جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

205 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. رز سفید استالینگراد

  • 10 پاسخ
  • 2,083 نمایش ها
 2. موشه دایان

  • 0 پاسخ
  • 1,079 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,012 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,285 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,703 نمایش ها
 3. شهیده امریکایی

  • 9 پاسخ
  • 1,535 نمایش ها
 4. داریوش بزرگ

  • 81 پاسخ
  • 8,186 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,242 نمایش ها
 5. نرون امپراتور روم

  • 0 پاسخ
  • 1,944 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,978 نمایش ها
 6. نادر شاه افشار

  • 21 پاسخ
  • 9,173 نمایش ها
 7. صلاح الدين ايوبي

  • 7 پاسخ
  • 2,996 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 736 نمایش ها
 8. زندگي نامه دكتر مصدق

  • 0 پاسخ
  • 521 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 569 نمایش ها
 9. شهید شیرودی

  • 4 پاسخ
  • 862 نمایش ها
 10. جرج w بوش

  • 0 پاسخ
  • 1,099 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 493 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 911 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 595 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,739 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,746 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,708 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,870 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 958 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 858 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 627 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 828 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,562 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 590 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 861 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 743 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,070 نمایش ها
 11. مصطفی در چهار پرده -

  • 2 پاسخ
  • 716 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,982 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 8,338 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 2,553 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,169 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,434 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,313 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,902 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 4,841 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,788 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,220 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 582 نمایش ها
 12. استالین

  • 12 پاسخ
  • 1,990 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,345 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 5,349 نمایش ها
 13. شیخ فضل الله نوری

  • 7 پاسخ
  • 1,426 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 662 نمایش ها