82 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 30 پاسخ
  • 15,046 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 21,436 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,093 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,563 نمایش ها
  • 91 پاسخ
  • 27,438 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,374 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,733 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,780 نمایش ها
  • 49 پاسخ
  • 27,061 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,287 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,875 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,100 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,913 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,445 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,458 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,899 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,685 نمایش ها
 1. توپ بابل

  • 6 پاسخ
  • 4,138 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,070 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,018 نمایش ها
 2. هویتزر خود کششی SH1

  • 2 پاسخ
  • 2,296 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,174 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,756 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,263 نمایش ها
 3. هویتزر M109A7

  • 0 پاسخ
  • 2,786 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,288 نمایش ها
 4. هویتزر خودکششی PLL-09

  • 2 پاسخ
  • 2,804 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,441 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,816 نمایش ها
 5. PLZ05

  • 0 پاسخ
  • 2,874 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,920 نمایش ها
 6. توپ هویتزر M198

  • 0 پاسخ
  • 2,822 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 11,304 نمایش ها
 7. توپخانه Type 70-I

  • 2 پاسخ
  • 2,583 نمایش ها
 8. G6-52

  • 7 پاسخ
  • 3,409 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,766 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,395 نمایش ها
 9. ابر توپ v3

  • 0 پاسخ
  • 3,431 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,810 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,284 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,962 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,920 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,066 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,291 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,618 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,022 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,480 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,004 نمایش ها
 10. توپ خود کششی SH2

  • 13 پاسخ
  • 3,722 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,523 نمایش ها