nozheh

براي رهايي امام موسي صدر جايزه جهاني پيشنهاد شود

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

خبرگزاری فارس،10/6/1387 خبرگزاري فارس: اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان در اروپا بمناسبت سي امين سالروز ربوده شدن امام موسي صدر با صدور بيانيه‌اي تصريح كرد: براي رهايي امام موسي صدر با استعانت از مراجع عظام و تمامي محرومان از طريق راه اندازي سايت ويژه، جايزه جهاني پيشنهاد شود. به گزارش خبرگزاري فارس در پيام اتحاديه به مناسبت سي امين سالروز ربوده شدن امام موسي صدر چنين آمده است: اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان در اروپا، شجره اي طيبه با ريشه هايي تنومند در تاريخ اين آب و خاك و شاخه هايي بلند و بركشيده در آسمان فرهنگ و دانش اين مرز و بوم است؛ نهادي اصيل و پرورده همت جوانان مؤمن و متعهد به آرمان ها و ارزش هاي اصيل اسلام ، انقلاب و امام راحل(ره) و داراي پيشينه اي روشن و درخشان در روشنگري و مبارزه با اربابان زر و صاحبان زور و اصحاب تزوير و رويارويي با جهل، جور، فساد و تبعيض است. در ادامه بيانيه اتحاديه مذكور آمده است: پايان ماه آگوست همواره يادآور يكي از تلخ ترين خاطرات دانشجويان شاغل به تحصيل در اروپا ست، پاياني كه تابستان را به حرارت فراق در دلها سوزاند و نسل هايي را سي سال از نعمت انديشه اي پويا و راهگشا محروم كرد. در آستانه سي و يكمين سالگرد غيبت مظلومانه آيت الله سيد موسي صدر، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان ايراني در اروپا پس از سكوتي سي ساله در پيگيري پرونده آن عزيز، عزم خود را براي ورود به اين عرصه جزم كرده است. اين ورود ديرهنگام، گامي است براي قدرداني از تلاش هاي پدران فكري انجمن هاي اسلامي دانشجويان ايراني در اروپا و نهادن وام و گذاردن حقي است كه دو روحاني آگاه، مسؤول، نو انديش و پيشتاز در رويكرد ديني در صحنه هاي اجتماعي، امام موسي صدر و هميار و همفكرش آيت الله شهيد دكتر سيد محمد حسيني بهشتي در پايه گذاري، رشد دهي و سازمان دهي انجمن هاي اسلامي در سال ها ي تكوين آن داشته اند. اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان در اروپا در اين بيانيه تصريح كرده است: فراتر از جايگاه علمي و جهد و جهاد عملي ايشان در عرصه هاي گوناگون ديني، اجتماعي و سياسي جهان اسلام و به ويژه در ايران و لبنان، نقشي كه امام موسي صدر در ارشاد و هدايت معنوي نسلي از جوانان مسلمان دانشجوي ايراني در اروپا و شكل دهي و راهنمايي انجمن هاي اسلامي دانشجويان به عنوان مجموعه اي باورمند به ارزش هاي اجتماعي اسلام و اديان در اصالت كرامت انسان و رهايي انسان معاصر از بند موانع مادي و معنوي رشد فردي و اجتماعي و تعالي و ترقي انسان و جامعه بر اساس رويكردي نوگرايانه به دين – مبتني بر آشتي دين و دنيا و سازگاري دين و دانش و هماهنگي آزادي و اختيار فردي و وظائف اجتماعي- بر عهده داشت، فراموش ناشدني است. در ادامه اين بيانيه خاطرنشان شده است: امروز در غياب و غيبت ناباورانه او، نياز به او و انديشه هاي راه گشاي او و نگاه انساني و بينش جهاني او بيش از گذشته احساس مي شود و به رغم بارور شدن نظام جمهوري اسلامي و پرورده شدن بسياري از عالمان آگاه و زمان شناس، اين خلأ فكري و معنوي پر نشده و نياز به حضور نافذ و مؤثر او و انديشه اش در عرصه هاي گوناگون علم و عمل عميقاً احساس مي شود. اين بار، در غياب آن يار به غربت نشسته، فرزندان معنوي او دراتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان در اروپا –كه از نعمت درك حضور او و همفكرانش در فضاي فكري غرب محروم بوده اند-، پرچمدار جنبش نوين محرومان شده اند تا با پي گيري مجدانه پرونده غيبت اجباري آن بزرگ مرد، آرزوي امت مسلمان و تمامي محرومان و نسل هايي از مؤمنان منتظر را تحقق بخشند و خواسته قلبي امام امت (ره) و مقام معظم رهبري را در رهايي و حل آجل و عاجل پرونده امام موسي صدر –و لو بلغ ما بلغ- برآورند. اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان در اروپا همچنين تاكيد كرده است: نياز امروز ما به حضور امام موسي صدر و انديشه راه گشاي او در عرصه هاي نظري و عملي و نقش تعادل بخش او در حل و فصل مشكلات منطقه اي و بين المللي جهان اسلام، بيش از نياز شخص سيد موسي صدر به رهايي از بند فرعوني مستعلي است كه دير نيست كه دست قدرت خداي موسي، او را به زير كشد و در درياي قهر الهي غرقه كند. مسؤوليت رژيم ليبي و شخص معمر قذافي در تحقق بخشيدن به خواست بدخواهان تعالي و ترقي دنياي اسلام و ماجراجويان تندرو، در چهارچوب فتنه اي منطقه ا ي و جهاني كه با حذف نيروها و شخصيت هاي فكري جهان ديده، نو انديش و تعادل بخش مانند شهيد مطهري، شهيد بهشتي و امام موسي صدر، در پي جلوگيري از جهاني شدن پيام رهايي بخش انقلاب اسلامي ايران قابل فهم است، انكار ناشدني است. اين تصور كه جنايت عليه بشريت و سلب حقوق و آزادي هاي فردي با مرور زمان به فراموشي سپرده مي شود و حد اكثر با چانه زني هاي سياسي به داد و ستد مالي و امتيازات سياسي، اقتصادي و نظامي قابل حل است، از بن خطاست. اين وظيفه دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور خارجه است تا پس از سي سال گزارشي شفاف از روند پي گيري اين پرونده را به اطلاع عموم مردم فهيم ايران و علاقه مندان امام موسي صدر برساند و نگاهي ملي به اين مسأله داشته باشد، بيش از اين منافع ملي ايران را در اين پرونده، به نام مصلحت و به زيان حقيقت فدا نكند و با بهره گيري از فرصت ها، مجدانه پيگير تهديد منافع ملي ايران در اين پرونده باشد. در ادامه اين بيانيه آمده است: در خلال سي سال گذشته، خانواده صدر افزون بر بار جدايي و درد هجران، غريبانه در زنده نگاه داشتن نام و ياد امام موسي صدر و پي گيري پرونده كوشش هايي كرده است. اگر امروز نامي از آن عزيز در دل و بر زبان جاري است، وامدار جهد بليغ خانواده صدر و جمع محدودي از دوست داران آن عزيز است. اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان ايراني در اروپا با ارج نهادن به تمامي تلاش هاي صورت گرفته در طول سي سال گذشته، به ويژه كوشش هاي خانواده امام صدر و دوستدارانش و همچنين بنياد امام موسي صدر و مؤسسات وابسته به آن در ايران و لبنان، ضرورت ورود نهادي مستقل، جوان و با نشاط و داراي انگيزه هاي بيشتر را در پي گيري پرونده امام موسي صدر احساس مي كند و با عنايت به جايگاه و پيشينه خود اين توان را در خود مي بيند تا با ورود به اين پرونده، ظرفيت هاي ناشناخته و پي گيري نشده در آن را دنبال كند و به اطلاع رساني به افكار عمومي جهاني بپردازد. اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان در اروپا در اين بيانيه برنامه هايش براي سال آينده در اين زمينه را چنين عنوان كرده است: -پايه ريزي گروه ويژه پي گيري، اطلاع رساني و حقيقت يابي در قالب كميته جهان اسلام در ساختار اتحاديه كه به ياري حضرت حق اين امر صورت گرفته و بزودي برنامه هايي را به اجرا خواهد گذارد. -برگزاري نشست سراسري چهل و سوم اتحاديه با عنوان نشست شرح صدر (نكوداشت امام موسي صدر و شهيد بهشتي) در يكي از كشورهاي اروپائي. -پيگيري و اطلاع رساني مستمرّ پرونده اختفاء امام موسي صدر در مجامع بين المللي و سازمان هاي حقوق بشري و مقام هاي مسؤول جهاني و اروپائي از طريق ديدار و مكاتبه. -تهيه گزيده اي از احوال و آثار امام موسي صدر براي دانشجويان ايراني در اروپا و آمريكا و انتشار آن با ياري بنياد امام موسي صدر در تهران. -برگردان گزيده آثار و سيره عملي و نظري امام موسي صدر به زبان هاي اروپائي با توجه به نياز مخاطب اروپائي و انتشار آن با ياري بنياد امام موسي صدر در تهران -تهيه گزارش جامع حقوقي از وضعيت فعلي پيگيري پرونده با همكاري دانشجويان و استادان ايراني و مشاوران حقوق بين الملل و وكلاي طراز اول اروپائي با مدد از وكلاي قانوني خانواده صدر و بنياد امام موسي صدر. -تهيه گزارش جامع سياسي از اسباب و انگيره هاي اختفاء امام موسي صدر. -تهيه گزارش آسيب شناسي ناكارآمدي تلاش ها براي رهايي امام موسي صدر و موانع پيگيري. -تهيه گزارش بررسي تحليلي روابط ايران و ليبي در خلال سه دهه گذشته. -مطالبه ملي اطلاعات و تحليل هاي گروه ها و افراد ايراني مرتبط با اين پرونده. -پي گيري راه كارهاي پيشنهادي گزارش اصل نود مجلس شوراي اسلامي و نامه نخبگان از نهادهاي ذيربط. اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان در اروپا در آستانه سي و يكمين سالگرد غيبت مظلومانه امام موسي صدر و به منظور عطف نظر و جلب افكار عمومي به اهميت انساني پيگيري سرنوشت امام موسي صدر، شش پيشنهاد ويژه براي مراسم يادآوري سي و يكمين سال غيبت آن عزيز ارائه كرده كه عبارتند از: -پيشنهاد روزه سياسي (اعتصاب غذا) در آستانه ماه مبارك رمضان و سي امين سالگرد اختفاء امام موسي صدر، براي خروج از بحران پيگيري و واداشتن نهادها و افراد ذيربط به پاسخ گويي به مطالبات مردمي و گردهمايي دوستداران امام موسي صدر در محلي نمادين (در قم، مسجد دانشگاه تهران، مساجد جامع شهرها و مساجد يا كليساهاي جامع در خارج از كشور) و دعوت از مراجع عظام تقليد، روحانيان آزاده، دانشجويان و استادان دانشگاه ها و عموم اقشار مردم براي پيوستن به حركت رهايي امام موسي صدر، با تأسي به مشي عملي امام موسي صدر. -دعوت از امامان و خطيبان جمعه و جماعت به شكستن سكوت سي ساله و نكوداشت ياد و انديشه امام موسي صدر در خطبه هاي نماز جمعه در آستانه سي و يكمين سال غيبت آن بزرگ مرد با هماهنگي با ستاد برگزاري نماز جمعه تهران و شوراي هماهنگي ائمه جمعه سراسر كشور. -پيشنهاد نام گذاري ميدان يا معبري مناسب در تهران و قم به نام امام موسي صدر به شوراهاي اسلامي شهرهاي تهران و قم (ترجيحاً خيابان ورودي سفارت ليبي در تهران، با هماهنگي با آقاي مهندس مهدي چمران و شوراي شهر تهران) -درخواست طرح سؤال نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي از وزيران محترم امور خارجه، اطلاعات و دادگستري و نماينده ويژه رئيس جمهور براي گزارش فعاليت ها و پيگيري هاي اين وزارت خانه ها جهت عملي شدن راهكارهاي پيشنهادي گزارش پي گيري پرونده امام موسي صدر تهيه شده در كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي. -پيشنهاد جايزه جهاني امام موسي صدر براي كرامت انسان و حرمت اديان، شامل تجليل از شخصيت هايي كه براي تحقق كرامت انساني و حرمت اديان، گام هاي عملي و نظري ماندگار برادشته اند و يا اختصاص بورس هاي تحصيلي در مطالعات تطبيقي بين اديان، مذاهب و فرهنگ ها براي دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي (با محوريت بنياد امام موسي صدر) -پيشنهاد جايزه جهاني براي رهايي امام موسي صدر با استعانت از مراجع عظام و تمامي محرومان (از طريق راه اندازي سايت ويژه و اختصاص مبلغي براي هر داده اطلاعاتي تأييد شده و منجر به رهايي امام موسي صدر و روشن شدن پرونده) در پايان اين بياينه آمده است: اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان ايراني در اروپا، ورود فعالانه به عرصه پيگيري پرونده امام موسي صدر را فرصتي مغتنم براي خود و مجموعه دانشجويان و جوانان داخل و خارج از كشور مي داند و با حد اكثر ظرفيت خويش و تا آنجا كه توان دارد براي خروج از بحران پيگيري و رهايي امام موسي صدر تلاش خواهد كرد و در اين عرصه دست همراهي تمامي آزادگان، عدالت خواهان و هواداران كرامت انساني و رهپويان اسلام ناب محمدي را به گرمي مي فشارد و از آستان كرامت الهي فرج در اين امر را خواستار است. خداوندا به حق مادر مظلوم سادات حضرت صديقه طاهره (سلام الله عليها) انتقام مظلوم بستان! و جور و كيد ظالمان را به خزي دنيا و آخرت مبدل فرما! و با بازگشت امام موسي صدر به آغوش امت اسلامي، شعله هاي تعجيل در فرج حضرت صاحب (عجل الله تعالي فرجه الشريف) را دل مؤمنان منتظر بيشتر شعله ور فرما! اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان در اروپا در راستاي پيگيري وضعيت امام موسي صدر نامه اي را به "برنار كوشنر" وزير امور خارجه فرانسه نيز نوشته است. براي رهايي اين عالم رباني صلوات ختم كنيد.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم