82 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 30 پاسخ
  • 15,754 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 23,365 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,444 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,954 نمایش ها
  • 92 پاسخ
  • 31,687 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,134 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,285 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,730 نمایش ها
  • 49 پاسخ
  • 29,552 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 11,698 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,730 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 12,679 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,054 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,174 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,206 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,424 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,992 نمایش ها
 1. توپ بابل

  • 6 پاسخ
  • 4,706 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,858 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,398 نمایش ها
 2. هویتزر خود کششی SH1

  • 2 پاسخ
  • 2,694 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,783 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,997 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,091 نمایش ها
 3. هویتزر M109A7

  • 0 پاسخ
  • 3,317 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,955 نمایش ها
 4. هویتزر خودکششی PLL-09

  • 2 پاسخ
  • 3,199 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,829 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,434 نمایش ها
 5. PLZ05

  • 0 پاسخ
  • 3,353 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,415 نمایش ها
 6. توپ هویتزر M198

  • 0 پاسخ
  • 3,330 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 11,869 نمایش ها
 7. توپخانه Type 70-I

  • 2 پاسخ
  • 3,042 نمایش ها
 8. G6-52

  • 7 پاسخ
  • 3,891 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,605 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,847 نمایش ها
 9. ابر توپ v3

  • 0 پاسخ
  • 3,995 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,247 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,554 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,944 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,329 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,663 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,426 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,422 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,203 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,968 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,443 نمایش ها
 10. توپ خود کششی SH2

  • 13 پاسخ
  • 4,163 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,024 نمایش ها