موتورهای هوایی

مطالب مربوط به انواع موتورهای بکار رفته در هواگردها و موشکها و ...
Aerial Engine Missile&plane

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 203 پاسخ
  • 72,053 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,498 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,026 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 18,284 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,941 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 19,632 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,953 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,545 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,118 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,710 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 18,129 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,182 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,547 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,894 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,957 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,340 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,907 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,115 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,625 نمایش ها
 1. TF 30 و F 100 موتور های F 14

  • 18 پاسخ
  • 23,262 نمایش ها
 2. آشنایی با موتور F117-PW-100

  • 0 پاسخ
  • 5,802 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,855 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 17,501 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,909 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,992 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,869 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,353 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 11,739 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,915 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,339 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,273 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,184 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,567 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,711 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 12,158 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 18,634 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 13,309 نمایش ها
 3. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 5,193 نمایش ها
 4. موتور های جت

  • 27 پاسخ
  • 18,463 نمایش ها
 5. پیشرانش یونی

  • 2 پاسخ
  • 6,252 نمایش ها
 6. آینده پیشرانش

  • 10 پاسخ
  • 6,407 نمایش ها
 7. پیشران ها

  • 2 پاسخ
  • 8,321 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,531 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,247 نمایش ها
 8. RamJet Engines

  • 5 پاسخ
  • 7,211 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,754 نمایش ها
 9. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 10,317 نمایش ها
 10. موتور هواپيما

  • 0 پاسخ
  • 12,356 نمایش ها