Recommended Posts

كريستين ساينس مانيتور از امكان مصالحه درباره غني‌سازي در خاك ايران خبر داد

كريستين ساينس مانيتور نوشت: تمايل نسبت به يك مصالحه هسته‌يي احتمالي ميان آمريكا و ايران كه بتواند انجام فعاليت هسته‌يي حساس در خاك ايران را ممكن كرده از خطرات اشاعه بكاهد و انزواي ايران را رفع كند، رو به رشد است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به رغم چند سري تحريم‌هاي سازمان ملل كه براي توقف توانايي ايران در انجام غني سازي اورانيوم انجام گرفته تهران به پيشرفت در اين زمينه ادامه داده است تعداد رو به رشدي از مقامات غربي و ايران و تحليل گران كه مي گويند بازگرداندن زمان غير ممكن است براي چارچوب اعمال فشار مي كنند تا اطمينان يابند كه هدف فعاليت هسته‌يي ايران كاربردهاي صلح آميز و نه نظامي است.

به نوشته اين روزنامه، پيشنهادي مبني بر تبديل برنامه غني سازي اورانيوم ايران به يك كنسرسيوم چند جانبه در خاك ايران در دستور كار است كه براساس آن نظارت و مهارت غربي به طور مستقيم در اين پروژه دخالت مي‌كند و تا خطر تسليحاتي احتمالي را كم كند و در عوض غرب به تلاش براي انزواي ايران پايان مي‌رسد.

منوچهر متكي، وزير امور خارجه ايران در كنفرانسي درباره مساله هسته‌يي در تهران به اين روزنامه گفت: ما اكنون در مرحله محقق ساختن حقمان براي غني سازي اورانيوم در خاك خودمان در ايران و به وسيله ملت خودمان قرار داريم.

وي افزود: اگر هر گونه پيشنهادي براي پيوستن به اين فعاليت مطرح باشد مي توانيم آن را بررسي كنيم بنابراين گزارش سياست آمريكا بر متقاعد كردن يا واداشتن ايران به رها كردن غني سازي اورانيوم متمركز بوده است اما تحريم ها برنامه ايران را محدود نكرده است و در عوض ايران تحريك شد كه حتي ذره اي از فن آوري هسته اي صلح آميز عقب نشيني نكند.

پيشنهاد تلاش چندجانبه اولين بار از سوي محمود احمدي نژاد، رييس جمهور ايران و دو سال و نيم قبل زماني مطرح شد كه وي در سازمان ملل سخنراني كرد؛ اما از‌آن زمان به بعد مهارت فني ايران از بازي با چند سانتريفيوژ كه براي اين مرحله ضروري است به كار كردن با زنجيره 3000 سانتريفوژي با پيشرفت در خصوص واحدي پيشرفته تر تبديل شد چيزي كه ممكن است ايران را به اين همكاري كمتر متمايل سازد.

سعيد جليلي، مذاكره كننده هسته‌يي ارشد ايران در اين كنفرانس گفت: ما به آنها (در سال 2005) گفتيم كه اگر مشكلتان اعتمادسازي است بياييم و مستقيم در فعاليت‌هاي هسته‌يي ما همكاري كنند اما آنها از آن استقبال نكردند.

وي افزود كه كابينه دستورالعمل‌هايي عملياتي را براي مشاركت هر كشوري تصويب كرده با اين حال كشور ما منتظر هيچ كسي نماند؛ مي بينيد كه آنها نيامدند و ما شروع كرديم.

تحليل گران مي گويند مجموعه وقايع اخير ممكن است فرصت هاي مصالحه را بهبود بخشد؛ به نظر نمي رسد استراتژي آمريكا براي منزوي كردن ايران به تلاش‌هاي هسته‌يي ايران صدمه بزند و امكان دارد ايران ببيند كه بازرسي بيشتر بهايي است كه ارزش پرداخت كردن آن را براي اطمينان دادن درباره اين كه به دنبال سلاح نيست داشته باشد. مايكل لوي فيزيكدان هسته‌يي و كارشناس منع اشاعه در شوراي روابط خارجه آمريكا در اين باره گفت: گزينه غني سازي در حد صفر تقريبا از ميان رفته است و لازم است مشخص كنيم كه بهترين گزينه بعدي چه چيزي مي تواند باشد.

وي افزود: بسيار روشن است كه ما مي توانيم تحت شرايط فعلي به هر معامله‌اي برسيم سه دهه خصومت ميان آمريكا و ايران سياست‌ها را بغرنج كرده و بي اعتمادي عميقي را درباره مسايل فني مربوط به حقوق والزامات ايران به عنوان يك عضو پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته‌يي (ان.پي . تي) فراهم آورده است.

مجموعه مشوق‌هاي آمريكا – اروپا تعليق كامل غني سازي را به عنوان پيش شرط حتي براي آغاز مذاكره طلب مي كند و اين موضعي است كه از نظر بسياري غير قابل دفاع است.

لوي كه نويسنده كتابي درباره تروريسم هسته‌يي است گفت: در حال حاضر ايران كارت ها را در اختيار دارد.

وي افزود: احتمال اين كه بدون حمله به غني سازي صفر برسيم ضعيف است اگر ما نتوانيم فشار زيادي را گرد آوريم هيچ راه حلي را نمي بينيم كه غني سازي محدود را شامل شود و اگر ما قصد داشته باشيم آن را بپذيريم مي خواهيم محدوديت هاي زيادي را گرد آوريم هيچ راه حلي را نمي بينيم كه غني سازي محدود را شامل شود و اگر ما قصد داشته باشيم آن را بپذيريم مي خواهيم محدوديت هاي زيادي را تا آنجايي كه مي توانيم روي آن قرار دهيم.

كارشناسان مي گويند كه هر گونه برنامه مشترك براي موثر بودن به اين بستگي خواهد داشت كه ايران پروتكل الحاقي را بپذيرد.

ايران در ماه فوريه گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي را براي برداشتن گام هايي شفاف براي حل مسايل مهم باقي مانده تحسين كرد اما مي‌گويند كه پروتكل الحاقي را تا زماني كه برنامه اين كشور از دستور كار شوراي امنيت خارج شود نخواهد پذيرفت.

صادق خرازي، سفير سابق ايران در پاريس گفت: اكنون ايران تكنيك و فن آوري‌ها را مي‌شناسد ايران مبنا را در اختيار دارد و وقتي كشوري مبنا را داشته باشد نمي‌توانيد همه چيز را تغيير دهيد بايد به آن بپردازيد.

وي افزود: اكنون مقامات ايران آماده‌اند تا تصميمي جامع اتخاذ كنند.

خرازي افزود كه ايران با حل شش مساله مهم باقي مانده‌اي كه آژانس سال گذشته مشخص كرد جديتش را نشان داد.

به گزارش ايسنا، خرازي ادامه داد: چرا آمريكايي ها حاضر به كنار آمدن با ايران نيستند؟ چرا هر بار سياست آنها به هم ريختن ايران تحريم اقتصادي وتحريم ايران است؟

وي افزود: اين سياست مرده است اكنون زمان مذاكره سلوك و گفت و گو است.

ساينس مانيتور ادامه داد: اين نتيجه پيشنهادي است كه در اواخر فوريه در بازنگري كتاب هاي نيويورك منتشر شد و در آن سه ديپلمات و سياستگذار كه توماس پيكرينگ معاون سابق وزير امور خارجه نيز ميان آنها بود گفته كه غني سازي چند جانبه در خاك ايران در حفاظتي بهتري نسبت به وضع كنوني در برابر اشاعه است زيرا شفاف سازي بيشتر و حضور دائم ناظران خارجي در ايران انحراف پنهاني را بسيار مشكل مي سازد.

آنها گفتند اصرار واشنگتن بر عدم انجام غني سازي در ايران با هر سانتريفوژ جديد در ايران اعتبار كمتري پيدا مي كند يك مكانيسم حفظ آبرو براي هر دو طرف مي تواند غني سازي مشترك باشد زيرا آمريكا مي تواند خطر اشاعه را كم كند و نيز از اين منظر كه ايران به طور موفق در برابر تحريم هاي تحت رهبري آمريكا تمرد كرده و سلاح بسازد جلوگيري مي كند.

آنها افزودند: ايران از تبديل شدن به يك مطرود بين‌المللي جلوگيري مي‌كند و پرچم تسليم را براي آن تكان نخواهد داد.

درخواست اين مقاله براي گفت و گوي مستقيم و بررسي مصالحه مورد حمايت سناتور ديان فينستين از كاليفرنيا و چاك هاگل از بند اسكا قرار گرفت كه گفتند آمريكا ديگر نمي تواند از بررسي گزينه استراتژيك گفت و گوي مستقيم با ايران سر باز بزند.

اما ديويد آلبرايت رييس موسسه علوم و امنيت بين الملل در واشنگتن مي گويد خيلي زود است كه تسليم شد و راي براي حفظ آبرو پيدا كرد.

وي گفت: در حال حاضر پرسش اين است كه چه كسي برنده خواهد شد آيا غرب و متحدينش در شوراي امنيت قادرند فشار كافي را اعمال كنند؟ يا ايران قادر مي شود آنها را كاهش دهند و گروهي جديد را براي معامله پيدا كند؟

وي افزود كه يكي از موضوعات نگراني اين است كه ايران به مطالعات نسبت داده شده كه بيشتر آن را در اختيار آژانس قرار داده پاسخ دهد ايران اين اطلاعات را رد كرده و جعلي خوانده و به آنها پاسخ نداده است.

آلبرايت گفت: ايران هرگز فرصتي را در اختيار غرب نمي گذارد كه باور كند چيزي رخ نمي دهد.

كارا اونگ تحليلگر مركز كنترل تسليحات و منع اشاعه در واشنگتن كه در تهران صحبت مي كرد گفت كه تلاش‌هاي مداوم براي منزوي كردن ايران بي معناست زيرا موضع ايران را تقويت مي كند.

تحليل گران مي گويند كه برنامه هسته‌يي ايران به بخشي از هويت اين كشور تبديل شده است.

:lol:

منبع ایسنا

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
دوست عزیز! اصلاً طرح موضوع این تاپیک که آمریکا باید از خود شروع کند، اشتباه است. آمریکا هرگز قصدی برای پاکسازی تسلیحات هسته ای خود ندارد بلکه این شعاری است که برای حذف رقبای هسته ای می دهد. باید گفت چگونه می توان تسلیحات هسته ای جهان به خصوص آمریکای تحت اختیار صهیونیزم را بی اثر کرد؟ و یا چگونه می توان پیکان خطر آن را به سوی خود آنها چرخاند؟ موفق باشید.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
در ده سال گذشته كشورهاي فراواني به جرگه هسته اي شدن پيوسته اند كشورهاي كه با بهره گيري از شرايط جهاني رقابت غرب و شرق موفق به دريافت تكنولوژي اتمي شدند با توجه به موقعيت حساس كشورمان در منطقه بسياري از ده قدرت برتر اتمي جهان در همسايگي ما هستندكه ليست انان بدين ترتيب است . انگلستان با همكاري امريكا در اواخر دهه 40 اتمي شد و از سال 1952 تا سال 1991 اين كشور 45 بمب اتمي را مورد ازمايش قرار داددر دفاع استراتژيك بريتانيا بر اين نكته تاكيد شده اسيب ناپذير كردن امنيت ملي بريتانيا و بازدارندگي دشمنان از حمله به بريتانيا لزوم توليد سلاح اتمي است شماره جنگ افزارهاي هسته اي اين كشور 200 كلاهك تخمين زده ميشود و بودجه دفاعي ان 62 ميليارد دلار و نفرات ارتش بسيار مدرن ان كه بيشتر بر پايه تجهيزات نوين است تا نفرات به سيصدو پنجاه هزار نفر بالغ ميشود ارتش انگليس در اخرين نبرد خود در سال 1982 بر سرجزاير فالكند كه هزاران مايل دورتر از انگليس و در امريكاي جنوبي بود ارتش تا بن دندان مسلح ارژانتين به رهبري ژنرال ادواردوگاليتري با چهارصد سربازرا تنها با بيست هزارسربازدرهم شكست وسعت انگلستان 244000هزار كيلومتر و جمعيت ان 66تا63ميليون نفر است .. فرانسه فرانسه در سال 1950 نخستين بمب اتمي خود را ازمايش كرد و ان را در سال 1960 ازمايش كردفرانسه در پي پايان جنگ سرد اعلام كرد تعدادي از كلاهكهاي هسته اي و موشكهاي دوربرد خود را نابود كرده است اين كشوراز سال 1960 تا 1996 دويست ازمايش انجام داده ارتش اين كشور بسيار مجهز است و تا سال دو هزار پانصد هزارسرباز داشت و هم اكنون سيصد هزار نفر با وجود ارتش نمونه شكست تهديدات ارتش فرانسه در مقابل ارتش شاه و اتخاذ موضع تهاجمي ازسوي ايران در سال 1353بر ضد نيروي دريايي فرانسه و شكست در دين بين فوازويتنام دردوران جنگ سرد 1950 وشكست از ژاپن در جنگ جهاني و برابري به زحمت قواي زرهي ارتش فرانسه در مقابل عراق در سال 1991 و فرار ناو هواپيما بر شارل دوگل در سال 1353 از مقابل ناوهاي ارتش شاه باعث تمسخر امريكاييان شده و ارتش فرانسه در نظر امريكاييان ارتش پوشالي به نظر مي ايد..اين كشور 65 ميليون جمعيت و داراي 300 كلاهك هسته اي و پنجاه ميليارد دلار بودجه نظامي ميباشد . بايد فراموش نكرد دشمن هر چند كوچك خطرناك است و فرانسه دشمن قسم خورده ايران ميباشد . اسراييل اين كشور با كمك فرانسه در سال 1964 صاحب بمب اتمي شد اما در دهه 50 شروع به تحقيقات كرده بود اين كشور داراي 4 ميليون جمعيت و صدو شصت هزار نظامي با ارتشي بر پايه تجهيزات واموزشهاي نوين ميباشد بودجه دفاعي اين كشور 66 ميليارد دلار ميباشد و اين كشور داراي دويست موشك هسته اي و يكصد بمب اتم ميباشد .. امريكا امريكا مادر قدرت اتمي و ساخت بمب اتم است در دوران جنگ سرد به سرعت روسيه را پشت سر گذارد ولي با وجود ازبين رفتن شوروي هنوز درحال رقابت با چين و روسيه و حتي فرانسه و انگليس است اين كشور داراي سيصد ميليون جمعيت و يك ارتش بسيار قدرتمند يك ميليون و ششصد هزار نفره ميباشد در حال حاضر داراي 10640 موشك اتمي و هيدوروژني و نوتروني ميباشد و داراي ده هزار بمب اتمي هيدوروژني و نوتروني بودجه دفاعي اين كشور 532 ميليارد دلار ميباشد اين كشور از سال 1945 تا 1992 بيش از 103 ازماش انجام داده و در حال طراحي نسل تازه اي سلاحهاي اتمي ليزري ميباشد . چين اين كشور با كمك شوروي در سال 1950 دست به توليد بمب اتمي زد شوروي پس از درگيري ارتش سرخ با ارتش چين در سال 1960 ديگر به چين كمك نكرد اما چين براي غلبه بر نگراني حمله دشمنان خصوصا ژاپن و شوروي و امريكا تاكنون 46 ازمايش انجام داده در سال 1964 اولين ان بود داراي چهارصد سلاح اتمي بيست موشك قاره پيماي اتمي با برد سيزده هزار كيلومترو داراي 60 موشك ميان برد اتمي و 150 هواپيماي جيان110 وميگ و سوخو با قابليت پرواز درارتفاع بسيار بالا و حمل بمب اتمي است بودجه دفاعي اين كشور 44 ميليارد دلار جمعيت ان يك ميلياردو سيصد ميليون و نفرات ارتش ان سه ميليون و ششصد هزار نفر مي باشد و به گفته سياستمداران حرفه اي روزي ارتش چين در پي كسب منافع اب و زمين و معادن و نفت مغول وار به سمت غرب اسيا و اروپا حركت ميكند و قرباني اين حركت نيز روسيه خواهد بود و ارتش امريكا براي حفظ منطقه ناچار خواهد شد دفاع را ازمرزهاي شرقي و شمالي ايران شروع كند اين كشور هم اكنون در محاصره سيصدو چهل هزار سرباز امريكايي است از شمال جنوب غرب شرق .. هندوستان سيستم دفاع موشكي و اتمي هند بر پايه نابودي اهدافي در 2500 كيلومتري طراحي شده هنديها تلاش ميكنند برد موشكي خود را افزايش دهند در سال 1974 هند ملزومات يك بمب اتم را توليد كرد اين بمب با كمك راكتور كانادايي توليد شد هند تاكنون چهار ازمايش انجام داده و از ارتش روسيه نيز كمك ميگيرد اين كشور عضو ان پي تي نيست ارتش هند يك ميليون و سيصد هزار نظامي دارد و داراي 95 كلاهك هسته اي و 30 ميليارد دلار بودجه نظامي است و جمعيت ان يك ميلياردو هفتاد ميليون نفر ميباشد .. پاكستان اين كشور مادرتروريست و مادرافراطي گري مذهبي و مواد مخدر است ودربودجه ان مقاديري بسيار زياد پول ناشناخته بدون منبع هر ساله درجريان است و نوكر حلقه به گوش سعودي است كافيست بگويند علماي وهابي به طور مثال خوردن سيب را ممنوع كرده اند و خورنده سيب را شيطان تا در پاكستان هر كس سيب خورد را افراطيون ميكشند و فساد اخلاقي در مدارس مذهبي ان نيز بسيار زياد است ازجمله تجاوزجنسي به پسران توسط استادان وهابي و افراطي و كسي نيز جرات مقابله ندارد دادگاه دولتي نيست و دادگاه شريعت وهابي قومي است و ارتش موجودي پوشالي درخدمت قبايل و افراطيون مذهبي وهابي است.اين كشور تاكنون 5ازمايش اتمي انجام داده و براي رقابت با هند و با كمك چين مسلح به سلاح اتمي شد توسط راكتور چيني جيانگ و كين شازبودجه دفاعي ان 3.7 ميليارد دلار است و ارتش ان چهارصد هزار نفر و داراي حدود هشتصد هزار شبه نظامي افراطي وهابي كه اماده سر بريدن و تجاوزبه زنان به دستور رهبران مذهبي خود هستند وهابيون و دولت پاكستان هيچگاه شكست سال 1972خود را از ايران و تصرف خليج گواتربه دست ايران را پنهان نميكند و به ظاهر دوست ايران و در باطن دشمن خوني ايران هستند بخشي از خليج گواتر در دوره خاتمي به پاكستان داده شد.. روسيه اولين بمب اين كشور در سال 1949 توليد شد و با شروع رقابت با امريكا ارتش خود را توسعه داد در دهه 1970 توانست بمب هيدوروژي توليد كند و دهه 80 بمب نوتروني اما هنوز نتوانسته بمب ليزري نوتروني رو توليد كند واز لحاظ تكنولوژي اتمي به مانند دهه 60 امريكاست اين كشور داراي 8600 كلاهك اتمي و هيدوروژني و نوترونيست و بودجه دفاعي ان 40 ميليارد دلار مي باشد و نفات ارتش ان يك ميليون و نهصد هزار سرباز و سه ميليون و هفتصد هزارشبه نظامي ميباشد .. ايران دهمين ابر قدرت اتمي جهان با هفتاد و شش ميليون جميعت و بيست ميليارد دلار بودجه نظامي به گفته منابع غربي واعلام شده ده ميليارد دلار توسط دولت. ايران تاكنون ازمايش اتمي انجام نداده ولي به گفته غربيان داراي بيست بمب اتمي خريداري شده از قزاقستان و روسيه وازبكستان است و داراي بيست و سه كلاهك هسته اي با برد 3500 كيلومتر از نوع روسي و اوكرايني و شهاب 4 . ارتش ايران داراي 650 هزار سرباز است و سپاه نيز داراي سيصد هزار نظامي و تعداد بسيار زيادي شبه نظامي ميباشد و نيروي انتظامي نيز داراي دويست هزارنيروي مسلح ميباشد به طور مثال در بلوچستان پاكستان ارتش اتمي پاكستان هيچ قدرتي ندارد ولي ايران داراي چهل هزارمامورانتظامي و دها هزارسپاهي و ارتشي ميباشد كه البته نوع فرهنگ بلوچهاي ايراني با پاكستاني متفاوت است و بيشتراجتماعي مدرن ترو سازمان يافته تر هستند به طور مثال درس خواندن دختردرپاكستان ممنوع است بلوچستان ايران كاملا ازاد وتروريستهاي موادمخدرو اشرارنيز توسط پاكستان حمايت ميشوند و عمدتا بلوچ ايراني نيستند . ايل بلوچ پاكستان به طورسنتي طرفدارايران است ورييس قبيله بوگتي بلوچ توسط ارتش پاكستان كشته شددر سال 2005 يا 2006 با حمله موشكي در دوران قبل از انقلاب بيشتر قبايل بلوچ طرفدار بدون شك ايران بودندو ايران را حامي بلا منازع خود ميدانستند و پس از تصرف گواتر به دست ايران درسال ۱۹۷۱شش قبيله بلوچ بدانجا كوچ كردندو خود را تابع ايران قرار دادند و سلاحهاي ساخت ايران و داشتن تابعيت ايران و حقوق گرفتن از سازمان امنيت و ارتش و تجارت و تحصيل درايران نوعي افتخار بود.. متاسفانه گواتر دردوره خاتمي تسليم پاكستان شد و بلوچهاي منطقه زير بار اين قرارداد نرفتند و قوم بوگتي هنوز نيز دليرانه براي پيوستن به ايران تلاش ميكندو متاسفانه مسيولان ما جاي حمايت ديوار مرزي احداث كردندو اتحاد را شكستند كه جاي تامل دارد اعراب به ايران مي ايند ولي بلوچها رو راه نميدهند به راستي چرا .. با توجه به اينكه نفت رو به اتمام است و انرژي اتمي در اينده حرف اول است نه تنها انرژي هسته اي حق ماست بلكه ساخت بمب اتمي براي محافظت و بازدارندگي نيز حق ماست ... و غرب تلاش ميكند در اينده ما را وابسته كند و اجازه اتمي شدن ما را ندهد با توجه كه توليد برق وسلاح اتمي يكي از صدها كاربرد انرژي اتمي است..و ما بايد با بسيج تمام امكانات اقتصادي و نظامي خود جلوي اين توطيه دشمنان قسم خورده ايران مثل فرانسه انگليس پاكستان و اعراب را بگيريم..

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
در ضمن بنده اين مطلب را ننوشته ام اگر بدتون اومد به نويسندش بدو بيراه بگيد :mrgreen:

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
1- منبع خبر را ارسال کنید. زین پس مطالب بدون منبع حذف خواهد شد. 2- قسمت مربوط به ایران کاملا کذب است.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
دوست من! شما هر مطلبي كه گير ميارين رو نبايد تو سايت ارسال بفرمايين!!! نه مطلب درمورد ايران، كه اكثر مطالب يا مشكل‌دار و يا بالكل كذب هست! در كل، تنها هفت كشور + كره شمالي داراي تسليحات هسته‌اي هستن.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
آقا mamad دستت درد نکنه . واقعا مطلب جالب و زیبایی بود و ما رو روشن کرد . ولی در مورد ایران فکر نکنم اینطوری باشه . اگر ایران یک چنین تسلیحاتی داشت دستگاه های جاسوسی آمریکا کاملا اون رو نشون می دادند و تازه آمریکا اگر می فهمید که ایران چنین تسلیحاتی داره دیگه قطعنامه تصویب نمی کرد و سوما تا حالا از آسیا فرار کرده بود . در ضمن این حقیقتی هست که همه باید بپزیرند که ایران تا دو یا 4 سال دیگه می تونه بمب اتم درست کنه ولی نمی کنه چونکه این کار فقط صرف هزینه های بی خود هست و حالا این هم بمب کجا بزاریمش یا مجا بزنیمش . ولی اگر هم بخوایم درست کنیم فوق فوق فوقش هم دو تا دیگه نه ... راستی ایران کی به دانش زیر دریایی اتمی می رسه .؟؟؟؟ :mrgreen:

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سلام
اقا سعيد به روي چشم از اين به بعد همش با ذكر منبع خيليم حرص و جوش نخور
اقا مصطفي شما چرا اينقدر مصمعن حرف مي زني من كاري به اين مطلب ندارم
ولي شما از كجا مي دوني ايران بمب اتمي نداره ها؟؟؟؟؟؟لطفا جواب من رو بدهيد
خدا مي دونه

يه بار ديگه هم مي گم من كاري به اين كارا ندارم
ولي من بارها شنيدم زمان شاه ايران از امريكا مقداري سوخت مورد نياز ساخت بمب اتمي رو از امريكا گرفته كه با وقوع انقلاب اين سوخت گم و گور شده
وامريكا هم به خاطر همين ه كه خيلي گير مي ده ديگه راست و دروغشو نمي دونمپست متوالی ارسال نکنید.
SAEID

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
اولا اسرائیل کشور نیست :mrgreen: icon_cheesygrin icon_biggrin icon_frown :lol: :| ثانیا خلیج گواتر هنوز هم ششدانگ متعلق به ایران است

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
آقاي mamad عزيز!! اين حرف شما، نشون مي‌ده كه شما حتي از فناوري ساخت بمب هسته‌اي هم اطلاعات ندارين!!! آخه برادر من! ما زمان شاه مگه مي‌تونستيم يه تفنگ بسازيم كه حالا فرض محال با يه مقدار سوخت هسته‌اي بخوايم اين كار رو انجام بديم؟ نكنه فكر كردين 30 سال سوخت رو سالم نگه داشتيم كه وقتي به توانايي ساخت چيزهاي ديگه دست پيدا كرديم، اونوقت بيايم بمب رو بسازيم؟ برادر من! مگه بمب هسته‌اي ساختن كشكه و ساخت بيسكويت مادره كه بگيم همه راحت ساختن!! همين هفت كشوري هم كه ساختن، به جز امريكا كه خودش اين كار رو كرد و شوروي كه خودش به همراه جاسوسي از برنامه‌هاي امريكا موجب ساخت تسليحات هسته‌اي‌اش شد، بقيه با كمك كشورهاي ديگه تونستن به بمب هسته‌اي برسن!! اگه اينطور بود كه همه‌ي كشورها بمب اتم مي‌ساختن!!! اين شما هستين كه ادعا مي‌كنين ايران بمب هسته‌اي داره! پس شما بايد اون رو اثبات كنين نه بنده!!

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

يه بار ديگه هم مي گم من كاري به اين كارا ندارم
ولي من بارها شنيدم زمان شاه ايران از امريكا مقداري سوخت مورد نياز ساخت بمب اتمي رو از امريكا گرفته كه با وقوع انقلاب اين سوخت گم و گور شده
وامريكا هم به خاطر همين ه كه خيلي گير مي ده ديگه راست و دروغشو نمي دونم


عزیز من تا حالا عبارتی به اسم نیمه عمر عناصر رادیواکتیو به گوشتون خورده؟ فکر نمیکنید اورانیوم غنی شده بعد از سی سال قابل استفاده برای تولید برق هم نیست چه رسد به ساخت بمب اتم؟

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
آقا ممد فکر می کنم شما اشتباه می کنید . برادر من : ایران فکر نمی کنم چنین سوختی بهش رسیده باشه و یا اگر هم رسیده باشه فکر نکنم تا حالا بشه باهاش کار کرد . ولی در مورد اینکه ایران بب اتم داره یا نه باید این رو بگم : ایران چه بخوایم و چه نخوایم تا 3 یا 6 سال دیگه به فن آوری ساخت سلاح هسته ای دست پیدا می کنه ولی من فکر نمی کنم نه بخواد بسازه و نه داشته باشه چراکه خود سازمان امنیتی آمریکا این موضوع رو تایید کرد که ایران در پی ساخت سلاح هسته ای نیست و آمریکا از ان می ترسه که نکنه ایران با دستیابی به سلاح هسته ای خطری برای آمریکا در خاورمیانه باشه . این حرف های آمریکا همش بهانه است . شما دیدین که صدام رو آمریکا به سلاح شیمیایی تجهیز کرد . اون موقع چرا صدام خطری برای خاورمیانه نداشت اون وقت ما که نه کار به کشوری داریم و نه اهل استعمار و جنگ نیستیم اون وقت ما خطر ناکیم . تمام فشار ها به جامع بین المللی فقط آمریکا برای خطر خودش نه جهان . تو یه کار خیر که آمریکا در جهان کرده باشه بگو . تو تاریخ نگاه کن تمام جنگ ها آمریکا توشه . حالا این هم بمب اتم به شما غربی ها چی ؟

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سوخت رو بي خيال اين رو بچسب

واعلام شده ده ميليارد دلار توسط دولت. بودجه دفاعي روسيه 40 ميليارد

بودجه ما فقط ربع روسيه است ! :mrgreen:
در ضمن اطلاعات مربوط به موشكها خيلي اشتباهه !
همه ميدونند كه روسها در قدرت موشكي حرف اول رو ميزنند .

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
آقاي ممد عزيز :
همه مي دونند شوروي در زمان خودش در تمام ابعاد نظامي (از جمله تكنولوژي بمب اتم) از آمريكا خيلي جلوتر بود با توجه به اينكه شوروي دهه ي 90 فروپاشيده يعني تا دهه ي 90 از آمريكا در ضمينه ساخت بمب و تسليحات اتمي جلوتر بوده من نمي دونم چطوري ميشه كه العان تكنولوژي روسيه به گفته شما تو ساخت تسليحات اتمي با دهه ي 60 آمريكا برابري ميكنه ! :mrgreen:

اينو بدون دوست عزيز روسيه هم اكنون هم بيشترين تسليحات اتمي رو در اختيار داره و هم از لحاظ تكنولوژي ساخت تسليحات اتمي در جهان اوله !
راستي فراموش نكنيد كه قوي ترين بمب جهان كه چند وقت پيش امتحان شد مال روسيه است ! قدرت اون چهار برابر قوي ترين بمب آمريكاست !

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

يه بار ديگه هم مي گم من كاري به اين كارا ندارم
ولي من بارها شنيدم زمان شاه ايران از امريكا مقداري سوخت مورد نياز ساخت بمب اتمي رو از امريكا گرفته كه با وقوع انقلاب اين سوخت گم و گور شده
وامريكا هم به خاطر همين ه كه خيلي گير مي ده ديگه راست و دروغشو نمي دونم


عزیز من تا حالا عبارتی به اسم نیمه عمر عناصر رادیواکتیو به گوشتون خورده؟ فکر نمیکنید اورانیوم غنی شده بعد از سی سال قابل استفاده برای تولید برق هم نیست چه رسد به ساخت بمب اتم؟


از polotonium تبديل شده از اورانيوم ميشه براى سَختن بمب استفاده كرد

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع نسبت به پاسخ بیشتر بسته شده است.

 • مطالب مشابه

  • توسط EBRAHIM
   IRIS و پدید آمدن برنامه فضایی ایران (قسمت اول )

   مدتیست که از رسانه های جهانی،خبرهایی به گوش میرسد که ایران در حال تولید موشکی است که توانایی حمل ماهواره به فضا دارد.آيا چنين چيزي امكان دارد؟آيا اين ماجرا يك بلوف سياسيست يا حقيقت دارد؟
   دوستان از نظرات مفيد خودشون دريق نكنند امیدوارم مبحث جالبی شود.
   با تشكر   چند نکته قبال از خواندن مقاله :مطمئنا نظرات نویسنده با نظرات مترجم یکی نیست!!!
   در این مقاله موشک IRIS معادل موشک شهاب 3 دی فرض شده که آن هم به نوبه خود معادل موشک نو دونگ کره شمالی را در اختیار گرفته
   موشک IRIS ویا شهاب 3 دی اولین موشک ماهواره بر سبک ایران فرض شده اند (پراکنده بودن اطلاعات اجازه سخن قطعی را نمیدهد )
   موشک شهاب پنج معادل تائه دو پونگ دو کره شمالی فرض شده (البته از سوی نویسنده آن که آمریکایی هستند ) و عنوان اولین ماهواره بر سنگین ایران را بر دوش میکشد
   =============================================

   نخستین ظهور موشک ماهواره بر IRIS/IRSL-X-1

   با وجود ادعاهای ایران مبنی بر عدم بالابردن برد شهاب 3 دولت ایران در حال حاضر مشغول به ساخت و توسعه نخستین ماهواره بر خود موسوم به IRIS میباشد .
   پرتابگر ماهواره IRIS در ظاهر دارای ترکیب ساختمانی از موشک بالستیکShahab3 است که در مرحله اول از طراحی
   ان بهره میبرد و در مرحله دوم پرتابگر دارای دوقسمت موتور جامد و نیز محل حمل ماهواره (قسمت سوم) توسط پرتابگر است که قطر این مرحله از مرحله اول کمی بیشتر است و میتواند ماهواره های مخابراتی و علمی را در مدار زمین قرار دهد .
   .پرتابگر IRIS با پیکر بندی انجام شده بر روی آن پرتابگریست ایده آل به عنوان کاوشکر یا موشک اکتشافی که میتواند برای حمل کلاهک جنگی و یا توسعه کلاهک های فضایی قابل بازگشت و یا در نهایت برای ارسال محموله های علمی به فضا مورد استفاده قرار گیرد .البته این پرتابگر درحال حاضر نمیتواند ماهواره ها و یا محموله های با جرم بالا را به سمت مدار پرتاب کند . مگر اینکه مرحله سومی نیز به آن اضافه شود تا تبدیل به یک پرتابگر سنگین گردد .
   با توجه به آزمایش موشک چند مرحله ای شهاب 3 نویسنده بر این عقیده است که در صورتی که پرتاب آز مایشی موشک Shahab-3D نخستین پرواز آزمایشی پرتابگر IRIS باشد در آن صورت پرتابهای موشک های
   Shahab - 5 دومین و سومین مرحله از برنامه ساخت یک پرتابگر ماهواره ای است که ایران ادعا دارد در حال توسعه آن است .
   اولین تصویر از موشک IRIS در یکی از نمایشگاههای هوا و فضای ایرانیان در اندازه یک ماکت یک متری به نمایش گذاشته شد . نویسنده ادعا دارد که تستهای ناموفق پرتابی این موشک علت اصلی به تاخیر افتادن توسعه موشک حامل پرتابگر شهاب 5 تا کنون بوده است ولی با تردید بیان میکند که فقط زمان قادر به روشن ساختن این مطلب میباشد .

   نویسنده مقاله ادعا دارد که اختمال توسعه نوع جدیدی از موشک های بالستیک از روی این نسخه پرتابی با نامهای جدیدتر از Shahab - 3d وجود دارد ، ونیز باتوجه به موتور سوخت جامد مورد استفاده در مرحله فوقانی و نیز تمام اطلاعاتی که از موشک شهاب 3 در اختیار است ، طراحی نمایش داده شده از IRIS یقینا طرحی مناسب با استفاده از طراحی موشک بالستیک شهاب 3 است . هرچند که پرتاب این سیستم آزمایشی پیشرفته که پیش از این در غرب و شرق مورد استفاده قرار گرفته و از متدهای غربی و شرقی نیز برای توسعه استفاده کرده برای ملل چیز چندان غیر عادی نخواهد بود ، ولی به سرعت بخشیدن برای توسعه اولین ماهواره بر سنگین ایران قبل از پرتاب کمک شایانی خواهد کرد .
   نویسنده در ادامه با بیان شباهت موجود بین شهاب 3d و نسخه های دوم و سوم موشک تائه دو پونگ کره شمالی این پرسشها
   را مطرح میکند که آیا شهاب 3D میتواند نسخه اصلاح شده از ماهواره بر ایرانی IRIS باشد که تست نخست خود را سپری کرده است ؟ آیا این موشک همان نسخه بالستیک فضایی از موشک تائه دو پونگ 2 کره شمالی وترکیب ماهواره بر شهاب 5 است و یا اینکه موشک بالستیکی ساخت ایران است ؟
   شاید تاحد زیادی بتوان گفت که ایران در حال همکاری با کره شمالی برای ساخت نسخه دوم و سوم ماهواره بر شهاب 5 است و هر دو در انجام این طرح مشارکت جدی دارند. کره شمالی که در سال های پایانی قرن 20 نسخه جدید و بهسازی شده ای از موشک تائه دو پونگ 1 را آزمایش کرده بود در بین 26 Juan و 2 Julay سال 2001 نخستسن نمونه پرتابی از موشک تائه دو پونگ دو را برای پرتاب بر روی سکوی تاسیسات پرتاب خود قرار داده بود .
   این کاملا واضح است که موشک شهاب 3 دی چند ثانیه پس از پرتاب و قبل از پایان مرحله اول در اولین تست خود در آسمان منفجر شد . با وجود طراحی متناسب موتور سوخت جامد آن و نیز پوشش آیرو دینامیک موشک متاسفانه انفجار باعث جلوگیری از آزمایش این قسمت ها گردید . در کل باید به این نتیجه رسید که در صورت تداوم برای ساخت و تکمیل شهاب 5 گلی به یاد ماندنی برای مردم ایران در بخش فضا به ثمر خواهد رسید .


   ========================================
   اما مشخصات موشک IRIS

   حد اکثر بار قابل حمل توسط کلاهک موشک (کیلوگرم ): 760-987-1,158 بار فضایی و یا کلاهک جنگی .
   حداکثر برد ( کیلومتر ) : 1500
   تعداد مراحل : 2
   قطر موشک (متر ) : 1.32 - 1.35 – 1.85
   ارتفاع موشک : 17.1 متر
   وزن در حالت پرتابی سبک : 16000 کیلوگرم
   وظیفه : برای پرتاب محموله های فضایی علمی و تحقیقاتی و نیز ماهواره ها

   اطلاعات مربوط به مرحله اول موشک
   ارتفاع : 14 متر
   قطر : 1.32 – 1.35 – 1.85 متر
   جرم :15092 کیلوگرم
   تراست : موثر 26051 کیلوگرم بر فوت مربع - واقعی 26,760-26,600 کیلوگرم بر فوت مربع
   زمان سوخت : 110 ثانیه
   نوع سوخت : TM-185 (20% Gasoline + 80% Kerosene)
   نوع اکسید کننده : AK-27I (27% N2O4 + 73% HNO3 + Iodium Inhibitor)
   جرم سوخت :12912 کیلو گرم

   اطلاعات مربوط به مرحله دوم موشک
   ارتفاع : 3 الی 4 متر در کل
   قطر : 1.3 ای 2 متر
   وزن : نا معلوم
   تراست موتور : نامعلوم
   مدت زمان سوخت : 100 ثانیه
   نوع سوخت : جامد

   لطفا اگر کسی تصویری از این پرتابگر داره در تاپک قرار بده

   ادامه دارد ..........
   ======================
   منبع خبر:وبلاگ هوانوردی قرن 21
 • مرور توسط کاربر    0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.