فناوری زمینی

مطالب مربوط به فناوریهای کنونی و در حال توسعه نیروی زمینی
Army Technonlogies

110 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. شليک-ياب "بومرنگ"

  • 9 پاسخ
  • 5,305 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 17,590 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,044 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,995 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,257 نمایش ها
 2. گلوله های سوزان

  • 4 پاسخ
  • 3,184 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 12,263 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,297 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,007 نمایش ها
 3. Pike : زوبین مرگ

  • 12 پاسخ
  • 4,213 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,971 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,373 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,666 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,393 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,173 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,012 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,957 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,249 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,918 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 29,914 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,418 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,068 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,138 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,588 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,314 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,423 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,291 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,504 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,637 نمایش ها
 4. افعی اسرائیلی!

  • 11 پاسخ
  • 4,786 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,719 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,613 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,367 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,459 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,669 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,694 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,607 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,172 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,155 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,580 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,614 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,239 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 4,638 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 16,818 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,897 نمایش ها
 5. سامانه های کنترلی موشک

  • 9 پاسخ
  • 8,825 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 14,735 نمایش ها
 6. مهمات بدون پوکه

  • 14 پاسخ
  • 8,403 نمایش ها
 7. زره الکترومغناطیس

  • 16 پاسخ
  • 8,027 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,968 نمایش ها