82 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 17 پاسخ
  • 3,822 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 30,215 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 16,148 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 23,868 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,686 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,011 نمایش ها
  • 92 پاسخ
  • 32,868 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,370 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,510 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,022 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 12,536 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,857 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 13,048 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,446 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,405 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,468 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,597 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,242 نمایش ها
 1. توپ بابل

  • 6 پاسخ
  • 4,903 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,005 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,444 نمایش ها
 2. هویتزر خود کششی SH1

  • 2 پاسخ
  • 2,756 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,864 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,261 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,333 نمایش ها
 3. هویتزر M109A7

  • 0 پاسخ
  • 3,925 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,154 نمایش ها
 4. هویتزر خودکششی PLL-09

  • 2 پاسخ
  • 3,265 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,884 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,611 نمایش ها
 5. PLZ05

  • 0 پاسخ
  • 3,503 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,533 نمایش ها
 6. توپ هویتزر M198

  • 0 پاسخ
  • 3,455 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 12,019 نمایش ها
 7. توپخانه Type 70-I

  • 2 پاسخ
  • 3,123 نمایش ها
 8. G6-52

  • 7 پاسخ
  • 4,008 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,754 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,929 نمایش ها
 9. ابر توپ v3

  • 0 پاسخ
  • 4,181 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,344 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,701 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,171 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,399 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,841 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,602 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,700 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,280 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,076 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,525 نمایش ها
 10. توپ خود کششی SH2

  • 13 پاسخ
  • 4,250 نمایش ها