death-white

تحلیل و پیگیری تحولات سوریه (1)

Recommended Posts

ﺗﻮﻧﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺷﺼﺖ ﻣﺘﺮ ﺯﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻛﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﻫﻬﺎ ﺗﻦ ﻣﻮاﺩ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ ﺣﺘﻲ ﺣﺮﻑ اﺯ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺗﻦ ﺑﻮﺩﻩ. اﮔﻪ ﺗﻮﻧﻞ ﺭﻭ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﻴﻜﺮﺩﻥ ﭼﻴﺰﻱ اﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﻣﻮﻧﺪ.
ﺷﺼﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ﺻﺪﻫﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺗﻮﭖ و ﻳﻪ ﺣﺼﺎﺭ اﺯ ﭘﺮﺩﻩ ﺩﻭﺩ ﻣﻜﻤﻞ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎﻱ ﻛﻪ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﻬﺎ اﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩﻥ و ﻣﻦ ﺩﻳﺪﻡ ﭼﻴﺰﻱ ﮔﻴﺮﺷﻮﻥ ﻧﻴﻮﻣﺪﻩ ﻳﻜﻲ ﺩﻭ ﺗﺎ اﺳﻴﺮ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﻨﺎﺯﻩ و ﭼﻨﺪ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺎﻙ ﺗﻮ ﺳﺮ اﻟﻨﺼﺮﻩ و ﺟﻴﺶ اﻟﻔﺘﺢ اﻳﻨﺎ ﺩﻳﮕﻪ ﻛﻴﻦ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎﺭ اﺯ ﺗﺼﺮﻑ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺣﺮﻑ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ ﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺧﺎﻟﻲ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻘﺪﺭ اﻧﺘﺤﺎﺭﻱ ﺯﺩﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﮕﺎﺷﻮﻥ ﺩﺭ ﻧﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﻼﻙ ﺷﺪﻥ

ﻭاﻗﻌﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﻮﺭﻳﻬﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻴﻪ و ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ

عقب نشینی موفقیت آمیز بوده؟ یعنی نیروها به جای امن رسیدند؟

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻳﻨﻲ ﻣﻮﻓﻗﻴﺖ اﻣﻴﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ اﺯ ﺯﺧﻤﻲ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺣﻤﻞ ﻛﺮﺩﻥ . ﺯﺧﻤﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺪﻥ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺩاﺭﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﺸﻪ. ﻳﻪ ﻧﻜﺘﻪ اﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﻠﻦ ﻗﺒﻼ ﺑﻬﺶ اﺷﺎﺭﻩ ﺩاﺷﺘﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻳﻜﻲ اﺯ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﺳﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ.
ﺑﻌﺪ اﺯ ﺳﻘﻮﻁ ﺟﺴﺮ ﺧﺒﺮﻱ ﺧﻮﻧﺪﻡ اﺯ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻪ ﺗﻦ اﺯ اﻓﺴﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺟﺴﺮ اﻟﺸﻐﻮﺭ . ﺩﻭﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﺧﺒﺮ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻳﻜﻲ ﺷﻮﻥ ﻣﻨﺘﺷﺮ ﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩاﺭﺥ ﻃﺮف ﻫﻢ ﺗﻮﻱ اﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ

ﺷﺼﺖ ﻣﺘﺮ ﺭﻭ ﺧﻮﺩ ﺳﻮﺭﻳﻬﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﻧﻞ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻮﻧﻠﻲ ﻃﻮﻳﻠﻲ ﻧﺒﻮﺩﻩ .
  • Upvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ﺗﻮﻧﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺷﺼﺖ ﻣﺘﺮ ﺯﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻛﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﻫﻬﺎ ﺗﻦ ﻣﻮاﺩ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ ﺣﺘﻲ ﺣﺮﻑ اﺯ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺗﻦ ﺑﻮﺩﻩ. اﮔﻪ ﺗﻮﻧﻞ ﺭﻭ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﻴﻜﺮﺩﻥ ﭼﻴﺰﻱ اﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﻣﻮﻧﺪ.
ﺷﺼﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ﺻﺪﻫﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺗﻮﭖ و ﻳﻪ ﺣﺼﺎﺭ اﺯ ﭘﺮﺩﻩ ﺩﻭﺩ ﻣﻜﻤﻞ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎﻱ ﻛﻪ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﻬﺎ اﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩﻥ و ﻣﻦ ﺩﻳﺪﻡ ﭼﻴﺰﻱ ﮔﻴﺮﺷﻮﻥ ﻧﻴﻮﻣﺪﻩ ﻳﻜﻲ ﺩﻭ ﺗﺎ اﺳﻴﺮ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﻨﺎﺯﻩ و ﭼﻨﺪ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺎﻙ ﺗﻮ ﺳﺮ اﻟﻨﺼﺮﻩ و ﺟﻴﺶ اﻟﻔﺘﺢ اﻳﻨﺎ ﺩﻳﮕﻪ ﻛﻴﻦ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎﺭ اﺯ ﺗﺼﺮﻑ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺣﺮﻑ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ ﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺧﺎﻟﻲ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻘﺪﺭ اﻧﺘﺤﺎﺭﻱ ﺯﺩﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﮕﺎﺷﻮﻥ ﺩﺭ ﻧﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﻼﻙ ﺷﺪﻥ

ﻭاﻗﻌﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﻮﺭﻳﻬﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻴﻪ و ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ

 

دقیقا

جبهه النصره ای ها طوری در بیمارستان جسر شغور خوشحالی میکنند ، گویا که پیروزی عظیمی بدست اوردند و موفق شدند که ارتش رو شکست بدند و نیروهای سوری رو در بیمارستان بکشند

در صورتی که یک ماه برای رسیدن به بیمارستان تلاش کردند و انتحاری هم چند تا رفتند ولی موفق نشدند ؛ حتی کل زحماتشان برای کندن تونل زیر بیمارستان هم به هدر رفت .آخرش هم خود ارتش سوریه از بیمارستان عقب نشینی کرد .

اینم فیلمش  . به معنای واقعی خر ذوق شدند

http://sendvid.com/1945nfy2

  • Upvote 4

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

 

 

ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻳﻨﻲ ﻣﻮﻓﻗﻴﺖ اﻣﻴﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ اﺯ ﺯﺧﻤﻲ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺣﻤﻞ ﻛﺮﺩﻥ . ﺯﺧﻤﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺪﻥ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺩاﺭﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﺸﻪ. ﻳﻪ ﻧﻜﺘﻪ اﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﻠﻦ ﻗﺒﻼ ﺑﻬﺶ اﺷﺎﺭﻩ ﺩاﺷﺘﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻳﻜﻲ اﺯ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﺳﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ. 

فرمانده نیرو های ویژه نمر!؟ عکسی در این رابطه منتشر شده!؟

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

یه کلیپ مال چند روز پیش از بیمارستان دیدم فاصله تروریستها با مدافعان 30متره

 

میترسم یه روز بیای بگی یه فیلم دیدم مدافعان داشتن با مسلحین مچ مینداختن ، برنده بازی قرار بود زمین رو تصاحب کنه :Dاگر درسهایی را که از نبرد با وحوش بین المللی در عراق و در سوریه و بمباران پیوسته یمن توسط اتحادیه وحوش عربی گرفتیم با فرمایشات اخیر مقام رهبری کنار هم بگذاریم و بخواهیم به آینده نگاه بکنیم به موارد زیر می رسیم.

برادر ما به یه سری از این موارد رسیده بودیم . مشکل سر این نیست که چه اصلاحاتی باید صورت بگیره مشکل سر اصل موضوع اصلاحاته. کسی حالش رو نداره. کلا داستان شده داستان ((من مست و تو دیوانه ، ما را که برد خانه))

  • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

بعد از نبردی سخت بین داعش و ارتش سوریه، نیروهای ارتش از پالمیرا به طور کامل عقب‌نشینی کردند و کنترل این شهر باستانی در مناطق مرکزی سوریه، تقریبا به طور کامل در دست داعش افتاد و شهروندان عادی نیز شهر را تخلیه و از منطقه فرار کرده‌اند.

به گزارش «انتخاب»، وضعیت کنونی شهر بسیار بد بوده و جز تخریب‌های داعش، امکان سرقت آثار تاریخی هم از سوی گروه‌های کوچکی وجود دارد که از اوضاع بحرانی سوء‌استفاده می‌کنند و وارد شهر می‌شوند.

قدمت بیشتر مناطق شهر پالمیرا به قرن اول و دوم میلادی برمی‌گردد و این شهر مرکزی سوریه، یکی از قدیمی‌ترین نقاط جهان و با آثاری از شکل‌گیری دوران تمدن محسوب می‌شود. این شهر در قرن‌های دوم و سوم میلادی یکی از اصلی‌ترین نقاط فرهنگی جهان به شمار می‌رفته و فرمانروایان آن با شاهان ساسانی در ایران درگیر جنگ بودند.

بااین‌حال پالمیرا به جز ارزش باستانی، اهمیت استراتژیک منحصر بفردی هم دارد و کنترل این شهر، یک موفقیت مهم نظامی برای داعش محسوب می‌شود. این شهر در نزدیکی میدان‌های گازی اطراف دمشق است و بیم آن می‌رود که با این پیروزی، داعش بتواند پیشروی خود به سمت دمشق را ادامه داده و کنترل میادین گازی اصلی سوریه را نیز در دست گیرد.

 

92160_308.jpg

 

92154_790.jpg

 

 

92156_866.jpg

 

92159_898.jpg

 

92163_101.jpg

 

http://www.entekhab.ir/fa/news/205649

ویرایش شده در توسط Yasin313

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
براى دفع حمله تونلى چندتا راهكار جالب هست كه اسراييل و ما همزمان داريم روش كار ميكنيم، حسش بود تاپيك ميزنم
  • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
ﺑﺸﺎﺭ اﺳﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺪاﻓع ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺟﺴﺮاﻟﺸﻐﻮﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻪ.

ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺻﺤﺒﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺼﻮﺹ اﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺟﺴﺮ اﻟﺸﻐﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺩﺭﮔﻴﺮﻳﻬﺎ اﺯ ﺗﺮﻭﺭ ﺟﻮﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪﺭ ﺑﺮﺩﻩ. اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ ﻧﻔﺮ ﻫﻤﻮﻥ ﻓﺮﺩﻳﻪ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺶ اﺷﺎﺭﻩ ﻣﻴﻜﺮﺩﻥ .
  • Upvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

 

امّا بعد، بي ‏ترديد جهاد دري است از درهاي بهشت كه خداوند به روي ويژگان از دوستانش برگشوده است. آري، جهاد لباس برازنده پاكدامني و پرهيزكاري، و زره امان بخش الهي، و سپر محكم اوست. آن كس كه از جهاد بگريزد خداوند تن‏پوش ذلّت بر او پوشانَد، و در طوفان فتنه و بلا سقوط كند، و در زير چكمه فلاكت خرد و زبون شود، و عقل خود را از دست دهد، و به كيفر فرار از جبهه، حق از او روي گردانَد، و سختي و مشقّت بر او فرود آيد، و عدالت از او روي بر تابد. آگاه باشيد كه من شب و روز، و آشكار و نهان شمايان را به نبرد با اينان فراخواندم و گفتم پيش از آنكه به جنگتان آيند به جنگشان رويد. به خدا سوگند، مردمي كه در خانه ‏هاشان نشينند تا دشمن به سراغشان آيد، قطعاً ذليل و خوار شوند. شما آن قدر امروز و فردا كرديد و به اين و آن پاس داديد تا سيل غارتگران، شما را درنورديد و شهرتان سقوط كرد....
 
بخشی از خطبه 27 نهج البلاغه

 

ممنون پاسخ به جا و ارزشمندی بود امیدوارم خدا نسل امثال شما رو زیاد کنه

موفق باشین بزرگوار

  • Upvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
ميشه يه توضيح كوچيك بدي

واقعا ،به كمك اينا بشكه ميندازن!!!! ویرایش شده در توسط AGM65

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ایجاد یک حساب کاربری و یا به سیستم وارد شوید برای ارسال نظر

کاربر محترم برای ارسال نظر نیاز به یک حساب کاربری دارید.

ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام برای یک حساب کاربری جدید در انجمن ها بسیار ساده است!

ثبت نام کاربر جدید

ورود به حساب کاربری

در حال حاضر می خواهید به حساب کاربری خود وارد شوید؟ برای ورود کلیک کنید

ورود به سیستم

  • مرور توسط کاربر    0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.