سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

71 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 22 پاسخ
  • 14,785 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,796 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 12,633 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,843 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 23,221 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,345 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,774 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 30,278 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 12,225 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 30,530 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,731 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,959 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,426 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 6,471 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,746 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,698 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 5,359 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,084 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,631 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,031 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 17,739 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,526 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,646 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,042 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,143 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,675 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,320 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,170 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,731 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,158 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,458 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,291 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,989 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 8,568 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,928 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,613 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,582 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,967 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,450 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,552 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,211 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,634 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,885 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,299 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 7,696 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,419 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,393 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,792 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,393 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 10,297 نمایش ها