جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 240 پاسخ
  • 52,882 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 45,484 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,885 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 1,837 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,978 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,518 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,764 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,149 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,523 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,670 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,998 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,058 نمایش ها
 4. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 23,815 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,925 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,884 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,980 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,143 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,976 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,154 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,783 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,899 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 18,605 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,883 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,236 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,694 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 87,829 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 63,916 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,300 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,937 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,343 نمایش ها
 6. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,098 نمایش ها
 7. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,329 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,311 نمایش ها
 8. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,770 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,014 نمایش ها
 9. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,765 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,851 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,108 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,195 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,891 نمایش ها
 10. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,847 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,916 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,277 نمایش ها
 11. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,145 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,255 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,863 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,731 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,464 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,054 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,354 نمایش ها