فناوری زمینی

مطالب مربوط به فناوریهای کنونی و در حال توسعه نیروی زمینی
Army Technonlogies

111 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 330 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,455 نمایش ها
 1. شليک-ياب "بومرنگ"

  • 9 پاسخ
  • 5,633 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 18,144 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,364 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,530 نمایش ها
 2. گلوله های سوزان

  • 4 پاسخ
  • 3,341 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 12,791 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,495 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,023 نمایش ها
 3. Pike : زوبین مرگ

  • 12 پاسخ
  • 4,447 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,141 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,513 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,773 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,773 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,380 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,148 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,154 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,336 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,007 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 31,212 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,537 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,104 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,193 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,633 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,377 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,642 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,402 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,591 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,744 نمایش ها
 4. افعی اسرائیلی!

  • 11 پاسخ
  • 4,895 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,839 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,821 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,463 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,548 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,881 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,838 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,928 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,253 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,219 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,649 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,702 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,412 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 4,743 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 17,091 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,963 نمایش ها
 5. سامانه های کنترلی موشک

  • 9 پاسخ
  • 9,036 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 15,072 نمایش ها
 6. مهمات بدون پوکه

  • 14 پاسخ
  • 8,815 نمایش ها
 7. زره الکترومغناطیس

  • 16 پاسخ
  • 8,251 نمایش ها