امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

سلام

KC707

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_3.jpg[/img][/url]

KC747

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_3.jpg[/img][/url]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[color=darkblue]با تشکر از زحماتی که برای تکمیل گالری نیروی هوایی سایت میکشید رضا جان،منتقل شد...
...
icon_wink [/color]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
خواهش میکنم Raptor جان icon_wink :oops:

KC707

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_4.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_5.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_5.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_6.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_6.jpg[/img][/url]

KC747

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_4.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_5.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_5.jpg[/img][/url]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
KC707

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_7.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_7.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_8.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_8.jpg[/img][/url]

KC747

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_9.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_9.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_7.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_7.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_8.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_8.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_9.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_9.jpg[/img][/url]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
KC707

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_11.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_11.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_12.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_12.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_10.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_10.jpg[/img][/url]

KC747

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_13.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_13.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_11.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_11.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_10%7E0.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_10%7E0.jpg[/img][/url]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
KC707

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_13.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_13.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_14.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_14.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_15.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_15.jpg[/img][/url]

KC747

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_14.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_14.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_15.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_15.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_16.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_16.jpg[/img][/url]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
KC707

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_16.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_16.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_17.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_17.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_18.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_18.jpg[/img][/url]

KC747

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_17.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_17.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_18.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_18.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_19.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_19.jpg[/img][/url]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
KC707

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_19.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_19.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_20.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_20.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_21.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_21.jpg[/img][/url]

KC747

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_20.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_20.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_21.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_21.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_22.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_22.jpg[/img][/url]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
KC707

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_22.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_22.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_23.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_23.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_24.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_24.jpg[/img][/url]

KC747

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_23.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_23.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_24.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_24.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_25.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_25.jpg[/img][/url]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
KC707

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_25.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_25.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_26.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_26.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_27.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_27.jpg[/img][/url]

KC747

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_26.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_26.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_27.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_27.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_28.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_28.jpg[/img][/url]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
KC707

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_28.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_28.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_29.jpg[/img][/url]

KC747

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_30.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_30.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_29.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_31.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_31.jpg[/img][/url]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
KC707

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_31.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_31.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_32.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_32.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_33.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_33.jpg[/img][/url]

KC747

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_32.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_32.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_33.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_33.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_34.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_34.jpg[/img][/url]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
KC707

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_34.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_34.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_35.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_35.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_36.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_36.jpg[/img][/url]

KC747

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_35.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_35.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_36.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_36.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_37.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_37.jpg[/img][/url]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
KC707

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_37.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_37.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_38.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_38.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc707_39.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc707_39.jpg[/img][/url]

KC747

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_38.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_38.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_39.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_39.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc747_40.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_kc747_40.jpg[/img][/url]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://cdn-www.airliners.net/aviation-photos/small/7/8/5/1685587.jpg[/img]

[url=http://www.airliners.net/photo/Iran---Air/Boeing-747-131(SF)/1685587/L/&sid=75755b08e925fa6c9b4c3ac3217f7845]تصوير بزرگ[/url]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم

  • مرور توسط کاربر    0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.