فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 3,942 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,118 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,043 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,755 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,487 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,902 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,329 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,901 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 11,054 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,751 نمایش ها
 2. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 3,276 نمایش ها
 3. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 3,333 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,275 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,887 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,570 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,364 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,477 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,916 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,251 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,724 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,974 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,476 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,844 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 24,664 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,393 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,605 نمایش ها
 4. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 2,787 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,012 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,967 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,573 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,730 نمایش ها
 5. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 4,156 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,756 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,269 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,395 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,648 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,296 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 4,877 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,249 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,306 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,995 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,019 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,769 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,783 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 13,227 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,161 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,298 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,161 نمایش ها
 6. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,555 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,340 نمایش ها