فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

151 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 114 پاسخ
  • 23,966 نمایش ها
  • 104 پاسخ
  • 10,839 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 7,617 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 11,408 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 9,543 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 3,144 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 4,511 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 4,658 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 11,668 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 5,370 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,086 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,059 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 2,727 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 4,986 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,564 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 4,958 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,941 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,701 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 10,457 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,132 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 4,730 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,918 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,753 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,173 نمایش ها
 2. X PLANE Lockheed Martin/NASA X-33

  • 14 پاسخ
  • 2,964 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,626 نمایش ها
 3. X PLANE Orbital/NASA X-34 RLV

  • 13 پاسخ
  • 1,943 نمایش ها
 4. مدار ماهواره‌ها

  • 13 پاسخ
  • 3,374 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 1,674 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,575 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,641 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,193 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,459 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,047 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,851 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,596 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,983 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,309 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,616 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,535 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,086 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,672 نمایش ها
 5. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 3,105 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,973 نمایش ها
 6. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,340 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,521 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,481 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,451 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,098 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,471 نمایش ها