جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

206 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 284 پاسخ
  • 64,878 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,926 نمایش ها
  • 106 پاسخ
  • 27,172 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 679 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 47,097 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,571 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 16,335 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 474 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,991 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,381 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,768 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 4,055 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,299 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,767 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,935 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,222 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,278 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,102 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,203 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,165 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,389 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,998 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 13,075 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 20,527 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,434 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,638 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,804 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 89,844 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 70,917 نمایش ها
 4. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,873 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,351 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,797 نمایش ها
 5. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,279 نمایش ها
 6. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,710 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,698 نمایش ها
 7. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,940 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,916 نمایش ها
 8. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 10,208 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,739 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 16,221 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,697 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 18,538 نمایش ها
 9. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 4,035 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,023 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,411 نمایش ها
 10. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,570 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,739 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 14,487 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,092 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,813 نمایش ها