سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

71 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 22 پاسخ
  • 13,531 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,142 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,439 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 11,662 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 21,222 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,799 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,001 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 26,110 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 11,288 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 28,086 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,575 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,619 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,199 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 5,766 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,148 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,141 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 4,727 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,291 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,097 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,763 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 16,357 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,915 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,202 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,739 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,850 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,429 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,239 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,370 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,267 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 7,686 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,080 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,833 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,161 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 7,508 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,477 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,366 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,140 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,747 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,596 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,946 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,869 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,184 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,487 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,856 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 6,901 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 9,250 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,385 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,023 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,026 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 9,136 نمایش ها