فناوری زمینی

مطالب مربوط به فناوریهای کنونی و در حال توسعه نیروی زمینی
Army Technonlogies

114 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 3,263 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,322 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 981 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,391 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,278 نمایش ها
 1. شليک-ياب "بومرنگ"

  • 9 پاسخ
  • 6,418 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 38,949 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,219 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,420 نمایش ها
 2. گلوله های سوزان

  • 4 پاسخ
  • 4,005 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 13,975 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,185 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 15,820 نمایش ها
 3. Pike : زوبین مرگ

  • 12 پاسخ
  • 5,313 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,544 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,102 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,410 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,827 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,096 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,072 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,861 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,174 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,564 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 35,594 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,094 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,231 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,696 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,742 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,486 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,027 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,990 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,149 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,327 نمایش ها
 4. افعی اسرائیلی!

  • 11 پاسخ
  • 5,541 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,839 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,444 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,355 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,365 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,078 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,426 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,590 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,199 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,377 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,181 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,230 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,952 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,032 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 19,257 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,506 نمایش ها
 5. سامانه های کنترلی موشک

  • 9 پاسخ
  • 9,695 نمایش ها