rpg7

محاسبات بالستیک نهایی انفجار-برخورد-نفوذ-ترکشزایی

امتیاز دادن به این موضوع:

135 ارسال ها در این موضوع

بسم الله الرحمن الرحیم


خیلی وقت است که تاپیکی درمورد بمب نفوذ گر چندین تنی بویینگ زده شده است.همان موقع خیلی از کاربرا نظرات متفاوتی درمورد میزان موفقیت آن بمب داده بودند.

بعضیها خوشبین بودند وگفتند امکان نفوذ 70 متری برای دسترسی به محوطه زیرزمینی تجهیزات هسته ای وجود ندارد.

بعضیها هم بدبین بودند ومی گفتند تکلونوژی ایالات متحده این امکان برای آنها فراهم کرده است و....

خلاصه نظرات گوناگون بود، هدف بنده ازایجاد این تاپیک نشان دادن راه حلی تقریبا دقیق برای نشان دادن میزان نفوذ بمبها در زمین،نفوذ گلوله در هدف و تخریب انفجار و....با استفاده از فرمولهای مخصوص به آن است.

تا یک دید فیزیکی به بچه ها برای میزان تخریب سلاحها دست دهد.

خوب..مقدمه وکوتاه میکنم ومستقیم وارد بحث میشم...پیشاپیش از به کار بردن کلمات فرنگی برای فرمول ها وتوضیحات مربوط به آن عذر خواهی می کنم!


[size=18][color=blue]انفجار:[/color][/size]
درفعل وانفعال انفجاری، مقادير زيادی انرژِی به صورت گرماوفشار به طور سريع وناگهانی آزاد ميشود. افزايش فشار به صورت موج توسعه مي يابد که به آن موج انفجار ميگويند. موجانفجار درهنگام گسترش

ضربه شديدی ايجاد مي نمايد که مي تواند باعث آثار تخريبی شديدگردد.انفجارها براساس منشاانرژی به انفجارهای فيزيکی، شيميايی وهسته ای طبقه بندی ميشوند. انفجارفيزيکی،انفجاری راگويندکه درآن

منشا انرژی،آزادشدن مايعات يا گازهای تحت فشار باشد. انفجارشيميايی، انفجاری راگويندکه درآن منشا انرژی ناشی از اکسيداسيون سريع موادشيمياي يانفجاری وانبساط گازهای ناشی ازآن است.

انفجارهسته ای، انفجاری راگويندکه درآن منشا انرژی ناشی از فعل وانفعالات هسته ای است.


[size=18][color=blue]موج بلست وفشار مبنا:[/color][/size]
اگر مقداری ماده منفجره در هوا منفجر گردد افزايش سريع حجم گاز باعث توليد موج انفجار وانتشار کروی آن ميگردد. موج ايجاد شده از انفجار دارای دوفاز است. درمرحله اول که به فاز مثبت ويا فاز فشاری

موسوم است، دريک لحظه فشار به مقدار ماکزيممی افزايش مييابد که به ان پيک فشار ،بيش فشار يا فشار مبنا می گويند ودر زمان کوتاهی اين فشار به مقدار فشاراتمسفر کاهش يافته وسپس فاز منفی

باايجاد مکش آغاز ميشود. شدت اين فاز بسيار کمتر از فاز مثبت ميباشد ولی مدت اثر ان به مراتب طولانيتر است.

[size=18][color=blue]فشار انعکاسی:[/color][/size]
باگذر موج ازهربخش از سازه، فشار وارده بستگی به موقعيت آن بخش نسبت به جبهه انتشار موج دارد. هنگاميکه امواج انفجار به سطح سخت ياهدفی چگالتر ازمحيط اوليه انتشار برخورد ميکنند، فشار بايک ضريب انعکاس افزايش مييابد. ضريب انعکاس به شدت موج وزاويه برخورد جبهه شوک وابسته است.

[size=18][color=blue]فشار ديناميکی:[/color][/size]
علاوه برفشارحاصل از انتشار موج انفجار، فشارديناميکی در اثر جريان هوای شديد (درگ) ناشی از انفجار بر روی محيط اطراف نيز می،تواند موثر باشد. درهر ناحيه فشار (مثبت يا منفی) حرکت مولکولهای هوا وسرعت ذرات يا باد وجود دارد که فشار ديناميکی را در مسير حرکت موج ايجاد ميکند.

[size=18][color=blue]ايمپالس:[/color][/size]
به سطح زير منحنی فشار زمان ايمپالس يا تکانه می گوينددر بررسی تاثيرات انفجار بر روی اشيا بايد درنظر گرفته شود.


[size=18][color=darkblue]خوب....تا الان چند تعریف اولیه مورد نیاز انجام دادیم،نوبت مبحث بعدی است.ادامه مبحث را با سوال وجواب شروع می کنیم[/color].[/size]

[size=18]
[color=red]1-انفجار در نزدیکی یک ساختمان چه اثراتی بر ساختمان از نظر نوع بارگذاری وارد می کند؟ مکانیزم¬های مختلف آسیب در ساختمانها، ناشی از بار ایربلست چگونه است؟[/color][/size]

وقتی که یک موج شاک به سمت یک ساختمان منتشر می شود ابتدا فشار به دیواره ای که موج بلست می رسد اعمال می شود سپس سقف ودیواره های جانبی وسپس دیواره پشتی تحت قشار قرار می گیرد. دریک لحظه خاص کل سطوح سازه تحت فشار شاک قرار می گیرد.
وقتی یک موج شاک به یک مانع غیرصلب مثل یک ساختمان برخورد می کند، موج از سطح ساختمان منعکس می شود. درلحظه برخورد موج به دیواره دیواره شتاب می گیرد وتاوقتی که فشار روی سطح خارجی آن وجود دارد شتاب گیری ادامه دارد.ابتدا تغییر فرم دیواره الاستیک (قابل برگشت)است. اگر شدت بلست کافی باشد، دیواره تغییر فرم وتغییر مکان دائمی می دهد. اگر این تغییر مکان ازحد بحرانی بیشتر باشد، دیواره دچار انهدام می شود. مشخصه های بارگذاری وپاسخ برای بارگذاری گذرا ناشی از انفجار، اصولا بستگی به رابطه بین زمان موثر بارگذاری وپریود طبیعی سازه دارد. وقتی زمان موثر بارگذاری خیلی کوتاه باشد(کمتر از یک سوم پریود طبیعی)، ایمپالس ناشی از بارگذاری گذرا، اهمیت اصلی دارد وپاسخ سازه کاملا به ملاحضات ایمپالس وممنتوم بستگی دارد. از سوی دیگر اگر زمان اعمال بار نسبتا طولانی باشد ( درمقایسه با پریود طبیعی سازه) بنابراین یک طراحی شبه استاتیکی میتواند انجام شود.
پاسخ سازه ای به بار بلست شدیدا تت تاثیر نسبت td/T (نسبت زمان بار به پریود طبیعی) است. 3 نوع بارگذاری به صورت زیر می توان درنظر گرفته شود:

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/1%7E14.png[/img]


[size=18][color=red]2-در اثر انفجار 100 کیلوگرم مواد منفجره HMX:
الف- فشار Overpressure ایجاد شده در فواصل 20،10،5 ، 50 و100 متر را بدست آورده و منحنی فشار بر حسب مسافت را رسم کنید ( از فرمول Brode)

ب-فشار مبنا (Overpressure) در فاصله 10و 100متر را از 3 فرمول Kinney & Graham، Brode و Mills محاسبه کرده و مقادیر بدست آمده را مقایسه نمائید.
ج- در چه فاصله ای بیش فشار ایجاد شده به psi0.5می رسد (از گراف).
د- فشار دینامیکی حداکثر (q) و سرعت جبهة موج انفجار(us) و سرعت ذرات هوا در فاصله 100 متری از محل انفجار چقدر است؟
د - اگر در فاصله 100 متری از محل انفجار، امواج به مانع سختی بطور عمودی برخورد کند، فشار انعکاسي چقدر خواهد شد؟
ه- اگر زمان اعمال فشار در فاز مثبت 10 ميلي ثانيه باشد، با فرض بار مثلثي، مقدار ايمپالس وارده را در فاصله 100 متری از محل انفجار بدست آوريد.
و- در فاصله 20 متری از محل انفجار چه نوع آسیب هایی را برای ساختمانهای مسکونی پیش بینی می کنید.[/color][/size]

الف)

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/2%7E3.png[/img]
توضیح:
چون ماده منفجره ما HMX است ونیز محاسبات استاندارد آمریکایی بر اساس TNT انجام می شود ابتدا ما جرم 100 کیلو گرم HMX را به جرم معادل آن تبدیل می کنیم
جدول تبدیل جرم مواد منفجره به جرم استاندارد TNT

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/5%7E3.png[/img]
البته مقدار HMX در این جدول نیست ومنبع آن جدول وطنی است که از گذاشتن آن معذوریم! icon_rolleyes

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/3%7E2.png[/img]
توضیح:
w وزن،R فاصله،z عدد اسکیل، p هم فشار که دونوع است..در ادامه هم با این کمیت ها مواجه میشویم( که یادتون باشه )ودوباره توضیح نمی دهم
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/4%7E2.png[/img]
توضیح: نمودار فشار برحسب فاصله که توضیح خاصی نیاز نیست!

ب)
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/6%7E1.png[/img]
توضیح: دو فرمول مورد استفاده
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/7%7E2.png[/img]
مقایسه نتایج از فرمولها
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/8%7E0.png[/img]
نمودار نتایج

ج)P= 0.5psi = .03447bar @ (R=100m) فشار psi را به فشار pa استاندارد تبدیل کردیم
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/9%7E1.png[/img]
باتوجه به سوال مربوطه مشخص می شود که q سرعت وp فشار است

د)
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10%7E2.png[/img]

ه)
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/11%7E1.png[/img]
i میزان ایمپالس تولیدی است.

و)
براساس فرمول Brode درفاصه 20 متری ازمحل انفجار 0.408213bar است که براساس جدول مربوطه آسیب جدی به فریم های فولادی واردشده وشاهدفروپاشی فریم های چوبی خواهیم بود. شیشه ها بکلی میشکند. پنل های فلزی ازبین رفته ودیوارهای بتنی ازهم گسیخته می شود.


سوال وجواب بعدی در ادامه.....
11

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
rpg7 گرامي، مبحث خوبي است. اگر دوستان با استاتيك و احيانا مكانيك سيالات و... آشنايي داشته باشند (حيف كه بنده ندارم icon_wink ) به خوبي موضوع را درك خواهند كرد.

اما چند سوال:
آيا منظور از "فشار انعکاسی" يا "فشار ديناميکی" كميت‌هاي قابل اندازه‌گيري است يا دو پديده جداگانه هستند كه در انفجاها رخ مي‌دهند؟
آيا جنس "موج بلست"، حركت شكل موج فشار در محيط ماده است؟
اگر پاسخ سوال قبلي مثبت است، آيا اعداد فشار، اشاره به مقدار پيك شكل موج فشار است؟
گراديان فشار در هر نقطه نشان دهنده چيست؟
icon_rolleyes
0

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
ممنون دستت درد نکنه برادر rpg7 . مبحث بسیار مفید و علمی می شود انشاالله با یاری شما .
0

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote]rpg7 گرامي، مبحث خوبي است. اگر دوستان با استاتيك و احيانا مكانيك سيالات و... آشنايي داشته باشند (حيف كه بنده ندارم icon_wink ) به خوبي موضوع را درك خواهند كرد.

اما چند سوال:
آيا منظور از "فشار انعکاسی" يا "فشار ديناميکی" كميت‌هاي قابل اندازه‌گيري است يا دو پديده جداگانه هستند كه در انفجاها رخ مي‌دهند؟
آيا جنس "موج بلست"، حركت شكل موج فشار در محيط ماده است؟
اگر پاسخ سوال قبلي مثبت است، آيا اعداد فشار، اشاره به مقدار پيك شكل موج فشار است؟
گراديان فشار در هر نقطه نشان دهنده چيست؟
icon_rolleyes[/quote]

خواهش می کنم...
بله..شدیدا این مباحث نیاز به مباحث استاتیک مقاومت مصالح مکانیک ضربه ودینامیک آشفتگی سیالات دارد.

فشار انعکاسی، درنتیجه برخورد موج فشاری ضربه به اجسام سخت تر از خود یا برخورد به محیط چگالتر از محیط انتشار خود تولید می شود و قابل اندازه گیری است

البته نیاز به سنسورهای پروشر گیج در محل برخورد داره که تجهیزات گرانقیمت وحساسی هست که کشورهای محدودی در اختیار دارند.

فشار دینامیکی ناشی از شتاب دادن مولکول های هوا است!وبا تعیین سرعت مولکولها واز رابطه فشار=(چگالی)*(سرعت به توان 2)*(0.5) به راحتی بدست می آید.این فشار هم درمرحله 2 بعد عبور موج تنش

باعث تخریب در اجسام می شود.

موج بلست همانطور که درست حدس زدین از جنس ماده است و نیاز به محیط مادی دارد.پس داخل خلا اگر کنارتان 10000000000کیلوگرم تی ان تی بترکد موهای سر شما هم تکان نمی خورد!!!

بله دوباره!درست حدس زدین.کلا مهمترین پارامتر انفجار فشار پیک ان است.

گرادیان فشار یا بعبارت دیگر مشتق فشار نسبت به سطح مقطح و یا گاهی طول بیان گر پارامتر خاصی نیست! چون خود فشار گرادیان نیرو در هر لحظه نسبت به سطح مقطع است ولی شاید اشتباه کنم!!
2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
تا یادم نرفته از کاربران گوبلز،نصیرایرانی_لست وار بخاطر دادن اکانت گالری تشکر میکنم
وهمچنین از جناب کلنل بخاطر انتقال
0

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
قسمت دوم....


[color=indigo][size=18]3- دو نوع پرتابه صلب به شکل زیر با دماغه های اجایو و مخروطی، پس از برخورد با سرعت V در هدف آلومينيمي ضخيمي نفوذ مي كند. [/size][/color]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/12%7E2.png[/img]

الف- اگر سرعت برخورد 900 متر بر ثانيه باشد، با فرض اینکه پرتابه ها از جنس تنگستن باشند، عمق نفوذ را برای هر یک از پرتابه هابه کمک مدل فورستال بدست آورید.
ب- از فرمول نفوذ صلب Recht عمق نفود را بدست آورید.

توضیحات:
AP : سطح مقطع یکنواخت - AX: سطح مقطع دماغه به فاصله x از نوک - f : ضریب اصطکاک دینامیکی
M : جرم پرتابه - برای مخروط= نصف زاویه رأس مخروط - برای اجایو= 23.5° - K : ضریب بالک
K=69 GPa و و f=0.01

الف)
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/13%7E1.png[/img]

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/14%7E0.png[/img]
توضیح:
اول اینکه A&B یه سری ضرائب برای دماغه های مختلف هستند وبسته به مشخصات ساختمانی هندسی مرمی بستگی دارند.
در فرمول A یک حرفی شبیه V وجود داره..این حرف یونانی (نوو) است که نماد ضریب پوآسون.E هم مدول الاستیسیته که جزیی از مشخصات مکانیکی مواد
Z عمق نفوذ-M جرم مرمی-ψ حرف یونانی که از تقسیم کمیتی بر کمیت دیگر حاصل میشود-μ هم ضریب اصطحکاک-ρs چگالی آهن-ρw چگالی تنگستن-ρAl چگالی آلومینیوم-d کالیبر گلوله-Y مقاومت حد تسلیم
خانواده S هم انواع ضرائب مخصوص گلوله ها هستند.....اگر کمیتی جا افتاد و مورد سوال بود در خدمتیم!

با توجه به جدول آخری نتایج میشه فهمید که نفوذ مرمی اوجایو بیشتر از نفوذ مرمی مخروطی شکل است واصولا از مرمی مخروطی برای سرعتهای هایپر استفاده میشه

ب)[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/15%7E0.png[/img]
a & b یه سری ضرائب هستند و آلفا هم زاویه مرمی اوجایو!
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/16.png[/img]

این فرمول شماره 2 بود ک پیش نتایجی برای مرحله دوم جواب داده است.

علامت یونانی سیگما نشان دهنده تنش حد تسلیم آلومینیوم در این مورد بود.

فرض شده است که پرتابه در هدف فرو می رود وشروع به پیشروی می کند.عمق نفوذ باید در دومرحله محاسبه شود
یک)تا زمان نفوذ کامل دماغه 0 دوم)تازمان رسیدن به سرعت صفر L(nose)
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/17.png[/img]

مرحله اول: نفوذ تا زمانی محاسبه می¬شود که به مقدار دماغه در هدف فرورفتگی داریم.
دراین حالت سمت چپ معادله برابر مقدار X که همان طول دماغه پرتابه خواهدشد.سپس باتوجه به حل معادله سرعت نفوذ درطی نفوذ کامل دماغه در هدف بدست می¬آید.

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/18.png[/img]

این دو سرعت، سرعتهای نفوذ کامل دماغه در هدف می باشند.

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/19%7E0.png[/img]

مرحله دوم: اکنون با استفاده از سرعت های بدست آمده نفوذ تا سرعت 0 در هدف ادامه پیدا می کند.

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/20.png[/img]

نتیجه:

1) از هردو فرمول نتیجه تقریبا یکسانی برای نفوذ گلوله اوجایو بدست آمد...چون زوایای گلوله اوجایو بدقت آمده است
2)ولی برای گلوله مخروطی نتیجه متفاوت بدست آمده است که حاکی از اشتباه واطلاعات غلط (بدلیل ساده سازی) است.
3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
قسمت دوم....


[color=indigo][size=18]3- دو نوع پرتابه صلب به شکل زیر با دماغه های اجایو و مخروطی، پس از برخورد با سرعت V در هدف آلومينيمي ضخيمي نفوذ مي كند. [/size][/color]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/12%7E2.png[/img]

الف- اگر سرعت برخورد 900 متر بر ثانيه باشد، با فرض اینکه پرتابه ها از جنس تنگستن باشند، عمق نفوذ را برای هر یک از پرتابه هابه کمک مدل فورستال بدست آورید.
ب- از فرمول نفوذ صلب Recht عمق نفود را بدست آورید.

توضیحات:
AP : سطح مقطع یکنواخت - AX: سطح مقطع دماغه به فاصله x از نوک - f : ضریب اصطکاک دینامیکی
M : جرم پرتابه - برای مخروط= نصف زاویه رأس مخروط - برای اجایو= 23.5° - K : ضریب بالک
K=69 GPa و و f=0.01

الف)
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/13%7E1.png[/img]

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/14%7E0.png[/img]
توضیح:
اول اینکه A&B یه سری ضرائب برای دماغه های مختلف هستند وبسته به مشخصات ساختمانی هندسی مرمی بستگی دارند.
در فرمول A یک حرفی شبیه V وجود داره..این حرف یونانی (نوو) است که نماد ضریب پوآسون.E هم مدول الاستیسیته که جزیی از مشخصات مکانیکی مواد
Z عمق نفوذ-M جرم مرمی-ψ حرف یونانی که از تقسیم کمیتی بر کمیت دیگر حاصل میشود-μ هم ضریب اصطحکاک-ρs چگالی آهن-ρw چگالی تنگستن-ρAl چگالی آلومینیوم-d کالیبر گلوله-Y مقاومت حد تسلیم
خانواده S هم انواع ضرائب مخصوص گلوله ها هستند.....اگر کمیتی جا افتاد و مورد سوال بود در خدمتیم!

با توجه به جدول آخری نتایج میشه فهمید که نفوذ مرمی اوجایو بیشتر از نفوذ مرمی مخروطی شکل است واصولا از مرمی مخروطی برای سرعتهای هایپر استفاده میشه

ب)[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/15%7E0.png[/img]
a & b یه سری ضرائب هستند و آلفا هم زاویه مرمی اوجایو!
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/16.png[/img]

این فرمول شماره 2 بود ک پیش نتایجی برای مرحله دوم جواب داده است.

علامت یونانی سیگما نشان دهنده تنش حد تسلیم آلومینیوم در این مورد بود.

فرض شده است که پرتابه در هدف فرو می رود وشروع به پیشروی می کند.عمق نفوذ باید در دومرحله محاسبه شود
یک)تا زمان نفوذ کامل دماغه [img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/21.png[/img]
دوم)تازمان رسیدن به سرعت صفر L(nose)
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/17.png[/img]

مرحله اول: نفوذ تا زمانی محاسبه می¬شود که به مقدار دماغه در هدف فرورفتگی داریم.
دراین حالت سمت چپ معادله برابر مقدار X که همان طول دماغه پرتابه خواهدشد.سپس باتوجه به حل معادله سرعت نفوذ درطی نفوذ کامل دماغه در هدف بدست می¬آید.

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/18.png[/img]

این دو سرعت، سرعتهای نفوذ کامل دماغه در هدف می باشند.

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/19%7E0.png[/img]

مرحله دوم: اکنون با استفاده از سرعت های بدست آمده نفوذ تا سرعت 0 در هدف ادامه پیدا می کند.

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/20.png[/img]

نتیجه:

1) از هردو فرمول نتیجه تقریبا یکسانی برای نفوذ گلوله اوجایو بدست آمد...چون زوایای گلوله اوجایو بدقت آمده است
2)ولی برای گلوله مخروطی نتیجه متفاوت بدست آمده است که حاکی از اشتباه واطلاعات غلط (بدلیل ساده سازی) است.
2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
مبحث بعدی نفوذ گلوله اوجایو ونیم کره ای ومخروطی در داخل بتن است که انشاالله اگر عمری بود در خدمت هستیم....

ضمنا....تمام حقوق این مطالب صرفا برای سایت می باشد!!
0

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[size=18][color=brown]4-نفوذ پرتابه های فولادی صلب به شکل استوانه با دماغه اجایو، مخروطی و نیم کره با سرعت 700 متر بر ثانیه در اهداف بتنی و فولادی را بکمک مدل تحلیلی فورستال محاسبه کنید. همچنین نیروی متوسط وارد بر پرتابه و زمان نفوذ را محاسبه کنید.[/color][/size]

اطلاعات مساله:
برای پرتابه اجایو L=100, D=50, S=100mm) طول ناحیه استوانه ای (برای پرتابه مخروطی L=100, D=50, S=50mm) طول ناحیه استوانه ای (
برای پرتابه نیم کره L=100, D=50, S=100mm) طول ناحیه استوانه ای (مشخصات اهداف فولادی و بتنی بصورت زیر فرض می شود:
Steel: ρst=7800 kg/m3 , Yst=300 MPa ,Est=210 GPa , νst=0.3Concrete: ρcon=2200 kg/m3 ,f'c=48 MPa

جرم پرتابه با دماغه مخروطی را محاسبه کنید و برای دو نوع پرتابه دیگر بکار برید.

[color=green]الف) ابتدا محاسبات را برای نفوذ در فولاد می نویسیم:[/color]

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/22.png[/img]

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/23.png[/img]

توضیحات:
قسمت اول تقریبا مشابه قسمت قبل است و نیز این نکته ضروری است که سری اعداد N ضرائبی متناسب با زاویه ψ وضریب اصطحکاک است.
t زمان نفوذ مرمی داخل هدف و F مقدار نیروی اعمالی مرمی به هدف است که به راحتی با فرمول های فیزیک مکانیک قابل دسترسی است

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/24.png[/img]

در این جدول، نفوذ سه نوع مرمی (اوجایو،مخروطی ونیمکره ای) مقایسه شده است که مقدار عمق نفوذ را در اخرین خط می تواان مشاهده کرد(پارامتر Z اکثرا معرف عمق نفوذ است)
از دیگر نتایج این نمودار در مقایسه با نمودار سوال قبلی این است که عمق نفوذ داخل فولاد با کاهش 200 مقدار سرعت وهمچنین استفاده از فولاد به جای آلومینیوم عمق نفوذ تقریبا به نصف کاهش
پیدا کرده است...البته ذکر این نکته ضروری است که محاسبات برای سرعت برخورد بالا است!مثلا سرعت این سوال 700 متر بر ثانیه در محل برخورد است و با سرعت دهانه اشتباه نشود!!


[color=green]ب)حالا محاسبات نفوذ داخل بتن را بدست می آوریم[/color]

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/25.png[/img]

در این حل P انتهایی مقدار عمق نفوذ است وبقیه پارامترها مانند پاراممترهای مشابه قبلی است!
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/26.png[/img]

نتایج واضح است.....

انشاالله در مرحله بعدی پرتابه ای با کالیبر 12.7 (دوشکای خودمان) با زاویه به هدفی فولادی شلیک می کنیم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد!
5

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[color=darkblue][size=18]3-پرتابه صلبی با کالیبر 0.5 in و وزن 0.05 پوند ، با زاویه 30 درجه به یک صفحه فولادی با سختی 400Bhn و ضخامت 1 inبرخورد می کند.
الف) سرعت حد بالستیک صفحه را تعیین کنید.
ب) ضخامت لازم برای جلوگیری از نفوذ کامل را محاسبه کنید.
ج)اگر ضخامت صفحه 80 درصد ضخامت بند قبل باشد، سرعت باقیمانده در پرتابه پس از خروج از صفحه چقدر است؟[/size][/color]

مشخصات گلوله....
کالیبر 108×7/12 میلیمتر

تعداد خان و گردش 8 عدد راستگرد

سرعت اولیه گلوله 850 متر بر ثانیه
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/300px-12_7x108mm.jpg[/img] [img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/400px-12%2C7_x_108.jpg[/img]
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/2004_12_7mm_Various%7E0.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_2004_12_7mm_Various%7E0.jpg[/img][/url]


الف)محاسبه سرعت حدبالستیک:
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/25%7E0.png[/img]

مهم: سرعت حدبالستیک، حداقل سرعتی از گلوله است که بتواند در صفحه مورد نظر نفوذ کامل داشته باشد بطوریکه اگر مقداری از حد بالستیک کمتر باشد دیگر نتوان از پشت صفحه نوک مرمی را دید.ب)محاسبه ضخامت لازم برای جلوگیری از نفوذ کامل(ضخامت حد بالستیک)
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/26%7E0.png[/img]

ضخامت حد بالستیک: کمترین ضخامت لازم برای هدف که دربرابر سرعت وجنس مرمی مشخصی مقاومت دربرابر نفوذ کامل کند بطوریکه پشت هدف تحت تاثیر مرمی قرار نگیرد

ج)محاسبه سرعت باقیمانده، پس از خروج گلوله از 80% عمق نفوذ
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/27.png[/img]

فرض می شود که اگر ضخامت هدف کمتر از ضخامت حد بالستیک باشد،آنگاه مرمی با چه سرعتی از پشت هدف بیرون می آید

d کالیبر گلوله-wجرم گلوله-تتا زاویه برخورد به هدف-eh سختی جنس هدف بر مبنای برنیل آلمانی است وواحدها انگلیسی برمبنای پوند واینچ محاسبه شده است


پینویس: بنظر میرسه تاپیک مورد پسند کاربرا واقع نشده!وکامنتهای من همه تاپیک دربرگرفته، دوستان مقداری تحمل کنند مطالب تموم میشه (4تادیگه بیشتر نیست!)واز دست این فرمولها واعداد وارقام مخلوط یونانی وانگلیسی راحت میشن وتاپیک به قعر سایت انشاالله پرتاب خواهد شد.

مطلب بعدی درمورد نفوذ خرج گود سلاحهای ضد زره در مواد مختلف....
4

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
با سلام خدمت همه دوستان گرامي
اتفاقا تاپيك بسيار كاربردي و آموزنده اي است . فقط لطف كنيد منبع يا منابع مورد استفاده را نيز ذكر كنيد تا جهت مطالعه بيشتر از آنها استفاده شود . واحدهاي محاسبه بر اساس سيستم انگليسي است لطفا نحوه تبديل آنها به سيستم متريك هم بيان شود .
0

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote]با سلام خدمت همه دوستان گرامي
اتفاقا تاپيك بسيار كاربردي و آموزنده اي است . فقط لطف كنيد منبع يا منابع مورد استفاده را نيز ذكر كنيد تا جهت مطالعه بيشتر از آنها استفاده شود . واحدهاي محاسبه بر اساس سيستم انگليسي است لطفا نحوه تبديل آنها به سيستم متريك هم بيان شود .[/quote]
ايشون خودشون منبع هستن!منابعشون هم مخصوص بچه هاي بالا هست!
============================================================
البته شايد اقبال كم اين تاپيك همين تخصصي بودنش و شبيه سازي موارد واقعي هست. ديگه دوستان ببخشيد يه تاپيك نامربوط با اهداف سايت ارسال شده!توش هم اصلا درباره ي انصار حزب الله و خرمن كردن جناح هاي مختلف سياسي و تورم و سينما و تئاتر...حرفي نزدن
من از طرف ايشون عذرخواهي ميكنم
يه سوال اين علامت@ يعني چي؟براي متمايز كردن گذاشتي؟
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/18.png[/img]
1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote][quote]با سلام خدمت همه دوستان گرامي
اتفاقا تاپيك بسيار كاربردي و آموزنده اي است . فقط لطف كنيد منبع يا منابع مورد استفاده را نيز ذكر كنيد تا جهت مطالعه بيشتر از آنها استفاده شود . واحدهاي محاسبه بر اساس سيستم انگليسي است لطفا نحوه تبديل آنها به سيستم متريك هم بيان شود .[/quote]
ايشون خودشون منبع هستن!منابعشون هم مخصوص بچه هاي بالا هست!
============================================================
البته شايد اقبال كم اين تاپيك همين تخصصي بودنش و شبيه سازي موارد واقعي هست. ديگه دوستان ببخشيد يه تاپيك نامربوط با اهداف سايت ارسال شده!توش هم اصلا درباره ي انصار حزب الله و خرمن كردن جناح هاي مختلف سياسي و تورم و سينما و تئاتر...حرفي نزدن
من از طرف ايشون عذرخواهي ميكنم
يه سوال اين علامت@ يعني چي؟براي متمايز كردن گذاشتي؟
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/18.png[/img][/quote]

عجب!یکی سوال پرسید!
خوب...ببخشید در مورد علامت @ توضیح ندادم!
@ یعنی در اون حالت مورد نظر..خوب نوشته فارسی اون جمله @:
سرعت (V) برای نفوذ با دماغه اوجایو (ogive penetration)
یک مثال دیگه: فرض می خواهیم سرعت را در لحظه زمان برابر 3 ثانیه محاسبه یا نمایش بدیم، می نویسیم: V@(t=3)s
این مثال هم سرعت را برای نفوذ دماغه اوجایو محاسبه کرده است که به صورت مقابل نوشته شده است! v@ ogive penetration

ضمنا...ممنون از نظرتون
بله...مثل اینکه تاپیک من جذاب و حاشیه ای نیست...شرمنده icon_rolleyes
4

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote]با سلام خدمت همه دوستان گرامي
اتفاقا تاپيك بسيار كاربردي و آموزنده اي است . فقط لطف كنيد منبع يا منابع مورد استفاده را نيز ذكر كنيد تا جهت مطالعه بيشتر از آنها استفاده شود . واحدهاي محاسبه بر اساس سيستم انگليسي است لطفا نحوه تبديل آنها به سيستم متريك هم بيان شود .[/quote]

ممنون از لطفتون..
منبع؟؟خوب اینها جز مطالب درسی ما هست!ومنبعی براش پیدا نمیشه بیرون وهمش درون سازمانی هست وامکان نشر متون اصلی آن نیست
بله متاسفانه چون منبع اصلی متون نظامی ما ،از منابع نظامی ایالات متحده است، اکثر قریب به اتفاق واحدها انگلیسی است.

در اینجا چند تبدیل واحد را برای شما می گذارم
[size=24]1lb = 0.45kg
1inch= 0.00254m
1ft = 0.3048m
1OZ = 28.3495gr
1lbf/inch2 =6.8947kpa
1j= 0.1019Kgf.m
1ft/s = 0.3048m/s[/size]
1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[size=18][color=darkblue]4- نفوذ یک سرجنگی خرج گود به قطر mm 100 در فولاد زرهی، فولاد Mild ،بتن و سنگ را تقریب بزنید.[[/color]/size]


این فرمول نفوذ خرج گود،کاملا تجربی است وهیچ مبنای علمی (تا اوجا که من میدونم) ندارد!
[size=24][color=red]T=7.79 D M[/color][/size]
فرمول از انجام آزمایشها بدست امده است وبا تقریب خوبی با واقعیت برابری می کند.
بعلت سرعت بالای جت خرج گود چیزی درحدود 9000 تا 12000 متر بر ثانیه، امکان مشاهده دقیق فایننت المنت و فرمول بندی ان فراهم نیست
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/30%7E0.png[/img]
همونطور که اساتید میدونن RHA فولاد زرهی تقویت شده و mild steel فولاد معمولی است
MMf فاکتور عملی مقاومت ماده در برابر جت خرج گود است
MD دانسیته یا چگالی ماده است
T میزان نفوذ خرج گود است به میلی متر
D هم کالیبر خرج گود

انشاالله در مرحله بعدی فرمول ونفوذ یک بمب 100 پوندی GP100 داخل خاک بررسی می کنیم که از این فرمول می توان برای نفوذ بمب بزرگ بویینگ استفاده کرد ویک عدد علمی و دقیق از میزان نفوذش بدست اورد
فعلا یاحق..
1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم