جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 228 پاسخ
  • 47,940 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,618 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 997 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,784 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,372 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,582 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,052 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,388 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,555 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,869 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,929 نمایش ها
 4. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 22,942 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,632 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,736 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,821 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,837 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,847 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,027 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,666 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,228 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,248 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,556 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,019 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,654 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 85,737 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 60,377 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 9,954 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,669 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,034 نمایش ها
 6. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,002 نمایش ها
 7. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,156 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,178 نمایش ها
 8. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,669 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,491 نمایش ها
 9. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,455 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,406 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,294 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,968 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,560 نمایش ها
 10. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,732 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,847 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,185 نمایش ها
 11. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 9,858 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 7,922 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,570 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,516 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,258 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,964 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,177 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,308 نمایش ها