82 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 30 پاسخ
  • 15,883 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 23,540 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,513 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,967 نمایش ها
  • 92 پاسخ
  • 32,064 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,210 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,347 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,826 نمایش ها
  • 49 پاسخ
  • 29,765 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 12,114 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,760 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 12,777 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,210 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,245 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,275 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,455 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,043 نمایش ها
 1. توپ بابل

  • 6 پاسخ
  • 4,770 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,888 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,408 نمایش ها
 2. هویتزر خود کششی SH1

  • 2 پاسخ
  • 2,708 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,793 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,054 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,136 نمایش ها
 3. هویتزر M109A7

  • 0 پاسخ
  • 3,867 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,021 نمایش ها
 4. هویتزر خودکششی PLL-09

  • 2 پاسخ
  • 3,218 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,840 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,479 نمایش ها
 5. PLZ05

  • 0 پاسخ
  • 3,385 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,446 نمایش ها
 6. توپ هویتزر M198

  • 0 پاسخ
  • 3,353 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 11,920 نمایش ها
 7. توپخانه Type 70-I

  • 2 پاسخ
  • 3,067 نمایش ها
 8. G6-52

  • 7 پاسخ
  • 3,924 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,641 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,864 نمایش ها
 9. ابر توپ v3

  • 0 پاسخ
  • 4,057 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,268 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,596 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,001 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,347 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,694 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,465 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,464 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,245 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,002 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,465 نمایش ها
 10. توپ خود کششی SH2

  • 13 پاسخ
  • 4,187 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,055 نمایش ها