جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 231 پاسخ
  • 49,441 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 44,995 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,736 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,189 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,887 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,463 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,680 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,120 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,463 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,616 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,945 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,964 نمایش ها
 4. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 23,433 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,815 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,823 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,919 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,034 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,921 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,096 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,727 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,593 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,834 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,786 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,125 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,670 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 86,770 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 62,056 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,185 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,850 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,243 نمایش ها
 6. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,062 نمایش ها
 7. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,237 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,235 نمایش ها
 8. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,728 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,745 نمایش ها
 9. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,669 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,671 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,683 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,085 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,672 نمایش ها
 10. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,802 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,872 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,244 نمایش ها
 11. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,040 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,144 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,723 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,642 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,410 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,032 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,274 نمایش ها