جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

203 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 990 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,252 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,626 نمایش ها
 1. شهیده امریکایی

  • 9 پاسخ
  • 1,480 نمایش ها
 2. داریوش بزرگ

  • 81 پاسخ
  • 8,016 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,152 نمایش ها
 3. نرون امپراتور روم

  • 0 پاسخ
  • 1,837 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,921 نمایش ها
 4. نادر شاه افشار

  • 21 پاسخ
  • 8,952 نمایش ها
 5. صلاح الدين ايوبي

  • 7 پاسخ
  • 2,914 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 702 نمایش ها
 6. زندگي نامه دكتر مصدق

  • 0 پاسخ
  • 509 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 556 نمایش ها
 7. شهید شیرودی

  • 4 پاسخ
  • 850 نمایش ها
 8. جرج w بوش

  • 0 پاسخ
  • 1,071 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 476 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 892 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 565 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,596 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,564 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,684 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,802 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 925 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 842 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 592 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 789 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,803 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 579 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 843 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 719 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,943 نمایش ها
 9. مصطفی در چهار پرده -

  • 2 پاسخ
  • 701 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,834 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 7,421 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 2,500 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,026 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,411 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,298 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,838 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 4,792 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,738 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,196 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 566 نمایش ها
 10. استالین

  • 12 پاسخ
  • 1,939 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,325 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 5,272 نمایش ها
 11. شیخ فضل الله نوری

  • 7 پاسخ
  • 1,386 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 650 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 726 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 1,451 نمایش ها