امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

بمب نوترونی چیست؟ بمب هاي نوتروني تاكتيكي اساساً جهت كشتن سربازاني كه توسط زره پوش محافظت مي شوند در نظر گرفته شده اند . خودروهاي زرهي در برابر انفجار و حرارت توليد شده سلاح هاي هسته اي بسيار مقاوم هستند ، ولي زره پوش فولادي قادر است تابش نوتروني را فقط به ميزان كمی کاهش دهد ؛ بنابراين برد كشندگي نوترون ها بسيار بيشتر از ساير اثرات سلاح می باشد . برد كشندگي بمب هاي نوتروني تاكتيكي ممکن است از برد كشندگي انفجار و حرارت حتي براي نيرو هايي كه محافظت نشده اند ، بيشتر شود . زره مي تواند نوترون ها و انرژي نوترون را جذب كند ، بنابراين تابش نوتروني براي خدمه تانك كه در معرض آن قرار گرفته اند كاهش مي يابد ، ولي تابش نوتروني در واقع به ميزان كمي با زره كه ممكن است واكنش مضري با نوترون ها داشته باشد ، مقابله مي كند . برای مثال آلياژ فولادي ممكن است راديواكتيويته القايي را توليد کند كـه بـراي مـدت زمـان كوتاهي ايجاد خطر مي كند . وقتي نوترون هاي سريع كند مي شوند ، انرژي از دست رفته ( تلف شده ) ممکن است به شكل اشعه هاي ايکس ظاهر شـود . در بعضي از انواع زره پوش ها مانند تانك ام يک ، اورانيوم تهي شده به كار رفته است كه مي تواند شكافت سريع را تحمل كند ، نوترون هاي اضافي توليد مي كند و راديو اكتيو مي شود . همچنين فنون زرهي ويژه جذب نوترون مانند زره پوش هاي حاوي بور موم شكل ( خميري ) و استفاده سوخت خودرو به عنوان حفاظ به وجود آمده است . همچنين بمب نوترونی كلاهك تابش افزايش يافته ناميده مي شود . بمب نوترونی نوع خاصي از سلاح گرما هسته اي كوچك اسـت كه حـداقل انفجار و حـرارت را توليد مي كنـد ، ولي مقـدار زيادي تابش كشنده آزاد مي كند . بمب نوتروني اثرات حرارتي و انفجاري ايجاد مي كند كه محدود به ناحيه اي اسـت كه فقط شعاع چند صد يارد دارد . ولي در ناحيه اي نسبتاً بزرگتر ، موج گسترده اي از نوترون و تابش گاما رها مي شود ، كه قادر است در زره يا چند فوت در خاک نفوذ كند . اين تابش براي بافت زنده بی نهايت مخرب است . به دليل برد كوتاه تخريب و فقدان اثر دراز مدت ، بمب نوتروني در مقابله با تانك و تشكيلات پياده نظام در ميدان نبرد بسيار مؤثر است ولي شهرها يا مراكز جمعيتي كه چند مايل دورتر هستند را به خطر نمي اندازد . بمب نوتروني ممكن است با يك موشك لانس حمل شود يا با توپ هويتزر8 اينچي ( 200 ميليمتري ) پرتاب شـود ، يا احتمال حمله هوايي به وسيله هواپيما وجود دارد. در نمونه هاي استراتژيك ، بمب نوتروني اثر بازدارندگي تئوريک دارد : ممانعت از حمله زرهي زميني كه بيم ضد حمله بمب نوتروني وجود دارد . اين بمب خـدمه تانك دشمن را در آن ( در دقيقه ) ناتوان مي كند ، و در ظرف چند روز مي کشد . ايالات متحده توليد اين بمب را در سال 1978 به تعويق انداخت و در سال 1981 توليد آن را از سرگرفت ( متن فوق ترجمه می باشد ) . بمب هاي نوتروني بمب هاي نوتروني ، كه به طور بسيار صريحی به عنوان كلاهك هاي تابش افزايش يافته ( ER ) اشاره دارند ، سلاح هاي گرماهسته اي كوچكي هستند كه انفجار نوترون هـاي توليد شده تـوسـط واكـنـش گـداخـت به طور عمدی به درون سـلاح جـذب نمي شود ، بلكه اجازه فرار مي يابند . انفجار شديد نوترون هاي پر انرژي اصولاً يك مكانيزم مخرب و ويرانگر است . نوترون ها نسبت به ساير تابش ها بيشتر نفوذ مي كنند ، بنابراين اكثر مواد حافظی كه عملکرد خوبي در مقابل اشعه هاي گاما دارند ، تقريباً كاركرد خوبي در برابر نوترون ها ندارند . اصطلاح تابش افزايش يافته فقط به انفجار تابش يونيزه كننده که در لحظه انفجار آزاد مي شود ؛ اشاره دارد و به افزايش تابش باقيمانده در ريزش اتمي ربطی ندارد . ايالات متحده بمب هاي نوتروني را جهت استفاده به عنوان سلاح هاي استراتژيك ضد موشك و نيز سلاح هاي تاكتيكي عليه نيروهاي زرهي توليد كرده است . به عنوان مثال يك سلاح ضد موشک تابش افزايش يافته سلاحی است كه براي حراست از انبارهاي موشك بالستيك قاره پيماي ايالات متحده ، با وارد كردن خسارت به تركيبات هسته اي كلاهك هاي شوروي به وسيله وارد كردن كلاهك داراي شار نوتروني قوي ، توليد شده بود . بمب هاي نوتروني تاكتيكي اصولاً جهت كشتن سربازاني است كه توسط زره محافظت مي شوند . خودروهاي زرهي در برابر انفجار و تابش گرمايی سـلاح هاي هسته اي بي نهايت مقاوم هستند ، بنابراين برد مؤثر يك سلاح هسته اي در مقابل تانك ها به وسيله برد كشندگي تابش تعيين مي شـود ، هرچند اين برد به وسيله زره كاهش مـي يابد . با انتشار مقادير زيادي تابش كشنده از نوع بسيار نافذ ، كلاهك هاي تابش افزايش يافته برد كشندگي بازدهی معين يک كلاهك هسته اي در مقابل اهداف زرهي را بيشينه می کنند . مسأله اي كه در استفاده از تابش به عنوان سلاح ضد نفر تاكتيكي به وجود مي آيد اين است كه سبب ناتوانی سريع هدف مي شود ، يک دز تابشي كه چندين برابر حدود كشندگی است بايستي اعمال شود . يك دز تابشي 600 رادي معمولاً كشنده به حساب مي آيد ( اين دز لااقل نصف كساني را كه در معرض آن قرار گرفته اند ، مي كشد ) ، ولي براي چندين ساعت اثر قابل ملاحظه اي ندارند . بمب هاي نوتروني برای آزاد کردن دز 8000 رادي جهت ايجاد ناتواني فوری و پايدار در نظر گرفته می شوند . يـك كـلاهـك تابش افزايش يافته يك كيلوتني قادر است ناتوانی پايدار و فوری را جهت خدمه تانك تی ـ 72در برد 690 متري ايجاد کند ، كه با برد 360 متري براي يك بمب شكافتي محض برابری می کند . براي يك دز 600 رادي محض فواصل به ترتيب 1100 متر و 700 متر مي باشند ، و براي سربازان بدون محفاظت ، پرتوگيري های 600 رادي در 1350 متري تا 900 متري اتـفـاق مي افـتـد . بـرد كـشندگي بمب هاي نوتروني تاكتيكي فراتر از برد كشندگي (موج ) انفجار و تابش حرارتی می باشد ، حتي براي سربازاني كه حفاظت نشده باشند . شار نوتروني قادر است مقادير قابل توجهي راديواكتيويته ثانويه کوتاه مدت را در محيط در ناحيه با شار بالا نزديك نقطه انفجار القاء كند . فولاد آلياژی مورد استفاده در زره ممکن است توليد راديواكتيويته كند كه براي مدت 24ـ 48 ساعت خطرناك است . اگر يك تانك در معرض يك بمب نوتروني يک کيلوتنی در 690 متري قرار گيرد ( برد مؤثر براي ناتواني فوري خدمه ) ، بلافاصله توسط خدمه جديد اشغال مي شود ، آنها نيز دز كشنده تابشی را در ظرف 24 ساعت دريافت خواهند كرد. طرح هاي زرهي جديدتر ، حفاظت بيشتری از تانك تی ـ 72 شوروي در مقابله با كلاهك هاي تابش افزايش يافته كه از ابتدا هدف گيري شده بودند ، فراهم می کند . فنون زرهي ويژه جذب نوترون نيز توليد و به كارگيري شـده اسـت ، مـانند زره هايي كه حاوي بور خميري می باشند و نيز از سوخت خودرو به عنوان حفاظ استفاده مي شود . بعضي از انواع زره هاي جديدتر ، مانند تانك ام يک، اورانيوم تهی شـده بـه كارگيري شـده است كـه قـادر اسـت با كلاهك هاي تابش افزايش يافته مقابله كند چون كه اين تانك ها شكافت سريع را تحمل مي كنند ، نوترون هاي اضافي توليد و راديواكتيو مي شوند . به علت تضعيف سريع انرژي نوترون به وسيله جو ( انرژی نوترون با فاكتور 10 در هر 500 متر در اثر افزايش اثرات پخشي افت مي كند ) ، سلاح هاي تابش افزايش يافته فقط در بردهاي كوتاه مؤثرند ، و بنابراين در بازدهی هاي نسبتاً پايين وجود دارند . همچنين كلاهك هاي تابش افزايش يافته با مقدار كمينه انرژي شكافتي طراحي شده اند و اثر انفجار در رابطه با بازدهي نوترون توليد مي شود . دليل عمده اين موضوع استفاده بمب نوتروني براي محصور كردن نيروهاي خودي مي باشد . درك عمومي از بمب نوتروني به عنوان ارباب بمب ها اين است كه افراد را مي كشد ولي ساختمانها را بدون آسيب باقي مي گذارد ؛ که اين موضوع بسيار اغراق آميز است . در بـرد مؤثر جنگي مورد نظر ( 690 متر ) ، ( موج )انفجار يك بمب نوتروني يک کيلوتنی تقريباً هر ساختمان غير نظامي را در آن ويران می کند يا آسيب مي زند و آن را غير قابل استفاده مي كند . بنابراين کاربـرد بـمب هاي نـوتـروني براي توقف ( يا ممانعت ) حمله دشمن مـي باشد ، چون كـه مـقدار زيادي مـواد منفجره جهت پوشش نيروهاي دشمن لازم است ، همچنين همه ساختمان هاي منطقه را منهدم مي كند. تفاوت بمب هاي نوتروني ( لااقل انواع تاكتيكي آن ) با انواع ديگر سلاح هاي گرماهسته اي در اين است كه مخلوط گاز دتريم ـ تريتيم فقط سوخت گداختي مي باشد . آن نيز به دو علت است : 80% انرژي آزاد شده واكنش گرماهسته اي دتريم ـ تريتيم، به عنوان انرژي جنبشي نوترون مي باشد ، و همچنين ساده ترين واكنش هاي گداختي براي سوختن مي باشد . اين بدين معني است كـه تنها 20% انرژي گداختي براي توليد انفجار و تابش حرارتي فراهم می شود ، كه شار نوترون توليد شده شامل نوترون هـاي بـسيـار نـافذ با انرژي 7/14 مگا الکترون ولت مي باشد ، و اينكه انفجار شكافتي بسيار كوچكی (400 ـ 250 تن ) قادر است براي سوختن واكنش ( شروع واكنش ) استفاده شود . مقدار بيشتری سوخت دتريد ليتيم ميزان بزرگتری انفجار و آذرخش براي هر ميزان از شار نوترون توليد می کند ، و ميزان بزرگتري انفجار شكافتي براي انفجار آن مورد نياز است . اشکال استفاده از سوخت دتريم ـ تريتيم اين است كه تريتيم بسيار گران است و آهنگ واپاشي اش 5/5 درصد در سال است . تركيب بسيار پيچيده بمب های نـوترونی ( و ترکيب دتريم ـ تريتيم ) باعث می شـود كـه كلاهك هايتابش افزايش يافته از نظر ساخت و نگهداري نسبت بـه ديگر سلاح هاي هسته اي تاكتيكي بسيار گران باشند . براي توليد بازدهي گداختي يک کيلوتنی بـه 5/12 گرم تريتيم و 5 گرم دتريم نياز است . ايالات متحده سه كلاهك نوتروني را توسعه داده و توليد كرده است ، چهارمي قبل از توليد منسوخ شده است . همگي اين كلاهك ها كنار گذاشته شده اند و غير مسلح مي باشند . · كلاهك W-66 براي موشك Sprint طراحی شده بود که اولين كلاهك ER می باشد . كلاهك مذكور طي سال هاي 1974ـ1975 توليد شد و در آگوست 1975 بعد از اينكه تنها چند ماه در خدمت ارتش بود و هنگامی كـه سيستم مـوشك Sprint غيرفعال شـد ، كنار گـذاشته شـد ( حـدوداً 70 كلاهك از اين نوع ساخته شـد ) . بازدهي آن چندين كيلوتن بـود ( 20 كيلوتن گزارش شـده است ) و احتمالاً در آن سوخت D-T استفاده شده بود . · كلاهك W-70 مد 3 براي موشك Lance طراحی شده بود که داراي بازدهي كل در حدود يک کيلوتن مي باشد كه60% آن گداخت و 40% آن شكافت مي باشد . اين كلاهك طي سالهاي 1981ـ1983 توليد شده بود و در سال 1992 كنار گذاشته شد . 380 كلاهك از اين نمونه ساخته شد . · كلاهك W-79 مد 0 براي گلوله توپ 8 اينچي طراحی شده بود که داراي بازدهي متغير از 100 تن تا 1/1 كيلوتن است . در پايين ترين بازدهي ، سلاح شكافتي محض بود و در بالاترين بازدهي ، 800 تن آن سهم گداخت ( 73% ) و 300 تن آن سهم شكافت بود . اين كلاهك طي سالهاي 1981ـ 1986 توليد شد . از رده خارج کردن اين نوع كلاهك از اواسط دهه 80 آغاز شد و كلاً تا سال 1992 كنار گذاشته شد . 325 كلاهك از اين نوع ساخته شد . · كلاهك W-82 مد 0 گلوله توپ 155 ميليمتري است که داراي بازدهي متغير شبيه به W-79 مي باشد . اين كلاهك در اكتبر 1983 بدون اينكه توليد شود منسوخ شد . اتحادجماهير شوروي ، چين و فرانسه همگي در تكميل و توسعه طرح هاي بمب نوتروني شناخته شده هستند و شايد آن را در ارتش خود وارد كرده باشند . در برخی گزارش ها ادعا شده است كه اسراييل بمب هاي نوتروني تـولـيـد كـرده اسـت

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سلام دوستان
بمب های نوترونی تاكتیكی اساساً جهت كشتن سربازانی كه توسط زره پوش محافظت می شوند در نظر گرفته شده اند . خودروهای زرهی در برابر انفجار و حرارت تولید شده سلاح های هسته ای بسیار مقاوم هستند ، ولی زره پوش فولادی قادر است تابش نوترونی را فقط به میزان كمی کاهش دهد ؛ بنابراین برد كشندگی نوترون ها بسیار بیشتر از سایر اثرات سلاح می باشد . برد كشندگی بمب های نوترونی تاكتیكی ممکن است از برد كشندگی انفجار و حرارت حتی برای نیرو هایی كه محافظت نشده اند ، بیشتر شود . زره می تواند نوترون ها و انرژی نوترون را جذب كند ، بنابراین تابش نوترونی برای خدمه تانك كه در معرض آن قرار گرفته اند كاهش می یابد ، ولی تابش نوترونی در واقع به میزان كمی با زره كه ممكن است واكنش مضری با نوترون ها داشته باشد ، مقابله می كند . برای مثال آلیاژ فولادی ممكن است رادیواكتیویته القایی را تولید کند كـه بـرای مـدت زمـان كوتاهی ایجاد خطر می كند . وقتی نوترون های سریع كند می شوند ، انرژی از دست رفته ( تلف شده ) ممکن است به شكل اشعه های ایکس ظاهر شـود . در بعضی از انواع زره پوش ها مانند تانك ام یک ، اورانیوم تهی شده به كار رفته است كه می تواند شكافت سریع را تحمل كند ، نوترون های اضافی تولید می كند و رادیو اكتیو می شود . همچنین فنون زرهی ویژه جذب نوترون مانند زره پوش های حاوی بور موم شكل ( خمیری ) و استفاده سوخت خودرو به عنوان حفاظ به وجود آمده است .
همچنین بمب نوترونی كلاهك تابش افزایش یافته نامیده می شود . بمب نوترونی نوع خاصی از سلاح گرما هسته ای كوچك اسـت كه حـداقل انفجار و حـرارت را تولید می كنـد ، ولی مقـدار زیادی تابش كشنده آزاد می كند . بمب نوترونی اثرات حرارتی و انفجاری ایجاد می كند كه محدود به ناحیه ای اسـت كه فقط شعاع چند صد یارد دارد . ولی در ناحیه ای نسبتاً بزرگتر ، موج گسترده ای از نوترون و تابش گاما رها می شود ، كه قادر است در زره یا چند فوت در خاک نفوذ كند . این تابش برای بافت زنده بی نهایت مخرب است . به دلیل برد كوتاه تخریب و فقدان اثر دراز مدت ، بمب نوترونی در مقابله با تانك و تشكیلات پیاده نظام در میدان نبرد بسیار مؤثر است ولی شهرها یا مراكز جمعیتی كه چند مایل دورتر هستند را به خطر نمی اندازد . بمب نوترونی ممكن است با یك موشك لانس حمل شود یا با توپ هویتزر8 اینچی ( 200 میلیمتری ) پرتاب شـود ، یا احتمال حمله هوایی به وسیله هواپیما وجود دارد.
در نمونه های استراتژیك ، بمب نوترونی اثر بازدارندگی تئوریک دارد : ممانعت از حمله زرهی زمینی كه بیم ضد حمله بمب نوترونی وجود دارد . این بمب خـدمه تانك دشمن را در آن ( در دقیقه ) ناتوان می كند ، و در ظرف چند روز می کشد . ایالات متحده تولید این بمب را در سال 1978 به تعویق انداخت و در سال 1981 تولید آن را از سرگرفت ( متن فوق ترجمه می باشد ) .

بمب های نوترونی
بمب های نوترونی ، كه به طور بسیار صریحی به عنوان كلاهك های تابش افزایش یافته ( ER ) اشاره دارند ، سلاح های گرماهسته ای كوچكی هستند كه انفجار نوترون هـای تولید شده تـوسـط واكـنـش گـداخـت به طور عمدی به درون سـلاح جـذب نمی شود ، بلكه اجازه فرار می یابند . انفجار شدید نوترون های پر انرژی اصولاً یك مكانیزم مخرب و ویرانگر است . نوترون ها نسبت به سایر تابش ها بیشتر نفوذ می كنند ، بنابراین اكثر مواد حافظی كه عملکرد خوبی در مقابل اشعه های گاما دارند ، تقریباً كاركرد خوبی در برابر نوترون ها ندارند . اصطلاح تابش افزایش یافته فقط به انفجار تابش یونیزه كننده که در لحظه انفجار آزاد می شود ؛ اشاره دارد و به افزایش تابش باقیمانده در ریزش اتمی ربطی ندارد .
ایالات متحده بمب های نوترونی را جهت استفاده به عنوان سلاح های استراتژیك ضد موشك و نیز سلاح های تاكتیكی علیه نیروهای زرهی تولید كرده است . به عنوان مثال یك سلاح ضد موشک تابش افزایش یافته سلاحی است كه برای حراست از انبارهای موشك بالستیك قاره پیمای ایالات متحده ، با وارد كردن خسارت به تركیبات هسته ای كلاهك های شوروی به وسیله وارد كردن كلاهك دارای شار نوترونی قوی ، تولید شده بود . بمب های نوترونی تاكتیكی اصولاً جهت كشتن سربازانی است كه توسط زره محافظت می شوند . خودروهای زرهی در برابر انفجار و تابش گرمایی سـلاح های هسته ای بی نهایت مقاوم هستند ، بنابراین برد مؤثر یك سلاح هسته ای در مقابل تانك ها به وسیله برد كشندگی تابش تعیین می شـود ، هرچند این برد به وسیله زره كاهش مـی یابد . با انتشار مقادیر زیادی تابش كشنده از نوع بسیار نافذ ، كلاهك های تابش افزایش یافته برد كشندگی بازدهی معین یک كلاهك هسته ای در مقابل اهداف زرهی را بیشینه می کنند .
مسأله ای كه در استفاده از تابش به عنوان سلاح ضد نفر تاكتیكی به وجود می آید این است كه سبب ناتوانی سریع هدف می شود ، یک دز تابشی كه چندین برابر حدود كشندگی است بایستی اعمال شود . یك دز تابشی 600 رادی معمولاً كشنده به حساب می آید ( این دز لااقل نصف كسانی را كه در معرض آن قرار گرفته اند ، می كشد ) ، ولی برای چندین ساعت اثر قابل ملاحظه ای ندارند . بمب های نوترونی برای آزاد کردن دز 8000 رادی جهت ایجاد ناتوانی فوری و پایدار در نظر گرفته می شوند . یـك كـلاهـك تابش افزایش یافته یك كیلوتنی قادر است ناتوانی پایدار و فوری را جهت خدمه تانك تی ـ 72در برد 690 متری ایجاد کند ، كه با برد 360 متری برای یك بمب شكافتی محض برابری می کند . برای یك دز 600 رادی محض فواصل به ترتیب 1100 متر و 700 متر می باشند ، و برای سربازان بدون محفاظت ، پرتوگیری های 600 رادی در 1350 متری تا 900 متری اتـفـاق می افـتـد . بـرد كـشندگی بمب های نوترونی تاكتیكی فراتر از برد كشندگی (موج ) انفجار و تابش حرارتی می باشد ، حتی برای سربازانی كه حفاظت نشده باشند .
شار نوترونی قادر است مقادیر قابل توجهی رادیواكتیویته ثانویه کوتاه مدت را در محیط در ناحیه با شار بالا نزدیك نقطه انفجار القاء كند . فولاد آلیاژی مورد استفاده در زره ممکن است تولید رادیواكتیویته كند كه برای مدت 24ـ 48 ساعت خطرناك است . اگر یك تانك در معرض یك بمب نوترونی یک کیلوتنی در 690 متری قرار گیرد ( برد مؤثر برای ناتوانی فوری خدمه ) ، بلافاصله توسط خدمه جدید اشغال می شود ، آنها نیز دز كشنده تابشی را در ظرف 24 ساعت دریافت خواهند كرد.
طرح های زرهی جدیدتر ، حفاظت بیشتری از تانك تی ـ 72 شوروی در مقابله با كلاهك های تابش افزایش یافته كه از ابتدا هدف گیری شده بودند ، فراهم می کند . فنون زرهی ویژه جذب نوترون نیز تولید و به كارگیری شـده اسـت ، مـانند زره هایی كه حاوی بور خمیری می باشند و نیز از سوخت خودرو به عنوان حفاظ استفاده می شود . بعضی از انواع زره های جدیدتر ، مانند تانك ام یک، اورانیوم تهی شـده بـه كارگیری شـده است كـه قـادر اسـت با كلاهك های تابش افزایش یافته مقابله كند چون كه این تانك ها شكافت سریع را تحمل می كنند ، نوترون های اضافی تولید و رادیواكتیو می شوند .
به علت تضعیف سریع انرژی نوترون به وسیله جو ( انرژی نوترون با فاكتور 10 در هر 500 متر در اثر افزایش اثرات پخشی افت می كند ) ، سلاح های تابش افزایش یافته فقط در بردهای كوتاه مؤثرند ، و بنابراین در بازدهی های نسبتاً پایین وجود دارند . همچنین كلاهك های تابش افزایش یافته با مقدار كمینه انرژی شكافتی طراحی شده اند و اثر انفجار در رابطه با بازدهی نوترون تولید می شود . دلیل عمده این موضوع استفاده بمب نوترونی برای محصور كردن نیروهای خودی می باشد . درك عمومی از بمب نوترونی به عنوان ارباب بمب ها این است كه افراد را می كشد ولی ساختمانها را بدون آسیب باقی می گذارد ؛ که این موضوع بسیار اغراق آمیز است . در بـرد مؤثر جنگی مورد نظر ( 690 متر ) ، ( موج )انفجار یك بمب نوترونی یک کیلوتنی تقریباً هر ساختمان غیر نظامی را در آن ویران می کند یا آسیب می زند و آن را غیر قابل استفاده می كند . بنابراین کاربـرد بـمب های نـوتـرونی برای توقف ( یا ممانعت ) حمله دشمن مـی باشد ، چون كـه مـقدار زیادی مـواد منفجره جهت پوشش نیروهای دشمن لازم است ، همچنین همه ساختمان های منطقه را منهدم می كند.
تفاوت بمب های نوترونی ( لااقل انواع تاكتیكی آن ) با انواع دیگر سلاح های گرماهسته ای در این است كه مخلوط گاز دتریم ـ تریتیم فقط سوخت گداختی می باشد . آن نیز به دو علت است : 80% انرژی آزاد شده واكنش گرماهسته ای دتریم ـ تریتیم، به عنوان انرژی جنبشی نوترون می باشد ، و همچنین ساده ترین واكنش های گداختی برای سوختن می باشد . این بدین معنی است كـه تنها 20% انرژی گداختی برای تولید انفجار و تابش حرارتی فراهم می شود ، كه شار نوترون تولید شده شامل نوترون هـای بـسیـار نـافذ با انرژی 7/14 مگا الکترون ولت می باشد ، و اینكه انفجار شكافتی بسیار كوچكی (400 ـ 250 تن ) قادر است برای سوختن واكنش ( شروع واكنش ) استفاده شود . مقدار بیشتری سوخت دترید لیتیم میزان بزرگتری انفجار و آذرخش برای هر میزان از شار نوترون تولید می کند ، و میزان بزرگتری انفجار شكافتی برای انفجار آن مورد نیاز است . اشکال استفاده از سوخت دتریم ـ تریتیم این است كه تریتیم بسیار گران است و آهنگ واپاشی اش 5/5 درصد در سال است . تركیب بسیار پیچیده بمب های نـوترونی ( و ترکیب دتریم ـ تریتیم ) باعث می شـود كـه كلاهك هایتابش افزایش یافته از نظر ساخت و نگهداری نسبت بـه دیگر سلاح های هسته ای تاكتیكی بسیار گران باشند . برای تولید بازدهی گداختی یک کیلوتنی بـه 5/12 گرم تریتیم و 5 گرم دتریم نیاز است .
ایالات متحده سه كلاهك نوترونی را توسعه داده و تولید كرده است ، چهارمی قبل از تولید منسوخ شده است . همگی این كلاهك ها كنار گذاشته شده اند و غیر مسلح می باشند .
كلاهك W-66 برای موشك Sprint طراحی شده بود که اولین كلاهك ER می باشد . كلاهك مذكور طی سال های 1974ـ1975 تولید شد و در آگوست 1975 بعد از اینكه تنها چند ماه در خدمت ارتش بود و هنگامی كـه سیستم مـوشك Sprint غیرفعال شـد ، كنار گـذاشته شـد ( حـدوداً 70 كلاهك از این نوع ساخته شـد ) . بازدهی آن چندین كیلوتن بـود ( 20 كیلوتن گزارش شـده است ) و احتمالاً در آن سوخت D-T استفاده شده بود .
كلاهك W-70 مد 3 برای موشك Lance طراحی شده بود که دارای بازدهی كل در حدود یک کیلوتن می باشد كه60% آن گداخت و 40% آن شكافت می باشد . این كلاهك طی سالهای 1981ـ1983 تولید شده بود و در سال 1992 كنار گذاشته شد . 380 كلاهك از این نمونه ساخته شد .
كلاهك W-79 مد 0 برای گلوله توپ 8 اینچی طراحی شده بود که دارای بازدهی متغیر از 100 تن تا 1/1 كیلوتن است . در پایین ترین بازدهی ، سلاح شكافتی محض بود و در بالاترین بازدهی ، 800 تن آن سهم گداخت ( 73% ) و 300 تن آن سهم شكافت بود . این كلاهك طی سالهای 1981ـ 1986 تولید شد . از رده خارج کردن این نوع كلاهك از اواسط دهه 80 آغاز شد و كلاً تا سال 1992 كنار گذاشته شد . 325 كلاهك از این نوع ساخته شد .
كلاهك W-82 مد 0 گلوله توپ 155 میلیمتری است که دارای بازدهی متغیر شبیه به W-79 می باشد . این كلاهك در اكتبر 1983 بدون اینكه تولید شود منسوخ شد .
اتحادجماهیر شوروی ، چین و فرانسه همگی در تكمیل و توسعه طرح های بمب نوترونی شناخته شده هستند و شاید آن را در ارتش خود وارد كرده باشند . در برخی گزارش ها ادعا شده است كه اسراییل بمب های نوترونی تـولـیـد كـرده اسـت.


منبع:
http://www.niksalehi.wordpress.com

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
ولى من فكر مى‌كردم استفاده ازش راحت تر باشه؟ اگر سلاح هسته اى به شمار بره كه يك جورايى استفاده اش خيلى محدود مى شه؟ اون قضيه استفاده از سلاح هاى نوترونى در افغانستان و سالم ماندن طولانى جسدهاى ناشى از اون حمله چى؟

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ساموئل کوهین مخترع بمب نوترونی (خطرناکترین نوع بمبهای اتمی) در سن هشتاد و نه سالگی درگذشت.به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری آلمان از لس آنجلس، فرزند ساموئل کوهین گفت: پدرش روز یکشنبه گذشته در خانه خود در ایالت کالیفرنیا درگذشت.
کوهین، بمب جنجال بر انگیز نوترونی را "عقلانی ترین و اخلاقی ترین سلاحی " توصیف کرده بود که وی آن را اختراع کرده است.
کوهین این بمب را در اوج جنگ سرد در سال 1958 میلادی اختراع کرد.
گفتنی است بمبهای نوترونی که مقادیر زیادی تشعشع از خود منتشر می کنند می توانند انسانها و همه موجودات را نابود کنند و در عین حال خسارات مادی اندکی نیز وارد شود .
جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا در میان اعتراضات شدید برنامه بمبهای نوترونی را در سال 1978 متوقف کرد اما رونالد ریگان رئیس جمهور وقت این کشور برای مقابله با تانکهای شوروی سابق در اروپای شرقی اجازه داد هفتصد بمب نوترونی تولید شود اما این سلاحها بعدها برچیده شد.


http://www.iribnews.ir/Default.aspx?Page=MainContent&news_num=259225

 • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

کوهین، بمب جنجال بر انگیز نوترونی را "عقلانی ترین و اخلاقی ترین سلاحی " توصیف کرده بود که وی آن را اختراع کرده است.


:mrgreen: :lol: :lol: :!:
جوك سال بود اين جمله !
بمب نوتروني وحشتناك ترين ساخته ي بشره كه به دليل تشعشع شديد و برخلاف بمب هاي انفجاري معمولي و يا هيدروژني حرارتي ؛ فقط موجودات زنده رو هدف قرار ميده و در بعضي از انواع ساختار هاي كربني رو بدن موجودات از اون ساخته شده به هم ميريزه !
همون ريگان ولد الزنا هم كه دستور ساختشو داد فقط دستور داد قطعاتش به صورت جداجدا ساخته بشه و اجازه ي سرهم كردنشو نداد. خدا لعنتشون كنه كه علم وفناوري رو فقط براي اهداف شياطين به كار مي گيرن .

 • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سرگذشت بمب نوترونی ( نسل سوم سلاحهای هسته ای )
نوترون چیست ؟
قبل از ورود به بحث ماهیت بمب نوترونی لازم است درمورد خود نوترون در ابتدا اطلاعاتی بدس بیاوریم .
نوترون یکی از ذرات بنیادی است که داخل هسته تمام عناصر به جز ئیدروژن سبک موجود است نوترون بدون باربرقی و دارای جرم کمی بیشتر از جرم پروتون است به بیان دیگر جرم نوترون 65/1838 برابر جرم الکترون و جرم پروتون 12/1836 برابر جرم الکترون است .
یک نوترون در خارج از هسته با نیم عمر 12 دقیقه ای به یک پروتون و یک الکترون و یک پادنوترون تجزیه می شود . نوترون انواع و اقسام دارد که نوترون پاک . نوترون کند . نوترون عقب افتاده . نوترون سریع . نوترون فوق حرارتی . نوترون حرارتی و نوترون متوسط از آن جمله اند .
نوترون پاک به نوترونی گویند که هنوز برخورد و تماسی حاصل نکرده و بکر باقی مانده اند .
نوترون عقب افتاده به دسته ای از نوترون ها می گویند که پس از شکافت هسته با تاخیر معینی نسبت به سایر نوترون ها انتشار می یابند اصولاً جزء کوچکی از نوترون های محصول واکنش شکافت را نوترون های عقب افتاده تشکیل می دهند . شناخت دوره متوسط تاخیر در کنترل راکتورها حائز اهمیت است .
نوترون های سریع نوترون هایی هستند که در نتیجه شکافت هسته ای اتم آزاد شده باشند و در عین حال انرژِ اولیه خود را حفظ کرده باشند . این دسته از نوترون ها با سرعت فوق العاده زیاد حرکت می کنند . آنها معمولا بدون مکث و تاخیر ( کمتر از یک میلیونیم ثانیه ) مستقیما از تجزیه خود هسته یا تجزیه بخشی از مواد هسته ای منتشر می شوند .
نوترون کند به نوترونی می گویند که انرژی جنبشی آن از 10 الکترون ولت تجاوز ننماید .
نوترون های فوق حرارتی آنهایی هستند که سرعت و انرژی آنها حدفاصل سرعت و انرژی نوترون های سریع و نوترون های حرارتی مثلا بین 1/0 تا 100 الکترون ولت باشد .
نوترون های حرارتی دارای سرعت اندک و بنابراین دارای انرژی غیر قابل ملاحظه هستند انرژی آنها معادل انرژی حرارتی اتم ها یا مولکول های موادی است که نوترون ها از میان آنها عبور می کنند یعنی در حدود 025/0 الکترون ولت و منطبق بر سرعت متوسطی قریب 2200 متر بر ثانیه . اهمیت نوترون های حرارتی در آن است که قادرند انواع واکنش های هسته ای از جمله شکافت هسته ای ایجاد کنند .
نوترون های متوسط آنهایی هستند که از نظر انرژی جنبشی بین نوترون های فوق حرارتی و نوترون های سریع قرار می گیرند به عبارت دیگر انرژی جنبشی آنها بین 100 الکترون ولت می باشد .
تولید بمب نوترونی برای نخستین بار توسط آیزانهاور رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد شد و تحقیقات زیربنایی آن در سال 1958 به پایان رسید و تولید آن یک سال بعد آغاز گردید و اولین بمب نوترونی در سال 1963 طی یک آزمایش زیرزمینی با موفقیت کامل آزمایش شد دنیا ( ساموئل کهن ) یهودی برجسته ترین دانشمند رشته فیزیک اتمی را پدر بمب نوترونی می شناسد کهن یکی از مغزهای متفکر سیستم تسلیحات آمریکا است و برای حفظ جان او و بمنظور جلوگیری از ربوده شدن وی اقدامات ایمنی شدیدی صورت می گیرد . این مرد از نظر آمریکا به اندازه ای حائز اهمیت است که حفاظت از او را از سازمان اف . بی . آی پس گرفته و بر عهده سازمان سیا گذاشته اند . کهن گفته است : دو بمب اتمی که در پایان جنگ جهانی دوم روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی انداخته شدند ویرانی زیادی به بار آوردند 90 درصد هیروشیما و 55 تا 60 درصد ناکازاکی را با خاک یکسان کردند . حال آنکه بمب نوترونی بعکس بمب اتمی و ئیدروژنی فقط کُشنده است اما ویرانگر نیست و به بافت شهرها و ترکیب ساختمانها دست نمی زند . قدرت انفجاری آنهم ناچیز است چون هشتاد درصد انرژی آن به شکل اشعه نوترون آزاد می شود این اشعه بر هر جبهه یا سکونتگاهی بتابد کلیه موجودات زنده حتی حشرات و میکروب ها و ویروس ها را نابود می کند و آثار حیات را در منطقه عملکرد خود ریشه کن می سازد برای جنگ های محدود می شود از مینی بمب نوترونی استفاده کرد فرضاً می شود یک گردان باز را که در جنگل مخفی شده اند بدون آنکه آسیبی بر یکی از برگ های جنگل وارد شود تا شعاع یک کیلومتری بلااثر ساخت . بمب نوترونی دارای یک اثر آنی و یک سلسله عوارض بعدی می باشد . اشعه نوترونی امعاء و احشاء بازماندگان را آلوده کرده آنها را به فجیع ترین وضع تلف می سازد .

تعرض فرضی با بمب نوترونی
کارشناسان نظامی نامرئی بودن اشعه نوترونی را یکی از مزایای بمب نوترونی می دانند زیرا بمب اتمی و ئیدروژنی مرئی هستند و بعد از انفجار قارچ اتمی تولید می کنند حال آنکه اشعه نوترونی به مثابه برقی نامرئی در هوا می جهد و دقیقا به نقطه هدف اصابت می نماید و بعد از عمل قارچ می سازد .
یکی از اعضای هیات برنامه ریزان ناتو در بروکسل شروع یک جنگ نوترونی را به فرض در مرزهای بین دو آلمان به شرح زیر مجسم کرده است .
فرض کنید نیروی زرهی شوروی در حالیکه به فاصله 50 متر از جانب نیوری پشتیبانی تانک و کامیون های حامل مهمات مختص تانک همراهی می شوند بدون برخورد به کمترین مانع از جنوب لاوئن بورک به سمت شهرک 9000 نفری ( به ونسن ) پیش میآیند نرسیده به لاوئن بورک صدای صفیر موشکی که از روی یک موشک انداز لانس جهیده است در هوا می پیچد برقی نامرئی به سوی قوای زرهی دشمن می تاد و یکی دو دقیقه نگذشته سخنگوی ستاد متفقین واقع در چهار کیلومتری اردوگاه عملکرد موشک را به شرح زیر گزارش کرد : آرایش جنگی تانک ها به یک لحظه به هم خورد تانک ها که تا آن زمان در یک خط مستقیم حرکت می کردند ناگهان به صورت زیگزاگ رفتند یا دور خود چرخیدند تانک ها که زنجیرهایشان زمین را شخم میزدند به شکل کلاف سردرگم گره خوردند آثار نابسامانی در نیروی پشتیبانی از قوای زرهی نیز به کلی مشهود گردید کامیون ها از خط خارج شدند با هم تصادف کردند بدون هدف مدتی در منطقه پرسه زدند سپس در حالیکه نیروی پشتیبانی انسانی و سرنشینان تانک ها در جا بیجان شده بودند به طور متفرق متوقف شدند بدین ترتیب نوک حمله دشمن با نخستین ضربه دفاعی متوقف و منهدم شد و مرکوب های زرهی ستون اعزامی صحیح و سالم به غنیمت گرفته شد .
ساموئل کهن ( فیزیکدان آمریکایی و پدر بمب نوترونی ) می گوید : اشعه مرگبار بمب نوترونی بعکس اشعه رادیواکتیو سلاحهای اتمی پایدار و آلوده کننده نیست مثلا خود بمب منطقه عملیات را کاملا پاکسازی می کند و اثر آن نیز در عرض 24 ساعت از منطقه محو می شود به طوریکه نیروی خودی اجازه می یابد 24 ساعت بعد از کاربرد بمب منطقه اشعه زده را میانبر بزند.

آیا بمب نوترونی انسانی تر است ؟
از موقعی که بمب نوترونی قدم به میدان جنگ و سیاست گذاشت نظامیان و سیاستمداران غربی در مدح آن داد سخن دادند فی المثل ( جان . سی . استنیس ) سناتور عضو حزب دموکرات گفته بود : بمب نوترونی بهترین است این بمب بهترین سلاح تاریخ است این بمب یک انقلاب تسلیحاتی و استراتژیکی ست .
هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا نیز چنین اظهار عقیده نموده بود : بمب نوترونی سلاح تر و تمیزی است سلاح آن چنان قدرت موثری دارد که باعث می شود هر دشمن فرضی در مقابل ان به احترام خبردار بایستد و یقین کند که آمریکا شوخی بردار نیست و بمب نوترونی را به موقعش حقیقتا به کار خواهد برد!
هربرت اسکوویل نایب رییس اسبق سازمان سیا گفته بود: سلاح جدید جنگ اتمی را انسانی تر نخواهد کرد بلکه محتمل تر خواهد کرد مطبوعات جهان نیز در آن سالها در بدو پیدایش این نوع بمب آن را زیر ذره بین قرار داده بودند .

مجله نظامی FAZ نوشته بود: بمب نوترونی را باید به شرح زیر توصیف کرد . تا اعماق بدن رسوخ می کند در هوا متمرکز می شود و انسان را در یک چشم به هم زدن در برابر عمل انجام شده قرار می دهد این بمب امکان دفاع را از انسان سلب می کند و از سلاح های تعرضی او را خلع ید می نماید .
هفته نامه ( ولت آمزونتاگ ) چاپ آلمان چنین نوشته بود: بمب جدید انسانها را در شرایط ظاهرالسلاحی کشتار می کند و جنازه های بی جراحتی را در خانه ها آسمانخراشها کارخانه ها و در تانک ها و کامیون ها انبار می کند به فرض اگر منطقه صنعتی روهر ( نام منطقه صنعتی معروف در آلمان قدیم ) توسط قوای خصم اشغال گردد با یک بمب نوترونی متوسط می توان دشمن را تا نفر آخر هلاک کرد و قلب صنعت اروپا را بدون سرسوزنی آسیب دیدگی مجدداً در اختیار گرفت .
یک نشریه آمریکایی هم نوشت :
بمب نوترونی نسل سوم سلاح های هسته ای به شمار می آید و از موقعیکه این بمب ساخته شده بمب های اتمی و ئیدروژنی جزء جمع آثار کلاسیک به تاریخ پیوسته اند .
انرژی عظیم جنبشی نوترون ها
نوترون ها یعنی اجزاء عناصر بدون باربرقی فقط در شرایطی که دو اتم سنگین بمب ئیدروژن – دیوتریوم و تریتیوم- در یکدیگر بشکل یک اتم هلیوم ذوب شوند آزاد خواهند شد . حال اگر بتوان فعل و انفعالات ذوب را در بمب ولو به اندازه چند میلیوم ثانیه طولانی تر کرد نوترون های فراوان تری را با قدرت جنبشی بیشتر و جهنمی تری – تخمیناً با نیروی 14 میلیون الکترون ولت – تولید خواهند شد و بشکل پارتیکل های اشعه ای در تمام جهات پخش خواهند شد . نوترون های نوع اخیر که جزء نوترون های سریع به شمار می آیند مخوف ترین اشعه مرگبار بمب نوترونی را تشکیل می دهند . جالب است که اگر انرژی عظیم جنبشی نباشد نوترون ها به سان یک گلوله تفنگ بدون مکانیسم شلیک , بی آزار خواهند بود لیکن نوترون های سریع قادرند عیناً مثل ذرات غباری که براحتی از شبکه های سیم خاردار می گذرند از زره تانک ها و کلاهخود لباسهای سربازی و حتی دیوارهای اجری بلامانع عبور کنند .
قدرت تخریبی نوترون ها تازه بعد از رخنه به بدن انسان بروز خواهند کرد چون نوترون های وارد بدن شده انرژی خود را به هسته های اتمی مستقر در سلول های بدن و ئیدروژن های وابسته تفویض خواهند کرد و بدینوسیله هسته ها و در واقع پروتون ها را به جنبش در خواهند آورد .
پروتون ها هم به نوبه خود از طریق انجام عملیات تخریبی در جوهر سلول ها همبستگی بین مولکول های سلول را متلاشی خواهند کرد .
روبرت گروین آلمانی محقق و نویسنده مسائل علمی می نویسد : اثر بمب نوترونی در بدن را می شود با تزریق میلیاردها آمپول محتوی اسید سولفوریک غلیظ به بدن یکی دانست . خلاصه تر کنم انسان به اصطلاح دانشمندان عضو آزمایشگاه های اتمی ( جویسد )juiced می شود یعنی عصاره و جوهرش کشیده می شود .
به گزارش بولتن کمیسیون انرژی اتمی آمریکا اگر یک اشعه نوترونی به قدرت 8000 REM – علامت اختصاری برای ( رونتگن معادل من ) یا واحد اندازه گیری برای اثرات رلاتیف بیولوژیکی اشعه ها – در قالب کلاهک نوترونی موشک لانس در ارتفاع 130 متری زمین منفجر گردد تا شعاع 800 متری موثر واقع خواهد شد . یعنی فعالیت بدنی انسان های ساکن محدوده ذکر شده را به فوریت متوقف خواهد کرد اما اگر قدرت اشعه نوترونی اندک مثلا 700 تا 1000 REM باشد در بدن آثار آسیب های شدید به فرم تهوع و استفراغ – در عرض سه چهار ساعت اول و بعد از آن مهلت خستگی توام با کوفتگی و اسهال که در ابتدا آبکی و سپس خونی خواهد بود – و نیز بی اشتهایی و تب ظاهر خواهد شد .
بقیه عوارض طی چند روز یا چند هفته دیگر بروز خواهند کرد آنها عبارتند از : ریختن موها . گرایش به سمت خونریزیهای غیر منتظره . تورم و انسداد حنجره . بی حالی و اغماء و بالاخره مرگ . اگر دوز اشعه فقط 400 REM باشد تا شعاع 1400 متر نیمی از سکنه در عرض فقط یک ماه به هلاکت خواهند رسید .
به طور کلی هر چه دوز اشعه کمتر باشد شانس زنده ماندن هم بیشتر خواهد بود برای مثال دانشمندانی که در لابراتوارها با نوترون های سریع سروکار دارند جهت حفظ جان خود در پشت دیواری از بلوک های پارافین سنگر می گیرند زیرا حتی دیوار بتونی به قطر 50 سانتی متر نیز قریب به نه دهم اشعه نوترونی را از خود عبور می دهد از اینرو مقابل بمب نوترونی نزدیک به 90 درصد موانع سلب قدرت خواهند شد
مجله اشپیگل می نویسد : استعمال اصطلاح تمیز برای بمب نوترونی تعارفی بیش نیست زیرا این بمب ضد بشریت هرچند که به ترکیب ساختمانها . تاسیسات . فرودگاه ها و خطوط آهن دست نمی زند لیکن انسان را با شکنجه و مرگ تدریجی نابود می کند زیرا این احتمال وجود دارد که قربانی بمب نوترونی ماه ها زنده بماند و زجر بکشد حال آنکه فشار ناشی از انفجار بمب اتمی یا ئیدروژنی و باران رادیواکتیو قارچ اتمی قربانیان را در اسرع وقت به کام مرگ فرو می فرستد .
اعترافات پدر بمب
( ساموئل . تی . کهن ) فیزیکدان آمریکایی و پدر بمب نوترونی چگونگی مطرح شدن بمب مذکور را تعریف کرده است .
از گفته های اوست :
اول بار در سال 1958 و طی نشستی که با مقامات و کارشناسان نیروی هوایی در پنتاگون داشتم امکان ساخته شدن سلاح هسته ای موسوم به بمب نوترونی را مطرح کردم با اینکه درباره پرنسیب نوترون ها توضیحات مفصل دادم ولی هیچیک از اعضای حاضر در جلسه به پیشنهاد من ترتیب اثر ندادند بعد از نشست مذکور ( جان مورس ) افسر نیروی دریایی و مشاور مخصوص کمیسیون انرژی اتمی و رئیس سابق دایره برنامه ریزی هسته ای ناتو بر حسب تصادف از جریان مذاکرات جلسه و پیشنهاد من آگاهی حاصل کرد و به اهمیت بمبی به نام بمب نوترونی پی بر د.
مورس به ملاقات دریاسالار ( توماس مورر ) که بعدها رئیس ستاد مشترک آمریکا شد رفت و موافقت وی را با پیشنهاد من اخذ کرد . دریاسالار مورر به نوبه خود توافق مقامات عالیرتبه پنتاگون از جمله توماس گیت وزیر دفاع وقت را بدست آورد لذا دیری نگذشت که بمب نوترونی خیلی بناگاه یک ( شوبیزنس ) و سوژه روز شد و تمامی مقامات مسئول از جمله ژنرال آیزانهاور هوس کردند در مورد پیشنهاد من بیشتر بدانند موافقت ها روند تکوینی می پیمودند که تابستان 1958 فرا رسید و قرارداد محدودیت آزمایشات اتمی بین مسکو و واشنگتن به امضاء رسید این پیشامد هرچند بمب نوترونی را مسکوت و معوق گذاشت اما نتوانست جلو تحقیقات آزمایشگاهی را بگیرد . اما بعد از سپری شدن مهلت قانونی موافقت نامه در سپتامبر 1961 آزمایش بمب نوترونی نیز آغاز شد نتیجه آن شد که در اول وقت بامداد یکی از روزهای بهار سال 1963 زمین صحرای ایالت نوادای آمریکا به لرزه درآمد و بدون حضور من اولین بمب نوترونی در عمق چند صد متری زمین با کمال موفقیت آزمایش شد . در اثنای اینکه بمب آزمایش می شد من به دلیل مفقود شدن کارت شناسایی ام قربانی سیستم بورکرواسی شدم یعنی چون به دلائل امنیتی از ورود من به منطقه تحت کنترل ممانعت به عمل می آوردند به ناچار به سربازخانه ای واقع در چند مایلی منطقه مراجعت کردم روی یک تخت سربازی افتادم و خوابیدم !!
اولین بمب ساخته شده
اولین بمب نوترونی تحت شماره رمز (W-63 ) در آزمایشگاه ( لاورنس لیورمور ) کالیفرنیا ساخته شد مشهورترین شخصیت های علمی سهیم در ساختن این بمب عبارت بودند از :
( هارولد براون ) فیزیکدان و وزیر دفاع بعدی آمریکا . هربرت یورک دانشمند فیزیک هسته ای و مشاور پنتاگون .
اما وقفه دوباره پیش آمد و ارتش آمریکا به دلیل وجود مشکلات تکنیکی پروژه را مجدد متوقف نمود . به اعتقاد ساموئل کهن پیروزی دموکرات ها در انتخابات به پیشرفت پروژه ضربه زد . نظریه کهن باید صحیح باشد زیرا مدت ها بعد دریاسالار هربرت اپ وود مشاور نظامی جان فاستر دالس استاد اعظم جنگ سرد نزد گروهی از دانشمندان افشا کرده بود اگر نیکسون در انتخابات 1960 پیروز می شد و دالس هم زنده می ماند بمب نوترونی در اسرع وقت ساخته می شد و در کلیه پایگاه های داخلی و خارجی آمریکا و ناتو مستقر می گردید .
جالب اینکه نیکسون در انتخابات هشت سال بعد پیروز شد و جیمز شلزینگر وزیر دفاع نیکسون بلافاصله بعد از تشکیل کابینه پروژه بمب نوترونی را جلو انداخت و از آن پشتیبانی بی دریغ کرد .
آزمایش روی جانوران
اشعه نوترون آزمایشگاهی در ابتدا روی حیوانات از جمله میمون تست شد و برای آزمایش روی حیوانات اشعه نوترونی تا 000/10 RAD علامت اختصاری ( ردیشن آبزوربد دوزیس ) مورد استعمال قرار گرفت .
بر اثر نتایج حاصله استنباط شد که تحت تاثیر اشعه ای به قدرت تا 4600 RAD هشتاد درصد جانوران تحت ازمایش در عرض هشت دقیقه اول قدرت فعالیت خود را از دست می دهند و بین 7 تا 132 ساعت بعد به هلاکت می رسند هزینه هنگفت تولید بمب های نوترونی آزمایشی اولیه را ارتش آمریکا در بودجه ( انرژی رزرچ اند دولوپمنت آدمینیستریشن ) جا زد .


کلاهک های اتمی در پس دیواره های قطور بتونی و تل خاک در گاوصندوق های فولادین غنوده اند و بوسیله سربازان آمریکایی و آلمانی و سگ های پلیس به شدت محافظت می شوند . عمل شلیک سلاحهای اتمی مستقر در پایگاه های ناتو فقط به دست سربازان آمریکایی انجام خواهد گرفت چرا که کد آتش را فقط آمریکایی ها در اختیار دارند فرمان حمله اتمی فقط توسط شخص رئیس جمهوری آمریکا صادر خواهد شد و ناتو فرمان صادره را اجرا خواهد کرد .
مهم آنکه بمب نوترونی سلاحهای اتمی و ئیدروژنی را از کانون توجهات خارج نموده و موازنه وحشت را بر جهان قویاً حکمفرما ساخته است . ولی مقامات ناتو موازنه وحشت را بر هم خورده می دانند زیرا نتیجه گرفته اند که بمب نوترونی غرب را از نظر قدرت نظامی و تسلیحات به اندازه بیست سال از شوروی جلو انداخته است .
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

نوترون چیست ؟
قبل از ورود به بحث ماهیت بمب نوترونی لازم است درمورد خود نوترون در ابتدا اطلاعاتی بدس بیاوریم .
نوترون یکی از ذرات بنیادی است که داخل هسته تمام عناصر به جز ئیدروژن سبک موجود است نوترون بدون باربرقی و دارای جرم کمی بیشتر از جرم پروتون است به بیان دیگر جرم نوترون 65/1838 برابر جرم الکترون و جرم پروتون 12/1836 برابر جرم الکترون است .
یک نوترون در خارج از هسته با نیم عمر 12 دقیقه ای به یک پروتون و یک الکترون و یک پادنوترون تجزیه می شود . نوترون انواع و اقسام دارد که نوترون پاک . نوترون کند . نوترون عقب افتاده . نوترون سریع . نوترون فوق حرارتی . نوترون حرارتی و نوترون متوسط از آن جمله اند .
نوترون پاک به نوترونی گویند که هنوز برخورد و تماسی حاصل نکرده و بکر باقی مانده اند .
نوترون عقب افتاده به دسته ای از نوترون ها می گویند که پس از شکافت هسته با تاخیر معینی نسبت به سایر نوترون ها انتشار می یابند اصولاً جزء کوچکی از نوترون های محصول واکنش شکافت را نوترون های عقب افتاده تشکیل می دهند . شناخت دوره متوسط تاخیر در کنترل راکتورها حائز اهمیت است .
نوترون های سریع نوترون هایی هستند که در نتیجه شکافت هسته ای اتم آزاد شده باشند و در عین حال انرژِ اولیه خود را حفظ کرده باشند . این دسته از نوترون ها با سرعت فوق العاده زیاد حرکت می کنند . آنها معمولا بدون مکث و تاخیر ( کمتر از یک میلیونیم ثانیه ) مستقیما از تجزیه خود هسته یا تجزیه بخشی از مواد هسته ای منتشر می شوند .
نوترون کند به نوترونی می گویند که انرژی جنبشی آن از 10 الکترون ولت تجاوز ننماید .
نوترون های فوق حرارتی آنهایی هستند که سرعت و انرژی آنها حدفاصل سرعت و انرژی نوترون های سریع و نوترون های حرارتی مثلا بین 1/0 تا 100 الکترون ولت باشد .
نوترون های حرارتی دارای سرعت اندک و بنابراین دارای انرژی غیر قابل ملاحظه هستند انرژی آنها معادل انرژی حرارتی اتم ها یا مولکول های موادی است که نوترون ها از میان آنها عبور می کنند یعنی در حدود 025/0 الکترون ولت و منطبق بر سرعت متوسطی قریب 2200 متر بر ثانیه . اهمیت نوترون های حرارتی در آن است که قادرند انواع واکنش های هسته ای از جمله شکافت هسته ای ایجاد کنند .
نوترون های متوسط آنهایی هستند که از نظر انرژی جنبشی بین نوترون های فوق حرارتی و نوترون های سریع قرار می گیرند به عبارت دیگر انرژی جنبشی آنها بین 100 الکترون ولت می باشد .
تولید بمب نوترونی برای نخستین بار توسط آیزانهاور رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد شد و تحقیقات زیربنایی آن در سال 1958 به پایان رسید و تولید آن یک سال بعد آغاز گردید و اولین بمب نوترونی در سال 1963 طی یک آزمایش زیرزمینی با موفقیت کامل آزمایش شد دنیا ( ساموئل کهن ) یهودی برجسته ترین دانشمند رشته فیزیک اتمی را پدر بمب نوترونی می شناسد

w7svurbbqwqpl1uxrppw_thumb.jpg
ساموئل تی کهن یهودی - پدر بمب نوترونی

کهن یکی از مغزهای متفکر سیستم تسلیحات آمریکا است و برای حفظ جان او و بمنظور جلوگیری از ربوده شدن وی اقدامات ایمنی شدیدی صورت می گیرد . این مرد از نظر آمریکا به اندازه ای حائز اهمیت است که حفاظت از او را از سازمان اف . بی . آی پس گرفته و بر عهده سازمان سیا گذاشته اند . کهن گفته است : دو بمب اتمی که در پایان جنگ جهانی دوم روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی انداخته شدند ویرانی زیادی به بار آوردند 90 درصد هیروشیما و 55 تا 60 درصد ناکازاکی را با خاک یکسان کردند . حال آنکه بمب نوترونی بعکس بمب اتمی و ئیدروژنی فقط کُشنده است اما ویرانگر نیست و به بافت شهرها و ترکیب ساختمانها دست نمی زند . قدرت انفجاری آنهم ناچیز است چون هشتاد درصد انرژی آن به شکل اشعه نوترون آزاد می شود این اشعه بر هر جبهه یا سکونتگاهی بتابد کلیه موجودات زنده حتی حشرات و میکروب ها و ویروس ها را نابود می کند و آثار حیات را در منطقه عملکرد خود ریشه کن می سازد برای جنگ های محدود می شود از مینی بمب نوترونی استفاده کرد فرضاً می شود یک گردان باز را که در جنگل مخفی شده اند بدون آنکه آسیبی بر یکی از برگ های جنگل وارد شود تا شعاع یک کیلومتری بلااثر ساخت . بمب نوترونی دارای یک اثر آنی و یک سلسله عوارض بعدی می باشد . اشعه نوترونی امعاء و احشاء بازماندگان را آلوده کرده آنها را به فجیع ترین وضع تلف می سازد .

تعرض فرضی با بمب نوترونی
کارشناسان نظامی نامرئی بودن اشعه نوترونی را یکی از مزایای بمب نوترونی می دانند زیرا بمب اتمی و ئیدروژنی مرئی هستند و بعد از انفجار قارچ اتمی تولید می کنند حال آنکه اشعه نوترونی به مثابه برقی نامرئی در هوا می جهد و دقیقا به نقطه هدف اصابت می نماید و بعد از عمل قارچ می سازد .
یکی از اعضای هیات برنامه ریزان ناتو در بروکسل شروع یک جنگ نوترونی را به فرض در مرزهای بین دو آلمان به شرح زیر مجسم کرده است .
فرض کنید نیروی زرهی شوروی در حالیکه به فاصله 50 متر از جانب نیوری پشتیبانی تانک و کامیون های حامل مهمات مختص تانک همراهی می شوند بدون برخورد به کمترین مانع از جنوب لاوئن بورک به سمت شهرک 9000 نفری ( به ونسن ) پیش میآیند نرسیده به لاوئن بورک صدای صفیر موشکی که از روی یک موشک انداز لانس جهیده است در هوا می پیچد برقی نامرئی به سوی قوای زرهی دشمن می تاد و یکی دو دقیقه نگذشته سخنگوی ستاد متفقین واقع در چهار کیلومتری اردوگاه عملکرد موشک را به شرح زیر گزارش کرد : آرایش جنگی تانک ها به یک لحظه به هم خورد تانک ها که تا آن زمان در یک خط مستقیم حرکت می کردند ناگهان به صورت زیگزاگ رفتند یا دور خود چرخیدند تانک ها که زنجیرهایشان زمین را شخم میزدند به شکل کلاف سردرگم گره خوردند آثار نابسامانی در نیروی پشتیبانی از قوای زرهی نیز به کلی مشهود گردید کامیون ها از خط خارج شدند با هم تصادف کردند بدون هدف مدتی در منطقه پرسه زدند سپس در حالیکه نیروی پشتیبانی انسانی و سرنشینان تانک ها در جا بیجان شده بودند به طور متفرق متوقف شدند بدین ترتیب نوک حمله دشمن با نخستین ضربه دفاعی متوقف و منهدم شد و مرکوب های زرهی ستون اعزامی صحیح و سالم به غنیمت گرفته شد .
ساموئل کهن ( فیزیکدان آمریکایی و پدر بمب نوترونی ) می گوید : اشعه مرگبار بمب نوترونی بعکس اشعه رادیواکتیو سلاحهای اتمی پایدار و آلوده کننده نیست مثلا خود بمب منطقه عملیات را کاملا پاکسازی می کند و اثر آن نیز در عرض 24 ساعت از منطقه محو می شود به طوریکه نیروی خودی اجازه می یابد 24 ساعت بعد از کاربرد بمب منطقه اشعه زده را میانبر بزند.

rkqkv3jt263d3im2ksm5_thumb.jpg
هواپیمای اف 104_ژ . بمب های نوترونی را از این نوع هواپیماها خواهند ریختآیا بمب نوترونی انسانی تر است ؟
از موقعی که بمب نوترونی قدم به میدان جنگ و سیاست گذاشت نظامیان و سیاستمداران غربی در مدح آن داد سخن دادند فی المثل ( جان . سی . استنیس ) سناتور عضو حزب دموکرات گفته بود : بمب نوترونی بهترین است این بمب بهترین سلاح تاریخ است این بمب یک انقلاب تسلیحاتی و استراتژیکی ست .
هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا نیز چنین اظهار عقیده نموده بود : بمب نوترونی سلاح تر و تمیزی است سلاح آن چنان قدرت موثری دارد که باعث می شود هر دشمن فرضی در مقابل ان به احترام خبردار بایستد و یقین کند که آمریکا شوخی بردار نیست و بمب نوترونی را به موقعش حقیقتا به کار خواهد برد!
هربرت اسکوویل نایب رییس اسبق سازمان سیا گفته بود: سلاح جدید جنگ اتمی را انسانی تر نخواهد کرد بلکه محتمل تر خواهد کرد مطبوعات جهان نیز در آن سالها در بدو پیدایش این نوع بمب آن را زیر ذره بین قرار داده بودند .

مجله نظامی FAZ نوشته بود: بمب نوترونی را باید به شرح زیر توصیف کرد . تا اعماق بدن رسوخ می کند در هوا متمرکز می شود و انسان را در یک چشم به هم زدن در برابر عمل انجام شده قرار می دهد این بمب امکان دفاع را از انسان سلب می کند و از سلاح های تعرضی او را خلع ید می نماید .
هفته نامه ( ولت آمزونتاگ ) چاپ آلمان چنین نوشته بود: بمب جدید انسانها را در شرایط ظاهرالسلاحی کشتار می کند و جنازه های بی جراحتی را در خانه ها آسمانخراشها کارخانه ها و در تانک ها و کامیون ها انبار می کند به فرض اگر منطقه صنعتی روهر ( نام منطقه صنعتی معروف در آلمان قدیم ) توسط قوای خصم اشغال گردد با یک بمب نوترونی متوسط می توان دشمن را تا نفر آخر هلاک کرد و قلب صنعت اروپا را بدون سرسوزنی آسیب دیدگی مجدداً در اختیار گرفت .
یک نشریه آمریکایی هم نوشت :
بمب نوترونی نسل سوم سلاح های هسته ای به شمار می آید و از موقعیکه این بمب ساخته شده بمب های اتمی و ئیدروژنی جزء جمع آثار کلاسیک به تاریخ پیوسته اند .
انرژی عظیم جنبشی نوترون ها
نوترون ها یعنی اجزاء عناصر بدون باربرقی فقط در شرایطی که دو اتم سنگین بمب ئیدروژن – دیوتریوم و تریتیوم- در یکدیگر بشکل یک اتم هلیوم ذوب شوند آزاد خواهند شد . حال اگر بتوان فعل و انفعالات ذوب را در بمب ولو به اندازه چند میلیوم ثانیه طولانی تر کرد نوترون های فراوان تری را با قدرت جنبشی بیشتر و جهنمی تری – تخمیناً با نیروی 14 میلیون الکترون ولت – تولید خواهند شد و بشکل پارتیکل های اشعه ای در تمام جهات پخش خواهند شد . نوترون های نوع اخیر که جزء نوترون های سریع به شمار می آیند مخوف ترین اشعه مرگبار بمب نوترونی را تشکیل می دهند . جالب است که اگر انرژی عظیم جنبشی نباشد نوترون ها به سان یک گلوله تفنگ بدون مکانیسم شلیک , بی آزار خواهند بود لیکن نوترون های سریع قادرند عیناً مثل ذرات غباری که براحتی از شبکه های سیم خاردار می گذرند از زره تانک ها و کلاهخود لباسهای سربازی و حتی دیوارهای اجری بلامانع عبور کنند .
قدرت تخریبی نوترون ها تازه بعد از رخنه به بدن انسان بروز خواهند کرد چون نوترون های وارد بدن شده انرژی خود را به هسته های اتمی مستقر در سلول های بدن و ئیدروژن های وابسته تفویض خواهند کرد و بدینوسیله هسته ها و در واقع پروتون ها را به جنبش در خواهند آورد .
پروتون ها هم به نوبه خود از طریق انجام عملیات تخریبی در جوهر سلول ها همبستگی بین مولکول های سلول را متلاشی خواهند کرد .
روبرت گروین آلمانی محقق و نویسنده مسائل علمی می نویسد : اثر بمب نوترونی در بدن را می شود با تزریق میلیاردها آمپول محتوی اسید سولفوریک غلیظ به بدن یکی دانست . خلاصه تر کنم انسان به اصطلاح دانشمندان عضو آزمایشگاه های اتمی ( جویسد )juiced می شود یعنی عصاره و جوهرش کشیده می شود .
به گزارش بولتن کمیسیون انرژی اتمی آمریکا اگر یک اشعه نوترونی به قدرت 8000 REM – علامت اختصاری برای ( رونتگن معادل من ) یا واحد اندازه گیری برای اثرات رلاتیف بیولوژیکی اشعه ها – در قالب کلاهک نوترونی موشک لانس در ارتفاع 130 متری زمین منفجر گردد تا شعاع 800 متری موثر واقع خواهد شد . یعنی فعالیت بدنی انسان های ساکن محدوده ذکر شده را به فوریت متوقف خواهد کرد اما اگر قدرت اشعه نوترونی اندک مثلا 700 تا 1000 REM باشد در بدن آثار آسیب های شدید به فرم تهوع و استفراغ – در عرض سه چهار ساعت اول و بعد از آن مهلت خستگی توام با کوفتگی و اسهال که در ابتدا آبکی و سپس خونی خواهد بود – و نیز بی اشتهایی و تب ظاهر خواهد شد .
بقیه عوارض طی چند روز یا چند هفته دیگر بروز خواهند کرد آنها عبارتند از : ریختن موها . گرایش به سمت خونریزیهای غیر منتظره . تورم و انسداد حنجره . بی حالی و اغماء و بالاخره مرگ . اگر دوز اشعه فقط 400 REM باشد تا شعاع 1400 متر نیمی از سکنه در عرض فقط یک ماه به هلاکت خواهند رسید .
به طور کلی هر چه دوز اشعه کمتر باشد شانس زنده ماندن هم بیشتر خواهد بود برای مثال دانشمندانی که در لابراتوارها با نوترون های سریع سروکار دارند جهت حفظ جان خود در پشت دیواری از بلوک های پارافین سنگر می گیرند زیرا حتی دیوار بتونی به قطر 50 سانتی متر نیز قریب به نه دهم اشعه نوترونی را از خود عبور می دهد از اینرو مقابل بمب نوترونی نزدیک به 90 درصد موانع سلب قدرت خواهند شد
مجله اشپیگل می نویسد : استعمال اصطلاح تمیز برای بمب نوترونی تعارفی بیش نیست زیرا این بمب ضد بشریت هرچند که به ترکیب ساختمانها . تاسیسات . فرودگاه ها و خطوط آهن دست نمی زند لیکن انسان را با شکنجه و مرگ تدریجی نابود می کند زیرا این احتمال وجود دارد که قربانی بمب نوترونی ماه ها زنده بماند و زجر بکشد حال آنکه فشار ناشی از انفجار بمب اتمی یا ئیدروژنی و باران رادیواکتیو قارچ اتمی قربانیان را در اسرع وقت به کام مرگ فرو می فرستد .
اعترافات پدر بمب
( ساموئل . تی . کهن ) فیزیکدان آمریکایی و پدر بمب نوترونی چگونگی مطرح شدن بمب مذکور را تعریف کرده است .
از گفته های اوست :
اول بار در سال 1958 و طی نشستی که با مقامات و کارشناسان نیروی هوایی در پنتاگون داشتم امکان ساخته شدن سلاح هسته ای موسوم به بمب نوترونی را مطرح کردم با اینکه درباره پرنسیب نوترون ها توضیحات مفصل دادم ولی هیچیک از اعضای حاضر در جلسه به پیشنهاد من ترتیب اثر ندادند بعد از نشست مذکور ( جان مورس ) افسر نیروی دریایی و مشاور مخصوص کمیسیون انرژی اتمی و رئیس سابق دایره برنامه ریزی هسته ای ناتو بر حسب تصادف از جریان مذاکرات جلسه و پیشنهاد من آگاهی حاصل کرد و به اهمیت بمبی به نام بمب نوترونی پی بر د.
مورس به ملاقات دریاسالار ( توماس مورر ) که بعدها رئیس ستاد مشترک آمریکا شد رفت و موافقت وی را با پیشنهاد من اخذ کرد . دریاسالار مورر به نوبه خود توافق مقامات عالیرتبه پنتاگون از جمله توماس گیت وزیر دفاع وقت را بدست آورد لذا دیری نگذشت که بمب نوترونی خیلی بناگاه یک ( شوبیزنس ) و سوژه روز شد و تمامی مقامات مسئول از جمله ژنرال آیزانهاور هوس کردند در مورد پیشنهاد من بیشتر بدانند موافقت ها روند تکوینی می پیمودند که تابستان 1958 فرا رسید و قرارداد محدودیت آزمایشات اتمی بین مسکو و واشنگتن به امضاء رسید این پیشامد هرچند بمب نوترونی را مسکوت و معوق گذاشت اما نتوانست جلو تحقیقات آزمایشگاهی را بگیرد . اما بعد از سپری شدن مهلت قانونی موافقت نامه در سپتامبر 1961 آزمایش بمب نوترونی نیز آغاز شد نتیجه آن شد که در اول وقت بامداد یکی از روزهای بهار سال 1963 زمین صحرای ایالت نوادای آمریکا به لرزه درآمد و بدون حضور من اولین بمب نوترونی در عمق چند صد متری زمین با کمال موفقیت آزمایش شد . در اثنای اینکه بمب آزمایش می شد من به دلیل مفقود شدن کارت شناسایی ام قربانی سیستم بورکرواسی شدم یعنی چون به دلائل امنیتی از ورود من به منطقه تحت کنترل ممانعت به عمل می آوردند به ناچار به سربازخانه ای واقع در چند مایلی منطقه مراجعت کردم روی یک تخت سربازی افتادم و خوابیدم !!
اولین بمب ساخته شده
اولین بمب نوترونی تحت شماره رمز (W-63 ) در آزمایشگاه ( لاورنس لیورمور ) کالیفرنیا ساخته شد مشهورترین شخصیت های علمی سهیم در ساختن این بمب عبارت بودند از :
( هارولد براون ) فیزیکدان و وزیر دفاع بعدی آمریکا . هربرت یورک دانشمند فیزیک هسته ای و مشاور پنتاگون .
اما وقفه دوباره پیش آمد و ارتش آمریکا به دلیل وجود مشکلات تکنیکی پروژه را مجدد متوقف نمود . به اعتقاد ساموئل کهن پیروزی دموکرات ها در انتخابات به پیشرفت پروژه ضربه زد . نظریه کهن باید صحیح باشد زیرا مدت ها بعد دریاسالار هربرت اپ وود مشاور نظامی جان فاستر دالس استاد اعظم جنگ سرد نزد گروهی از دانشمندان افشا کرده بود اگر نیکسون در انتخابات 1960 پیروز می شد و دالس هم زنده می ماند بمب نوترونی در اسرع وقت ساخته می شد و در کلیه پایگاه های داخلی و خارجی آمریکا و ناتو مستقر می گردید .
جالب اینکه نیکسون در انتخابات هشت سال بعد پیروز شد و جیمز شلزینگر وزیر دفاع نیکسون بلافاصله بعد از تشکیل کابینه پروژه بمب نوترونی را جلو انداخت و از آن پشتیبانی بی دریغ کرد .
آزمایش روی جانوران
اشعه نوترون آزمایشگاهی در ابتدا روی حیوانات از جمله میمون تست شد و برای آزمایش روی حیوانات اشعه نوترونی تا 000/10 RAD علامت اختصاری ( ردیشن آبزوربد دوزیس ) مورد استعمال قرار گرفت .
بر اثر نتایج حاصله استنباط شد که تحت تاثیر اشعه ای به قدرت تا 4600 RAD هشتاد درصد جانوران تحت ازمایش در عرض هشت دقیقه اول قدرت فعالیت خود را از دست می دهند و بین 7 تا 132 ساعت بعد به هلاکت می رسند هزینه هنگفت تولید بمب های نوترونی آزمایشی اولیه را ارتش آمریکا در بودجه ( انرژی رزرچ اند دولوپمنت آدمینیستریشن ) جا زد .

کلاهک های اتمی در پس دیواره های قطور بتونی و تل خاک در گاوصندوق های فولادین غنوده اند و بوسیله سربازان آمریکایی و آلمانی و سگ های پلیس به شدت محافظت می شوند . عمل شلیک سلاحهای اتمی مستقر در پایگاه های ناتو فقط به دست سربازان آمریکایی انجام خواهد گرفت چرا که کد آتش را فقط آمریکایی ها در اختیار دارند فرمان حمله اتمی فقط توسط شخص رئیس جمهوری آمریکا صادر خواهد شد و ناتو فرمان صادره را اجرا خواهد کرد .
مهم آنکه بمب نوترونی سلاحهای اتمی و ئیدروژنی را از کانون توجهات خارج نموده و موازنه وحشت را بر جهان قویاً حکمفرما ساخته است . ولی مقامات ناتو موازنه وحشت را بر هم خورده می دانند زیرا نتیجه گرفته اند که بمب نوترونی غرب را از نظر قدرت نظامی و تسلیحات به اندازه بیست سال از شوروی جلو انداخته است .

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

کامل نیست میخوام بدونم در زمینه بالستیک چه محدودیت هایی دارن

 

با سلام 

 

البته در این مورد اطلاع دقیق ندارم ولی بعد از جنگ ، آلمان غربی تا سال 1955 از داشتن ارتش محروم بود و بعد از این سال هم در حوزه جنگ افزارهای تهاجمی ( مثل موشک ) با محدودیتهای شدیدی مواجه بود . بعنوان مثال ، تا آنجایی که یادم هست ، موشکهای mgm-52 (لنس ) ارتش آلمان غربی ، که به کلاهک متعارف مجهز بودند ، با خدمه ترکیبی ( آلمانی - آمریکایی ) به کار گرفته می شدند ولی موشکهای لنس مسلح به کلاهک های نوترونی  ، همگی توسط خدمه آمریکایی اما زیر عنوان نیروی زمینی آلمان غربی فعالیت می کردند و یا مثلا" فانتوم های آلمانی اواخر دهه 80 میلادی ، صرفا" مهمات سقوط آزاد ساده را می توانستند حمل کنند و مهمات هوا به هوای آنها هم محدود به نمونه های  اولیه سایدویندر و اسپارو بود . البته بتدریج این محدودیتها برداشته شد . در حوزه نیروی زمینی هم این محدودیت کمتر بود ولی ، یک محدوده معینی داشت و عمدتا" بعنوان یک نیروی نظامی برای به تاخیر انداختن پیشروی روسها در نظر گرفته می شد . 

 

ژاپنی ها هم تا همین اواخر وزارت دفاع نداشته  و مجموعه ای که ارتش را اداره می کرد ، با عنوان " آژانس دفاعی " شناخته می شد . در حوزه موشکی ، ظاهرا" در حوزه فضایی ، ژاپنی ها کارهایی کردند ولی بطور دقیق اطلاع ندارم  و باید دنبالش بروم تا اطلاعات دقیق تری پیدا کنم 

 • Upvote 4

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ایجاد یک حساب کاربری و یا به سیستم وارد شوید برای ارسال نظر

کاربر محترم برای ارسال نظر نیاز به یک حساب کاربری دارید.

ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام برای یک حساب کاربری جدید در انجمن ها بسیار ساده است!

ثبت نام کاربر جدید

ورود به حساب کاربری

در حال حاضر می خواهید به حساب کاربری خود وارد شوید؟ برای ورود کلیک کنید

ورود به سیستم

 • مطالب مشابه

  • توسط jarmenkill
   بسم الله الرحمن الرحیم
    
    
   1-جنگ جهانی اول
    
   استفاده راهکنشی و راهبردی از سلاح‌های شیمیایی تقریبا پس از گذشت یک سال از جنگ جهانی اول آغاز شد. در نبردهای بزرگ (که بیشتر در اروپا و روسیه رخ دادند)  هزاران سرباز در دشت‌هایی گل‌آلود و نسبتا مسطح به صورت متراکمی درون سنگرهای خود مستقر شده بودند. چنین نبردهای فرسایشی به طور معمول هفته‌ها و حتی ماه‌ها طول می‌کشیدند و بسیاری از آن‌ها نیز به یک حالت تعادل و بن‌بست ختم می‌شدند. تراکم بالای سربازان مستقر در سنگرهای ثابت، این استحکامات را به یک هدف ایده‌آل برای تسلیحات شیمیایی تبدیل کرده و این سلاح‌ها را به عنوان ابزاری مستعد جهت شکستن خطوط دشمن و خروج از حالت بن‌بست مطرح می‌کرد. عوامل آزاردهنده، کلر، فسژن و در مراحل نهایی خردل، عمده سلاح‌های شیمیایی استفاده شده در این جنگ می‌باشند. 

    
   شکل-1: تراکم بالای سربازان در سنگرهای جنگ جهانی اول
    

   شکل-2: تصویر هوایی از یک نمونه سنگربندی در خطوط تماس جنگ جهانی اول ( راست آلمان‌ها، چپ فرانسوی‌ها)
    
   در مورد این تسلیحات علاوه بر اثرات مستقیم، اثرات روانی ناشی از ترس آلوده شدن نیز عامل مهمی در تاثیرگذاری آنها در میدان نبرد محسوب می‌شد. در این جنگ به طور تقریبی 125 هزار تن عامل شیمیایی مورد استفاده قرار گرفت که منجر به کشته شدن 100-90 هزار نفر و زخمی شدن 1.15 میلیون نفر شد. به این ترتیب تسلیحات شیمیایی 4 درصد از مجموع کشته‌های جنگ را به خود اختصاص داده‌اند. در طول این جنگ، اثربخشی تسلیحات شیمیایی به تدریج و با گسترش روش‌های محافظتی جهت مقابله با آنها، کاهش یافت.
    
   1-1-عوامل آزاردهنده
   اولین مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ جهانی اول، اگرچه بی‌اثر و در مقیاس کوچک، در آگوست 1914 و با حمله نیروهای فرانسوی به آلمان‌ها، به وسیله نارنجک‌های 26 میلیمتری پر شده با گاز اشک‌آور اتیل‌برمواستات رخ داد. مقدار مورد استفاده و اثرگذاری این گاز چنان کم بود که آلمان‌ها حتی آن را تشخیص هم ندادند! در طول جنگ اول جهانی از بیش از 20 عامل آزاردهنده تنفسی و اشک‌آور دیگر نیز استفاده شد.
    
    
   2-1-کلر
   اعتقاد عمومی بر این است که اولین استفاده گسترده و موثر راهکنشی از تسلیحات شیمیایی در 22 آپریل 1915 در جبهه ایپر انجام گرفت. در این حمله آلمان‌ها در اواخر بعدازظهر و در شرایطی که باد ملایمی به سمت خطوط متفقین می‌وزید، 168 تن گاز کلر را با استفاده از 5730 سیلندر گاز به سمت خطوط دشمن رها کردند. کلر که از هوا سنگینتر است به صورت یک ابر سبز-خاکستری به آرامی به سمت خطوط متفقین رفت و به داخل سنگرهای آنان سرازیر شد و با آسیب به ریه‌ها موجب سرفه‌های شدید و حالت خفگی مصدومان شد. سربازان فرانسوی مسئول آن قسمت از خط، وحشت‌زده فرار کردند و یک شکاف 7 کیلومتری در خطوط متفقین پدید آمد. اگرچه آلمان‌ها، به دلیل نداشتن نیروی کافی و غافلگیر شدن از میزان اثر بخشی گاز کلر، از این فرصت جهت پیشروی استفاده نکردند، اما تخمین زده شده که چند هزار نفر از سربازان متفقین در این حمله کشته و زخمی شدند.
    

   شکل-3: طرح مورد استفاده آلمان‌ها جهت رهاسازی گاز کلر 
    

   شکل-4: تصویر هوایی از ابر ایجاد شده در یکی از حملات با گاز کلر در جنگ جهانی اول
    
   گفتنی است که طبق بند 2 از بخش 4 کنوانسیون لاهه مصوب 1899 که آلمان نیز آن را امضا کرده بود،"استفاده از پرتابه‌هایی با یگانه هدف پراکنده ساختن گازهای خفه‌کننده" ممنوع بود؛ البته آلمان‌ها با این استدلال که کلمه پرتابه راجع به سیلندرهای مورد استفاده آن‌ها صدق نمی‌کند این موضوع را توجیه می‌کردند.
   پس از این حادثه کلر به دفعات و با روش‌هایی مشابه توسط طرف‌های درگیر در این جنگ مورد استفاده قرار گرفت. با این وجود، نقاط ضعفی نظیر وابستگی به وزش و جهت باد به منظور استفاده از سیلندر (که حتی در مواردی در اثر عکس شدن ناگهانی جهت باد، منجر به آسیب به نیروهای خودی می‌شد)، تشخیص آسان حمله با استفاده از بوی تند و خاص کلر و رنگ ابر پیشرونده و توسعه روش‌های محافظتی جهت مقابله، موجب حذف تدریجی کلر در طول جنگ و جایگزین شدن فسژن شد.
    

   شکل-5: تصویری از شبیه‌سازی انجام شده توسط ارتش ایلات متحده به منظور بررسی اثر کلر در حمله به مناطق شهری، رنگ سبز ابر کلر کاملا مشخص است (نکته: تصویر مربوط به دوران معاصر است نه دوران جنگ اول جهانی و فقط جهت ارائه تصوری از رنگ ابر کلر ارائه شده است.)
    
   3-1-فسژن
   فسژن اول بار در سال 1915 و توسط فرانسه مورد استفاده قرار گرفت. این مایع فرار که نسبت به کلر چند برابر آسیب زننده ریوی (به عوامل آسیب‌زننده ریوی، عوامل خفه کننده نیز می‌گویند) قوی‌تری است، عامل 85 درصد از کشته‌های شیمیایی جنگ جهانی اول بوده و لقب کشنده‌ترین عامل شیمیایی این جنگ را یدک می‌کشد. فسژن حیله‌گرتر از کلر بود؛ بیرنگ بود، بوی خفیف‌تری داشت (بوی کاه تازه) و اثرات خطرناک (ادم ریوی؛ تجمع آب میان بافتی در ریه) آن با تاخیری چند ساعته آشکار می‌شدند. در ابتدا فسژن به صورت خالص یا مخلوط با کلر و با استفاده از سیلندر رها سازی می‌شد ولی بعد از مدتی قابلیت پرتاب فسژن مایع شده توسط پرتابه‌ها توسعه داده شد. در این جنگ به طور تقریبی 36 هزار تن فسژن تولید شد. آلمان‌ها ترجیح می‌دادند به جای فسژن از دی‌فسژن استفاده کنند. این ماده با اینکه از نظر سمیت مشابه فسژن بود، فراریت کمتری داشت. این فراریت کمتر علاوه بر تسهیل کاربرد آن در پرتابه‌ها، منجر به پایداری بیشتر آن در محیط نیز می‌شد. علاوه بر فسژن و کلر، چندین عامل آسیب‌زننده ریوی با تاثیر ضعیف‌تر نیز در طول جنگ جهانی اول مورد استفاده قرار گرفتند.
    

   شکل-6: سربازان انگلیسی در حال آماده کردن پرتابه‌های شبیه خمپاره جهت انتشار مواد شیمیایی، یکی از روش‌های انتشار فسژن استفاده از این پرتابه‌ها بود. 
    
   4-1-خردل
   موثرترین عامل شیمیایی جنگ جهانی اول مایع تاول‌زای خردل گوگرد بود. علی رغم اینکه استفاده از خردل در اواخر جنگ آغاز شد، این عامل به تنهایی کشته و زخمی‌های بیشتری را از مجموع عوامل شیمیایی دیگر پدید آورد. خردل اولین بار توسط آلمان‌ها و در 12 جولای 1917 علیه نیروهای فرانسوی مستقر در جبهه ایپر استفاده شد. این حمله به تنهایی منجر به کشته و زخمی شدن 15 هزار نفر از نیروهای متفقین شد. مدتی بعد انگلیس، فرانسه و آمریکا نیز خردل را توسعه داده و در جنگ از آن استفاده کردند. تماس خردل گوگرد با پوست منجر به تاول زدن شدید می‌شد؛ به علاوه، بخارات آن نیز آسیب جدی به چشم و بافت داخلی نواحی تنفسی وارد می‌ساخت. یکی از صحنه‌های تلخ و فراموش نشدنی جنگ جهانی اول صف‌های طولانی سربازان آلوده شده به خردل با چشمان باندپیچی شده است. با وجود اینکه تنها حدود 2 درصد از مصدومان خردل کشته می‌شدند (آن هم عموما به علت عفونت ریوی ثانویه)، فراوانی سربازان مجروح در طول جنگ منجر به مشکلات بزرگ لجستیکی جهت تهیه اقلام پزشکی می‌شد.
    
   5-1-دیگر عامل‌ها
   هر دو طرف درگیر در طول جنگ جهانی اول عامل‌های دیگری را نیز آزمایش کردند. این عامل‌ها در اغلب موارد مواد سمی صنعتی مایع و فرار بودند؛ در موارد معدودی عوامل جامد نیز مورد آزمایش قرار گرفتند. به عنوان مثال می‌توان به عوامل مایع آزاردهنده چشم نظیر برمواستون، برموبنزیل و کلروپیکرین، عوامل خون نظیر هیدروژن سیانید و سیانوژن کلرید و چند عامل آزاردهنده آرسنیک‌دار نظیر دی‌فنیل‌سیانوآرسین (DC) و د‌یفنیل‌کلروآرسین (DA) اشاره کرد. گفتنی است اگر این جنگ بعد از 1918 نیز ادامه پیدا می‌کرد احتمالا عوامل جدید آرسنیک‌دار نظیر تاول‌زای لوئیزیت و  آزاردهنده-تهوع‌آور آدامسیت (DM) نیز در آن مورد استفاده قرار می‌گرفتند.
    
   ان شا الله ادامه دارد.
    
   منابع اصلی:
   Worek, Franz, John Jenner, and Horst Thiermann, eds. Chemical Warfare Toxicology: Volume 1: Fundamental Aspects. Royal Society of Chemistry, 2016.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_weapons_in_World_War_I
   https://en.wikipedia.org/wiki/Hague_Conventions_of_1899_and_1907 https://en.wikipedia.org/wiki/Trench_warfare#World_War_I:_Death_in_the_trenches https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I     انتشار این مطلب فقط با ذکر نام منبع military.ir مجاز است.
  • توسط milad11110
   سال هاست که از پایان جنگ تحمیلی می گذرد اما هنوز که هنوز است بسیاری از مجروحان شیمیایی در میان ما زندگی می کنند و بسیاری دیگر سال ها پیش از جمع ما خارج شدند و به مقام رفیع شهادت رسیده اند . بر اساس آمار به دست آمده امروز حدود صد وبیست هزار مجروح شیمیایی در میان ما زندگی می کنند که حال بسیاری از آنها نیز وخیم است . ما در این نوشته قصد داریم با دیدی زیست شناختی کمی از سختی های زندگی جانبازان شیمیایی را به شما معرفی کنیم . مطمئنا ً ما نمی توانیم همه ی سختی ها و رنجی های را که یک جانباز شیمییایی در راه خدمت به وطنش متحمل شده و میشود به شما معرفی کنیم ولی در این راه همه ی تلاش خود را می کنیم .
   این اثر مانند بقییه کار های آدمی خالی از اشکال نمی باشد . اگرشما در این نوشته با اشتباه یا اشکالی روبرو شدید خواشمند است این اشتبا ه را به ما گوشزد فرمایید .

   تاریخچه ی استفاده از عوامل شیمیایی

   به ادعا می توان گفت که قدمت سلاح های شیمیایی به اندازه سلاح ها ی معمولی است ، به طوری که شواهدی مبنی بر استفاده از مواد آتش زا توسط یونانیها (موسوم به آتش یونانی) در سال های ۱۲۰۰ و ۴۲۹ قبل از میلاد مسیح (ع) بدست آمده است. بر طبق همین شواهد « اسپارتها» نیز در جنگهای خود گوگرد و زغال نارس را بر دیوار و حصار دشمن می سوزاندند تا گازهای سمی متصاعد شده وبر دشمن تاثیر نما ید . تاریخ جدید جنگ های شیمیایی از سال ۱۸۹۹ در جنگ انگلیس با بوئرها(مهاجرین هلندی در افریقای جنوبی ) شروع شده که در آن ارتش انگلیس از توپهای حاوی اسید پیکریک استفاده کرد که اثر تهوع زا داشت.
   با این حال استفاده ی گسترده از عوامل شیمیایی در جنگها ، تا جنگ جهانی اول سابقه نداشت است . به هنگام جنگ حهانی اول به دلیل پیشرفت دانش و تکنولوژی لازم برای تهیه ی مواد شیمیایی خطرناک امکان کاربرد آنها به مقدار فروان فراهم گردید . اولین مورد استفاده از گاز های شیمیایی در سطح وسیع در آوریل ۱۹۱۵ توسط قوای آلمانی صورت گرفت در این حمله شش هزار سیلندر حاوی گاز کلر برای مسموم کردن نیرو های طرف مقابل به کار گرفته شد که در نتیجه ی آن پنج هزار نفر از نیروهای متفقین به هلاکت رسیدند . بعد از این حمله در سبتامبر همان سال نیروهای انگلیسی نیز از گاز گلر استفاده کزدند . با لاخره آلمان در سال ۱۹۱۵ گاز فسژن و در سال ۱۹۱۷ گاز خردل را وارد صحنه کار زار نمود . استفاده از کاز های شیمیایی برای اولین بار لزوم استفاده از ماسک های محافظتی را مطرح ساخت . ارتش انگلیس از این ماسکها برای اولین بار به منظور حفاظت از اسبها و افراد استفاده نمود. در مجموع می توان گفت که گاز های کلر، خردل و فسژن توسط ارتش آلمان و انگلیس و گاز های موثر در خون از قبیل هیدروژن سیانید و کلرید سیانوژن توسط فرانسوی ها به کار گرفته شد . مطابق آمار حاصل حدود صد هزار نفر کشته و دویست هزار نفر زخمی حاصل استفاده از این گازها بود .
   رژیم جنایتکار بعث عراق که انواع سلاح های مدرن غرب و شرق را بر ایمان خلل ناپذیر رزمندگان دلیرمان امتحان کرده بود و به یاس کامل رسیده بود ، در پی شکستهای مداوم و عجز و ناتوانی در مقابل سلحشوران سپاه توحید بکاربرد سلاح های شیمیایی متوسل گردید. ارتش صدام عفلقی در بین سال های آغاز جنگ تا پایان آن در بیش از صدها مورد از سلاح های شیمییایی استفاده کرد ه که در عملیات خیبر ، بدر ، والفجر ۸ و سلسله عملیات های کربلا ابعاد این جنایت به اوج خود رسید .حملات مذکور با استفاده از انواع مهمات شیمیایی (خمپاره ،توپ، بمب و غیره ) حاوی گاز های کشنده از قبیل عوامل عصبی ( تابون ) ، گاز های خردل ، سیانور و عوامل خفه کننده (فسژن) انجام گرفته است .

   انواع سلاح های شیمیایی

   از نظر نظامی گاز های شمیایی به شش گروه تقسیم می شوند
   ۱- عوامل سمی کشنده
   ۲- عوامل ناتوان کننده
   ۳- عوال کنترل اغتشاش
   ۴- عوامل دود زای نظامی
   ۵- عوامل ضد گیاه
   ۶- شعله ها و آتش ها
   ما در این مقاله هدفمان مطالعه ی گروه اول می باشد و از باز کردن گروه های دیگر به دلیل کمبود فضا و وقت خود داری می کنیم

   عوامل سمی کشنده :
   الف - عومل تاولزا
   ۱- خردلها
   ۲- آرسنیک ها
   ۳- گزندها

   ب- عوال خون
   ۱-آرسین SA
   ۲- سیانید هیدروژن AC
   ۳- کلرید سیانوژن CK

   ج- عوال اعصاب
   ۱- عوال سِری G
   ۲- عوال سِری V

   د- عوال خفه کننده
   ۱- فسژن CG
   ۲- دی فسژن DP

   عوامل تاولزا :

   این گروه را به راحتی می توان به سه زیر گروه تقسیم کرد
   ۱- خردل ها
   ۲- آرسنیک ها
   ۳- گزند ها
   این عوامل بیشتر به صورت مایع می باشند . اثر آنها پایدار است و وزن آنها به نسبت هوا زیاد می باشد .این مواد معمولا ً موجب مرگ آنی نمی شوند و فرد را نا توان می کنند .

   نحوه ی ورود و چگونگی تاثیر
   این عوامل در محل آلوده سلول ها را تحریک کرده و موجب ایجاد زهر سلولی می شوند . این مواد در حالت مایع و گاز قدرت نفوذ به دیواره ی سلولی ،چوب ، چرم ، رنگ وغیره را دارند و فقط در تماس با موادی مانند شیشه ، فلز و کاشی قدرت خود را از دست می دهد .

   علائم مسمومیئت با عوامل خردل

   ۱- بعد از حدود ۳ الی ۶ ساعت در محل آلوده سوزش و خارش ایجاد می شود و لکه های قرمز ظاهر می گردد .
   ۲- بعد از ۱ الی ۲ روز تاول ها نمایان می گردد . از به هم پیوستن تاول های کوچم تاول ها ی بزرگ پدید می آید .
   ۳- در صورت ورود این عوامل از طریق دستگاه گوارشی یا تنفسی با عث ایجاد مشگلات تنفسی و گوارشی خواهد شد . این عوامل در صورت ورود به بدن خطراتی مانند عوامل خفه کننده را ایجاد می کنند .
   ۴- اگر درصد این مواد در محیط زیاد باشد موجب اثرات دائمی بر حس بینایی (مانند کوری ) در پی خواهد شد .
   ۵- فرد مصدوم پس از تماس با این مواد احساس می کنند که موادی مانند شن و ماسه درون چشم او هستند .

   علائم مسمومییت با آرسنیک ها

   آرسنیکها علاوه بر تاول زدن عوارضی مانند بززگ شدن ریه ، اسهال ، بی تابی ، ضعف ، کاهش حرارت بدن وکم شدن فشار خون را در پی دارند . لازم به ذکر است که سرعت بروز تاول های آرسنیک چند دقیقه است که این امر در مورد خردل ها چند روز به طول می انجامد .

   گزند ها و علائم مسمومیت با انها

   معروف ترین عامل گزند ها CX است . این عامل در صورت تماس با بدن باعث سوزشی مانند گزش حشرات می شود .در حالت طبیعی این عامل در طبیعت در ۲۰ درجه سانتی گراد به صورت مایع بوده و رنگی تیره و روغنی دارد .

   علائم گزند ها

   ۱- به موجب تماس با بدن موجب درد فوری می شود
   ۲- در عرض ۲ ثانیه محل آلودگی مانند گزیدگی زنبور می شود
   ۳- محل آلوده سفید شده و درون آن قرمز می شود
   ۴- بعد از ۱۴ ساعت نقطه سفید قهوه ای شده و بعد از آن به زخم تبدیل می شود

   نوع گاز -خواص ظاهری- راه نفوذ به بدن -مدت اثر زمان تاثیرات جدی-حالت- رنگ- بو

   خردل ها
   HN-HD-Q-T مایع روغنی زرد وسیاه بوی سیر چشم، پوست مجاری تنفسی پایدار حدود ۳ ساعت

   آرسنیک ها
   MD-ED-PD-L مایع قهوه ای گل شمع دانی چشم، پوست مجاری تنفسی پایدار چند ثانیه

   گزندCX جامد خاکستری با جلای فلزی تند و نا مطبوع چشم، پوست مجاری تنفسی پایدار حدود یک ساعت

   عوامال خون
   این مواد معمولا ً به صورت گاز یافت می شوند . اثر آنها خیلی سریع یا آنی است . از هوا سنگین ترند ودر صورتی که مقدار آنها زیاد باشد موجب مرگ فوری می شوند.

   نحوه ی اثر
   این مواد از طریق مجاری تنفسی وارد ششها شده و به همراه خون تا سطح بافت ها می روند . در سطح بافت این مواد مانع از جذب اکسیژن توسط بافت شده که این امر باعث خفگی سلول می شود .
   همان طور که از نام این موارد پیداست اثرات ابتدایی این مواد بر روی دستگاه گردش خون و دستگاه تنفسی می باشد . اولین علامت تنفس این گاز ها تغییر در سرعت تنفس و ضربان قلب می باشد . از دیگر علائم این گاز ها سوزش در ناحیه چشم ودستگاه تنفسی است. پس از استشمام این گاز ها اکسیژن در خون زیاد شده و وموجب بروز رنگ سرخی در لبها و پوست می شود .در موارد شدید تر این سرخی در چشم ها ، ناخن ها ؛ و در صورت ادامه پیدا کردن موجب سرخی تمام بدن می شود . در نهایت این گاز ها موجب تشنج ، اغماء و مرگ می شوند .

   نوع گاز- خواص- ظاهریراه نفوذ به بدن -مدت اثر زمان تاثیرات جدی -حالت -رنگ- بو

   سیانید هیدروژن

   Ac مایع بی رنگ بادام تلخ چشم، پوست مجاری تنفسی نا پایدار خیلی سریع
   کلرید سیانوژن
   CK
   مایع و
   گاز بی رنگ هسته هلو چشمو مجاری تنفسی نا پایدار آنی
   آرسین
   SA گاز بی رنگ
   – چشم و مجاری تنفسی نا پایدار آنی

   عوامل اعصاب

   این عوامل اکثرا ً به صورت مایع و گازو بی رنگ می باشند . ماده اصلی آنها بویی ندارد ولی ناخالص آنها دارای بوی سیب ، میوه ، شکلات و کافور می باشد . سنگین تر از هوا هستند . آنها موادی غیر پایدار بوده و اثری سریع دارند. این عوامل بر روی چشم و پوست نیز اثر سوء دارند .

   نحوه ی اثر

   از طریق مجاری تنفسی و پوست وارد بدن شده و باعث ایجاد اختلال در سیستم عصبی فرد می گردند و نهایتا به دنبال فلجی دستگاه عصبی منجر به خفگی و مرگ می شوند .
   علائم مسمومیت با این گاز ها شامل آبریزش بینی ، تار شدن دید ، احساس فشار در قفسه سینه ، و پس از آن حالت تهوع ، سر درد ، سر گیجه ، تعرق شدید ، سوزش چشم ، آبریزش از چشم ، جمع شدن آب در دهان و آبریزش آن ، ادرار غیر عادی ، انقباض عضلات ، نقطه ای شدن مردمک چشم ، عدم تشخیص فاصله ی اجسام ، سستی وضعف ،تشنچ ، اغما و مرگ می باشد .

   نوع گاز خواص ظاهری
   راه نفوذ به بدن
   مدت اثر زمان تاثیرات جدی
   حالت رنگ بو

   تابون
   GA گازو
   مایع مایل به قهوه ای میوه چشم، پوست مجاری تنفسی نا پایدار خیلی سریع

   سارین
   GB مایع بی رنگ بی بو چشمو مجاری تنفسی نا پایدار آنی

   سومان
   GD مایع بی رنگ کافور چشم و مجاری تنفسی نا پایدار آنی
   وی ایکس
   VX مایع بی رنگ – چشم و مجاری تنفسی نا پایدار آنی

   عوامل خفه کننده

   گاز های این گروه همه از هوا سنگین ترند . معمولا بر روی پوست اثر سو ندارند و در صورتی که غلظت آنها زیاد نباشد موجب مرگ آنی نمی شوند . مهمترین راه ورود این عوامل به بدن مجرای تنفسی است .

   نحوه ی اثر

   این مواد از طریق مجرای تنفسی وارد شش ها شده ، با رطوبت موجود در شش ها ترکیب می شوند و به اسید کلریدریک و گاز کربنیک تبدیل می شوند . اسید حاصله باعث تخریب سطح داخلی ششها وخسارتی شده که نهایتا ً منجر به خفگی می شود.
   علائم مسمومیت این گازها شامل سرفه شدید ، تهوع ، سر درد ،تنفس کوتاه و دردناک و خروج پلاسمای خون از دهان می باشد .این علائم معمولا ً پس از ۲ الی ۳ ساعت به وجود می آید . در صورتی که غلظت این مواد زیاد باشد زمان ظهورعلائم وجود نخواهد داشت بلکه مصدوم دچار مشکل تنفسی شده و در مدت زمان کوتاهی بیهوش می شود که معمولا ً در بیهوشی می میرد .

   نوع گاز خواص ظاهری راه نفوذ به بدن مدت اثر زمان تاثیرات جدی حالت رنگ بو

   فسژن
   CG گاز بی رنگ سبزی تازه مجاری تنفسی و چشم نا پایدار ۳ تا ۱۲ ساعت

   دی فسژن
   DP مایع بی رنگ علوفه تازه چشم و مجاری تنفسی نا پایدار ۳ تا ۱۲ ساعت

   واژه نامه

   سلاح های شیمیایی : Chemical Warfare (CW)
   عوامل شیمیایی : Chemical Agent
   عوامل تاول زا : Agent VESICANTS
   عوامل خون :Blood Agent
   عوامل اعصاب : Nerve Agent
   نام گاز های شیمیایی

   خردل : Mustard
   آرسنیک :Arsenic
   گزند : Phosgene Oxime
   سیانید هیدروژن: Hydrogen Cyanide
   کلرید سیانوژن : Cyanogen Chloride
   آرسین: Arsine
   تابون: Tabun
   سارین: Sarin
   سومان: Soman
   وی ایکس: VX
   فوسژنhosgene
   دی فسژن iphosgene   مصطفی 1375
 • مرور توسط کاربر    0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.