فناوری زمینی

مطالب مربوط به فناوریهای کنونی و در حال توسعه نیروی زمینی
Army Technonlogies

113 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 2,340 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 814 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 534 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,755 نمایش ها
 1. شليک-ياب "بومرنگ"

  • 9 پاسخ
  • 5,904 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 37,468 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,853 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,772 نمایش ها
 2. گلوله های سوزان

  • 4 پاسخ
  • 3,529 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 13,269 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,688 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,514 نمایش ها
 3. Pike : زوبین مرگ

  • 12 پاسخ
  • 4,743 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,303 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,691 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,942 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,226 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,598 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,384 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,591 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,544 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,162 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 32,557 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,688 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,150 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,323 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,692 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,426 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,786 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,558 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,743 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,888 نمایش ها
 4. افعی اسرائیلی!

  • 11 پاسخ
  • 5,081 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,080 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,219 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,677 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,761 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,953 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,987 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,365 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,477 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,271 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,797 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,850 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,560 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 4,864 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 17,629 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,103 نمایش ها
 5. سامانه های کنترلی موشک

  • 9 پاسخ
  • 9,245 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 15,766 نمایش ها