جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

203 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 210 پاسخ
  • 43,201 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,281 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,425 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,129 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,290 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 1,830 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,156 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,320 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,631 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,811 نمایش ها
 4. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 21,234 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,969 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,376 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,468 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,562 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,614 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,779 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,417 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,725 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,433 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,781 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,696 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,608 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 83,278 نمایش ها
  • 102 پاسخ
  • 56,560 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 9,120 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,086 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,363 نمایش ها
 6. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 3,780 نمایش ها
 7. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 3,876 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,045 نمایش ها
 8. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,461 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 13,645 نمایش ها
 9. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 8,695 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 11,683 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,995 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,595 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 17,325 نمایش ها
 10. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,489 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,785 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,976 نمایش ها
 11. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 9,206 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 7,125 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,008 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,019 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,604 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,689 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,866 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,190 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,083 نمایش ها