گالري نيروي هوايي

عکسها و فیلمهای مرتبط با نیروی هوایی و هوانوردی و هوافضا

401 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 146 پاسخ
  • 28,777 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 10,107 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 13,476 نمایش ها
  • 60 پاسخ
  • 55,308 نمایش ها
 1. IRIAF & F-4

  • 103 پاسخ
  • 109,521 نمایش ها
  • 299 پاسخ
  • 78,248 نمایش ها
 2. IRIAF & F-14A

  • 59 پاسخ
  • 139,789 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 77,031 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 11,905 نمایش ها
 3. IRIAA & AH-1

  • 37 پاسخ
  • 47,937 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,792 نمایش ها
 4. IRIAF & F-5

  • 72 پاسخ
  • 69,314 نمایش ها
  • 749 پاسخ
  • 126,357 نمایش ها
  • 160 پاسخ
  • 56,786 نمایش ها
  • 337 پاسخ
  • 75,134 نمایش ها
  • 298 پاسخ
  • 83,855 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,743 نمایش ها
  • 188 پاسخ
  • 79,577 نمایش ها
 5. IRIAF & F-7

  • 9 پاسخ
  • 13,756 نمایش ها
  • 235 پاسخ
  • 67,000 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 28,387 نمایش ها
 6. IRIAA & CH-47

  • 8 پاسخ
  • 3,171 نمایش ها
  • 128 پاسخ
  • 64,203 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 58,916 نمایش ها
  • 122 پاسخ
  • 57,714 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 27,413 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 34,691 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,933 نمایش ها
  • 359 پاسخ
  • 68,764 نمایش ها
 7. IRIGC-AF/NAVY MIL-17

  • 2 پاسخ
  • 556 نمایش ها
  • 107 پاسخ
  • 78,578 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 29,846 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 30,432 نمایش ها
 8. IRIAF & P-3F

  • 6 پاسخ
  • 26,611 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 76,169 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,202 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,038 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,588 نمایش ها
  • 136 پاسخ
  • 97,490 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 11,875 نمایش ها
  • 183 پاسخ
  • 48,667 نمایش ها
 9. شاهکارهای RF-4

  • 89 پاسخ
  • 71,530 نمایش ها
  • 133 پاسخ
  • 70,735 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,352 نمایش ها
  • 96 پاسخ
  • 22,760 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,533 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,411 نمایش ها
  • 1,048 پاسخ
  • 227,891 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 4,433 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 3,117 نمایش ها