جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

206 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 122 پاسخ
  • 31,509 نمایش ها
  • 299 پاسخ
  • 71,566 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 758 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,298 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,075 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 48,731 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,052 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 16,786 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,436 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 621 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 3,834 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,837 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,182 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 4,528 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,675 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 3,165 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,356 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,637 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,417 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,789 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,865 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,556 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,817 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,415 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,494 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 22,755 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 12,701 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 9,109 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,881 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 91,218 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 77,154 نمایش ها
 4. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 12,548 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,490 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,962 نمایش ها
 5. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,699 نمایش ها
 6. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 5,233 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,926 نمایش ها
 7. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 3,336 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,459 نمایش ها
 8. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 11,691 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 15,471 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 18,010 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,512 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 19,021 نمایش ها
 9. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 4,439 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,079 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,784 نمایش ها
 10. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 11,767 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 10,307 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 15,665 نمایش ها