ناوهای هواپیمابر و بالگرد بر

Aircraft and Helicopter Carriers

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 6,671 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,115 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,712 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,307 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,515 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,754 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 6,709 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,989 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,975 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,570 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,126 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,722 نمایش ها
 1. Zuikaku (قسمت اول)

  • 0 پاسخ
  • 5,105 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 11,095 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,945 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,396 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,477 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,704 نمایش ها
 2. Adios Enterprise !

  • 4 پاسخ
  • 2,852 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,564 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,507 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,538 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,651 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,792 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,368 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,616 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,632 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,891 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 17,948 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 10,365 نمایش ها
 3. ناو هواپیمابر 1143.5 Kuznetsov

  • 15 پاسخ
  • 10,727 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,281 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,540 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,958 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 19,379 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 5,761 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,229 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,576 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,453 نمایش ها
 4. ناوهای هواپیمابر تجاری

  • 10 پاسخ
  • 3,277 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,702 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,628 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,942 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 13,874 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,282 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,988 نمایش ها
 5. ناوهای هواپیمابر

  • 41 پاسخ
  • 19,906 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,038 نمایش ها