فناوری زمینی

مطالب مربوط به فناوریهای کنونی و در حال توسعه نیروی زمینی
Army Technonlogies

115 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 3 پاسخ
  • 1,463 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,691 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,657 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,302 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,700 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,639 نمایش ها
 1. شليک-ياب "بومرنگ"

  • 9 پاسخ
  • 6,790 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 39,959 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,157 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,825 نمایش ها
 2. گلوله های سوزان

  • 4 پاسخ
  • 4,342 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 14,543 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,550 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 16,887 نمایش ها
 3. Pike : زوبین مرگ

  • 12 پاسخ
  • 5,717 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,682 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,397 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,752 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,203 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,457 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,531 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,781 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,620 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,850 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 37,700 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,382 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,255 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,967 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,770 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,519 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,193 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,286 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,444 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,645 نمایش ها
 4. افعی اسرائیلی!

  • 11 پاسخ
  • 5,877 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,382 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,333 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,839 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,785 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,152 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,737 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,486 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,706 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,440 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,458 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,519 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,237 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,132 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 20,457 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,798 نمایش ها