جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

203 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 207 پاسخ
  • 41,358 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,108 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,254 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,014 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,149 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 1,716 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,035 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,202 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,521 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,737 نمایش ها
 4. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 20,454 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,646 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,207 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,303 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,424 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,487 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,646 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,288 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,282 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,433 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,389 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,524 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,564 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 82,266 نمایش ها
  • 102 پاسخ
  • 54,474 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 8,735 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 7,795 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,038 نمایش ها
 6. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 3,660 نمایش ها
 7. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 3,743 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,994 نمایش ها
 8. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,354 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 13,223 نمایش ها
 9. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 8,314 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 11,312 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,346 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,995 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,214 نمایش ها
 10. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,384 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,749 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,877 نمایش ها
 11. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 8,919 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 6,756 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 12,760 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,801 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,249 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,557 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,720 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,141 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,943 نمایش ها