سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

71 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 22 پاسخ
  • 14,321 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,524 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 12,129 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,344 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 22,431 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,108 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,422 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 28,167 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 11,834 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 29,632 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,343 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,824 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,299 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 6,182 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,536 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,481 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 5,070 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,774 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,429 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,891 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 17,182 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,316 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,446 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,933 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,022 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,618 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,884 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,812 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,564 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,048 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,318 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,122 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,644 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 8,104 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,760 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,499 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,419 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,852 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,079 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,240 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,081 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,471 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,717 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,146 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 7,314 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 9,974 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,089 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,486 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,254 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 9,794 نمایش ها