول سقف خراب میکنه و باعث افتادن دیوارها میشه؟ به نظرم تصاویر مربوط به اسیب های ناشی از گلوله باران سلاح های سبک و جنگ شهری باشه و هدف از نشون دادنش جنگ روانی است
 18.   حرف شما درسته.... ولی حرف من اینه، فیل کردن سلاح یا هر یک سیستم غیر عادی نیست و فقط با تست و تجربه و عملکرد میدانی میشه اشکالاتش رفع کرد این موضوع اونم تو کشوری مث روسیه بسیار شدید تر از امریکاست....بخاطر استانداردهای پایین ترش نسبت به غرب حرف من تناقضی با حرف شما نداره :rose:  :rose:
 19.   2 موضوع این وسط قابل بحثه....  اول اینکه در مقایسه تسلیحات آمریکایی باروسی، همه میدونن که تسلیحات امریکایی دقیق تر و گران تره، اصلا انتظاری نمی رفت که این کروز ها دقیق اصابت کنند همچنین تعداد فیل هاشون هم غیرقابل انتظار نیست دوم اینکه، این اولین باره روسیه درحال کروزپراکنیه، درحالیکه امریکا 20 سال تو این زمینه سابقه داره، بنده شخصا نتیجه کروز باران جنگ 1991 عراق دیدم تعداد خیلی زیادیش فیل شد و بی دقت بود! همینه برادر..تا یک سلاح تست نشه تو منطقه رزمی هیچ انتظاری ازش نمیره :rose:
 20.     یکی حرف قشنگی میزد: میگفت...اولین گام در پیروزی و کسب موفقیت در هر زمینه ای قبول شکست و چاره اندیشی است
 21. از اوضاع نزاجا بگذریم.... یک سوالی حسابی من مشغول کرده که چرا نزاجا اینقده رزمایش برگزار میکنه؟ علتش واقعا چیه؟ کدوم از یگان های نظامی ما اینقدر رزمایش برگزار میکنن؟ پس چرا میگن پول نداریم؟ این رزمایش و  انتقال نیرو و مهمات و ... کلی هزینه بره، ضمن اینکه هیچ کدومشون هم درست و حسابی نیست و هر روز بد تر از دیروز برگزار میشه واقعا باید گفت که : بسیار مایه تعجب است!! :mrgreen:
 22. من نگاه.... همین که یه روزی این مردم شیعه نشین آزاد بشن  و در امنیت باشن، به نظر من خیلی خوبه.... الانشم اینا در معرض خطرن! طوری صحبت میکنی، انگار آزادسازی سوریه مث آب خوردنه...نه برادر دارن خون میدن، ببین چقدر تلفات دادیم؟ چقدر امکانات از ما و حزب الله عزیز گرفته شده؟ روزی که جنگ متوقف بشه و خون یک شیعه کمتر ریخته بشه به نظر من خوبه، الان اینا به قتل عام همه مردم شیعه راضی نیستن     برادر من...عزیز من! کجا توهین کردم...عاخه چیز بدی نگفتم.... اگه شما احساس بدی کردین بنده عذر میخوام..ببخشید ماشاالله چقدر شما حساس هستید..لحن من نه امرانه بود و نه توهین آمیز....بهرحال این سایت مال پدر من که نیس، خودتون مختارین هر پستی بذارین صحبت شما در مورد مذاکره تا حدودی بی انصافیه... بنده خودم مخالف این داستان ها مذاکرات و برجام و... بودم و هستم! همه هم میدونن ولی ربط دادن داستان صلح نشده سوریه، اصلا ربطی به دولت و ظریف و این مسائل فکر نکنم داشته باشه...تو این جلسه از روسیه و امریکا و..بودن حالا بنظرت رای و تصمیم ما چقدر نفوذ داره؟ اصلا آمریکا مارو عددی حساب میکنه که بخواد نظر مارو هم جویا بشه؟ باید انصاف داشت عزیز من...موضوع سوریه کاملا امنیتی و نظامیه، شما ملاحظه بفرمایین سفرای ما تو سوریه و عراق و لبنان چه کسانی هستند؟ همشون سپاهی و پاسدار و نظامی هستند، این نشون میده که ما برای این کشورها فراتر از مسائل معمولی سیاسی برنامه داریم دوباره بنده از شما عذر خواهی میکنم.. :rose:   ============================= در ثانی....کسی که قبل از انجام گناهی محاکمه نمیکنن.... از کجا معلوم این حرکت یک فریب و تاکتیک باشه برای وقت خریدن؟ یا دل سرد کردن تروریست ها؟ و یا هزارن علت دیگه انشاالله که داستان سوریه ختم به خیر بشه
 23.   جالبه سوریه همش بیابونه....عین زمین DE-dust2 کانتر! ولی انواع رنگ های استتار توش وجود داره کاربرای گرامی..جناب  iliasd و آب میوه گیر عزیز!! لطفا بحث سیاسی حاشیه ای مطرح نفرمایید، چون زیاد به موضوع نمیخوره و دوم اینکه با راه انداختن دعوا و سو استفاده سیاسی بعضیها اوضاع فعلا شیرین تحولات سوریه به کام ما تلخ میشه.... بذارین...این روال خبرگذاری و زحمت کشیدن تیم تلاشگر تحولات ادامه پیدا کنه، اکثرا به قدر کافی به بلوغ سیاسی رسیدن و خودشون میتونن نتیجه گیری کنن باتشکر :rose:  :rose:  :rose:
 24. منظور نمایندگان مجلس هست!!  که همون قانونگذار تعبیر میشه :mrgreen:
 25. اتفاقا اصلا زمان خوبی نیس!! حتما فرانسه انتفام میگیره و بمبارن گسترده میکنه و احتمالا در بمباران های اشتباهی تعداد زیادی فرمانده حزب الله شهید میشن درسته کلی فرانسوی مردم، ولی ارزششون به اندازه امنیت اسرائیل نیست، لابی های صهونیست هرطور که بخوان به حزب الله دوست دارن ضربه وارد کنن دشمن اصلی اسرائیل حزب اللهه نه یه مشت دواعش