فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 114 پاسخ
  • 24,850 نمایش ها
  • 104 پاسخ
  • 11,018 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 7,710 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 11,509 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 9,676 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 3,194 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 4,538 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 4,751 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,448 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 5,565 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,318 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,579 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,037 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,633 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 5,023 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 4,078 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,226 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 11,186 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,304 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 4,921 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,637 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,831 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,189 نمایش ها
 2. X PLANE Lockheed Martin/NASA X-33

  • 14 پاسخ
  • 3,021 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,028 نمایش ها
 3. X PLANE Orbital/NASA X-34 RLV

  • 13 پاسخ
  • 1,977 نمایش ها
 4. مدار ماهواره‌ها

  • 13 پاسخ
  • 3,483 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 1,684 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,608 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,658 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,434 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,643 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,403 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,921 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,632 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,010 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,353 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,006 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,604 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,158 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,938 نمایش ها
 5. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 3,394 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,029 نمایش ها
 6. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,613 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,555 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,491 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,459 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,116 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,601 نمایش ها
 7. مقایسه سیستم GPS با GLONASS

  • 8 پاسخ
  • 6,385 نمایش ها