نفربرها و خودروی های رزمی پیاده نظام

IPV , APCs Infrantry Vehicle & Armored Personal Carriers

158 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 11,328 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,305 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,431 نمایش ها
 1. Ratel گورکن آفریقای جنوبی

  • 0 پاسخ
  • 1,875 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,147 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,095 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,809 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,426 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,558 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,384 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,414 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,645 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,569 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,655 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,020 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,557 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,011 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,856 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,910 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,833 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,350 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,638 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,315 نمایش ها
 2. نفربر TYPE 73 ACP ژاپن

  • 1 پاسخ
  • 2,696 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,680 نمایش ها
 3. نفربر Anoa

  • 4 پاسخ
  • 3,629 نمایش ها
 4. وی.زی-551

  • 0 پاسخ
  • 2,314 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 9,446 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,709 نمایش ها
 5. نفربر زرهی BDX

  • 0 پاسخ
  • 2,511 نمایش ها
 6. نفربر خشایار

  • 9 پاسخ
  • 6,879 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,212 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,674 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,540 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,703 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,420 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,672 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,617 نمایش ها
 7. نفربر BMP-55 اکراینی

  • 10 پاسخ
  • 3,515 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,752 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,689 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,401 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,387 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,886 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,973 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,603 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,574 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,232 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,030 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 14,556 نمایش ها