تمرینی و آموزشی

Training aircraft

32 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 472 پاسخ
  • 151,573 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,091 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,959 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,136 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,102 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 17,431 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 10,627 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,565 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,028 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,267 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 10,743 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,347 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,695 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,405 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 13,901 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,414 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,883 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,781 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,765 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,409 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 11,709 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,728 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,190 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,998 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 23,773 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,198 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,613 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,668 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 16,180 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 17,285 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,994 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,420 نمایش ها