نفربرها و خودروی های رزمی پیاده نظام

IPV , APCs Infrantry Vehicle & Armored Personal Carriers

158 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 11,378 نمایش ها
 1. Ratel گورکن آفریقای جنوبی

  • 8 پاسخ
  • 2,195 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,750 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,634 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,420 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,285 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,954 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,564 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,707 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,540 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,551 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,768 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,985 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,046 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,134 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,721 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,466 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,037 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,034 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,034 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,487 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,781 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,438 نمایش ها
 2. نفربر TYPE 73 ACP ژاپن

  • 1 پاسخ
  • 2,794 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,784 نمایش ها
 3. نفربر Anoa

  • 4 پاسخ
  • 3,739 نمایش ها
 4. وی.زی-551

  • 0 پاسخ
  • 2,421 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 9,751 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,821 نمایش ها
 5. نفربر زرهی BDX

  • 0 پاسخ
  • 2,612 نمایش ها
 6. نفربر خشایار

  • 9 پاسخ
  • 7,599 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,333 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,797 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,640 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,818 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,539 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,802 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,730 نمایش ها
 7. نفربر BMP-55 اکراینی

  • 10 پاسخ
  • 3,622 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,904 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,811 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,583 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,488 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,011 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,080 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,907 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,685 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,363 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,163 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 15,017 نمایش ها