95 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 123 پاسخ
  • 22,529 نمایش ها
  • 203 پاسخ
  • 57,437 نمایش ها
  • 307 پاسخ
  • 64,545 نمایش ها
  • 261 پاسخ
  • 65,097 نمایش ها
  • 636 پاسخ
  • 141,404 نمایش ها
  • 1,068 پاسخ
  • 276,429 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,270 نمایش ها
  • 202 پاسخ
  • 86,442 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 24,167 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 37,689 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 23,490 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,994 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,770 نمایش ها
  • 248 پاسخ
  • 42,573 نمایش ها
  • 540 پاسخ
  • 235,331 نمایش ها
 1. تانک اصلی میدان نبرد TAM

  • 10 پاسخ
  • 4,007 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 9,875 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,683 نمایش ها
  • 120 پاسخ
  • 31,997 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 18,903 نمایش ها
 2. تانک اصلی میدان نبرد Type 90

  • 14 پاسخ
  • 5,964 نمایش ها
 3. تانک Type 74 ژاپن

  • 10 پاسخ
  • 4,190 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 20,916 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 4,223 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 22,381 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,850 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 30,282 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,416 نمایش ها
  • 174 پاسخ
  • 39,522 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,881 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 52,511 نمایش ها
 4. تانک اصلی میدان نبرد TK-X

  • 23 پاسخ
  • 9,522 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,733 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 5,859 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,257 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 9,175 نمایش ها
 5. تانک اصلی میدان نبرد تایپ 99

  • 20 پاسخ
  • 10,097 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,372 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,200 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,798 نمایش ها
 6. تانک اصلی میدان نبرد K2

  • 36 پاسخ
  • 10,852 نمایش ها
 7. تانک اصلی میدان نبرد MB-3

  • 5 پاسخ
  • 2,782 نمایش ها
 8. تانک سبک Anders

  • 24 پاسخ
  • 4,762 نمایش ها
 9. زره کوب Kanonenjagdpanzer

  • 3 پاسخ
  • 1,375 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 5,750 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,680 نمایش ها
 10. تانک اصلی میدان نبرد k1

  • 36 پاسخ
  • 8,680 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 6,970 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 23,960 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,558 نمایش ها