فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 114 پاسخ
  • 25,324 نمایش ها
  • 104 پاسخ
  • 11,183 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 7,853 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 11,640 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 9,819 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 3,254 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 4,575 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 4,851 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,729 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 5,819 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,520 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,779 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,093 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,700 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 5,085 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 4,210 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,488 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 11,468 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,454 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,072 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,955 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,949 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,205 نمایش ها
 2. X PLANE Lockheed Martin/NASA X-33

  • 14 پاسخ
  • 3,060 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,166 نمایش ها
 3. X PLANE Orbital/NASA X-34 RLV

  • 13 پاسخ
  • 2,000 نمایش ها
 4. مدار ماهواره‌ها

  • 13 پاسخ
  • 3,576 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 1,699 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,626 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,679 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,560 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,791 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,532 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,975 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,662 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,046 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,404 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,192 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,666 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,204 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,062 نمایش ها
 5. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 3,526 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,065 نمایش ها
 6. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,749 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,579 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,506 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,471 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,129 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,726 نمایش ها
 7. مقایسه سیستم GPS با GLONASS

  • 8 پاسخ
  • 6,459 نمایش ها