رزمناوها و ناوشکن‌ها

Cruisers and Destroyers

74 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 84 پاسخ
  • 51,192 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 22,281 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,431 نمایش ها
 1. ناوشکن های ببر و پلنگ

  • 66 پاسخ
  • 49,600 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 34,674 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,560 نمایش ها
 2. فهرست تاپیک ها

  • 0 پاسخ
  • 9,590 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,520 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,056 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 11,115 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,088 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,970 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,471 نمایش ها
 3. رزم ناو Hallandklass

  • 0 پاسخ
  • 6,139 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,476 نمایش ها
 4. ناوشکن کلاس "فلچر"

  • 4 پاسخ
  • 7,174 نمایش ها
 5. HMS Defender

  • 12 پاسخ
  • 8,056 نمایش ها
 6. نیروی دریایی هند

  • 5 پاسخ
  • 8,536 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,629 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,852 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 10,141 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,138 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,188 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,504 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,466 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,300 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,123 نمایش ها
 7. نبرد ناو موساشی

  • 0 پاسخ
  • 7,481 نمایش ها
 8. نبرد ناو یاماموتو

  • 3 پاسخ
  • 8,693 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,632 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,360 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,549 نمایش ها
 9. ناوشکن کلاس هالند

  • 0 پاسخ
  • 5,350 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,721 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,651 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,099 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,511 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,171 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,899 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,190 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 17,786 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,005 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,946 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 9,464 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,686 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,833 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 19,843 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,574 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,678 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,866 نمایش ها