F14AA

سازمان و تسلیحات جوخه تفنگداران دریایی

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/hires_090616-M-8213R-001.jpg[/img]

کلیات

ماموریت جوخه تفنگداران ، تعیین محل استقرار ، نزدیک شدن و انهدام دشمن با استفاده از آتش و مانور ،یا دفع تهاجم دشمن و عقب راندن آنها با استفاده از آتش انواع سلاح ورزم نزدیک است.

سازمان جوخه تفنگداران

جوخه تفنگداران از سه تیم آتش تشکیل شده اند که هریک از آنها مسلح به یک سلاح خودکار هستند وتحت کنترل فرمانده تیم آتش قرار دارند.جوخه از ۱۳ نفر تشکیل شده است : یک (فرمانده جوخه )و سه تیم آتش ۴ نفره .معمولا هر تیم آتش از یک سرتیم (فرمانده یا نارنجک انداز تیم آتش)،سرتیم (تفنگدار مسلح به سلاح خودکار وکمک تفنگدار سلاح خودکار )و یک سرباز عادی یا سرباز یکم (تفنگدار ) تشکیل شده است.

تسلیحات

الف) سلاحهای سازمانی :سلاح های سازمانی یک جوخه به شرح زیر است:

۱- فرمانده جوخه :دارای تفنگ M16 A2 و سرنیزه است.
۲- فرمانده تیم آتش یا نارنجک انداز تیم آتش:دارای تفنگ M16 A2 مجهز به یک نارنجک انداز ۴۰ میلیمتری ،M203 و سرنیزه.
۳- تفنگدار مسلح به سلاح خودکار : سلاح خودکار و چاقوی رزم ویژه .
۴- کمک تفنگدار سلاح خودکار : تفنگ M16 A2 وسرنیزه .
۵- تفنگدار: تفنگ M16 A2 ، سرنیزه .

ب) مهمات :

۱- تفنگ M16 A2

الف) فشنگ ۵۶/۵ میلی متری ، ساچمه ای ، A059 .
ب) فشنگ ۵۶/۵ میلیمتری ،رسام ،A063 .
ج) فشنگ ۵۶/۵ میلیمتری ، مشقی ، A080 .

2- سلاح خودکار جوخه :

الف) فشنگ ۵۶/۵ میلیمتری ، نواری ،A064 .
ب) فشنگ ۵۶/۵ میلیمتری مشقی ،نواری ،A074 .
ج)فشنگهای A063/A059 (ساچمه ای یا رسام )که ممکن است در داخل خشاب ۳۰ تایی قرار گرفته و شلیک شود ، اما برد موثر آن به شدت افت پیدا میکند.

۳- نارنجک انداز M203 :

الف) نارنجک ۴۰ میلیمتری ، سوختار شدید دو منظوره ،M433EI (ضد نفر – ضد زره )
ب) نارنجک ۴۰ میلیمتری ،مختص عملیات آموزشی ، M407I .
ج) نارنجکهای علامت دهنده و کنترل شورش.
د) نارنجک ۴۰ میلیمتری ،سوختار شدید ، M406 (تا زمان اتمام مهمات موجود از آن استفاده می شود.)
ه) نارنجک ۴۰ میلیمتری سوختار شدید ترکش هوایی ، M397 (تا زمان اتمام مهمات موجود از آن استفاده می شود.)
و) نارنجک ۴۰ میلیمتری مرمی چندگانه M576 (ضد نفر ) (تا زمان اتمام مهمات موجود از آن استفاده می شود.)
ز) نارنجک ۴۰ میلیمتری ، بدون دود و بدون پوکه ،M463 (ضد زره ) (تا زمان اتمام مهمات موجود از آن استفاده می شود.)

ج)مهمات و سلاحهای اضافی و کمکی : سلاح ها ومهمات زیر دراختیار نفرات جوخه قرار دارد :

. مواد منفجره
.مینهای جهنده
.نارنجک دستی (ترکشی ،دودزا وگازی ] اشک آور[ )
. AT4 83 میلیمتری (ضد زره)
.گلوله های منور وعلائم دهنده زمینی

د) سلاحهای زیر می تواند جهت پشتیبانی (یا به همراه )جوخه به کار گرفته شود.

. تیربار ۶۲/۷ میلیمتری (M240G).
. سلاح تهاجمی چند منظوره دوش پرتاب ۸۳ میلیمتری .
. تیربار کالیبر ۵۰/۰ (M2).
.تیربار ۴۰ میلیمتری (MK19).
.خمپاره های ۶۰ و ۸۱ میلیمتری .
.سلاح های ضد تانک (تاو ، جاولین و دراگون)
.توپخانه
.سلاح های سطح به دریا .
.پشتیبانی هایی نزدیک از هواپیما و بالگرد.

وظایف افراد

الف) کلیات :هریک از افراد تیم آتش باید با وظایف دیگر افراد تیم آشنایی داشته باشند، و در مقابل ، فرمانده تیم آتش وفرمانده جوخه باید بتوانند باید بتوانند وظایف مافوق خودرا به عهده گیرند.

ب) فرمانده جوخه : فرمانده جوخه فرامین صادره از سوی فرمانده دسته را اجرا می کند.مسئولیت نظم ،وضع ظاهری ،آموزش ،کنترل هدایت و رفاه جوخه ونیز حفظ وضعیت ، مراقبت واستفاده با صرفه از تجهیزات و تسلیحات آن را درتمام مواقع به عهده دارد.مسئولیت به کار گیری تاکتیکی ،انضباط آتش ،کنترل آتش ومانور جوخه در رزم نیز به عهده اوست.او در موضعی مستقر می شود که به بهترین نحو بتواند فرامین فرمانده دسته را اجرا کند و برجوخه نظارت و کنترل داشته باشد.

ج) فرمانده تیم آتش ونارنجک انداز: فرمانده تیم آتش ، فرامین فرمانده جوخه را اجرا میکند.مسئولیت انضباط آتش وکنترل تیم آتش ونیز حفظ وضعیت ، مراقبت واستفاده با صرفه از تجهیزات و تسلیحات به عهده اوست.برای اجرای فرامین ،فرمانده جوخه در موضعی مستقر می شود که به بهترین وجه بر تیم آتش نظارت داشته باشد و آن را کنترل نماید.معمولا او به اندازه کافی به تفنگدار مسلح به سلاح خودکار نزدیک است تا کنترل موثری بر تیم آتش وی داشته باشد.علاوه بر وظایف اصلی به عنوان سر تیم ، بدون ایجاد خدشه به آنها ، او به عنوان نارنجک انداز انجام وظیفه نموده ، مسئولیت استفاده موثر از نارنجک انداز وتفنگ ونیز حفظ شرایط ومراقبت از تجهیزات وتسلیحات خود را عهده دار است.فرمانده ارشد تیم آتش در جوخه ، معاون فرمانده جوخه محسوب می شود.

د)تفنگدار مسلح به تفنگ خودکار: تفنگدار مسلح به تفنگ خودکار ،فرامین فرمانده تیم آتش را اجرا می کند.مسئولیت استفاده موثر از تفنگ خودکار ، حفظ وضعیت و مراقبت از تجهیزات و سلاحش بر عهده اوست.

ه)کمک تفنگدار سلاح خودکار: کمک تفنگدار سلاح خودکار ،تفنگدار مسلح به سلاح خودکار را در استفاده از تفنگ خودکار یاری می نماید.او برای تفنگ خودکار ،خشابها یا جعبه های اضافی مهمات را حمل می کند وآمادگی پذیرش وظایف تفنگدار مسلح به تفنگ خودکار را دارد.مسئولیت استفاده موثر از تفنگ ،حفظ وضعیت و مراقبت از تجهیزات وسلاحش به عهده اوست .

و) تفنگدار : تفنگدار تیم آتش ،فرامین فرمانده تیم آتش را اجرا می کند .مسئولیت استفاده موثر از تفنگ ،حفظ وضعیت و مراقبت از تجهیزات وسلاحش به عهده اوست.به تفنگدار ،آموزش دیده وری و نگهبانی داده شده است.

پشتیبانی آتش از جوخه

آتش یگانهای پشتیبانی به جوخه تفنگداران در دستیابی به تاثیر سلاح های ترکیبی وانجام ماموریت کمک می کند.

الف) پشتیبانی دسته : دسته تفنگداران از سه جوخه تشکیل شده است . جوخه های تفنگدار تحت امر دسته تفنگداران ، ممکن است آتش سرکوب کننده و باز دارنده (مبنای آتش ) را برای مانور یک یا چند جوخه تامین نماید.

ب) پشتیبانی گروهان : دسته ادوات گروهان تفنگداران داری خمپاره های ۶۰ میلیمتری ، تیربارهای ۶۲/۷ میلیمتری وسلاح تهاجمی چند منظوره دوش پرتاب (SMAW) است.اینها در قالب یک گروه با سه قبضه خمپاره ، یک گروه با شش قبضه مسلسل و یک گروه هجومی با شش قبضه سلاح چند منظوره دوش پرتاب سازماندهی شده است.دسته ادوات میتواند:

۱- از خمپاره های ۶۰ میلیمتری برای سرکوب و ایجاد دود یا پرده آتش وتیر بار برای اجرای آتش سرکوب کننده (مبنای آتش ) در پشتیبانی از عناصر مانور کننده ای که عملیات آفندی و پدافندی انجام میدهند ، استفاده کند.

۲- از سلاحهای چند منظوره دوش پرتاب برای تامین آتش هجومی موثر علیه استحکامات ، موانع یا خودروهای موتوری دشمن استفاده کند.

ج) پشتیبانی گردان : گروهان ادوات گردان پیاده دارای خمپاره های ۸۱ میلیمتری ، تیربارهای کالیبر ۵۰/۰ اینچ و نارنجک انداز ۴۰ میلیمتری ، سلاح های ضد تانک جاولین ، تاو یا دراگون است.این سلاح در قالب یک دسته خمپاره با هشت قبضه خمپاره انداز ، یک دسته تیربار سنگین با ۶ قبضه تیربار کالیبر ۵۰/۰ اینچ ، شش قبضه تیربار ۴۰ میلیمتری ویک دسته ضد زره با ۲۴ موشک دراگون سازماندهی می شود.موشک جاولین جایگزین موشک دراگون می شود.بخش جاولین دارای هشت واحد فرماندهی پرتاب و یک واحد رزمی محل مهمات با ۲۴ موشک جاولین (سه موشک برای هر واحد فرماندهی پرتاب ) است.


[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/moshtarak-feb-13-marjah-anniversary.jpg[/img]http://www.arteshi.com/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C.html
  • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ایجاد یک حساب کاربری و یا به سیستم وارد شوید برای ارسال نظر

کاربر محترم برای ارسال نظر نیاز به یک حساب کاربری دارید.

ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام برای یک حساب کاربری جدید در انجمن ها بسیار ساده است!

ثبت نام کاربر جدید

ورود به حساب کاربری

در حال حاضر می خواهید به حساب کاربری خود وارد شوید؟ برای ورود کلیک کنید

ورود به سیستم

  • مرور توسط کاربر    0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.