خودرو های محافظت شده

Mrap & Armored vehicle

47 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 61 پاسخ
  • 7,623 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 28,960 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,328 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,271 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 10,278 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,919 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,201 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,020 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 21,080 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,989 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,348 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,840 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,161 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,670 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,829 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,698 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,482 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,277 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,391 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,334 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,050 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,051 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,367 نمایش ها
 1. آشنایی با DINGO 2

  • 5 پاسخ
  • 4,323 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,638 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,674 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,166 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,251 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,366 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,370 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,050 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,384 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,495 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,860 نمایش ها
 2. Mbombe جهشی در طراحی

  • 5 پاسخ
  • 3,029 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,092 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,584 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,840 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,534 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,641 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 9,290 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,728 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,829 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,217 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,713 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,345 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,353 نمایش ها