جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. موشه دایان

  • 0 پاسخ
  • 1,039 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,003 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,270 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,649 نمایش ها
 2. شهیده امریکایی

  • 9 پاسخ
  • 1,509 نمایش ها
 3. داریوش بزرگ

  • 81 پاسخ
  • 8,092 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,184 نمایش ها
 4. نرون امپراتور روم

  • 0 پاسخ
  • 1,874 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,954 نمایش ها
 5. نادر شاه افشار

  • 21 پاسخ
  • 9,046 نمایش ها
 6. صلاح الدين ايوبي

  • 7 پاسخ
  • 2,948 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 718 نمایش ها
 7. زندگي نامه دكتر مصدق

  • 0 پاسخ
  • 513 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 559 نمایش ها
 8. شهید شیرودی

  • 4 پاسخ
  • 858 نمایش ها
 9. جرج w بوش

  • 0 پاسخ
  • 1,082 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 481 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 901 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 584 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,657 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,624 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,695 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,828 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 942 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 846 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 609 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 807 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,828 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 583 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 850 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 726 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,982 نمایش ها
 10. مصطفی در چهار پرده -

  • 2 پاسخ
  • 704 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,885 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 7,501 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 2,517 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,069 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,418 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,302 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,873 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 4,813 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,764 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,205 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 575 نمایش ها
 11. استالین

  • 12 پاسخ
  • 1,962 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,334 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 5,304 نمایش ها
 12. شیخ فضل الله نوری

  • 7 پاسخ
  • 1,402 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 655 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 730 نمایش ها