نفربرها و خودروی های رزمی پیاده نظام

IPV , APCs Infrantry Vehicle & Armored Personal Carriers

158 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 11,403 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,241 نمایش ها
 1. Ratel گورکن آفریقای جنوبی

  • 8 پاسخ
  • 2,372 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,758 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,583 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,415 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,050 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,650 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,807 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,642 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,626 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,847 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,256 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,283 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,208 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,832 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,727 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,139 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,135 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,202 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,577 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,866 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,522 نمایش ها
 2. نفربر TYPE 73 ACP ژاپن

  • 1 پاسخ
  • 2,851 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,845 نمایش ها
 3. نفربر Anoa

  • 4 پاسخ
  • 3,813 نمایش ها
 4. وی.زی-551

  • 0 پاسخ
  • 2,487 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 9,943 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,887 نمایش ها
 5. نفربر زرهی BDX

  • 0 پاسخ
  • 2,682 نمایش ها
 6. نفربر خشایار

  • 9 پاسخ
  • 7,838 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,408 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,885 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,704 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,901 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,614 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,888 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,801 نمایش ها
 7. نفربر BMP-55 اکراینی

  • 10 پاسخ
  • 3,692 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,016 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,888 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,706 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,554 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,085 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,146 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,092 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,764 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,430 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,248 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 15,326 نمایش ها