177 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 3 پاسخ
  • 2,554 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 1,522 نمایش ها
  • 2,355 پاسخ
  • 444,610 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 6,088 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 454 نمایش ها
 1. پهپاد ترکیه ای  Aksungur

  • 1 پاسخ
  • 312 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 244 نمایش ها
  • 201 پاسخ
  • 26,560 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,254 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,637 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,168 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,072 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,498 نمایش ها
 2. FCAS : شاهین مانش

  • 4 پاسخ
  • 2,716 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,865 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,610 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,898 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,645 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 7,384 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,472 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,884 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,700 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,153 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,281 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,167 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,313 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,559 نمایش ها
 3. پهپاد های امارات

  • 14 پاسخ
  • 5,237 نمایش ها
 4. X-39 : پرواز در سکوت

  • 0 پاسخ
  • 2,597 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,811 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,345 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,434 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,270 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,457 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,018 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,688 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,719 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,001 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,957 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,226 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,471 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,075 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,604 نمایش ها
 5. GULL UAV : مرغ دریایی

  • 8 پاسخ
  • 2,385 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,056 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,423 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,636 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,980 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,379 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,255 نمایش ها