تمرینی و آموزشی

Training aircraft

32 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 472 پاسخ
  • 146,047 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 828 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,596 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 845 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 813 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 16,606 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 10,293 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,168 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,744 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,938 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 10,436 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,997 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,346 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,114 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 13,577 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,149 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,610 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,506 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,491 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,091 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 11,391 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,451 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,925 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,665 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 22,654 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 6,407 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,340 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,357 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,352 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 16,479 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,731 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,148 نمایش ها