فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 6,250 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 17,033 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 18,169 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,964 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,485 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,996 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 17,116 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,364 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,537 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,405 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 19,254 نمایش ها
 2. سلاحهای لیزری

  • 8 پاسخ
  • 3,986 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,806 نمایش ها
 3. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 6,091 نمایش ها
 4. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 6,526 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 22,617 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,049 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,631 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,904 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 15,369 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,529 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,478 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,894 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,275 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,805 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,582 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 38,833 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,541 نمایش ها
 5. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 5,569 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,584 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,086 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,157 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,592 نمایش ها
 6. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 7,926 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,856 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,951 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,017 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,386 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,863 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,000 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,153 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,901 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,557 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,905 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 12,254 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,583 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 17,081 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,200 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 12,078 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,632 نمایش ها