95 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 203 پاسخ
  • 57,145 نمایش ها
  • 307 پاسخ
  • 64,266 نمایش ها
  • 261 پاسخ
  • 64,787 نمایش ها
  • 636 پاسخ
  • 139,254 نمایش ها
  • 1,068 پاسخ
  • 275,203 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,165 نمایش ها
  • 202 پاسخ
  • 85,404 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 23,997 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 37,372 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 23,263 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,942 نمایش ها
  • 122 پاسخ
  • 21,758 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,671 نمایش ها
  • 248 پاسخ
  • 42,416 نمایش ها
  • 540 پاسخ
  • 234,794 نمایش ها
 1. تانک اصلی میدان نبرد TAM

  • 10 پاسخ
  • 3,958 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 9,729 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,620 نمایش ها
  • 120 پاسخ
  • 31,786 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 18,797 نمایش ها
 2. تانک اصلی میدان نبرد Type 90

  • 14 پاسخ
  • 5,927 نمایش ها
 3. تانک Type 74 ژاپن

  • 10 پاسخ
  • 4,165 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 20,793 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 4,151 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 22,278 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,789 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 30,119 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,297 نمایش ها
  • 174 پاسخ
  • 39,378 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,839 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 52,269 نمایش ها
 4. تانک اصلی میدان نبرد TK-X

  • 23 پاسخ
  • 9,445 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,696 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 5,781 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,167 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 9,092 نمایش ها
 5. تانک اصلی میدان نبرد تایپ 99

  • 20 پاسخ
  • 10,019 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,320 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,106 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,759 نمایش ها
 6. تانک اصلی میدان نبرد K2

  • 36 پاسخ
  • 10,760 نمایش ها
 7. تانک اصلی میدان نبرد MB-3

  • 5 پاسخ
  • 2,742 نمایش ها
 8. تانک سبک Anders

  • 24 پاسخ
  • 4,685 نمایش ها
 9. زره کوب Kanonenjagdpanzer

  • 3 پاسخ
  • 1,355 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 5,669 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,655 نمایش ها
 10. تانک اصلی میدان نبرد k1

  • 36 پاسخ
  • 8,629 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 6,878 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 23,685 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,525 نمایش ها