سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

71 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 22 پاسخ
  • 16,494 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,725 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 13,928 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 14,490 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 25,458 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,312 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,739 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 36,097 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 13,421 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 33,979 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,780 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,308 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,706 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,214 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,326 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,442 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,091 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,802 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,392 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,352 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 19,670 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,187 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,320 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,400 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,464 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,808 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,388 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,329 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,233 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,410 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,789 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,711 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,862 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 9,702 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,360 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,907 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,005 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,254 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,655 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,323 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,548 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,071 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,327 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,722 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 8,786 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 11,917 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,511 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,535 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,690 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 11,646 نمایش ها