استفاده گروه احرار شام از سیستم APOBS Anti-Personnel Obstacle Breaching System در درعا این سیستم قابلیت پاکسازی  35 در 1 متر رو دارد       
    • Upvote
    8