فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 114 پاسخ
  • 24,405 نمایش ها
  • 104 پاسخ
  • 10,898 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 7,661 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 11,459 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 9,599 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 3,177 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 4,525 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 4,700 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,073 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 5,438 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,185 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,336 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,007 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,605 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 4,997 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 4,015 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,975 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 10,868 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,239 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 4,817 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,286 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,787 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,178 نمایش ها
 2. X PLANE Lockheed Martin/NASA X-33

  • 14 پاسخ
  • 2,992 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,834 نمایش ها
 3. X PLANE Orbital/NASA X-34 RLV

  • 13 پاسخ
  • 1,961 نمایش ها
 4. مدار ماهواره‌ها

  • 13 پاسخ
  • 3,405 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 1,680 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,595 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,651 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,331 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,554 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,226 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,893 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,605 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,996 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,330 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,808 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,564 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,118 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,813 نمایش ها
 5. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 3,257 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,008 نمایش ها
 6. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,482 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,540 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,487 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,457 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,104 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,531 نمایش ها
 7. مقایسه سیستم GPS با GLONASS

  • 8 پاسخ
  • 6,327 نمایش ها