نفربرها و خودروی های رزمی پیاده نظام

IPV , APCs Infrantry Vehicle & Armored Personal Carriers

160 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 39 پاسخ
  • 20,223 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,139 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 12,226 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 80 نمایش ها
 1. خودرو زرهی CV-90

  • 6 پاسخ
  • 8,351 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,084 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,466 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,581 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,717 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,596 نمایش ها
 2. خودروی زرهی استرایکر

  • 16 پاسخ
  • 21,134 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 13,183 نمایش ها
 3. نفربر زرهی پوما ( Puma)

  • 26 پاسخ
  • 16,061 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 23,674 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,386 نمایش ها
  • 86 پاسخ
  • 35,334 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 17,170 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,633 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,853 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 23,658 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,967 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 17,827 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,967 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 21,001 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 16,325 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 12,500 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,941 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 20,630 نمایش ها
 4. شکارچی سنگاپوری

  • 3 پاسخ
  • 4,166 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,762 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,800 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,365 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,597 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 22,964 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,752 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,999 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,866 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 10,123 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,467 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,850 نمایش ها
 5. نفربر TYPE 73 ACP ژاپن

  • 1 پاسخ
  • 5,987 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,975 نمایش ها
 6. نفربر Anoa

  • 4 پاسخ
  • 7,438 نمایش ها
 7. وی.زی-551

  • 0 پاسخ
  • 5,707 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 19,549 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,171 نمایش ها
 8. نفربر زرهی BDX

  • 0 پاسخ
  • 5,813 نمایش ها
 9. نفربر خشایار

  • 9 پاسخ
  • 13,703 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,809 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,493 نمایش ها