موتورهای هوایی

مطالب مربوط به انواع موتورهای بکار رفته در هواگردها و موشکها و ...
Aerial Engine Missile&plane

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 199 پاسخ
  • 65,558 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,918 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,456 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 16,528 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,276 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 18,839 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,981 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,561 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,004 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,513 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 17,427 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,680 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,049 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,796 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,472 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,807 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,357 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,629 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,124 نمایش ها
 1. TF 30 و F 100 موتور های F 14

  • 18 پاسخ
  • 21,658 نمایش ها
 2. آشنایی با موتور F117-PW-100

  • 0 پاسخ
  • 5,288 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,248 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 15,967 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,413 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,468 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,263 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,719 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 11,158 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,308 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,755 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,089 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,454 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,966 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,030 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 11,535 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 17,098 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,663 نمایش ها
 3. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 4,708 نمایش ها
 4. موتور های جت

  • 27 پاسخ
  • 16,915 نمایش ها
 5. پیشرانش یونی

  • 2 پاسخ
  • 5,759 نمایش ها
 6. آینده پیشرانش

  • 10 پاسخ
  • 5,853 نمایش ها
 7. پیشران ها

  • 2 پاسخ
  • 7,785 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,893 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,756 نمایش ها
 8. RamJet Engines

  • 5 پاسخ
  • 6,651 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,260 نمایش ها
 9. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 9,817 نمایش ها
 10. موتور هواپيما

  • 0 پاسخ
  • 11,855 نمایش ها