82 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 17 پاسخ
  • 5,634 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 33,081 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,217 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 16,846 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 25,569 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,036 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,417 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 36,947 نمایش ها
 1. هویتزر M109A7

  • 2 پاسخ
  • 4,714 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,035 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 13,097 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 10,016 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 14,676 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,700 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 14,423 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,603 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,092 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,087 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,095 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,618 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,795 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,858 نمایش ها
 2. هویتزر خود کششی SH1

  • 2 پاسخ
  • 3,178 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,529 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,622 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,185 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,736 نمایش ها
 3. هویتزر خودکششی PLL-09

  • 2 پاسخ
  • 3,697 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,319 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,196 نمایش ها
 4. PLZ05

  • 0 پاسخ
  • 4,027 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,019 نمایش ها
 5. توپ هویتزر M198

  • 0 پاسخ
  • 3,926 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 12,515 نمایش ها
 6. توپخانه Type 70-I

  • 2 پاسخ
  • 3,581 نمایش ها
 7. G6-52

  • 7 پاسخ
  • 4,529 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,608 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,404 نمایش ها
 8. ابر توپ v3

  • 0 پاسخ
  • 4,720 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,813 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,943 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,026 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,851 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,459 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,875 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,541 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,421 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,560 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,071 نمایش ها
 9. توپ خود کششی SH2

  • 13 پاسخ
  • 4,735 نمایش ها