ColonelShak

تیربار PKP Pecheneg

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2853%29.jpg[/img]

گروهی از طراحان شرکت TSN11 توچ ماش ، برای بهسازی و افزایش دقت تیربار PKM و عمر خدمتی لوله آن و همچنین کاهش خطاها در هدفگیری آن به مرحله اجرا در آوردند.یکی از نتایج این تلاشها یک تیربار پیاده نظام کارآمد بنام پچنگ PECHENEG) )بود.

مشخصات تیربار پچنگ ( PECHENEG )

نوآوریهای بکار رفته در طراحی لوله این تیربار به همراه استفاده از روکش های جدید به افزایش استحکام و بهبود ویژگیهای خنک شوندگی ، افزایش مقاومت در برابر تأثیرات محیطی ، کاهش لرزشها و محافظت از خط هدفگیری در برابر تأثیرات ناشی از گرمای تولیدی انجامید.فاصله بین روکش و فضای بیرونی لوله ، دنده های عرضی و نصب پوکه پران در نزدیکی دهانه لوله ، به خنک شدن تدریجی آن توسط گرمای عبوری کمک می کرد.

حداکثر شلیک مداوم ممکن از تیربار پچنگ ( PECHENEG ) برابر حدود 600 تیر است . مکانیزم دستگیره آتش دارای یک صفحه منحنی شکل میباشد که به استحکام آن افزوده و از تأثیرات منفی گرمایی در هنگام شلیک می کاهد.دقت اسلحه در حالت خودکار از روی دو پایه 7/1 تا 9/1 برابر بالاتر از دقت PKM میباشد.افزایش عمر خدمتی لوله ، نیاز به حمل لوله های یدکی را کاهش می دهد، اما مکانیزم اتصال و جدا شدن لوله به گونه ای است که براحتی می توان لوله را تعویض نمود.

یکی از ویژگیهای قابل توجه تیربار پچنگ ( PECHENEG ) این است که حدود 80 درصد قطعات و اجزای آن با اجزای بکار رفته در PKM همسان هستند و این امر باعث تولید انبوه آن در سال 1999 و با صرف هزینه ای اندک در شرکت KMZ آغاز شد.

تیربار پچنگ ( PECHENEG ) در جریان درگیریهای شدید چچن توانست توانایی خود را به همگان ثابت کند.

مختصات فنی تیربار پچنگ ( PECHENEG )

کالیبر : R54 × 62/7 میلیمتر

وزن تیربار : 700/8 کیلوگرم

طول تیربار : 5/115 سانتیمتر

طول لوله : 8/65 سانتیمتر

سرعت دهانه : 825 متر بر ثانیه

نواخت تیر علمی : 650 تیر در دقیقه

نواخت تیر عملی : 250 تیر در دقیقه

برد هدفگیری : 1500 متر

گنجایش قطار فشنگ : 100 و 200 تیری


[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2857%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2857%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2867%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2867%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2842%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2842%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2864%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2864%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2851%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2851%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2878%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2878%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2879%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2879%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2856%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2856%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2845%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2845%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2831%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2831%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2844%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2844%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2866%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2866%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2841%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2841%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2863%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2863%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2852%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2852%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2865%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2865%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2843%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2843%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2830%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2830%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2846%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2846%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2858%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2858%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2868%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2868%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2854%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2854%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2855%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2855%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2840%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2840%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2861%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2861%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2875%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2875%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2890%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2890%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2871%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2871%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2880%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2880%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2881%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2881%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2884%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2884%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2886%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2886%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2892%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2892%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2850%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2850%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2889%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2889%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2888%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2888%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2874%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2874%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2872%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2872%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2882%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2882%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2870%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2870%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2885%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2885%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2891%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2891%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2860%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2860%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2877%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2877%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2862%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2862%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2876%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2876%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2887%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2887%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2873%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2873%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2883%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2883%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2813%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2813%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2823%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2823%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%281%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%281%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2833%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2833%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2869%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2869%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2859%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2859%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2848%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2848%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2810%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2810%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2812%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2812%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%284%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%284%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2836%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2836%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%283%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%283%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2822%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2822%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2847%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2847%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2832%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2832%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2849%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2849%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2811%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2811%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2835%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2835%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2814%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2814%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2825%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2825%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2824%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2824%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%282%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%282%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2821%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2821%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2820%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2820%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%285%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%285%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2816%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2816%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%288%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%288%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2839%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2839%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2838%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2838%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2837%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2837%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2815%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2815%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%287%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%287%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2819%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2819%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2828%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2828%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2827%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2827%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2826%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2826%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%286%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%286%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2817%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2817%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%289%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%289%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2818%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2818%29.jpg[/img][/url] [url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/PKP_%2829%29.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_PKP_%2829%29.jpg[/img][/url]


مطلب برگرفته از : http://amoozeshnezami.blogfa.com/post-193.aspx

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
به نظر من پچنگ بهتره چون خيلي از مشكلات پي كي رو نداره و تقريبا نسخه رفع عيب شده پي كي به حساب مياد.
(مثل ويندوز 7 و ويستا icon_wink )

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
عموما تيربار هاي دستي بخاطر نواخت بالا و قدرت زياد گلوله كه توليد لگد ميكنند ! باعث ميشه تا تير اول روي پا دومي شكم سومي سر و باقي به هوا برن ! البته نه در حالت درازكش و سه پايه اي كه محكم شده باشه !

اون دسته بالايي كه روس هدف گيري وجود داره كه با مگسك همتراز شده ! جاي دست خوبي براي ثابت نگه داشتن مسلسل و زدن تير در حال حركت خواهد بود كه درصد علاوه بر اينكه باز گشت گاز و مسلح شدن مجدد از لوله اي در زير انجام ميشه كه خلاف جهت معمول كلاشينكف هست ! بنا بر اين ميشه گفت دقت خوبي رو در تير اندازي به ما خواهد داد و به نظر شخصي بنده صدها بار از كلاشينكف بهتر خواهد بود و دقيق تر اگر وزنش رو در نظر نگيريم ...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
به نظر من تیربارها برای تیراندازی دقیق ساخته نشدن. کاربرد تیربار اینه که با حجم آتش زیاد و قوی مانع از تمرکز و تحرک راحت دشمن بشه (اصطلاحا اجازه نده دشمن سرش رو بالا بیاره) همچنین بر علیه خودروهای غیر زرهی هم کاربرد داره

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
چند دقیقه عکس رو نگاه کردم تا تفاوت ظاهری رو پیدا کنم! icon_wink
البته منم با امیر موافقم.بنظر میرسه پچنگ بهتره!

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote]به نظر من تیربارها برای تیراندازی دقیق ساخته نشدن. کاربرد تیربار اینه که با حجم آتش زیاد و قوی مانع از تمرکز و تحرک راحت دشمن بشه (اصطلاحا اجازه نده دشمن سرش رو بالا بیاره) همچنین بر علیه خودروهای غیر زرهی هم کاربرد داره
[/quote]

البته با قسمتی از حرف شما موافق نیستم . یک تیرانداز ماهر با تیربار خود در حالت اجرای اتش 3 یا 5 تیر می تواند دقت بالایی در زدن اهداف چه متحرک و چه ثابت بدست اورد . یک تیرانداز قوی هیکل در حالت خوابیده و محکم کردن جای سلاح بر روی زمین و بدنه خود می تواند با رگبارهای کوتاه اتش دقیق و بازدارنده ای بر روی هدف ایجاد کند . در حال حاضر روی تیربار هایی نظیر PKP و PK و M-240 دوربین های هدف گیری با محیط دید باز نصب می شوند که در حالتهای شلیک 3 تیر و 5 تیر دقت بسیار بالایی در زدن هدف و تصحیح اتش بر روی هدف دارند .

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
اتفاقا به نظر من یکی از مشکلات اساسی تیربارها دقت کم آنها است تیربارها قدرت خوبی دارند ولی همشون دقت پایین ( این رو هم قبول دارم که در بعضی موارد برای آتش سنگین است و دقت نیاز نیست) ولی الان یک چیزی فرق کرده آتش سنگین با تیربار فقط جای اون رو لو میده و یک تک تیرانداز مخ اون رو سوراخ میکنه و یک جنگ بیخود میشه

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote]اتفاقا به نظر من یکی از مشکلات اساسی تیربارها دقت کم آنها است تیربارها قدرت خوبی دارند ولی همشون دقت پایین ( این رو هم قبول دارم که در بعضی موارد برای آتش سنگین است و دقت نیاز نیست) ولی الان یک چیزی فرق کرده آتش سنگین با تیربار فقط جای اون رو لو میده و یک تک تیرانداز مخ اون رو سوراخ میکنه و یک جنگ بیخود میشه[/quote]

پيشنهاد ميكنم تاپيك تيربار Kord رو مطالعه كنيد.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
البته برای نقشی که برای تیربار در نظر گرفته شده دقت پایین ان در صورت اجرای اتش رگبار و متوالی مشکل اساسی بشمار نمی اید . بسیاری از تیربار ها از روی 2 پایه و سه پایه دارای دقت بالایی در زدن اهداف هستند . نمونه ی بارز ان تیربار سنگین Kord دارای سایت هدف گیری برای زدن اهداف دوردست است .

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
خوب معلومه که!!PKP.
دلایل:


1-300 گرم از PK سبک تره در نتیجه قدرت مانورش بیشتره و حملش راحت تر
2-طولش هم از PK کمتره در نتیجه حملش اسون تره

در بقیه مواد یعنی طول لوله و حد اکثر برد مساوین.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
يكي از اشنايان بنده كه در طول خدمتش كه دژبان مرزي بوده و از پي كي همچنين دراگنوف يا همون قناصه استفاده ميكرده ! به دقت فوق بالاي پي كي در تك تير اعتراف ميكنه تا حدي كه ميگه از قناصه هم بهتره .... چراشو نميدونم اما به نظر مياد بخاطر پوكه و مرمي قوي تر بايد باشه ..

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
تشکر کلنل جان.

تیربار قدرتمندی هست با توجه به دقت زیاد و مرمی 7.62*54 کاربردهای زیادی در اجرای آتش پشتیبانی ، دفاعی ، ضد استحکامات و ضد زره با مرمی های خاص دارد.

البته اینکه تیربار هرگز دقتش به مسلسل دستی نمیرسه واضحه بالاخره تحمل لگد تیربار حتی برای سرباز قوی هیکل بعد از چند شلیک کار ناممکنی هست اما فرضا کلاش رو یک فرد قوی میتونه با درصد خطای چند ده سانتی یک خشاب شلیک کنه.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
فقط ببخشید من یه چیزی رو نفهمیدم این تیربار ساخت کدوم کشور هستش؟؟؟ icon_eek

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote]فقط ببخشید من یه چیزی رو نفهمیدم این تیربار ساخت کدوم کشور هستش؟؟؟ [/quote]

فدراسيون روسيه

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote]دقت فوق بالاي پي كي در تك تير اعتراف ميكنه تا حدي كه ميگه از قناصه هم بهتره .... چراشو نميدونم اما به نظر مياد بخاطر پوكه و مرمي قوي تر بايد باشه ..
[/quote]

البته در دقت بالای سلاح شکی نیست ولی هدف گیری با این سلاح چون دوربین ندارد از SVD سخت تر و دارای خطای هدف گیری است برای فرد . دوربین SVD دارای بزرگنمایی 4 برابر می باشد . گلوله های مورد استفاده در PK و SVD همه از نوع 7.62 در 54 م م لبه دار می باشند و فرقی با هم ندارند . البته در PK گلوله های رسام و ضد زره هم کاربرد دارد .

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ایجاد یک حساب کاربری و یا به سیستم وارد شوید برای ارسال نظر

کاربر محترم برای ارسال نظر نیاز به یک حساب کاربری دارید.

ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام برای یک حساب کاربری جدید در انجمن ها بسیار ساده است!

ثبت نام کاربر جدید

ورود به حساب کاربری

در حال حاضر می خواهید به حساب کاربری خود وارد شوید؟ برای ورود کلیک کنید

ورود به سیستم

  • مرور توسط کاربر    0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.