تمرینی و آموزشی

Training aircraft

33 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 65 پاسخ
  • 17,472 نمایش ها
  • 506 پاسخ
  • 173,402 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,826 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 599 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 10,335 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,444 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,367 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 18,385 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 11,165 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,989 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,326 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 11,037 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,699 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,094 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,701 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 14,243 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,626 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,158 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,988 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,999 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,787 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 12,206 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,033 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,382 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,495 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 24,767 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,763 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,876 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,016 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 16,924 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 17,998 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,198 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,674 نمایش ها