سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

71 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 22 پاسخ
  • 15,389 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,075 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 13,170 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 13,536 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 24,246 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,622 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,214 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 33,197 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 12,715 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 31,736 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,204 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,104 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,584 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 6,772 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,936 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,953 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 5,705 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,384 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,835 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,169 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 18,422 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,817 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,878 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,202 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,282 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,710 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,743 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,709 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,939 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,286 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,625 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,469 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,451 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 9,145 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,124 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,772 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,781 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,123 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,963 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,969 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,366 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,826 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,085 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,479 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 8,225 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,949 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,722 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,143 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,551 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 10,870 نمایش ها