فناوری زمینی

مطالب مربوط به فناوریهای کنونی و در حال توسعه نیروی زمینی
Army Technonlogies

111 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. شليک-ياب "بومرنگ"

  • 9 پاسخ
  • 5,119 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 17,372 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,828 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,898 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,157 نمایش ها
 2. گلوله های سوزان

  • 4 پاسخ
  • 3,110 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 11,997 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,221 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,666 نمایش ها
 3. Pike : زوبین مرگ

  • 12 پاسخ
  • 4,115 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,925 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,307 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,601 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,276 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,097 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,931 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,818 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,172 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,861 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 29,102 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,353 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,061 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,088 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,577 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,297 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,380 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,236 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,449 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,570 نمایش ها
 4. افعی اسرائیلی!

  • 11 پاسخ
  • 4,728 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,620 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,461 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,286 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,386 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,640 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,642 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,439 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,097 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,142 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,530 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,566 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,176 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 4,616 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 16,608 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,846 نمایش ها
 5. سامانه های کنترلی موشک

  • 9 پاسخ
  • 8,736 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 14,479 نمایش ها
 6. مهمات بدون پوکه

  • 14 پاسخ
  • 8,294 نمایش ها
 7. زره الکترومغناطیس

  • 16 پاسخ
  • 7,882 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,814 نمایش ها