موتورهای هوایی

مطالب مربوط به انواع موتورهای بکار رفته در هواگردها و موشکها و ...
Aerial Engine Missile&plane

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 216 پاسخ
  • 78,063 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,676 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,211 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 18,773 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,178 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 19,865 نمایش ها
 1. موتور موشک

  • 4 پاسخ
  • 5,668 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,184 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,760 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,171 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,824 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 18,377 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,306 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,685 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,947 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,075 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,474 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,034 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,225 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,757 نمایش ها
 2. TF 30 و F 100 موتور های F 14

  • 18 پاسخ
  • 23,656 نمایش ها
 3. آشنایی با موتور F117-PW-100

  • 0 پاسخ
  • 5,929 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,986 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 17,848 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,031 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,145 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,105 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,524 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 11,874 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,104 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,519 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,405 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,411 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,718 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,938 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 12,339 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 18,997 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 13,493 نمایش ها
 4. موتور های جت

  • 27 پاسخ
  • 18,790 نمایش ها
 5. پیشرانش یونی

  • 2 پاسخ
  • 6,373 نمایش ها
 6. آینده پیشرانش

  • 10 پاسخ
  • 6,546 نمایش ها
 7. پیشران ها

  • 2 پاسخ
  • 8,485 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,725 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,362 نمایش ها
 8. RamJet Engines

  • 5 پاسخ
  • 7,344 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,868 نمایش ها
 9. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 10,439 نمایش ها
 10. موتور هواپيما

  • 0 پاسخ
  • 12,473 نمایش ها