جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 225 پاسخ
  • 46,684 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,524 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 956 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,692 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,311 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,504 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,005 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,337 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,506 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,820 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,892 نمایش ها
 4. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 22,464 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,478 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,663 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,749 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,786 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,795 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,972 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,616 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,713 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,817 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,397 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,946 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,646 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 85,114 نمایش ها
  • 102 پاسخ
  • 59,406 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 9,777 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,542 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,890 نمایش ها
 6. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 3,953 نمایش ها
 7. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,070 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,135 نمایش ها
 8. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,615 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,305 نمایش ها
 9. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,285 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,210 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,997 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,885 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,514 نمایش ها
 10. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,669 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,832 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,137 نمایش ها
 11. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 9,698 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 7,717 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,419 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,402 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,119 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,903 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,105 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,263 نمایش ها