ناوهای هواپیمابر و بالگرد بر

Aircraft and Helicopter Carriers

50 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 34 پاسخ
  • 7,805 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,213 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 14,098 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,240 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 11,194 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 10,284 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 19,244 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,218 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,299 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,776 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,749 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,716 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,252 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,710 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,451 نمایش ها
 1. Zuikaku (قسمت اول)

  • 0 پاسخ
  • 8,895 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 13,905 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 22,792 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,442 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,773 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,964 نمایش ها
 2. Adios Enterprise !

  • 4 پاسخ
  • 6,442 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 12,650 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,191 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,660 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,905 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,528 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 19,462 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,783 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 22,423 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 40,380 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 24,913 نمایش ها
 3. ناو هواپیمابر 1143.5 Kuznetsov

  • 15 پاسخ
  • 20,769 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 20,470 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,992 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,662 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 30,505 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,557 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 18,639 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,259 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,091 نمایش ها
 4. ناوهای هواپیمابر تجاری

  • 10 پاسخ
  • 6,907 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 18,469 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 16,554 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 31,445 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,151 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,235 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,663 نمایش ها
 5. ناوهای هواپیمابر

  • 41 پاسخ
  • 34,409 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,322 نمایش ها