فناوری زمینی

مطالب مربوط به فناوریهای کنونی و در حال توسعه نیروی زمینی
Army Technonlogies

115 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 11 پاسخ
  • 12,763 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,259 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,657 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,328 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,972 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,261 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,230 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,426 نمایش ها
 1. شليک-ياب "بومرنگ"

  • 9 پاسخ
  • 8,866 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 44,894 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,997 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,957 نمایش ها
 2. گلوله های سوزان

  • 4 پاسخ
  • 5,990 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 16,752 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,267 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 22,298 نمایش ها
 3. Pike : زوبین مرگ

  • 12 پاسخ
  • 7,593 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,525 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,915 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,293 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,999 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,156 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,869 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 14,597 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,801 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,274 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 47,347 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,756 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,392 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,304 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,905 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,728 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,875 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,763 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,874 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,183 نمایش ها
 4. افعی اسرائیلی!

  • 11 پاسخ
  • 7,414 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,008 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 14,603 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,146 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,016 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,445 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,173 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,910 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,222 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,688 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,806 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,883 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,619 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,729 نمایش ها