خودرو های محافظت شده

Mrap & Armored vehicle

49 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 62 پاسخ
  • 29,541 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,983 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 44,814 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,866 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,666 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,167 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,760 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,897 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 18,828 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,982 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,257 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,757 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 35,687 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 18,473 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,047 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,551 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,476 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,478 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,645 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,262 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 18,741 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,383 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,139 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,800 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,848 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,060 نمایش ها
 1. آشنایی با DINGO 2

  • 5 پاسخ
  • 7,125 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 9,699 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,121 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,937 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,692 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,030 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,704 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,871 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 20,005 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,375 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,659 نمایش ها
 2. Mbombe جهشی در طراحی

  • 5 پاسخ
  • 5,849 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,910 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,536 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,666 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,251 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 19,541 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 17,560 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,603 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,746 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,142 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,616 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,215 نمایش ها