جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

206 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 261 پاسخ
  • 60,064 نمایش ها
  • 103 پاسخ
  • 25,442 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 601 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 46,379 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,426 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 16,198 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 393 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,559 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,227 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,662 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,949 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,236 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,677 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,853 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,133 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,206 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,231 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,992 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,106 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,089 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,290 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,925 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,669 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 19,888 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,209 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,513 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,771 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 89,285 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 68,277 نمایش ها
 4. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,595 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,151 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,594 نمایش ها
 5. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,201 نمایش ها
 6. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,585 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,576 نمایش ها
 7. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,855 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,543 نمایش ها
 8. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 10,005 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,443 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,690 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,453 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 18,336 نمایش ها
 9. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,954 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,983 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,346 نمایش ها
 10. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,375 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,511 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 14,279 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,963 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,647 نمایش ها