فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

151 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 23 پاسخ
  • 14,973 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,138 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 16,116 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,274 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,582 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,263 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 15,199 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,760 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,470 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,650 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 17,329 نمایش ها
 2. سلاحهای لیزری

  • 8 پاسخ
  • 3,363 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,123 نمایش ها
 3. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 5,464 نمایش ها
 4. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 5,796 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 20,164 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,346 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,470 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,119 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,655 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,412 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,087 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,706 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,205 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,639 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,471 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 35,271 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,816 نمایش ها
 5. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 4,931 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,819 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,079 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,088 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,631 نمایش ها
 6. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 7,098 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,881 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,795 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,375 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,767 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,244 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,618 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,018 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,770 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,423 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,940 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 11,107 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,434 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 16,320 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,531 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,954 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,988 نمایش ها