سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

71 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 22 پاسخ
  • 17,081 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,005 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 14,287 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 15,027 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 26,004 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,722 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,980 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 37,799 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 13,723 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 35,222 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 11,071 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,397 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,776 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,388 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,500 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,581 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,299 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,027 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,669 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,462 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 20,350 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,343 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,478 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,474 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,542 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,841 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,659 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,641 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,343 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,433 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,866 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,804 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,083 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 9,978 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,454 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,972 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,090 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,319 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,946 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,509 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,632 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,166 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,435 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,824 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 9,067 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,529 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,067 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,712 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,780 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 12,025 نمایش ها