جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 980 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,240 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,592 نمایش ها
 1. شهیده امریکایی

  • 9 پاسخ
  • 1,467 نمایش ها
 2. داریوش بزرگ

  • 81 پاسخ
  • 7,953 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,119 نمایش ها
 3. نرون امپراتور روم

  • 0 پاسخ
  • 1,818 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,906 نمایش ها
 4. نادر شاه افشار

  • 21 پاسخ
  • 8,870 نمایش ها
 5. صلاح الدين ايوبي

  • 7 پاسخ
  • 2,853 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 692 نمایش ها
 6. زندگي نامه دكتر مصدق

  • 0 پاسخ
  • 506 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 553 نمایش ها
 7. شهید شیرودی

  • 4 پاسخ
  • 843 نمایش ها
 8. جرج w بوش

  • 0 پاسخ
  • 1,051 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 473 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 883 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 562 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,517 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,489 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,679 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,781 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 920 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 833 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 588 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 776 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,783 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 577 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 838 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 713 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,902 نمایش ها
 9. مصطفی در چهار پرده -

  • 2 پاسخ
  • 697 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,802 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 7,343 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 2,482 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,993 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,399 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,294 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,798 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 4,779 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,727 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,192 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 564 نمایش ها
 10. استالین

  • 12 پاسخ
  • 1,912 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,315 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 5,262 نمایش ها
 11. شیخ فضل الله نوری

  • 7 پاسخ
  • 1,365 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 644 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 720 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 1,433 نمایش ها