جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. موشه دایان

  • 0 پاسخ
  • 1,050 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,009 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,280 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,667 نمایش ها
 2. شهیده امریکایی

  • 9 پاسخ
  • 1,519 نمایش ها
 3. داریوش بزرگ

  • 81 پاسخ
  • 8,137 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,200 نمایش ها
 4. نرون امپراتور روم

  • 0 پاسخ
  • 1,898 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,963 نمایش ها
 5. نادر شاه افشار

  • 21 پاسخ
  • 9,094 نمایش ها
 6. صلاح الدين ايوبي

  • 7 پاسخ
  • 2,969 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 729 نمایش ها
 7. زندگي نامه دكتر مصدق

  • 0 پاسخ
  • 516 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 563 نمایش ها
 8. شهید شیرودی

  • 4 پاسخ
  • 861 نمایش ها
 9. جرج w بوش

  • 0 پاسخ
  • 1,090 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 484 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 905 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 589 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,685 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,668 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,702 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,842 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 952 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 848 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 619 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 818 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,543 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 587 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 854 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 728 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,027 نمایش ها
 10. مصطفی در چهار پرده -

  • 2 پاسخ
  • 710 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,910 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 8,220 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 2,536 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,101 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,423 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,306 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,883 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 4,823 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,778 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,213 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 577 نمایش ها
 11. استالین

  • 12 پاسخ
  • 1,977 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,338 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 5,322 نمایش ها
 12. شیخ فضل الله نوری

  • 7 پاسخ
  • 1,416 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 657 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 732 نمایش ها