جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. موشه دایان

  • 0 پاسخ
  • 1,026 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 998 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,262 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,631 نمایش ها
 2. شهیده امریکایی

  • 9 پاسخ
  • 1,490 نمایش ها
 3. داریوش بزرگ

  • 81 پاسخ
  • 8,043 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,162 نمایش ها
 4. نرون امپراتور روم

  • 0 پاسخ
  • 1,849 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,932 نمایش ها
 5. نادر شاه افشار

  • 21 پاسخ
  • 8,971 نمایش ها
 6. صلاح الدين ايوبي

  • 7 پاسخ
  • 2,922 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 705 نمایش ها
 7. زندگي نامه دكتر مصدق

  • 0 پاسخ
  • 511 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 558 نمایش ها
 8. شهید شیرودی

  • 4 پاسخ
  • 854 نمایش ها
 9. جرج w بوش

  • 0 پاسخ
  • 1,074 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 477 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 895 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 570 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,626 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,582 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,685 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,808 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 931 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 843 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 594 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 793 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,811 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 580 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 846 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 722 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,955 نمایش ها
 10. مصطفی در چهار پرده -

  • 2 پاسخ
  • 702 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,846 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 7,449 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 2,504 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,042 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,413 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,298 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,849 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 4,794 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,749 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,199 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 566 نمایش ها
 11. استالین

  • 12 پاسخ
  • 1,946 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,327 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 5,277 نمایش ها
 12. شیخ فضل الله نوری

  • 7 پاسخ
  • 1,392 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 651 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 726 نمایش ها