خودرو های محافظت شده

Mrap & Armored vehicle

49 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 62 پاسخ
  • 30,259 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,087 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 45,791 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,003 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,721 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,458 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,862 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,999 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 19,056 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,090 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,353 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,813 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 36,148 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 18,699 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,103 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,621 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,588 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,544 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,734 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,344 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 18,962 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,467 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,206 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,859 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,922 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,118 نمایش ها
 1. آشنایی با DINGO 2

  • 5 پاسخ
  • 7,189 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 9,997 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,272 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,990 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,733 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,096 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,750 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,944 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 20,270 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,433 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,728 نمایش ها
 2. Mbombe جهشی در طراحی

  • 5 پاسخ
  • 5,923 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,976 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,662 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,746 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,366 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 19,691 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 17,762 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,697 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,843 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,229 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,705 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,328 نمایش ها