82 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 30 پاسخ
  • 15,312 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 22,472 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,235 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,782 نمایش ها
  • 91 پاسخ
  • 29,582 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,728 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,020 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,274 نمایش ها
  • 49 پاسخ
  • 28,403 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,532 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,351 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,938 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,511 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,824 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,829 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,194 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,405 نمایش ها
 1. توپ بابل

  • 6 پاسخ
  • 4,422 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,517 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,244 نمایش ها
 2. هویتزر خود کششی SH1

  • 2 پاسخ
  • 2,523 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,533 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,466 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,731 نمایش ها
 3. هویتزر M109A7

  • 0 پاسخ
  • 3,076 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,617 نمایش ها
 4. هویتزر خودکششی PLL-09

  • 2 پاسخ
  • 3,039 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,663 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,127 نمایش ها
 5. PLZ05

  • 0 پاسخ
  • 3,135 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,190 نمایش ها
 6. توپ هویتزر M198

  • 0 پاسخ
  • 3,090 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 11,610 نمایش ها
 7. توپخانه Type 70-I

  • 2 پاسخ
  • 2,833 نمایش ها
 8. G6-52

  • 7 پاسخ
  • 3,675 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,234 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,653 نمایش ها
 9. ابر توپ v3

  • 0 پاسخ
  • 3,729 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,054 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,404 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,481 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,138 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,360 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,922 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,030 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,104 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,736 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,244 نمایش ها
 10. توپ خود کششی SH2

  • 13 پاسخ
  • 3,947 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,793 نمایش ها