جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

204 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 232 پاسخ
  • 50,023 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 45,172 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,798 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 1,327 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,930 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,481 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,713 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,133 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,488 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,641 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,971 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,987 نمایش ها
 4. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 23,594 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,859 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,843 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,950 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,072 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,948 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,119 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,751 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,721 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 18,122 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,828 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,174 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,681 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 87,165 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 62,883 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,237 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,883 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,289 نمایش ها
 6. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,073 نمایش ها
 7. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,272 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,265 نمایش ها
 8. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,740 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,849 نمایش ها
 9. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,700 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,741 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,846 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,127 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,757 نمایش ها
 10. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,817 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,884 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,260 نمایش ها
 11. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,078 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,195 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,778 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,686 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,432 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,040 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,301 نمایش ها