خودرو های محافظت شده

Mrap & Armored vehicle

45 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 30 پاسخ
  • 22,622 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 7,679 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,880 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,849 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,995 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 16,374 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,337 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,469 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,965 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,649 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,715 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,877 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,639 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,036 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,673 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,417 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,379 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,011 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,206 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,985 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,460 نمایش ها
 1. آشنایی با DINGO 2

  • 5 پاسخ
  • 3,346 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,092 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,562 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,211 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,903 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,500 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,098 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,023 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,662 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,531 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,984 نمایش ها
 2. Mbombe جهشی در طراحی

  • 5 پاسخ
  • 2,083 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,152 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,798 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,987 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,964 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,123 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,794 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,820 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,967 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,202 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,846 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,816 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,563 نمایش ها