فناوری زمینی

مطالب مربوط به فناوریهای کنونی و در حال توسعه نیروی زمینی
Army Technonlogies

116 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 19 پاسخ
  • 14,081 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 1,931 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 15,410 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,606 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,007 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,003 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,255 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,723 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,691 نمایش ها
 1. شليک-ياب "بومرنگ"

  • 9 پاسخ
  • 10,256 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 48,549 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 16,783 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,593 نمایش ها
 2. گلوله های سوزان

  • 4 پاسخ
  • 7,073 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 19,108 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,515 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 26,419 نمایش ها
 3. Pike : زوبین مرگ

  • 12 پاسخ
  • 9,192 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,621 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,794 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,259 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 11,226 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 10,364 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,064 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 17,350 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,938 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,109 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 53,651 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,543 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,636 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,001 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,139 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,050 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,857 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,647 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,715 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,185 نمایش ها
 4. افعی اسرائیلی!

  • 11 پاسخ
  • 8,431 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,370 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 16,988 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,371 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,208 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,906 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,168 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 18,471 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,581 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,051 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,535 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,650 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,399 نمایش ها