فناوری زمینی

مطالب مربوط به فناوریهای کنونی و در حال توسعه نیروی زمینی
Army Technonlogies

115 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 3,151 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,673 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,394 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,098 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,418 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,019 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,437 نمایش ها
 1. شليک-ياب "بومرنگ"

  • 9 پاسخ
  • 7,738 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 42,139 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 11,357 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,725 نمایش ها
 2. گلوله های سوزان

  • 4 پاسخ
  • 5,083 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 15,508 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,336 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 19,485 نمایش ها
 3. Pike : زوبین مرگ

  • 12 پاسخ
  • 6,547 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,987 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,066 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,470 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,035 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,172 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,603 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 12,038 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,636 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,483 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 42,205 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,021 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,316 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,586 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,821 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,653 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,496 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,960 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,101 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,353 نمایش ها
 4. افعی اسرائیلی!

  • 11 پاسخ
  • 6,581 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,594 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,287 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,917 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,842 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,278 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,398 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 13,541 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,870 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,555 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,080 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,144 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,873 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,357 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 23,114 نمایش ها