rezatizi

گالری بمب‌افکن‌ها و هواگردهای پشتیبانی نزدیک

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_ec7703d5.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_b1f39ab8.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_953cf8ac.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_086795c1.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_eddb7a07.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_f2f4e65b.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_f2c53f4d.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_2e509ee2.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_446dad93.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_dfadc7bd.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_d8c614cd.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_62514907.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_20b054b7.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_d269ca52.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_78870152.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/060720-f-1234s-014.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/060720-f-1234s-016.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/060720-f-1234s-018.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/060720-f-1234s-019.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/060720-f-1234s-029.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/138763382_58b8fe6505.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/139439505_3eb4422383.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/149644762_05465a7268.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/158280531_51f54e85e1.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/353648723_e428e7b495.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/477640867_092b9b038b.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/872445915_aca9c25eb7.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/912166356_a3f79cbb68.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/1849244392_6e6ce37d60.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/2158411822_bf67654900.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/3526204881_5c59c0e728.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/060720-f-1234s-016%7E0.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/060720-f-1234s-019%7E0.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/060720-f-1234s-018%7E0.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/060720-f-1234s-029%7E0.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/060720-f-1234s-014%7E0.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/bw_photo_33.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/hf_sn_98_07367.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/hf_sn_98_07298.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/hf_sn_98_07321.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/hf_sn_98_07404.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/158280531_51f54e85e1%7E0.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/2179069727_c94d8c7b48.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/2179136573_58686ca6c6.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/149644762_05465a7268%7E0.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/2179070073_98c0d9e401.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/2179069539_3f61619d48.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/2179071045_518c8abd9b.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/2179857846_a64abffb5d.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/2179070407_c40bdf53ec.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/2179070731_c2aea44415.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/2179068787_0a2039cc3b.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/2179861052_e4b781650f.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم