فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 19 پاسخ
  • 9,495 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,118 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,007 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,589 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,920 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,029 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 11,405 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,637 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,576 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,251 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 13,754 نمایش ها
 2. سلاحهای لیزری

  • 8 پاسخ
  • 2,161 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,808 نمایش ها
 3. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 4,248 نمایش ها
 4. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 4,452 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 15,480 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,970 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,127 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,662 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,592 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,270 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,402 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,219 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,263 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,240 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,218 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 29,056 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,488 نمایش ها
 5. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 3,695 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,367 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,177 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,028 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,874 نمایش ها
 6. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 5,588 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,022 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,556 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,189 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,594 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,099 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,019 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,744 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,608 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,257 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,171 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,095 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,209 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 14,957 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,223 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,927 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,720 نمایش ها