موتورهای هوایی

مطالب مربوط به انواع موتورهای بکار رفته در هواگردها و موشکها و ...
Aerial Engine Missile&plane

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 199 پاسخ
  • 57,221 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 983 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,553 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,843 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,191 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 17,705 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,535 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,157 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,837 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,106 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 16,431 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,896 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,296 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,597 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,698 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,965 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,609 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,898 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,350 نمایش ها
 1. TF 30 و F 100 موتور های F 14

  • 18 پاسخ
  • 19,101 نمایش ها
 2. آشنایی با موتور F117-PW-100

  • 0 پاسخ
  • 4,522 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,380 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 13,526 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,643 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,663 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,356 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,774 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,340 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,375 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,869 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,808 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,452 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,021 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,903 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 10,543 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 14,758 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,488 نمایش ها
 3. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 3,961 نمایش ها
 4. موتور های جت

  • 27 پاسخ
  • 14,510 نمایش ها
 5. پیشرانش یونی

  • 2 پاسخ
  • 5,007 نمایش ها
 6. آینده پیشرانش

  • 10 پاسخ
  • 5,016 نمایش ها
 7. پیشران ها

  • 2 پاسخ
  • 7,004 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,843 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,930 نمایش ها
 8. RamJet Engines

  • 5 پاسخ
  • 5,803 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,501 نمایش ها
 9. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 9,061 نمایش ها
 10. موتور هواپيما

  • 0 پاسخ
  • 11,061 نمایش ها