فناوری زمینی

مطالب مربوط به فناوریهای کنونی و در حال توسعه نیروی زمینی
Army Technonlogies

112 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. شليک-ياب "بومرنگ"

  • 9 پاسخ
  • 4,456 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 16,570 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,170 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,606 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,847 نمایش ها
 2. گلوله های سوزان

  • 4 پاسخ
  • 2,872 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 11,341 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,958 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,496 نمایش ها
 3. Pike : زوبین مرگ

  • 12 پاسخ
  • 3,834 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,782 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,074 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,372 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,865 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,803 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,578 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,220 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,849 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,652 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 25,745 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,122 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,027 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,886 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,542 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,240 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,266 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,018 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,214 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,341 نمایش ها
 4. افعی اسرائیلی!

  • 11 پاسخ
  • 4,500 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,232 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 6,878 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,454 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,962 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,073 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,557 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,426 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,823 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,752 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,092 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,331 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,359 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,926 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 4,553 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 15,849 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,638 نمایش ها
 5. سامانه های کنترلی موشک

  • 9 پاسخ
  • 8,416 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 13,506 نمایش ها
 6. مهمات بدون پوکه

  • 14 پاسخ
  • 7,919 نمایش ها
 7. زره الکترومغناطیس

  • 16 پاسخ
  • 7,282 نمایش ها