95 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 307 پاسخ
  • 63,774 نمایش ها
  • 261 پاسخ
  • 64,290 نمایش ها
  • 202 پاسخ
  • 56,528 نمایش ها
  • 636 پاسخ
  • 137,120 نمایش ها
  • 1,068 پاسخ
  • 273,935 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,981 نمایش ها
  • 202 پاسخ
  • 85,015 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 23,722 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 36,802 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 22,894 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,848 نمایش ها
  • 122 پاسخ
  • 21,531 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,547 نمایش ها
  • 248 پاسخ
  • 42,136 نمایش ها
  • 540 پاسخ
  • 234,031 نمایش ها
 1. تانک اصلی میدان نبرد TAM

  • 10 پاسخ
  • 3,877 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 9,577 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,528 نمایش ها
  • 120 پاسخ
  • 31,456 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 18,655 نمایش ها
 2. تانک اصلی میدان نبرد Type 90

  • 14 پاسخ
  • 5,873 نمایش ها
 3. تانک Type 74 ژاپن

  • 10 پاسخ
  • 4,109 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 20,603 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 4,005 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 22,089 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,646 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 29,875 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,152 نمایش ها
  • 174 پاسخ
  • 39,151 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,778 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 51,851 نمایش ها
 4. تانک اصلی میدان نبرد TK-X

  • 23 پاسخ
  • 9,321 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,640 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 5,657 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,044 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 8,974 نمایش ها
 5. تانک اصلی میدان نبرد تایپ 99

  • 20 پاسخ
  • 9,893 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,239 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 4,942 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,684 نمایش ها
 6. تانک اصلی میدان نبرد K2

  • 36 پاسخ
  • 10,582 نمایش ها
 7. تانک اصلی میدان نبرد MB-3

  • 5 پاسخ
  • 2,690 نمایش ها
 8. تانک سبک Anders

  • 24 پاسخ
  • 4,560 نمایش ها
 9. زره کوب Kanonenjagdpanzer

  • 3 پاسخ
  • 1,317 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 5,506 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,591 نمایش ها
 10. تانک اصلی میدان نبرد k1

  • 36 پاسخ
  • 8,550 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 6,750 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 23,275 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,481 نمایش ها