فناوری زمینی

مطالب مربوط به فناوریهای کنونی و در حال توسعه نیروی زمینی
Army Technonlogies

112 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. شليک-ياب "بومرنگ"

  • 9 پاسخ
  • 4,160 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 16,169 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 4,841 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,477 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,689 نمایش ها
 2. گلوله های سوزان

  • 4 پاسخ
  • 2,753 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 11,081 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,842 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,867 نمایش ها
 3. Pike : زوبین مرگ

  • 12 پاسخ
  • 3,689 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,727 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,969 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,269 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,672 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,662 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,412 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,934 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,708 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,556 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 23,978 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,005 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,008 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,790 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,523 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,207 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,182 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,919 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,112 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,228 نمایش ها
 4. افعی اسرائیلی!

  • 11 پاسخ
  • 4,394 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,053 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 6,609 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,280 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,807 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,931 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,490 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,327 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,551 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,596 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,070 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,235 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,262 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,818 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 4,517 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 15,498 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,546 نمایش ها
 5. سامانه های کنترلی موشک

  • 9 پاسخ
  • 8,254 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 13,057 نمایش ها
 6. مهمات بدون پوکه

  • 14 پاسخ
  • 7,747 نمایش ها
 7. زره الکترومغناطیس

  • 16 پاسخ
  • 6,997 نمایش ها