nazeat10

گالري هواپيماهاي ساخته شده توسط شركت ياك

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak20-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak20-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak20-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak20-2.jpg[/img][/url]

ادامه دارد..

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak200-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak200-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak200-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak200-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak200-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak200-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak200-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak200-4.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak200-5.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak200-5.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak28u-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak28u-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak28u-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak28u-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak28u-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak28u-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak28u-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak28u-4.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak28u-5.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak28u-5.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak28u-6.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak28u-6.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak28u-7.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak28u-7.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak30-1%7E0.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak30-1%7E0.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak30-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak30-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak30-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak30-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak30-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak30-4.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak30-5.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak30-5.jpg[/img][/url]

ادامه دارد

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak32-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak32-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak32-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak32-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak32-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak32-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak32-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak32-4.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak32-5.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak32-5.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak38u-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak38u-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak38u-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak38u-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak38u-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak38u-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak38u-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak38u-4.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak38u-5.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak38u-5.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak38u-6.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak38u-6.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak38u-7.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak38u-7.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak54-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak54-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak54-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak54-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak54-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak54-3.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak55-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak55-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak55-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak55-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak55-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak55-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak55-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak55-4.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak55-5.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak55-5.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
این هم اولین هواپیمای ساخته شده توسط شرکت یاک...

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak1-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak1-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak1-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak1-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak1-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak1-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak1-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak1-4.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak1-5.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak1-5.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak3-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak3-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak3-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak3-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak3-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak3-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak3-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak3-4.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak3-5.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak3-5.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak5-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak5-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak5-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak5-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak5-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak5-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak5-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak5-4.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak7-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak7-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak7-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak7-2.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak9-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak9-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak9-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak9-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak9-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak9-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak9-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak9-4.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak125-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak125-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak125-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak125-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak125-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak125-3.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak25rv-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak25rv-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak25rv-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak25rv-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak25rv-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak25rv-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak25rv-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak25rv-4.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ایجاد یک حساب کاربری و یا به سیستم وارد شوید برای ارسال نظر

کاربر محترم برای ارسال نظر نیاز به یک حساب کاربری دارید.

ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام برای یک حساب کاربری جدید در انجمن ها بسیار ساده است!

ثبت نام کاربر جدید

ورود به حساب کاربری

در حال حاضر می خواهید به حساب کاربری خود وارد شوید؟ برای ورود کلیک کنید

ورود به سیستم

  • مرور توسط کاربر    0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.