فناوری زمینی

مطالب مربوط به فناوریهای کنونی و در حال توسعه نیروی زمینی
Army Technonlogies

112 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. شليک-ياب "بومرنگ"

  • 9 پاسخ
  • 4,854 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 17,004 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,525 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,768 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,004 نمایش ها
 2. گلوله های سوزان

  • 4 پاسخ
  • 2,994 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 11,657 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,095 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,102 نمایش ها
 3. Pike : زوبین مرگ

  • 12 پاسخ
  • 3,982 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,863 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,196 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,498 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,098 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,964 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,760 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,533 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,026 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,768 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 27,470 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,240 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,046 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,995 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,563 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,266 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,328 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,136 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,337 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,460 نمایش ها
 4. افعی اسرائیلی!

  • 11 پاسخ
  • 4,622 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,440 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,190 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,658 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,133 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,242 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,594 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,539 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,144 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,934 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,123 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,441 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,473 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,050 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 4,591 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 16,261 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,753 نمایش ها
 5. سامانه های کنترلی موشک

  • 9 پاسخ
  • 8,584 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 14,030 نمایش ها
 6. مهمات بدون پوکه

  • 14 پاسخ
  • 8,121 نمایش ها
 7. زره الکترومغناطیس

  • 16 پاسخ
  • 7,607 نمایش ها