nazeat10

گالري هواپيماهاي ساخته شده توسط شركت ياك

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak20-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak20-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak20-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak20-2.jpg[/img][/url]

ادامه دارد..

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak200-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak200-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak200-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak200-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak200-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak200-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak200-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak200-4.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak200-5.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak200-5.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak28u-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak28u-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak28u-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak28u-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak28u-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak28u-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak28u-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak28u-4.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak28u-5.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak28u-5.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak28u-6.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak28u-6.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak28u-7.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak28u-7.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak30-1%7E0.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak30-1%7E0.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak30-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak30-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak30-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak30-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak30-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak30-4.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak30-5.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak30-5.jpg[/img][/url]

ادامه دارد

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak32-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak32-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak32-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak32-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak32-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak32-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak32-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak32-4.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak32-5.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak32-5.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak38u-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak38u-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak38u-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak38u-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak38u-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak38u-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak38u-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak38u-4.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak38u-5.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak38u-5.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak38u-6.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak38u-6.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak38u-7.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak38u-7.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak54-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak54-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak54-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak54-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak54-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak54-3.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak55-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak55-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak55-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak55-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak55-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak55-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak55-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak55-4.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak55-5.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak55-5.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
این هم اولین هواپیمای ساخته شده توسط شرکت یاک...

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak1-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak1-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak1-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak1-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak1-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak1-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak1-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak1-4.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak1-5.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak1-5.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak3-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak3-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak3-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak3-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak3-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak3-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak3-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak3-4.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak3-5.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak3-5.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak5-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak5-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak5-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak5-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak5-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak5-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak5-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak5-4.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak7-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak7-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak7-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak7-2.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak9-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak9-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak9-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak9-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak9-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak9-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak9-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak9-4.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak125-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak125-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak125-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak125-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak125-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak125-3.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak25rv-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak25rv-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak25rv-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak25rv-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak25rv-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak25rv-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak25rv-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak25rv-4.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم