جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 224 پاسخ
  • 45,979 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,445 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 915 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,605 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,249 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,433 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 1,948 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,279 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,447 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,752 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,872 نمایش ها
 4. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 22,030 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,308 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,570 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,662 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,714 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,737 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,908 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,549 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,344 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,365 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,215 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,865 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,631 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 84,387 نمایش ها
  • 102 پاسخ
  • 58,539 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 9,550 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,390 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,724 نمایش ها
 6. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 3,900 نمایش ها
 7. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,005 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,101 نمایش ها
 8. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,565 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,080 نمایش ها
 9. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,093 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,033 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,663 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,808 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,436 نمایش ها
 10. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,606 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,818 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,085 نمایش ها
 11. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 9,536 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 7,520 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,251 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,256 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,968 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,833 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,023 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,239 نمایش ها