هواپیماهای نظامی

Military Aircrafts

انجمن ها

 1. جنگنده و رهگیر

  Fighters & Interceptor

  8,299
  ارسال ها
 2. بی سرنشین ها

  Unmanned Arial Vehicle UAVs

  3,972
  ارسال ها
 3. پشتیبانی و ترابری

  Logistics , Cargo & Airlift crafts

  511
  ارسال ها
 4. شناسایی و جاسوسی

  Spy - Intelligence & C4i Air crafts

  772
  ارسال ها
 5. هجومی و بمب افکن

  Bomber & Attack Air crafts

  995
  ارسال ها
 6. کنترل و گشت دریایی

  Sea Observation & Patrol Air crafts

  193
  ارسال ها
 7. 520
  ارسال ها
 8. مقایسه هواپیماها

  Military Air Planes Comparison

  1,538
  ارسال ها