تمرینی و آموزشی

Training aircraft

33 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 55 پاسخ
  • 13,935 نمایش ها
  • 489 پاسخ
  • 159,842 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,634 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 417 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 10,103 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,273 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,234 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 17,827 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 10,816 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,736 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,158 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 10,868 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,517 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,852 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,543 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 14,032 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,509 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,973 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,880 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,843 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,549 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 11,863 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,825 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,274 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,183 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 24,139 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,443 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,718 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,783 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 16,446 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 17,546 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,091 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,531 نمایش ها