82 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 30 پاسخ
  • 15,607 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 23,215 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,371 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,938 نمایش ها
  • 92 پاسخ
  • 31,349 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,022 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,248 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,690 نمایش ها
  • 49 پاسخ
  • 29,370 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 11,405 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,689 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 12,582 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,948 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,094 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,131 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,389 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,931 نمایش ها
 1. توپ بابل

  • 6 پاسخ
  • 4,660 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,816 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,392 نمایش ها
 2. هویتزر خود کششی SH1

  • 2 پاسخ
  • 2,682 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,773 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,937 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,043 نمایش ها
 3. هویتزر M109A7

  • 0 پاسخ
  • 3,281 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,896 نمایش ها
 4. هویتزر خودکششی PLL-09

  • 2 پاسخ
  • 3,187 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,812 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,372 نمایش ها
 5. PLZ05

  • 0 پاسخ
  • 3,320 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,382 نمایش ها
 6. توپ هویتزر M198

  • 0 پاسخ
  • 3,307 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 11,828 نمایش ها
 7. توپخانه Type 70-I

  • 2 پاسخ
  • 3,024 نمایش ها
 8. G6-52

  • 7 پاسخ
  • 3,855 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,568 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,823 نمایش ها
 9. ابر توپ v3

  • 0 پاسخ
  • 3,946 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,220 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,500 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,877 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,303 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,607 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,391 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,378 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,167 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,926 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,420 نمایش ها
 10. توپ خود کششی SH2

  • 13 پاسخ
  • 4,129 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,989 نمایش ها