رزمناوها و ناوشکن‌ها

Cruisers and Destroyers

74 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 84 پاسخ
  • 52,086 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 23,166 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,511 نمایش ها
 1. ناوشکن های ببر و پلنگ

  • 66 پاسخ
  • 50,383 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 35,086 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,704 نمایش ها
 2. فهرست تاپیک ها

  • 0 پاسخ
  • 9,665 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,677 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,158 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 11,217 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,166 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,035 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,539 نمایش ها
 3. رزم ناو Hallandklass

  • 0 پاسخ
  • 6,224 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,604 نمایش ها
 4. ناوشکن کلاس "فلچر"

  • 4 پاسخ
  • 7,325 نمایش ها
 5. HMS Defender

  • 12 پاسخ
  • 8,217 نمایش ها
 6. نیروی دریایی هند

  • 5 پاسخ
  • 8,758 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,733 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,961 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 10,303 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,199 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,286 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,619 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,555 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,443 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,234 نمایش ها
 7. نبرد ناو موساشی

  • 0 پاسخ
  • 7,590 نمایش ها
 8. نبرد ناو یاماموتو

  • 3 پاسخ
  • 8,877 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,746 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,448 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,665 نمایش ها
 9. ناوشکن کلاس هالند

  • 0 پاسخ
  • 5,420 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,786 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,752 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,185 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,622 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,228 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,175 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,310 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 18,042 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,065 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,119 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 9,586 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 18,013 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,937 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 20,157 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,775 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,797 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,010 نمایش ها