فناوری زمینی

مطالب مربوط به فناوریهای کنونی و در حال توسعه نیروی زمینی
Army Technonlogies

111 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 263 نمایش ها
 1. شليک-ياب "بومرنگ"

  • 9 پاسخ
  • 5,470 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 17,835 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,182 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,093 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,364 نمایش ها
 2. گلوله های سوزان

  • 4 پاسخ
  • 3,251 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 12,541 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,398 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,515 نمایش ها
 3. Pike : زوبین مرگ

  • 12 پاسخ
  • 4,325 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,079 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,422 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,709 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,577 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,250 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,060 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,013 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,280 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,952 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 30,589 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,471 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,089 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,160 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,612 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,348 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,529 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,334 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,552 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,689 نمایش ها
 4. افعی اسرائیلی!

  • 11 پاسخ
  • 4,830 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,767 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,684 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,400 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,486 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,738 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,737 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,708 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,196 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,195 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,610 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,655 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,298 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 4,688 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 16,916 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,925 نمایش ها
 5. سامانه های کنترلی موشک

  • 9 پاسخ
  • 8,903 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 14,873 نمایش ها
 6. مهمات بدون پوکه

  • 14 پاسخ
  • 8,563 نمایش ها
 7. زره الکترومغناطیس

  • 16 پاسخ
  • 8,110 نمایش ها