82 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 30 پاسخ
  • 15,192 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 21,948 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,159 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,662 نمایش ها
  • 91 پاسخ
  • 28,481 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,547 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,868 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,001 نمایش ها
  • 49 پاسخ
  • 27,669 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,851 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,086 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,483 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,177 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,629 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,638 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,036 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,012 نمایش ها
 1. توپ بابل

  • 6 پاسخ
  • 4,268 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,262 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,116 نمایش ها
 2. هویتزر خود کششی SH1

  • 2 پاسخ
  • 2,396 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,330 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,063 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,466 نمایش ها
 3. هویتزر M109A7

  • 0 پاسخ
  • 2,920 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,443 نمایش ها
 4. هویتزر خودکششی PLL-09

  • 2 پاسخ
  • 2,904 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,538 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,963 نمایش ها
 5. PLZ05

  • 0 پاسخ
  • 2,988 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,036 نمایش ها
 6. توپ هویتزر M198

  • 0 پاسخ
  • 2,946 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 11,448 نمایش ها
 7. توپخانه Type 70-I

  • 2 پاسخ
  • 2,695 نمایش ها
 8. G6-52

  • 7 پاسخ
  • 3,525 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,969 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,514 نمایش ها
 9. ابر توپ v3

  • 0 پاسخ
  • 3,561 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,919 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,336 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,186 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,020 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,198 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,577 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,808 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,057 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,598 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,116 نمایش ها
 10. توپ خود کششی SH2

  • 13 پاسخ
  • 3,829 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,650 نمایش ها