نفربرها و خودروی های رزمی پیاده نظام

IPV , APCs Infrantry Vehicle & Armored Personal Carriers

158 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 11,274 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 786 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,151 نمایش ها
 1. Ratel گورکن آفریقای جنوبی

  • 0 پاسخ
  • 1,581 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,591 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,663 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,521 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,131 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,242 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,053 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,137 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,378 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,716 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,856 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,778 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,218 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 7,156 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,534 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,616 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,449 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,048 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,366 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,034 نمایش ها
 2. نفربر TYPE 73 ACP ژاپن

  • 1 پاسخ
  • 2,470 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,447 نمایش ها
 3. نفربر Anoa

  • 4 پاسخ
  • 3,385 نمایش ها
 4. وی.زی-551

  • 0 پاسخ
  • 2,062 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,775 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,465 نمایش ها
 5. نفربر زرهی BDX

  • 0 پاسخ
  • 2,272 نمایش ها
 6. نفربر خشایار

  • 9 پاسخ
  • 6,431 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,964 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,376 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,278 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,425 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,177 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,395 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,369 نمایش ها
 7. نفربر BMP-55 اکراینی

  • 10 پاسخ
  • 3,265 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,629 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,423 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,981 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,149 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,643 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,745 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,910 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,334 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,984 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,749 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 13,535 نمایش ها