جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

205 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 292 پاسخ
  • 68,466 نمایش ها
  • 107 پاسخ
  • 29,119 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,670 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 884 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 47,811 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,828 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 16,517 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 544 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 3,337 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,616 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,986 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 4,294 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,492 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,963 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,152 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,426 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,340 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,455 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,543 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,359 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,597 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,199 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 13,812 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 21,611 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 12,082 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,880 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,845 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 90,580 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 73,779 نمایش ها
 4. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 11,717 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,924 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,392 نمایش ها
 5. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,489 نمایش ها
 6. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,989 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,815 نمایش ها
 7. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 3,143 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,703 نمایش ها
 8. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 10,947 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 14,507 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 17,177 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,027 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 18,754 نمایش ها
 9. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 4,232 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,050 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,603 نمایش ها
 10. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 11,183 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 9,556 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 15,108 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,462 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,392 نمایش ها