امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

[color=#4B0082][b]بالگرد شاهد 285 :[/b][/color]

[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/1_%2822%29%7E11.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_1_%2822%29%7E11.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/1_%2823%29%7E12.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_1_%2823%29%7E12.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/1_%2824%29%7E13.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_1_%2824%29%7E13.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/1_%281%29%7E105.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_1_%281%29%7E105.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/1_%2812%29%7E39.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_1_%2812%29%7E39.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/1_%2818%29%7E23.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_1_%2818%29%7E23.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/1_%2816%29%7E30.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_1_%2816%29%7E30.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/1_%2815%29%7E28.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_1_%2815%29%7E28.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/1_%2814%29%7E32.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_1_%2814%29%7E32.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/1_%2819%29%7E23.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_1_%2819%29%7E23.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/1_%2820%29%7E16.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_1_%2820%29%7E16.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10104/36150_284.JPG"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10104/thumb_36150_284.JPG[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10104/36151_916.JPG"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10104/thumb_36151_916.JPG[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10104/36172_703.JPG"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10104/thumb_36172_703.JPG[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10104/36173_862.JPG"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10104/thumb_36173_862.JPG[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10104/36176_229.JPG"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10104/thumb_36176_229.JPG[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/200527_3624556870890_953083316_n.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/thumb_200527_3624556870890_953083316_n.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/497923992547433393565B15D.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/thumb_497923992547433393565B15D.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/823611441204316491775B15D.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/thumb_823611441204316491775B15D.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10187/_DSC3478.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10187/thumb__DSC3478.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/4s3ipb3p5_bkn.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_4s3ipb3p5_bkn.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10187/_DSC3476.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10187/thumb__DSC3476.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10187/_DSC3475.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10187/thumb__DSC3475.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10187/_DSC3458.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10187/thumb__DSC3458.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/IMAGE634251192406462208.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_IMAGE634251192406462208.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/SHAHED_285_-_TOOFAN_2_28129.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/thumb_SHAHED_285_-_TOOFAN_2_28129.jpg[/img][/url]

[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/SHAHED-285_28429.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/thumb_SHAHED-285_28429.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/SHAHED_285_-_TOOFAN_2.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/thumb_SHAHED_285_-_TOOFAN_2.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/SHAHED-285_28229.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/thumb_SHAHED-285_28229.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/SHAHED-285_28129.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/thumb_SHAHED-285_28129.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/SHAHED-285_28329.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/thumb_SHAHED-285_28329.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/Shahed_285_-_Shahed_278.png"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/thumb_Shahed_285_-_Shahed_278.png[/img][/url]

[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/SHAHED-285_28529.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/thumb_SHAHED-285_28529.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/31_880303_L600~0.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_31_880303_L600~0.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/100907614425.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_100907614425.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/gx1ctf89~0.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_gx1ctf89~0.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/PqDpxZ9.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PqDpxZ9.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/aVohc7J~1.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_aVohc7J~1.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/Shahed283-cockpit2.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_Shahed283-cockpit2.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/SHAHED-285.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/thumb_SHAHED-285.jpg[/img][/url]


[b][color=#4B0082]بالگرد تهاجمی دریایی شاهد AH-85C[/color][/b][color=#4B0082][b] :[/b][/color]

[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/1_%2812%29%7E40.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_1_%2812%29%7E40.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/1_%2814%29%7E33.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_1_%2814%29%7E33.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/1_%2816%29%7E31.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_1_%2816%29%7E31.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/38780149304324478458~0.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_38780149304324478458~0.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/hue7qtgd8ejhkitxw1g.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_hue7qtgd8ejhkitxw1g.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/SHAHED-285C_28129.JPG"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/thumb_SHAHED-285C_28129.JPG[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/SHAHED-285C__-_SHAHED-278.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/thumb_SHAHED-285C__-_SHAHED-278.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/SHAHED-285C.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10145/thumb_SHAHED-285C.jpg[/img][/url]
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/Shahed-285-specification.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_Shahed-285-specification.jpg[/IMG][/url]

[b][color=#4B0082]ظاهرا اینها هم به مدل دریایی (احتمالا مدل اولیه) شاهد 285 مربوط میشن:[/color][/b]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/optimized-cockpit2.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_optimized-cockpit2.jpg[/img][/url][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/AH-85C-Cockpit1.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_AH-85C-Cockpit1.jpg[/img][/url][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/AH-85C-cockpit2.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_AH-85C-cockpit2.jpg[/img][/url]
 • Upvote 15
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote name='SHAHABESAGEB' timestamp='1406412370' post='396776']
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/%D9%87%D9%84%D9%8A_%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%84%D9%8A.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_%D9%87%D9%84%D9%8A_%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%84%D9%8A.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/هلي_کوپتر_ملي_2.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_%D9%87%D9%84%D9%8A_%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%84%D9%8A_2.jpg[/img][/url]
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/%D9%87%D9%84%D9%8A_%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%84%D9%8A_3.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_%D9%87%D9%84%D9%8A_%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%84%D9%8A_3.jpg[/img][/url]
[/quote]


بل-214 اس . تی ؟؟؟؟؟ bell-214 st

نکته مهم - عزیزان وزارت دفاع فرمودند ، این بالگرد قرار ه جایگزین بالگردهای سنگین موجود در کشور شود . یعنی جایگزین سوپر استایون و سی کینگ ؟// بعید می دونم این بالگرد بتونه ماموریتهای سوپر استالیون و یا حتی سی کینگ را انجام بده . یعنی به اندازه و تک موتوره بودنش نمی خوره
 • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سلام
مگه مدل دریایی بالگرد نباید دو ملخه باشه؟ یا من اشتباه می کنم _ آخه تو فیلم ها هرچی بالگرد دریایی دیدم دو ملخه بودن ولی این عکسی که تو پست اول این صفحه هست تک ملخه رو به عنوان دریایی دادن
 • Upvote 1
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote name='zareb' timestamp='1406434493' post='396809']
سلام
مگه مدل دریایی بالگرد نباید دو ملخه باشه؟ یا من اشتباه می کنم _ آخه تو فیلم ها هرچی بالگرد دریایی دیدم دو ملخه بودن ولی این عکسی که تو پست اول این صفحه هست تک ملخه رو به عنوان دریایی دادن
[/quote]
برای پرواز روی دریا بالگرد باید دوموتوره باشه و نه دو ملخه.
 • Upvote 4

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote], در امروز, 05:14 AM, نوشته:

سلام
مگه مدل دریایی بالگرد نباید دو ملخه باشه؟ یا من اشتباه می کنم _ آخه تو فیلم ها هرچی بالگرد دریایی دیدم دو ملخه بودن ولی این عکسی که تو پست اول این صفحه هست تک ملخه رو به عنوان دریایی دادن
برای پرواز روی دریا بالگرد باید دوموتوره باشه و نه دو ملخه.
[/quote]
الان اینی که به عنوان دریایی معرفی کردن دو موتورست؟

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote name='zareb' timestamp='1406442091' post='396836']
الان اینی که به عنوان دریایی معرفی کردن دو موتورست؟
[/quote]
بله دو موتوره هست.
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
با سلام خدمت دوستان ،

BELL-214 ST نیروی هوایی عراق - به احتمال زیاد این سری بالگرد ، بعنوان طرح اصلی بالگرد ملی به کار رفته است .

[center][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10284/v6vpovy8ncepfvj7e00.jpg[/img][/center]
 • Upvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote name='MR9' timestamp='1406444734' post='396848']
با سلام خدمت دوستان ،

بل- 214 نیروی هوایی عراق - به احتمال زیاد این سری بالگرد ، بعنوان طرح اصلی بالگرد ملی به کار رفته است .

[/quote]

با تشکر بابت قرار دادن تصویر، البته در اوایل که صحبت از بالگرد ملی بود تقریبا تمام گمانه زنیها بر این باور بودند که بالگرد ملی طرحی بر پایه 214 اس تی هست مخصوصا پس از اینکه سردار نجار در یکی از بازدیدهاشون از بالگرد 214 اس تی بازدید کرده بودن ولی از حدود دو سال قبل که تصاویر گرافیکی بالگرد ملی پنها-1 (هما) در مجله صنایع هوایی درج شد و همچنین حضور ماکتهای بالگردهای ملی پنها-1 و پنها-2 در نمایشگاه کیش، تقریبا این فرضیه صحیح نیست چون بالگرد نیمه سنگین ملی پنها-1 تفاوتهای اساسی با 214 اس تی دارد از جمله استفاده از ملخهای چهار پره، تعداد سرنشین کمتر و تفاوتهای اساسی در طراحی بدنه.

[center]
[b]بالگرد ملی پنها-1 هما[/b]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/Panha-1_HOMA.jpg[/img][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/Panha-1_Homa_helicopter.jpg[/img][/center] ویرایش شده در توسط MILAD110
 • Upvote 4
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote name='MR9' timestamp='1406444734' post='396848']
با سلام خدمت دوستان ،

BELL-214 ST نیروی هوایی عراق - به احتمال زیاد این سری بالگرد ، بعنوان طرح اصلی بالگرد ملی به کار رفته است .

[center][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10284/v6vpovy8ncepfvj7e00.jpg[/img][/center]
[/quote]
با سلام خدمت همه دوستان گرامی
ظاهرا در جریان جنگ تحمیلی یک فروند از این بالگردها به غنیمت نیروهای خودی در می آید البته این بالگرد به دلیل نقص فنی فرود آمده بوده و سالم به دست نیروهای خودی نمی افتد
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[size=4][b]ساخت بالگرد شاهد 278 :[/b][/size]


[size=4][b][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/2~55.jpg[/img][/b][/size]
[size=4][b][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/3~42.jpg[/img][/b][/size]
[size=4][b][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/4~43.jpg[/img][/b][/size]
[size=4][b][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/5~30.jpg[/img][/b][/size]
[size=4][b][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/6~27.jpg[/img][/b][/size]
[size=4][b][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/7~19.jpg[/img][/b][/size]
[size=4][b][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/8~17.jpg[/img][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/9~11.jpg[/img][/b][/size]

[size=4][b]دوستان فکر می کنند که تعداد این بالگردها به چند فروند رسیده ؟!؟![/b][/size] ویرایش شده در توسط Sami1993
 • Upvote 12
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote name='MR9' timestamp='1406433740' post='396807']
بل-214 اس . تی ؟؟؟؟؟ bell-214 st

نکته مهم - عزیزان وزارت دفاع فرمودند ، این بالگرد قراره جایگزین بالگردهای سنگین موجود در کشور شود . یعنی جایگزین سوپر استایون و سی کینگ ؟// بعید می دونم این بالگرد بتونه ماموریتهای سوپر استالیون و یا حتی سی کینگ را انجام بده . یعنی به اندازه و تک موتوره بودنش نمی خوره
[/quote]

منبع ؟؟؟

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote name='Sami1993' timestamp='1406445752' post='396859']
[b]ساخت بالگرد شاهد 278 :[/b]


[b][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/2~55.jpg[/img][/b]
[b][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/3~42.jpg[/img][/b]
[b][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/4~43.jpg[/img][/b]
[b][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/5~30.jpg[/img][/b]
[b][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/6~27.jpg[/img][/b]
[b][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/7~19.jpg[/img][/b]
[b][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/8~17.jpg[/img][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/9~11.jpg[/img][/b]

[b]دوستان فکر می کنند که تعداد این بالگردها به چند فروند رسیده ؟!؟![/b]
[/quote]

از روی عکس های فراوونی که ازش هست فقط میشه گفت بالای 10 تا ...
حالا 20 تا ، 30 تا یا چقدر خدامیدونه
ولی مشخص هست که خط تولید فعالی داره و هر سال تعدادی تولید میشه
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote name='AmirAzad' timestamp='1406447869' post='396869']

منبع ؟؟؟
[/quote]

بولتن وزارت دفاع - مجله صنایع هوایی - البته الان دسترسی ندارم ولی رفتم خونه حتما" به شما اطلاع می دهم
 • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote name='MR9' timestamp='1406433740' post='396807']
بل-214 اس . تی ؟؟؟؟؟ bell-214 st

نکته مهم - عزیزان وزارت دفاع فرمودند ، این بالگرد قرار ه جایگزین بالگردهای سنگین موجود در کشور شود . یعنی جایگزین سوپر استایون و سی کینگ ؟// بعید می دونم این بالگرد بتونه ماموریتهای سوپر استالیون و یا حتی سی کینگ را انجام بده . یعنی به اندازه و تک موتوره بودنش نمی خوره
[/quote]

اس تی 2 موتوره هست

[quote name='MR9' timestamp='1406444734' post='396848']


BELL-214 ST نیروی هوایی عراق - به احتمال زیاد این سری بالگرد ، بعنوان طرح اصلی بالگرد ملی به کار رفته است .

[/quote]

این بالگرد در اصل برای آب و هوای ایران به روزرسانی شد ، که قدرت موتور و تعداد حمل نفر بیشتری داره
قرار بود تمام مراحل ساخت هم در اصفهان انجام بشه
بعد از انقلاب این ماجرا منتفی شد
زمان جناگ تعداد ی از این پرنده ها را عراق تحویل گرفت
 • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم

 • مرور توسط کاربر    0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.