super_comando

تحلیل و پیگیری تحولات عراق

Recommended Posts

زمان انتشار خبر: سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۹
[img]http://irinn.ir/sitefiles/13930521/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85/%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1.jpg[/img]
[b]داعش از بامداد امروز به شهر جلولا در کردستان عراق حمله کردند و در نخستین اقدام، ده ها نفر از شهروندان را تیرباران کردند. داعش مانع از فرار مردم شده اند تا از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کنند.[/b]

داعش در شرایطی به شهر جلولا در کردستان عراق حمله کردند، که هیچ نیروی دفاعی، حتی پلیس محلی در این شهر حضور نداشت و مردم نیز امکان دفاع نداشتند. با این حال، تروریست ها از چند کیلومتر مانده به شهر، شلیک به کوچه و خیابان ها را آغاز کرده بودند و تا ساعت ها پس از ورود به جلولا نیز به شلیک وحشیانه خود ادامه می دادند.
بر اساس اعلام تعدادی از اهالی که موفق به فرار شده اند، تکفیری ها که در میان آنها تعداد زیادی تروریست غیر عرب، بویژه از اراذل و اوباش قفقاز، چچن، داغستان و کشورهای آسیای میانه دیده می شد، هرکسی را که در سطح شهر می دیدند به رگبار می بستند و پس از ورود به شهر، تعداد زیادی از جوانان را از خانه ها بیرون کشیده و آنها را در چند گروه تیرباران کردند.
تروریست های داعش از خروج مردم از جلولا جلوگیری کردند تا ارتش عراق از بیم کشته شدن مردم، نتواند به سمت شهر شلیک کند و نیروهای کرد نیز، برای بازپس گرفتن شهر اقدامی نکنند. این نوع گروگانگیری و استفاده از مردم به عنوان سپر انسانی در شهرهای دیگر عراق نیز صورت گرفته است.
[img]http://irinn.ir/sitefiles/13930521/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85/%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%281%29.jpg[/img]
[img]http://irinn.ir/sitefiles/13930521/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85/%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%2810%29.jpg[/img]
[img]http://irinn.ir/sitefiles/13930521/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85/%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%2811%29.jpg[/img]
[img]http://irinn.ir/sitefiles/13930521/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85/%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%2812%29.jpg[/img]
[img]http://irinn.ir/sitefiles/13930521/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85/%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%2813%29.jpg[/img]
[img]http://irinn.ir/sitefiles/13930521/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85/%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%2814%29.jpg[/img]
[img]http://irinn.ir/sitefiles/13930521/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85/%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%2815%29.jpg[/img]
[img]http://irinn.ir/sitefiles/13930521/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85/%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%2816%29.jpg[/img]
[img]http://irinn.ir/sitefiles/13930521/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85/%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%2817%29.jpg[/img]
[img]http://irinn.ir/sitefiles/13930521/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85/%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%282%29.jpg[/img]
[img]http://irinn.ir/sitefiles/13930521/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85/%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%283%29.jpg[/img]
[img]http://irinn.ir/sitefiles/13930521/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85/%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%284%29.jpg[/img]
[img]http://irinn.ir/sitefiles/13930521/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85/%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%285%29.jpg[/img]
[img]http://irinn.ir/sitefiles/13930521/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85/%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%286%29.jpg[/img]
[img]http://irinn.ir/sitefiles/13930521/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85/%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%287%29.jpg[/img]
[img]http://irinn.ir/sitefiles/13930521/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85/%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%288%29.jpg[/img]
[img]http://irinn.ir/sitefiles/13930521/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85/%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%289%29.jpg[/img]

زمان انتشار خبر: سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۱:۲۵
[b] [/b]

[b] [/b]

[img]http://irinn.ir/sitefiles/13930521/%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B414.jpg[/img]
[b] مامور کهنه‌کار سازمان مرکزی جاسوسی امریکا و مشاور اطلاعاتی وزیر جنگ این کشور که بنیانگذار اصلی گروه‌های تروریستی در خاورمیانه به شمار می‌آید، در زمینه تاسیس و فرماندهی گروهک "داعش" نیز متهم ردیف اول است.[/b]


، مایکل ویکرز (Michael Vickers)، سرکرده و بنیانگذار اصلی تشکیلات تروریستی داعش و همه گروه های تروریستی خاورمیانه و طرف سوم حوادث اخیرجهان عرب است.
براساس گزارش های موجود، ویکرزستاره دولت آمریکا است و به او لقب "مرد گروهک ها" را اعطا کرده اند، او شاگرد "زبیگنیو برژینسکی" و یکی از "گرگ های خاکستری" اوست که یکی از نویسندگان عرب در کتاب خود با عنوان " برژینسکی، سر افعی"، از او بسیار یاد کرده است.
ویکرز یکی از مهندسان و طراحان اصلی ناظر بر برنامه آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا برای ایجاد، آموزش و تسلیح جریان های افراط گرا بوده است که از زمان حضور شوروی در افغانستان حضور و ظهور آن ها در این کشور چند برابر شد.
[img]http://irinn.ir/sitefiles/13930521/%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%20.jpg[/img]
او به خاطر موفقیت در اجرای مهم ترین پروژه استراتژیک و بزرگ ترین عملیات محرمانه "سی آی ای" یعنی استفاده از جنگجویان افغان برای کوبیدن نیروهای شوروی، جایزه آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا را دریافت کرد.
ویکرز از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۶، به مدت ۱۳ سال، عضو نیروهای عملیات ویژه بوده و در این مدت در عرصه های مختلفی از جمله خاومیانه و آسیا حضور پیدا کرد و سپس به مدت بیست سال از فعالیت در نهادهای دولتی دور بود.
در اواخر سال ۲۰۰۶ زمانی که جورج بوش، به منظور طراحی نقشه خروج ارتش آمریکا از عراق، برژینسکی را در کمپ دیوید فراخواند، برژینسکی هم ویکرز را دعوت کرد و او هم نقشه عقب نشینی ارتش و ابقای گروهی تحت فرماندهی خود و "ایجاد هسته های پنهان متشکل از عناصر افراطی عرب و غیرعرب" را طرح ریزی کرد، سپس در سال ۲۰۰۷ ویکرز به عنوان رئیس عملیات ویژه و تروریسم در طبقه سوم وزارت دفاع آمریکا به فعالیت پرداخت و کار برنامه ریزی برای ایجاد ارتش های مخفی متشکل از عناصر خارجی و عربی را که تحت فرماندهی خود او باشند، آغاز کرد.
در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۰ و قبل از حوادث موسوم به "بهار عربی"، باراک اوباما، ویکرز را به معاونت وزارت جنگ آمریکا در امور عملیات ویژه و اطلاعات منصوب کرد و پس از موفقیت در این طرح، در سال ۲۰۱۱ به عنوان مشاور اطلاعاتی ارشد وزارت جنگ آمریکا منصوب گردید.
[b] [/b] ویرایش شده در توسط aamamverdi
 • Upvote 7
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote name='Ernesto_Rommel' timestamp='1407864518' post='401481']
سلام

آقا من یک سوالی دارم

این همه برادر پان کردیست ! اینجا هست

آقا یه سوال : شما چرا نمیرید تو فروم عراقی ها و عرب ها از این حرفها بزنید ؟ اومدید خفت ما رو گرفتید ؟

بابا ول مون کنید تو رو قرآن

اه

مثل شیر برادران کرد ! دارند از جلو داعش در میرن جخت بلا زنان خوشگل موشگل شده شون گیر داعش نیافته بعد در اقدامی هماهنگ شده ( دیگه ما خودمون کارمون این چیزاست میدونیم هماهنگی میخواد چند نفر با هم یکسره بیان اخبار کردستان عراق رو بدن) راجع به کردستان و حق نداشته شون حرف بزنهنه بصره حق داره نه سلیمانیه

هر دوشون خیلی غلط میکنند بخوان نظر بدن راجع به همدیگه وقتی حکومت مرکزی تو کشورشون حاکم هست ، کسی غلط میکنه نظر بیخود بره راجع به دیگر استان ها

مگر صاحاب نداره این مملکت شون ؟ مگر دولت نداره ؟ مگر رای مردمی نداره این مملکت که یک استان بخواد بگه من رو بکنید کشور جدا ! اونم چی ؟> اکراد !!!!


اگر بارزانی و طالبانی روی همدیگه تونستند یک خیابان رو با کل عشیره شون !!!!( ایل ؟ طایفه ؟ قوم ؟ قبیله ؟) کنترل بکنند کشور کردستان بزرگ رو هم میتونند


مرد حسابی همین الان بارزانی و طالبانی ها سالهای سال شکم همدیگر رو مثل سگ هار پاره میکردند


جمهوری اسلامی ایران وسرداران سپاه در دفاع مقدس شاهد هستند که چه انسان های سخیف و کم عقل و کم جنبه و پرشهوتی هستند این مسئولین احزاب کرد


برای کمی قدرت، ناموس همدیگر رو هم متعرض میشنتاریخ هست برید بخونید خاندان بارزانی و طالبانی چه گهی گرفتند سر اکراد .... ای بابا


دیگه خسته شدیم تو سایت جمهروی اسلامی باید تبلیغ اکراد رو بخونیم

من به اندازه کافی هر روز با این پان کردها درگیری دارم تو شهرمون ... اینجا هم باید اینطور باشه ؟ چه وضع ش هست


این من بودم تا الان هزار بار بن شده بودم


یا حق
[/quote]
به مدیر سایت هم که احترام نمی گذارید شما
حرف دارید تشریف بیاورید اون تاپیک بحث های حاشیه ای
تواب کبیر !! ما فعلا تا توبه کردنمون زیاد مونده ... شما خیلی منطق داری بیا ما رو هم توبه بده!!
در مورد بحث حق و این که کی در رفته و اصلا اگر هم در رفته کار عجیبی نکرده و حکومت مرکزی چیست و به چه درد می خورد و این که در همین کشور خودمان همین الآنش هم شکم پاره کردن و ... پس از سی سال جریان داره یا نه تشریف بیاور اون جا
نه کردها شیر برادرن نه اون میلیشیاهای برادر جناب عالی ...هر کسی به اقتضای تجهیزات و روحیه و موقعیتش می جنگه ...چه کرد چه عرب چه ترک چه فرنگی ... هر کس هم خلاف این حرف زد تحلیل نمی کنه پروپاگاندا می کنه...خدا کنه شما پروپاگندیست نباشی
ما هم نه طرفدار بارزانی ایم نه هیچ کس دیگر
در مورد تاریخ و حقوق مشروع ملت ها نوشتیم
مدیر سایت که شدی نذار به قول خودت پان کرد این جا چیزی بنویسه
تو همون وبلاگ خودت این کارو بکن
سبحان الله
آدم افراطی اینه دیگه ... تا دیروز بود سر این حرف ها با همه درگیر می شد امروز از ان ور بوم افتاده
خدا عاقبتت رو به خیر کنه اخوی
کم بن نشدی اون موقع هم ....یادت هست که...پس اندازه نگه دار
--------------------------------------------------------------
عکس های پست آخر هم متعلق به همان سنجار است و نه جلولا ویرایش شده در توسط Moltke
 • Upvote 13
 • Downvote 22

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[size=5]جلولا [/size]

اوضاع جلولا اصلا خوب نیست ...

شب گذشته درگیری هایی بین پیشمرگه و داعش در جلولا اتفاق افتاد ... داعش با تسلحیات سنگین و خمپاره به جان جلولا افتاد که این امر منجر به عقب نشینی پیشمرگه ها و کنترل داعش بر 75% مرکز منطقه شد ...

گفته میشه بسیاری از اهالی از ترس وحوش داعش آواره ی مزارع اطراف شدند .

از این رو سپیده دم امروز نیروهای ویژه ی کرد از سلیمانیه به سمت جلولا حرکت کردند تا ضمن کمک رسانی به جلولا از پیشرفت داعش به سمت خانقین جلوگیری کنند .

توو این گیر و دار هم که وضع مجلس عراق اوونطوریه ... خب معلومه که وقتی وضع مجلس و سطح اختلافات در سطوح بالای کشور اینگونه باشه ، مسلما امید زیادی به بهبود شرایط نیست .

[center][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10286/khaneghin.jpg[/IMG][/center]
 • Upvote 11

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
این من و یاد حمله ی مغول می ندازه ، زمانی که مغول ها حمله کردند ، دول اسلامی سر گرم جنگ قدرت خودشون بودند ...


بمب شیمیایی ...
 • Upvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
در مورد مالکی اول مقامی که صریحا اظهار نظر کرد شمعخانی بود. بعد وزارت خارجه اظهار نظری کمی کم صریح تر! کرد. در سفر بارزانی نخست وزیر به ایران هم یکی از دیدارهای مهم با شمعخانی بود. امروز هم که عنوان کرد ما اشراف کامل اطلاعاتی و عملیاتی و .. داریم بر اوضاع منطقه. ( نقل به مضمون). امیدوارم به هر حال تصمیماتشون منطبق بر منافع ملی باشه نه اهداف سیاسی دولت. چون در هر دوره ای و هر دولتی بهتره که تصمیمات شورای امنیت ملی فراتر از بحث های سیاسی باشه.

به هر حال در خبرهای روزنامه های غربی دو خبر یکی در مورد رد پیشنهاد ایران توسط مالکی مبنی بر کناری گیری و نامه آیت الله سیستانی به رهبری بود که شاید اگر صحت داشته باشند از دلایل اصلی حمایت ایران از نخست وزیر جدید باشه. ویرایش شده در توسط alala
 • Upvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[center]اين نيروي هوايي داره چيكار ميكنه اينا كه به اين تابلوئي و پررويي با چراغ روشن توي شب ستون كشي كردن باز ! raised_eyebrow

[img]http://irinn.ir/sitefiles/13930521/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85/%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%281%29.jpg[/img][/center]
 • Upvote 13

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده) · مخفی شده توسط cheka، 21 مرداد 1393 - دلیلی ارایه نشده است
مخفی شده توسط cheka، 21 مرداد 1393 - دلیلی ارایه نشده است
اولا که جواب قاصد چه بود : معمولا می گفتند خدا قبلا با شما بود الان با ماست .
چه ربطی دارد به موضوع ؟!
حالا شما شدی تازه مسلمان و ما شدیم مجوس ساسانی :))))
از کی تا حالا بحث راجع به تاریخ عراق و تاریخ کردها شده تجزیه طلبی ؟ گفتم که ...شما و همپالکی هایتان می فرمایید کردهای هر سه کشور دیگر لت پار بشوند برای این که مبادا کرد ایران سرش داغ شود !! عجب منطقی !!
افراطی گری های شما همواره نادان و بی عقل دانستن طرف مقابل بود ، هر کس که باشد ...حالا گاهی این وری گاهی اون وری .
البته بعضی توبه ها هستند که به قول ضرب المثل کردی : توبه از آن توبه !! خدا کند شما این نوعیش نباشی .
اتفاقا حاضر و آماده ایم از تاریخ کردها به روایت تواب کبیر ارنستو رومل پاک باز بشنویم ...گوش جان می سپاریم به گفته های نغز و گهربار شما تا ببینیم چقدر بارتان است ...اما این جا که مدیر هم تذکر داد نه .
تاپیک بحث های حاشیه ای که مزاحم مردم نشویم . این هم که بنده پان کرد هستم شما اول ثابت کن بعد .
روشن است ؟
مدیر محترم لطفا بحث من و ایشان را منتقل بفرما.
بی ادبی در بحث را هم از کدام مکتب دینی و اخلاقی یاد گرفتی الله اعلم .
دیروز و امروزت هم فرق نمی کند . همان خشونت در کلام و بداخلاقی هست فقط مسیر عوض شده
سخن گفتن از مردن در راه را هم نگهدار برای مجالس روضه خوانی با دوستان ...خیال نفرما فقط شما شهادت طلبی و بقیه عشق زنده ماندن :)))) ویرایش شده در توسط Moltke
 • Upvote 3
 • Downvote 4

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
البته اینکه ایران از مالکی خواسته باشه که کناگیری کنه بعید نیست،همان طور که گفتم در پاره‌ای از موارد انتظارات ایران رو برآورده نکرده...اما موضوع سر جانشین هست.این شخص که معرفی شده سی‌ سال انگلیس زندگی‌ کرده،زمان جنگ ایران نبوده و ،نماینده حزب دعوه در انگلیس بوده و به نظر میاد فردی باشه کاملا مورد اعتماد غرب...میشد افراد دیگری رو هم معرفی کرد،از مجلس علا یا گروه‌های دیگه نزدیک به ایران، ایران می‌تونست بگه با رفتن مالکی موافقت می‌کنم به شرطی که مثلا فلان شخص بجاش بیاد...البته شاید هم واقعا طرف مورد عتماد ایران هست،نمی‌دونم اما امیدوارم برخی‌ به امید کوتاه آمدن آمریکا سر بحث هسته‌ای اینجا واا نداده باشند،چون تجربه نشون داده آمریکا بعد از گرفتن امتیاز کوتاه نمی‌آ‌د بلکه مواضع خود را سخت تر هم میکنه!!!!
 • Upvote 1
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده) · مخفی شده توسط cheka، 21 مرداد 1393 - دلیلی ارایه نشده است
مخفی شده توسط cheka، 21 مرداد 1393 - دلیلی ارایه نشده است
جناب مولتکه خیلی دارید عربده کشی میکنید رسما

بعدش برای هر کسی هر مقدار هم که از بهره هوشی کمی برخوردار باشه مشخصه که جهت گیری کلی شما به سمت تبلیغ تروریست ها از یه طرف و تجزیه طلبان کرد هست

خواهشا نفرمائید که منظور دیگه ای دارید و به شعور مخاطبان توهین نکنید

همین رویه رو هم تو تپیک تحولات سوریه دارید . علنا از تروریست ها با زیرکی دفاع میکنید

کلماتتون راجع به روضه و شهادت کنایه به تشیع هم بود

انشاء الله با رفقای تروریستتان محشور شوید و شما هم از فیض شهادت در کنارشون بهرمند بشید !

یه مشت وحشی آدمکش قاتل با یه مذهب ساختگی دارن می افتن به جون کشورهای اسلامی و مدام شعار الله اکبر میدن و همه چیز رو مباح کردن ، یه عده نادان تر از اونها دارن خودشون رو واسه اونها جر میدن و از خوشحالی در پوستشون نمیگنجن

همین عربده کش ها پشتشون به آمریکا و انگلیس و اسرائیل بنده که اینجور دارن جنایت میکنن و نعره میکشن و صحبت از شجاعت میزنن وگرنه همه میدونن این حمایت آمریکا و اسرائیل و غرب ازشون قطع بشه بوالله باندازه سگ هم شهامت ندارن وایسن عوعو کنن و بآرزوشون که شهادت فی سبیل آل سفیان هست برسن ویرایش شده در توسط rasoolmr
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
ارسال شده در (ویرایش شده) · مخفی شده توسط Skyhawk، 21 مرداد 1393 - دلیلی ارایه نشده است
مخفی شده توسط Skyhawk، 21 مرداد 1393 - دلیلی ارایه نشده است
والله هر کس تو این سایت بوده و شما را می شناسد می داند عربده یعنی چه و چه کسی عربده کش است آقای رسول
کلا ما کافر حربی هستیم
عکس از موشک تاو گذاشتن دفاع از چیه ؟ از تانک و هواپیمای ارتش سوریه هم گذاشتم .من چه کنم که برادران سوری شما عکس و فیلم خوب در محیط های اجتماعی نمی گذارند ؟!
شما هم به قبر ما نمی آیی . لابد شما با اولیا و اوصیا محشور می شوی.
حتما ضرب المثل دم خروس یا قسم حضرت عباس هم توهین به تشیعه !!
خدایی شما که تا حالا یک پست تحلیل نظامی ازتان ندیدم جز توهین و فحاشی و برچسب زنی در این چند سال در این سایت چه کردی ؟
بهتر نیست به محافل دوستانه خودتان رجوع کنید ؟
اگر قرار به بی ادبی و توهین است ما هم به وقتش زبانی داریم به تیزی خنجر . ولی ما تربیت خانوادگی و شخصیتمان اجازه نمی دهد .
پس اندازه خودت را بدان ویرایش شده در توسط Moltke
 • Upvote 2
 • Downvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
ارسال شده در · مخفی شده توسط Skyhawk، 21 مرداد 1393 - دلیلی ارایه نشده است
مخفی شده توسط Skyhawk، 21 مرداد 1393 - دلیلی ارایه نشده است
سلام


ببخشید من ندیده بودم مدیران پست ها روپاک کردند

شرمنده فکر کردم ادامه دار هست بحث

مولتکه جان ، بخواب بابا ! بخواب ! چشمک


فعلا که ما در حال مشاهده وقایع کردستان عراق هستیم و به ریش تجزیه طلبان میخندیم حسابی ! نگران نباش برادران وهابی تکفیری بهتراز ارتش سوریه بلدند فیلم بفرستند .... از بازار برده فروشان کردستان که فعلا چند تا عکس قشنگ فرستادن آدم می بینه متحیر میشه !

یا حق


یا حق
 • Upvote 2
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
ارسال شده در · مخفی شده توسط Skyhawk، 21 مرداد 1393 - دلیلی ارایه نشده است
مخفی شده توسط Skyhawk، 21 مرداد 1393 - دلیلی ارایه نشده است
بده ما هم ببینیم عزیز دل
ما هر وقت خوابمون بیاد می خوابیم...مشکلی نیست
خب شما چه کاره اید پس افسران جنگ نرم...بهشون یاد بدید کار تبلیغاتی کنن که ما هم برای دیدن یه تانک یا هواپیما یه سوال معطل نمونیم :))
 • Upvote 1
 • Downvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
مهمان
این موضوع نسبت به پاسخ بیشتر بسته شده است.

 • مرور توسط کاربر    0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.