فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

151 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 114 پاسخ
  • 24,194 نمایش ها
  • 104 پاسخ
  • 10,884 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 7,642 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 11,435 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 9,574 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 3,166 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 4,517 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 4,678 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 11,887 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 5,406 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,139 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,216 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 2,739 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 4,996 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,588 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 4,979 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,985 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,847 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 10,680 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,198 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 4,775 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,111 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,771 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,176 نمایش ها
 2. X PLANE Lockheed Martin/NASA X-33

  • 14 پاسخ
  • 2,975 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,741 نمایش ها
 3. X PLANE Orbital/NASA X-34 RLV

  • 13 پاسخ
  • 1,953 نمایش ها
 4. مدار ماهواره‌ها

  • 13 پاسخ
  • 3,388 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 1,679 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,586 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,647 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,271 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,515 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,144 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,874 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,603 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,989 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,321 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,720 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,550 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,102 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,749 نمایش ها
 5. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 3,192 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,990 نمایش ها
 6. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,418 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,532 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,484 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,454 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,102 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,510 نمایش ها