موتورهای هوایی

مطالب مربوط به انواع موتورهای بکار رفته در هواگردها و موشکها و ...
Aerial Engine Missile&plane

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 233 پاسخ
  • 81,771 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 18,948 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,306 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 19,928 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,729 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,239 نمایش ها
 1. موتور های جت

  • 27 پاسخ
  • 18,858 نمایش ها
 2. TF 30 و F 100 موتور های F 14

  • 18 پاسخ
  • 23,758 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 17,900 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 19,066 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,509 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,887 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,621 نمایش ها
 3. آینده پیشرانش

  • 10 پاسخ
  • 6,585 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 13,585 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,014 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,788 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 18,439 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,167 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 12,001 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,199 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 12,409 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,461 نمایش ها
 4. RamJet Engines

  • 5 پاسخ
  • 7,390 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 11,900 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,492 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,973 نمایش ها
 5. موتور موشک

  • 4 پاسخ
  • 5,691 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,165 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,809 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,197 نمایش ها
 6. پیشران ها

  • 2 پاسخ
  • 8,524 نمایش ها
 7. پیشرانش یونی

  • 2 پاسخ
  • 6,389 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,581 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,055 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,327 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,796 نمایش ها
 8. موتور هواپيما

  • 0 پاسخ
  • 12,492 نمایش ها
 9. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 10,461 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,389 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,775 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,883 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,192 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,052 نمایش ها
 10. آشنایی با موتور F117-PW-100

  • 0 پاسخ
  • 5,944 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,238 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,111 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,718 نمایش ها