سلاح های تک تیر اندازی

در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
Sniper Rifles

71 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 22 پاسخ
  • 13,919 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,359 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,908 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,042 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 21,877 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,980 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,238 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 27,338 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 11,545 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 28,825 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,880 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,714 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,270 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 6,009 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,338 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,303 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 4,921 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,502 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,262 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,845 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 16,857 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,126 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,329 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,834 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,925 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,494 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,547 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,619 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,390 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 7,838 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,194 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,966 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,378 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 7,798 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,610 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,458 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,271 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,824 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,863 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,139 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,962 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,334 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,634 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,008 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 7,147 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 9,621 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,736 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,276 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,126 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 9,459 نمایش ها