فناوری زمینی

مطالب مربوط به فناوریهای کنونی و در حال توسعه نیروی زمینی
Army Technonlogies

110 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. شليک-ياب "بومرنگ"

  • 9 پاسخ
  • 5,388 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 17,711 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,119 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,053 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,306 نمایش ها
 2. گلوله های سوزان

  • 4 پاسخ
  • 3,218 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 12,399 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,344 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,271 نمایش ها
 3. Pike : زوبین مرگ

  • 12 پاسخ
  • 4,276 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,025 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,396 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,687 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,490 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,210 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,041 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,982 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,265 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,934 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 30,253 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,442 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,078 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,148 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,598 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,327 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,480 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,312 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,529 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,663 نمایش ها
 4. افعی اسرائیلی!

  • 11 پاسخ
  • 4,806 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,747 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,648 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,388 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,469 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,702 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,718 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,659 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,181 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,179 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,598 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,631 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,275 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 4,668 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 16,867 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,910 نمایش ها
 5. سامانه های کنترلی موشک

  • 9 پاسخ
  • 8,868 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 14,802 نمایش ها
 6. مهمات بدون پوکه

  • 14 پاسخ
  • 8,497 نمایش ها
 7. زره الکترومغناطیس

  • 16 پاسخ
  • 8,076 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,004 نمایش ها