فناوری زمینی

مطالب مربوط به فناوریهای کنونی و در حال توسعه نیروی زمینی
Army Technonlogies

115 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 11 پاسخ
  • 13,943 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,881 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,216 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,115 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,511 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,798 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,346 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,023 نمایش ها
 1. شليک-ياب "بومرنگ"

  • 9 پاسخ
  • 9,513 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 46,524 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 15,775 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,631 نمایش ها
 2. گلوله های سوزان

  • 4 پاسخ
  • 6,543 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 17,525 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,887 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 24,265 نمایش ها
 3. Pike : زوبین مرگ

  • 12 پاسخ
  • 8,249 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,733 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,410 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,824 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 10,601 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,691 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,698 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 16,365 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,617 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,752 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 50,515 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,235 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,436 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,769 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,951 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,774 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,091 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,263 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,383 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,705 نمایش ها
 4. افعی اسرائیلی!

  • 11 پاسخ
  • 7,950 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,911 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 16,102 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,973 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,830 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,529 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,660 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,361 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,113 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,753 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,278 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,360 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,103 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,895 نمایش ها