82 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 30 پاسخ
  • 15,450 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 22,890 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,312 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,875 نمایش ها
  • 92 پاسخ
  • 30,644 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,874 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,149 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,537 نمایش ها
  • 49 پاسخ
  • 28,984 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 11,050 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,556 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 12,308 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,770 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,979 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,997 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,310 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,721 نمایش ها
 1. توپ بابل

  • 6 پاسخ
  • 4,568 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,698 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,335 نمایش ها
 2. هویتزر خود کششی SH1

  • 2 پاسخ
  • 2,619 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,690 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,759 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,921 نمایش ها
 3. هویتزر M109A7

  • 0 پاسخ
  • 3,202 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,782 نمایش ها
 4. هویتزر خودکششی PLL-09

  • 2 پاسخ
  • 3,129 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,759 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,271 نمایش ها
 5. PLZ05

  • 0 پاسخ
  • 3,236 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,305 نمایش ها
 6. توپ هویتزر M198

  • 0 پاسخ
  • 3,234 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 11,741 نمایش ها
 7. توپخانه Type 70-I

  • 2 پاسخ
  • 2,947 نمایش ها
 8. G6-52

  • 7 پاسخ
  • 3,780 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,436 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,757 نمایش ها
 9. ابر توپ v3

  • 0 پاسخ
  • 3,859 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,156 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,451 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,730 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,240 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,501 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,209 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,230 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,135 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,851 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,351 نمایش ها
 10. توپ خود کششی SH2

  • 13 پاسخ
  • 4,052 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,910 نمایش ها