فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 114 پاسخ
  • 24,701 نمایش ها
  • 104 پاسخ
  • 10,972 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 7,684 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 11,492 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 9,652 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 3,191 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 4,534 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 4,734 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,309 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 5,511 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,267 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,498 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,021 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,623 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 5,012 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 4,055 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,137 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 11,075 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,280 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 4,891 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,513 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,807 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,187 نمایش ها
 2. X PLANE Lockheed Martin/NASA X-33

  • 14 پاسخ
  • 3,011 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,952 نمایش ها
 3. X PLANE Orbital/NASA X-34 RLV

  • 13 پاسخ
  • 1,969 نمایش ها
 4. مدار ماهواره‌ها

  • 13 پاسخ
  • 3,453 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 1,684 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,600 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,657 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,400 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,612 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,343 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,908 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,624 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,004 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,347 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,913 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,593 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,148 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,894 نمایش ها
 5. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 3,345 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,022 نمایش ها
 6. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,567 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,550 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,487 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,459 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,113 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,577 نمایش ها
 7. مقایسه سیستم GPS با GLONASS

  • 8 پاسخ
  • 6,358 نمایش ها